ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNDE FREN VE DENGE MEKANİZMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Başkanlık sistemi hükümet sistemleri ile ilgili üç temel sistemden birisidir. Bu üç sistem parlamento ve yürütmenin konumlarına göre belirlenebilir. Bu noktada parlamento ve yürütme arasındaki mesafe başkanlık sisteminin temel özelliğini anlayabilmek için esaslı bir göstergedir. Başkanlık sistemi ABD’de devletin kuruluşundan bu yana uygulanmaktadır. Diğer yandan hükümet sistemleri devirlerinin şartlarını yansıtırlar. Bu durum başkanlık sistemi için de geçerlidir. Ancak günümüzde başkanlık sistemi konusunda fren ve denge araçlarının korunabilmesi bakımından pek çok tartışma yaşanmaktadır. Bu araçlar esasında kongre ve başkan arasındaki ilişkiyi düzenlemek ve onları sistemde dengeli bir çerçeve içerisinde kalmaya zorlamaktır. Bununla birlikte sistemi işletmek için uzlaşı anlayışına dayanan siyasi kültür, sistemin işletilmesi bakımından bir diğer faktör olarak ifade edilebilir. Başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığı şiddetli bir şekilde görünmesine rağmen, kongre ve başkan çoğu durumda yan yana olmak zorundadır. Aslında fren ve denge araçları, siyasi atmosferin yanı sıra onları bir arada olmaya zorlamaktadır. Bu durumda eğer fren ve denge araçları ve siyasi atmosfer onları bir arada olmaya zorlarsa başkan genellikle kongreden daha fazla güç sahibi olmaktadır. Örneğin Başkan G.W. Bush döneminde Kongre büyük oranda başkanın anti-terör politikalarını desteklemiştir. Bu nedenle fren ve denge araçlarının etkinliğinin farklı siyasi atmosfere göre değişebileceğini söyleyebiliriz. Bu noktada araçların işletilmesinin bize her zaman aynı sonucu vermeyeceği söylenebilir

An Examination on Checks and Balances Mechanism in USA Presidential System

Presidential system one of the three main systems about governmental systems. These three systems can be defined according to positions of parliament and government. In this point, distance between parliament and government is main indicator in order to understand an essential feature of presidential systems. Presidential system have been implemented in USA science its foundation. On the other hand, governmental systems reflect their era’s condiditons. This concept is also valid for presidential systems. However, today there are so many debates in US presidential systems in terms of keeping checks and balances tools. These tools essentially invested in order to regulate relationship between Congre and President and force them to stay balanced framework in the system. Nevertheless, political culture can be expressed another factor which bases on compromise mentuality in terms of operating system. Although seperation of powers appears harshly in prrsidential system, Congress and President should work side by side in many situation. In fact that tools of checks and balances force them get together as well as political atmosphere. In this position, If tools of checks and balances and political atmosphere force them get together, president generally have more power than Congress. To illustrate, in the President G.W.Bush term Congress support substantially to President’s anti-terror policy. President G.W.Bush had got a serious fluence on Congress.Therefore, effectiveness of checks and balances tools can be changed according to different political atmosphere. In this point it can be said that operating the tools give us not same conlusion every time

___

AKMAN-ASLAN, Canan, Başkanlık Sistemlerinin Latin Amerika Deneyimi: Çok-Parti Sistemlerindeki Çeşitlilikler, Sorunlar ve Fırsatlar, (Ed.) KAMALAK, İh- san (İç) Başkanlık Sistemi ve Türkiye, 2007.

ATAR, Yavuz, Demokrasilerde Anayasal Değişmenin Dinamikleri ve Anayasa Ya- pımı, Konya, 2000.

BEUTLER, Brain, Revealed: Bush’s Presidential Signing Statements Have Been Used to NullifyLaws,www.alternet.org/story/54543/revealed%3A_bush’s_ presidential_signing_ statements _have_been_ used_ to_nullify_laws

BRADBURY, Steven G. Officers of the United States Within the Meaning of the Appointments Clause, Opinion of the Office of Legal Counsel, Vol.31, 2007.

