HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNDAKİ CEZA MUHAKEMESİ HÜKÜMLERİ ÖZELİNDE DİSİPLİN HAPSİ

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde uygulanacak genel usul kurallarını belirleme amacıyla ihdas edilen bir kanun olmasına rağmen hürriyeti bağlayıcı ceza niteliğindeki disiplin hapsi gibi ceza yargılamasına ilişkin hükümler içermektedir. Hukuk yazınında Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer alan disiplin hapsine ilişkin doğrudan bir kaynak bulunmamaktadır. Çalışma ile bu eksikliğin bir miktar olsun giderilmesi ve konuya dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. Çalışmada hukuk ve ceza yargılaması arasında disiplin hapsi bağlamındaki etkileşim, disiplin hapsinin hukuki niteliği, Hukuk Muhakemeleri Kanununda öngörülen disiplin hapsi cezasına ilişkin eksik bırakılan usul hükümlerinin neler olduğu ve çözüm önerileri ele alınacaktır.

Disciplinary Detention as laid down in the Criminal Procedure Provisions in the Civil Procedure Code

Despite being a code that lays down general rules of procedure for the resolution of private law disputes, the Civil Procedure CodeNo. 6100 comprises provisions that relate to punishment restricting personal freedom as it is in the case of disciplinary detention which is concerned with criminal procedure. Legal literature does not contain any first hand sources that deal with disciplinary detention as to be found in the Civil Procedure Code. This essay aims at filling this gap to a certain extent and furthermore intends to draw attention to this topic. Moreover, the essay addresses the interaction between the law and criminal procedure on the basis of disciplinary detention, the legal nature of the latter, as well as the gaps in the procedural provisions with regard to disciplinary detention contained in the Civil Procedure Codeand solutions to the raised problems.

___

CENTEL, Nur/ ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtımcılık,12.Baskı, İstanbul, 2015

CİHAN, Erol/ YENİSEY, Feridun, Non Bis İn İdem İlkesi, Çetin ÖZEK Armağanı, 1. Bası, İstanbul, 2004

ÇOLAK, Haluk/ ALTUN, Uğurtan, Ceza Muhakemesinde Haksızlık Oluşturan Fiil Karşılığı Uygulanan Özel Bir Yaptırım Türü Olarak Disiplin ve Tazyik Hapsinin Hüküm ve Sonuçları, Adalet Dergisi, Ocak 2007,Sa.27

DEMİRBAŞ, Timur, İnfaz Hukuku, Seçkin Yayınevi,4. Baskı, Ankara, Ekim 2015

ERMENEK, İbrahim; “İcra ve İflâs Kanunu’nda Öngörülen Cezaî Hükümler Bakımından Ne Bis İn İdem İlkesinin Uygulama Alanı”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S.19, Ekim 2014

GÖZLER, Kemal, Hukuka Giriş, Ekin Yayınları, 11. Baskı, Bursa, Ağustos 2014

HAFIZOĞULLARI, Zeki/ ÖZEN, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, US-A Yayıncılık,1.Baskı, Ankara, 2010

IŞIKLAR, Celal, Barışta ve Savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Yorumu, Adalet Yayınevi, 1.Baskı, Ankara, 2015

KILIÇPARLAR, Zeliha, Tazyik Hapsi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Temmuz 2016

KOCA, Mahmut/ ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 8.Baskı, Ankara, 2015

KONURALP, Cengiz Serhat, “6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre İhtiyati Tedbirler”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, S. 2, 2013

KURU, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Demir-Demir, 6. Baskı, İstanbul, 2001

KURU, Baki, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Legal Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2015

KURU, Baki/ ARSLAN, Ramazan/ YILMAZ, Ejder, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, 25. Baskı, Ankara, 2014

ÖZBEK, Veli Özer/ KANBUR, Mehmet Nihat/ DOĞAN, Koray/ BACAKSIZ, Pınar/

TEPE, İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayınevi,7.Baskı, Ankara, 2015

ÖZEN, Mustafa, “Non Bis İn İdem (Aynı Fiilden Dolayı İki Kez Yargılama Olmaz) İlkesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. Sa. 1, 2010

ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi Genel Hükümler (Gazi Şerhi), Adalet Bakanlığı Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Matbaası, 3.Baskı, Ankara, 2007

ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 7.Baskı, Ankara, 2012

ÖZTEK, Selçuk, “İsviçre Medeni Usul Kanununun İhtiyati Tedbirler Konusundaki Düzenlemesine Genel Bir Bakış”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, S. 2, 2013

