DOLAYLI MADDİ GERÇEK: CEZA MUHAKEMESİNDE YARGILAMA MAKAMININ MADDİ GERÇEĞE DELİLLER ARACILIĞIYLA ULAŞMA ZORUNLULUĞU ÜZERİNE

Ceza muhakemesinde en önemli problemlerden birisi uyuşmazlık konusu olayın ne şekilde gerçekleştiğinin ortaya konulmasıdır. Bu muhakeme dalının konusunu oluşturan uyuşmazlıklar, her zaman için geçmişte yaşanmış ve sona ermiş olaylara ilişkindir. Bu nedenle ceza muhakemesinde uyuşmazlık konusu olayın ne şekilde gerçekleştiğinin tespiti, ancak olayı yansıtan delillerin yardımından faydalanmakla mümkün olabilmektedir. Maddi gerçek, ceza muhakemesinde uyuşmazlık konusu olayın ne şekilde gerçekleştiğinin deliller vasıtasıyla ortaya konmuş halini ifade eder. Bu nedenle hakim kendi kişisel bilgisiyle maddi gerçeğe ulaşamaz. Maddi gerçeği deliller vasıtasıyla, bir başka deyişle dolaylı bir şekilde bulmalıdır.Modern ceza muhakemesinde maddi gerçeğe ulaşmanın kıstasını vicdani kanaat, yöntemini ise çelişmeli muhakeme yöntemi oluşturmaktadır. Gerçekten de insanlık uyuşmazlık konusu olayın ne şekilde gerçekleştiğinin tespitine yönelik birçok farklı yöntem kullandıktan sonra, modern dönemle birlikte bunun en iyi yolunun eşit silahlanmış tarafların karşılıklı çelişmesini sağlamak olduğunu kabul etmiştir. Nitekim böylelikle her iki taraf da kendi tezini destekleyecek delilleri ve argümanları ileri sürecek, böylelikle de maddi gerçek en doğru haliyle ortaya çıkacaktır. Maddi gerçeğin bulunmasındaki kıstas olan vicdani kanaat ise ceza muhakemesinde gündelik hayattakinden çok daha farklı bir anlam içermektedir. Nitekim bu kavram muhakeme hukukundaki teknik anlamıyla gayet rasyonel bir içeriğe sahiptir

Indirect Material Truth: On the Obligation of the Judicial Authorities Finding Truth by Evidences in Criminal Procedure

One of the most important problems in the criminal procedure is to find how occur the dispute event. The dispute event in criminal procedure occurred always in the past. So, the unique way of the determining the dispute event in procedure is to use the evidence regarding event. Material truth in criminal procedure is constituted by evidences. Therefore judges cannot reach the material truth with their personal information. They must find the truth by evidences. In other words, judges must reach the truth in an indirect way.The method of the finding material truth in criminal procedure is to use adversarial system and the criteria of the finding the material truth is conscientious conviction. The mankind in modern times accept the adversarial method as the best way to arrive the truth in criminal procedure. Equal part of the trial in procedure fight each other with their evidences in trial hall and the truth is found in best form in this way. The conscientious conviction as the basic criteria to find the truth in criminal procedure has a very different meaning from the everyday life in the law literature. This concept in criminal procedure has a very rational content

___

BEULKE, Werner. Strafprozessrecht, C.F. Müller, Heidelberg 2005

CENTEL, Nur-Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınları, İstan- bul 2011

CİHAN, Erol. “Ceza Muhakemesi Hukukunun Gayesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1963/3–4

ÇEÇEN, Anıl. Adalet Kavramı, Gündoğan Yayınları, Ankara 1993

EICKER, Andreas. Die Prinzipien der materiellen Wahrheit und der freien Beweiswürdigung im Strafprozess, Centaurus Verlag, Deutschland (Herbol- zheim) 2001

ESSER, Robert. Auf dem Weg zu einem europäischen Strafverfahrenrecht, De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags, Berlin 2002

FEYZİOĞLU, Metin. Ceza Muhakemesinde Vicdani Kanaat, Yetkin Yayınları, Ankara 2002

FEYZİOĞLU, Metin. Tanıklık ve Dürüst Muhakeme, US-A Yayıncılık, Ankara GOODPASTER, Gary. “On the Theory of American Adversary Criminal Trial”, The Journal of Criminal Law & Criminology, Vol. 78, No:1, 1987

GÖZLER, Kemal. Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa 1998

HAFIZOĞULLARI, Zeki. Ceza Normu, US-A Yayıncılık, Ankara 1996

HEINRICH, Bernd. “Rechtstaatliche Mindestgarantien im Strafverfahren”, JURA, 2003/3

KARAKEHYA, Hakan. “AİHM Kararları Işığında Ceza Muhakemesinde Çelişmeli Muhakeme ve Silahların Eşitliği” Güncel Hukuk Dergisi, Kasım 2007

KARAKEHYA, Hakan. “Ceza Muhakemesinde Maddi Gerçek”, Eskişehir Barosu Dergisi, Haziran 2006

KARAKEHYA, Hakan. “Hak Kavramı”, Eskişehir Barosu Dergisi, Şubat 2006

KARAKEHYA, Hakan. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesi (Adil Yargılanma Hakkı) Bağlamında Ceza Muhakemesinde Duruşma, Savaş Yayı- nevi, Ankara 2008

KARAKEHYA, Hakan. Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara 2015

KEYMAN, Selahattin. Ceza Muhakemesinde Savcılık, Ankara Üniversitesi Hu- kuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1970

KOCA, Mahmut. “Ceza Muhakemesi Hukukunda Deliller”, Ceza Hukuku Der- gisi, 2006/2