BRADLEY, Curtis A. POSNER, Eric A., Presidential Signing Statements and Exe- cutive Power, Constitutional Commentary. Vol.23, 2006.

DELLINGER, Walter, Whether Uruguay Round Agreements Requıred Ratıfıca- tıon As A Treaty, www.justice.gov/olc/gatt.htm DELLINGER, Walter, The Legal Significance of Presidential Signing Statements, www.justice.gov/olc/signing.htm DURGUN, Şenol, Parlamenter Yapılar ve Parlamenterlerin Temsil Gücü, Anka- ra, 2005.

GARVEY, Todd, Presidential Signing Statements: Constitutional and Institutio- nal Implications, Congressional Research Service, (Summary) 2012.

GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Esasları Ders Kitabı, Bursa, 2011.

HEKİMOĞLU, Mehmet, Merdan, Anayasa Hukukunda Karşılaştırmalı Demok- ratik Hükümet Sistemleri ve Türkiye, Ankara 2009.

KATHY, Gill, Bills Vetoed by President Bush, www.uspolitics.about.com/od/ electionissues/tp/Bush-Vetos. Htm. KINKOPF, Neil, SHANE, Peter M. Signed Under Protest: A Database of Presi- dential Signing Statements, 2001-2009, Public Law and Legal Theory Working

Paper Series No. 141, 2011. www.papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstra- ct_ id=1748474

KUZU, Burhan, Türkiye için Başkanlık Sistemi, www.tesam.org.tr/download/ burhankuzu.pdf. LIENERT, Ian, Role of the Legislature in Budget Processes, International Mone- tary Fund, 2010.

McMURTRY, Virginia A. The Impoundment Control Act of 1974: Restraining or Reviving Presidential Power? Public Budgeting & Finance, Vol. 17, 1997.

MODIRZADEH, Naz K. Counterterrorism and Humanitarian Engagement Proje- ct, Congressional Inquiries, Mart, 2013.

MUNSON, Holly, What’s a Presidential Signing Statement? www.blog.consti- tutioncenter.org/2012/01/ whats-a-presidential-signing-statement/

ÖRGÜN, Faruk, Dar Gelen Gömlek Başkanlık Sistemi, İstanbul, 1999.

ÖZBUDUN, Ergun: İngiltere ve Amerikada Meclis Tahkikatı, AÜHF Dergisi, C.17, S.1-4, 1960.

ÖZER, Attila, Başkanlık Hükümeti Sistemi ve Bu Sistemin Türkiye Açısından Uy- gulanabilirliği. 2.Baskı. Ankara 1998.

PALMER, Erin Louise, Reinterpreting Torture: Presidential Signing Statements and the Circumvention of U.S. and International Law, American University Washington Collage of Law, Human Rights Brief 14. No. 1, 2006.

PFIFFNER, James, Organizing The Twenty First Century White House, (ed.) THURBER, James, (iç) Rivals for Power: Presidential-Congressional Relations, Maryland, 2013.

POSNER, Paul, PARK, Chung-Keun, Role of The Legislature In The Budget Pro- cess: Recent Trends and Innovations, OECD Journal on Budgeting. Vol.7, No. , 2007.

SCHNEIDER, Judy, The Committee System in the U.S. Congress, www.usinfo. org/enus/government/branches/docs/committee_system.pdf. SHIMBERG, Steven, Checks and Balance: Limitations on the Power of Congres- sional Oversight, Law And Contemporary Problems, Vol.54, No.4, 1991.

THURBER, James A. The Dynamics and Dysfunction of the Congressional Bu- dget Process: From Inception to Deadlock, s.1. www.american.edu/spa/ccps/ upload/Congressional-Budget-Process-article.pdf TUNÇ, Hasan, YAVUZ, Bülent, Avantaj ve Dezavantajlarıyla Başkanlık Sistemi. T.B.B. Dergisi Sayı:81. 2009.

TURAN, İlter, Başkanlık Sistemi Sevdası: Zayıf Temelli Bir Özlem, T.B.B. Yayını (İç.) Başkanlık Sistemi, Ankara 2005.