ÖZTÜRK, Bahri/ TEZCAN, Durmuş/ ERDEM, Mustafa Ruhan/ SIRMA, Özge/ SAYGILAR, KURT, Yasemin F./ ÖZAYDIN, Özdem/ ALAN, AKCAN, Esra/ ERDEN, Efser, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 9.Baskı, Ankara, 2015

PEKCANITEZ, Hakan/ ATALAY, Oğuz/ ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler, Yetkin Yayınları, 8.Baskı, Ankara, 2015

PEKCANITEZ, Hakan/ ATALAY, Oğuz/ ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, 3.Baskı, Ankara, 2015

ŞAHİN, Cumhur/ GÖKTÜRK, Neslihan, Ceza Muhakemesi Hukuku II, Seçkin Yayınevi, 4.Bası, Ankara, 2015

TOROSLU, Nevzat/ TOROSLU, Haluk, Ceza Hukuku, Savaş Yayınevi, 22. Bası, Ankara, Şubat 2016

TURAN, Hüseyin, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uygulanması, Adalet Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2012

TÜRKMEN, Ali, Özel Hukuk Muhakeme Usûlü, Adalet Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, Mayıs 2015

ÜNVER, Yener/HAKERİ, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi,10. Baskı, Ankara, 2015

YILMAZ, Ejder, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Yetkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2012

YENİSEY, Feridun/ NUHOĞLU, Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık,3.Baskı, Ankara, 2015

YERDELEN,Erdal, Yaptırım Olarak Devletin Mülkiyet Hakkına Müdahalesi (Müsadere-Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi, Karamaoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Karaman, 2010,www.tez2.yok.gov.tr

YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, Beta Yayıncılık, 12. Baskı, İstanbul, 2007

ZAFER, Hamide, Ceza Hukuku Genel Hükümler Ders Kitabı, Beta Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, İstanbul, 2011

İsviçre Medeni Usul Kanunu için bkz. https://www.admin.ch/opc/en/ classified-compilation/20061121/201407010000/272.pdf (Erişim Tarihi 20.12.2015)

İsviçre Ceza Kanunu için bkz https://www.admin.ch/opc/en/classified-compil ation/19370083/201501010000/311.0.pdf (Erişim Tarihi 20.12.2015)

Türk Dil Kurumu, www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 03.12.2015)

Yargıtay karar sorgulama ekranı için http://digerlb.uyap.gov.tr, (Erişim Tarihi 30.06.2016)

___

Bibtex @ { taad693995, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2017}, number = {32}, pages = {411 - 433}, title = {HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNDAKİ CEZA MUHAKEMESİ HÜKÜMLERİ ÖZELİNDE DİSİPLİN HAPSİ}, key = {cite}, author = {Çakar, Osman} }
APA Çakar, O. (2017). HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNDAKİ CEZA MUHAKEMESİ HÜKÜMLERİ ÖZELİNDE DİSİPLİN HAPSİ . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (32) , 411-433 .
MLA Çakar, O. "HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNDAKİ CEZA MUHAKEMESİ HÜKÜMLERİ ÖZELİNDE DİSİPLİN HAPSİ" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 411-433 <
Chicago Çakar, O. "HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNDAKİ CEZA MUHAKEMESİ HÜKÜMLERİ ÖZELİNDE DİSİPLİN HAPSİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 411-433
RIS TY - JOUR T1 - HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNDAKİ CEZA MUHAKEMESİ HÜKÜMLERİ ÖZELİNDE DİSİPLİN HAPSİ AU - Osman Çakar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 411 EP - 433 VL - IS - 32 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNDAKİ CEZA MUHAKEMESİ HÜKÜMLERİ ÖZELİNDE DİSİPLİN HAPSİ %A Osman Çakar %T HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNDAKİ CEZA MUHAKEMESİ HÜKÜMLERİ ÖZELİNDE DİSİPLİN HAPSİ %D 2017 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 32 %R %U
ISNAD Çakar, Osman . "HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNDAKİ CEZA MUHAKEMESİ HÜKÜMLERİ ÖZELİNDE DİSİPLİN HAPSİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 32 (Ekim 2017): 411-433 .
AMA Çakar O. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNDAKİ CEZA MUHAKEMESİ HÜKÜMLERİ ÖZELİNDE DİSİPLİN HAPSİ. TAAD. 2017; (32): 411-433.
Vancouver Çakar O. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNDAKİ CEZA MUHAKEMESİ HÜKÜMLERİ ÖZELİNDE DİSİPLİN HAPSİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; (32): 411-433.
IEEE O. Çakar , "HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNDAKİ CEZA MUHAKEMESİ HÜKÜMLERİ ÖZELİNDE DİSİPLİN HAPSİ", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 32, ss. 411-433, Eki. 2017