KOCA, Mahmut-İlhan ÜZÜLMEZ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012

LANGBEIN, John H. The Origins Of Adversary Criminal Trial, Oxford University Press, New York 2010

ÖZGEN, Eralp. Ceza Muhakemesinin Yenilenmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara 1968

ÖZTÜRK, Bahri-Mustafa Ruhan ERDEM, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Huku- ku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006

PIERSON, Christopher. Modern Devlet, Çev. Dilek Hattatoğlu, Çivi Yazıları, İs- tanbul 2000

RANFT, Otfried. Strafprozessrecht, Boorberg Verlag, Deutschland (Stutgart, München…) 1995

ROXIN, Claus. Strafverfahrensrecht, C.H. Beck, München 1998

SAMAHA, Joel. Criminal Procedure, 9. Edition, Cengage Learning, Stamford SILVER, Jay Sterling. “Equality of Arms and the Adversarial Process: A New Constitutional Right”, Wisconsin Law Review., 1990

SOYASLAN, Doğan. Ceza Muhakemesi Hukuku, Yekin Yayınevi, Ankara 2006

ŞAHİN, Cumhur. Ceza Muhakemesi Hukuku-I, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012

ŞAHİN, Cumhur. Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Seçkin Yayınevi, Anka- ra 2005

TOROSLU, Nevzat. Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara 2005

TOROSLU Nevzat-Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayıne- vi, Ankara 2015

ÜNVER, Yener-Hakan HAKERİ, Ceza Muhakemesi Hukuku, 1. Cilt, Adalet Yayı- nevi, Ankara 2012

VOLK, Klaus. Grundkurs StPO, C.H. Beck Verlag, München 2005

VOLKMANN-SCHLUCK, Thomas. “Continental European Criminal Procedures: True or Illusive Model”, American Journal of Criminal Law, 1981/1

YURTCAN, Erdener. Ceza Yargılaması Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005

YURTCAN, Erdener. Kesin Hükmün Ceza Muhakemesini Önleme Etkisi, İstan- bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul 1973

___

Bibtex @ { taad694136, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2016}, number = {27}, pages = {59 - 82}, title = {DOLAYLI MADDİ GERÇEK: CEZA MUHAKEMESİNDE YARGILAMA MAKAMININ MADDİ GERÇEĞE DELİLLER ARACILIĞIYLA ULAŞMA ZORUNLULUĞU ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {Karakehya, Hakan} }
APA Karakehya, H. (2016). DOLAYLI MADDİ GERÇEK: CEZA MUHAKEMESİNDE YARGILAMA MAKAMININ MADDİ GERÇEĞE DELİLLER ARACILIĞIYLA ULAŞMA ZORUNLULUĞU ÜZERİNE . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (27) , 59-82 .
MLA Karakehya, H. "DOLAYLI MADDİ GERÇEK: CEZA MUHAKEMESİNDE YARGILAMA MAKAMININ MADDİ GERÇEĞE DELİLLER ARACILIĞIYLA ULAŞMA ZORUNLULUĞU ÜZERİNE" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2016 ): 59-82 <
Chicago Karakehya, H. "DOLAYLI MADDİ GERÇEK: CEZA MUHAKEMESİNDE YARGILAMA MAKAMININ MADDİ GERÇEĞE DELİLLER ARACILIĞIYLA ULAŞMA ZORUNLULUĞU ÜZERİNE". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2016 ): 59-82
RIS TY - JOUR T1 - DOLAYLI MADDİ GERÇEK: CEZA MUHAKEMESİNDE YARGILAMA MAKAMININ MADDİ GERÇEĞE DELİLLER ARACILIĞIYLA ULAŞMA ZORUNLULUĞU ÜZERİNE AU - Hakan Karakehya Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 82 VL - IS - 27 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi DOLAYLI MADDİ GERÇEK: CEZA MUHAKEMESİNDE YARGILAMA MAKAMININ MADDİ GERÇEĞE DELİLLER ARACILIĞIYLA ULAŞMA ZORUNLULUĞU ÜZERİNE %A Hakan Karakehya %T DOLAYLI MADDİ GERÇEK: CEZA MUHAKEMESİNDE YARGILAMA MAKAMININ MADDİ GERÇEĞE DELİLLER ARACILIĞIYLA ULAŞMA ZORUNLULUĞU ÜZERİNE %D 2016 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 27 %R %U
ISNAD Karakehya, Hakan . "DOLAYLI MADDİ GERÇEK: CEZA MUHAKEMESİNDE YARGILAMA MAKAMININ MADDİ GERÇEĞE DELİLLER ARACILIĞIYLA ULAŞMA ZORUNLULUĞU ÜZERİNE". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 27 (Temmuz 2016): 59-82 .
AMA Karakehya H. DOLAYLI MADDİ GERÇEK: CEZA MUHAKEMESİNDE YARGILAMA MAKAMININ MADDİ GERÇEĞE DELİLLER ARACILIĞIYLA ULAŞMA ZORUNLULUĞU ÜZERİNE. TAAD. 2016; (27): 59-82.
Vancouver Karakehya H. DOLAYLI MADDİ GERÇEK: CEZA MUHAKEMESİNDE YARGILAMA MAKAMININ MADDİ GERÇEĞE DELİLLER ARACILIĞIYLA ULAŞMA ZORUNLULUĞU ÜZERİNE. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2016; (27): 59-82.
IEEE H. Karakehya , "DOLAYLI MADDİ GERÇEK: CEZA MUHAKEMESİNDE YARGILAMA MAKAMININ MADDİ GERÇEĞE DELİLLER ARACILIĞIYLA ULAŞMA ZORUNLULUĞU ÜZERİNE", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 27, ss. 59-82, Tem. 2016