TURHAN, Mehmet, Hükümet Sistemleri ve 1982 Anayasası, Diyarbakır, 1989.

ULUŞAHİN, Nur, Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, Ankara 1999.

ULUŞAHİN, Nur, Saf Hükümet Sistemleri Karşısında İki Başlı Yürütme Yapılan- ması, Ankara 2007.

WATERMAN, Richard W. Waterman, Presidential Signing Statements: The Constitutional Versus the New Government Models, Advanced Placement Program, Government and Politics: United States Balance of Power Between Congress and the President, 2008.

YAZICI, Serap, Başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme. T.B.B. Yayı- nı (İç) Başkanlık Sistemi, Ankara, 2005.

YAZICI, Serap, Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri Türkiye İçin bir Değerlen- dirme, İstanbul, 2001. İNTERNET KAYNAKLARI www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/ speeches/emancipate.htm www.senate.gov/reference/Legislation/Vetoes/BushGW.htm www.supreme.justia.com/cases/federal/us/354/178/case.html www.senate.gov/pagelayout/committees/d_three_sections_ with_teasers/ committees_ home.htm www.house.gov/committees/ www.legal-dictionary. thefreedictionary.com/Congressional+immunity www.historyplace.com/ unitedstates/impeachments/nixon.htm (clinton. htm) (johnson.htm)

Committee History, www.waysandmeans.house.gov/about/history.htm Structure of Congress, www.etech.northern.edu/ blanchak/pols100/ pols- lectures/ congress.structure.htm ABD Anayasası (Açıklamalı) www.photos.state.gov/libraries/turkey/ 231771/ PDFs/abd-anayasasi.pdf

Composition of Congress, by Political Party, 1855–2015. www.infoplease. com/ipa/A0774721.html

Presidential Signing Statements Research Guide, www.law. georgetown.edu/ library/research/guides/presidentialsigningstatements.cfm United States Government Accountability Office (GAO), Presidential Signing Statements Accompanying the Fiscal Year 2006 Appropriatons Acts (Report) 06.2007, www.gao.gov/decisions /appro/308603.pdf

Vetoes by President George W. Bush, www.senate.gov/reference/Legislation/ Vetoes/BushGW.htm Executive Office of the President, www.whitehouse.gov/administration/eop The Impeachment Process: 1998, www.nytimes.com/learning/general/speci- als/impeachment/

Overview, www.cbo.gov/about/overview Common Pool, www.investopedia.com/terms/c/common-pool.asp Legislative Branch, www.whitehouse.gov/our-government/legislative-branch

___

Bibtex @ { taad694096, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2016}, number = {28}, pages = {1 - 28}, title = {ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNDE FREN VE DENGE MEKANİZMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Zengin, Mehmet Ali} }
APA Zengin, M. A. (2016). ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNDE FREN VE DENGE MEKANİZMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (28) , 1-28 .
MLA Zengin, M. A. "ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNDE FREN VE DENGE MEKANİZMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2016 ): 1-28 <
Chicago Zengin, M. A. "ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNDE FREN VE DENGE MEKANİZMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2016 ): 1-28
RIS TY - JOUR T1 - ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNDE FREN VE DENGE MEKANİZMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Mehmet Ali Zengin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 28 VL - IS - 28 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNDE FREN VE DENGE MEKANİZMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Mehmet Ali Zengin %T ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNDE FREN VE DENGE MEKANİZMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2016 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 28 %R %U
ISNAD Zengin, Mehmet Ali . "ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNDE FREN VE DENGE MEKANİZMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 28 (Ekim 2016): 1-28 .
AMA Zengin M. A. ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNDE FREN VE DENGE MEKANİZMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME. TAAD. 2016; (28): 1-28.
Vancouver Zengin M. A. ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNDE FREN VE DENGE MEKANİZMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2016; (28): 1-28.
IEEE M. A. Zengin , "ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNDE FREN VE DENGE MEKANİZMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 28, ss. 1-28, Eki. 2016