HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN TADİLİ İHTİYACI VE BU KONUDAKİ TASARI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Adalet Bakanlığı tarafından kurulmuş olan Bilim Komisyonu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’nı hazırlamış ve söz konusu taslak, 9 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanmıştır. Taslak ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun, hukuk yargılamasına hâkim olan ilkeler kapsamında gözden geçirilmesi, yargılamanın daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi ve uygulayıcıların ve doktrinin dile getirdiği yargılama sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada Taslak hükümleri değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuş, ayrıca Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun neden sürekli güncellenmesi gerektiği konusu tartışılmıştır

The Necessity For Amendment Of The Code Of Civil Procedure And Evaluation Of The Draft Bill On The Matter

The Preparatory Committee established by the Ministry of Justice has produced a draft bill to amend the Code of Civil Procedure and said draft bill was published on 09.07.2017. The draft bill is aimed to review the Code in consideration of the judicial principles, to promote effective and productive operation of the procedure and to overcome the problems raised in the practice of HMK. This article evaluates the provisions of the draft bill and discusses the need for periodical update of the Civil Procedural Code

___

Akil, C., İstinaf Kavramı, Ankara 2010.

Akkan, M., “Medeni Usul Hukukunda Etkin Hukuki Koruma”, Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2007/1, Sayı 6, s. 29-68.

Akkaya, T., Medeni Usûl Hukukunda İstinaf, Ankara 2009.

Alangoya, Y., Yıldırım, M.K., Deren-Yıldırım, N., Medeni Usul Hukuku Esasları, Baskı, 2009.

Ansay, S. Ş., Hukuk Yargılama Usulleri, Yedinci Baskı, Ankara 1960.

Arslan, R, Yılmaz, E., Taşpınar Ayvaz, S., Medeni Usul Hukuku, 2. Baskı Ankara 2016.

Atalı, M., Medeni Usul Hukukunda Aleyhe Bozma Yasağı, Ankara 2014, s. 47- 56.

Belgesay, M.R., Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Cilt I, 3. Bası, İstanbul 1956.

Belgesay, M.R., Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Rasyonel Tefsiri, Gerekli Tadilleri, Bir Proje, İstanbul 1947.

Cappelletti, M., Garth, B., “Introduction – Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure, International Encyclopedia of Comparative Law, Volume XVI, Tübingen 1987.

Dedeağaç, E., “6100 Sayılı HMK Açısından Sözlü Yargılama ve Avukatlar Açısından Bir Kayıp”, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Getirdikleri, Ankara 2011, s. 191-193.

Deynekli, A., Medeni Usul Hukukunda Senetlerin Üçüncü Kişilere Karşı İspat Şekli, Ankara 2006.

Duff, J.C., Overview for the Bench, Bar, and Public, (http://www.uscourts.gov/ rules-policies/about-rulemaking-process/how-rulemaking-process-works/ overview-bench-bar-and-public (Erişim tarihi 15.07.2017).

Erdoğan, E., “Anglo-Sakson Hukukunda Maddi Hukuk Kuralı-Usul Hukuku Kuralı Ayrımı”, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, Ankara 2014, s. 841-865.

Erdoğan, E., Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması, Ankara 2016.

Erişir, E., Geçici Hukuki Korumanın Temelleri ve İhtiyati Tedbir Türleri, İstanbul 2013

Ermenek, İ., “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1-143. Maddelerinin Değerlendirilmesi ve Ön İnceleme”, Ankara Barosu Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Borçlar Kanunu Sempozyumu, Ankara 2011, s. 65-103.

Ermenek, İ., Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Makul Giderle Yargılanma Hakkına İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Bazı Güncel Sorunlar ve Usul Ekonomisi İlkesi, Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C.II, s.767-799.

Ermenek, İ.,: “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Ön İnceleme”, İn.ÜHFD, C.I, 2011/1, s. 139-177.

Ermenek, İ., “Medeni Usul Hukukunda Şekilcilik”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1-2 s. 142-180.

Göksu, M., “Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre İhtiyati Tedbirin Uygulanmasını Talep Etme Zorunluluğu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, İzmir 2015, Cilt II, s. 1253-1273.

Göksu, M., “Tarafların Sulhe Teşvik Edilmesinde Etkili Bir Örnek: İngiliz Hukuk Yargılamasında Resmî Sulh Önerileri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 115 (2014/6), s. 277-314.

Güralp, A.G., Anglo-Amerikan ve Kıta Avrupası Medeni Yargılama Sistemlerindeki Reform Çalışmaları, Yeni Gelişmeler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, İstanbul 2011.

Hanağası, E., Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun Tarihsel Gelişimi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2001.

Hanağası, E., Medeni Usul Hukukunda Silahların Eşitliği, Ankara 2016.

James, F., Hazard, G.C., Leubsdorf, J., Civil Procedure, 5th Edition, New York, 2001, s. 23 vd.; Teply, L.L., Whitten, R.U., Civil Procedure, Fourth Edition, New York 2009.

Karslı, A., Medeni Muhakeme Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2012.

Kerley, P., Banker Hames, J., Sukys, P.A., Civil Litigation, Sixth Edition, New York 2012.

Lord Jackson, Review of Civil Litigation Costs: Final Report, Norwich 2009. Lord Woolf, Access to Justice: Final Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales, London 1996.

Meraklı Yayla, D., İstinaf Kanun Yolunda Yeniden Tahkikat Yapılması, Ankara 2014.

Özbek, M., “Adalete Erişim – Nihai Rapor Lord Woolf”, Çeviri, Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2006, Sayı 4, s. 989-1008.

Özbek, M., “Sosyal Devletin Gereği: Adalete Erişim”, Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, Sayı 2006/2, s. 907-927.

Özçelik, V., “Medeni Usul Hukukunda Hâkimin Verdiği Kesin Süre”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2017, Sayı 129, s. 133-160.

Özekes, M., Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003. Özer, T., “HUMK’tan HMK’ya Medeni Usul Kanunu Tasarıları”, Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, Cilt 7, Sayı 20, s. 101-150.

Pekcanıtez, H., “Hukuki Dinlenilme Hakkı”, Makaleler, Cilt I, İstanbul 2016.

Pekcanıtez, H., Pekcanıtez Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017.

Pekcanıtez, H., Simil, C., “Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin Belirsiz Alacak Davasına İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1-1, s. 279-311.

Rose, W. (Editor-in-Chief), Blackstone’s Civil Practice 2008, Oxford, 2007.

Simil, C., Belirsiz Alacak Davası, İstanbul 2013.

Slapper, G., Kelly, D., The English Legal System, Fourteenth Edition, Abingdon 2013.

Tanrıver, S., Medeni Usul Hukuku, Cilt I, Ankara 2016.

Taşpınar Ayvaz, S., “Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun İmza Atamayanlarla İlgili Yeni Düzenlemesine Eleştirel Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 2012/1, s. 321-350.

Taşpınar Ayvaz, S., HMK’nun Zaman Bakımından Uygulanması, Ankara 2013. Topal, Ö., Ticari Defterlerin Delil Niteliği, Ankara 2015.

Tunç Yücel, M., “HMK m. 222 çerçevesinde Ticari Defterlerle İspata İlişkin Bazı Sorunlar”, Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, Sayı 2013/2, s. 115- 140.

Umar, B., Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Ankara 2014.

van Tonder, G., “Judicial Management of Costs Post Jackson”, New Square Chambers Legal Update, April 2013, s. 1-2.

Yılmaz, E., “Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Bu Konuda Getirdiği Yenilikler”, Makaleler, 2. Cilt, Ankara 2014, s. 2043-2058.

Yılmaz, E., “Usul Ekonomisi”, Makaleler, 2. Cilt, Ankara 2014, s. 1543-1572.

Yılmaz, E., Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, Cilt I, Ankara 2001.

Yılmaz, E., Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Değiştirilmiş 2. Baskı, Ankara 2013.

Yılmaz, E., İstinaf, 2. Baskı., Ankara 2005.

Yılmaz, E., Medeni Yargılama Hukukunda Islah, 4. Baskı, Ankara 2013.

___

Bibtex @ { taad694000, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2017}, number = {32}, pages = {61 - 93}, title = {HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN TADİLİ İHTİYACI VE BU KONUDAKİ TASARI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Göksu, Mustafa} }
APA Göksu, M. (2017). HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN TADİLİ İHTİYACI VE BU KONUDAKİ TASARI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (32) , 61-93 .
MLA Göksu, M. "HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN TADİLİ İHTİYACI VE BU KONUDAKİ TASARI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 61-93 <
Chicago Göksu, M. "HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN TADİLİ İHTİYACI VE BU KONUDAKİ TASARI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 61-93
RIS TY - JOUR T1 - HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN TADİLİ İHTİYACI VE BU KONUDAKİ TASARI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Mustafa Göksu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 93 VL - IS - 32 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN TADİLİ İHTİYACI VE BU KONUDAKİ TASARI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Mustafa Göksu %T HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN TADİLİ İHTİYACI VE BU KONUDAKİ TASARI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 32 %R %U
ISNAD Göksu, Mustafa . "HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN TADİLİ İHTİYACI VE BU KONUDAKİ TASARI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 32 (Ekim 2017): 61-93 .
AMA Göksu M. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN TADİLİ İHTİYACI VE BU KONUDAKİ TASARI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ. TAAD. 2017; (32): 61-93.
Vancouver Göksu M. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN TADİLİ İHTİYACI VE BU KONUDAKİ TASARI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; (32): 61-93.
IEEE M. Göksu , "HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN TADİLİ İHTİYACI VE BU KONUDAKİ TASARI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 32, ss. 61-93, Eki. 2017