6771 SAYILI KANUNLA ANAYASAYA EKLENEN YARGININ TARAFSIZLIĞININ ANLAMI ÜZERİNE

Hukukun adalet amacına ulaşması, yargının tarafsızlığı ile sağlanabilir. Yargının tarafsızlığı, yargının bağımsızlığıyla birlikte değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, tarafsızlığın bağımsızlıktan öte bir anlamının olduğu söylenebilir. Nihayet, yargının bağımsızlığının tarafsızlığı sağlamak amacına matuf olduğu belirtilebilir. Bu bağlamda, yargının tarafsızlığının Anayasal bir ilkeye dönüşmesi önemlidir. Yargının tarafsızlığı, esas olarak, hâkimlerin tarafsızlığıdır. Zira yargı erki hâkimler eliyle kullanılmaktadır. Bu bakımdan, ilk derece mahkemesinden itibaren hâkimlerin yaklaşımlarının bireye doğrudan bir yansıması olacaktır. Hâkimlerin hukuku uygularken taraflara eşit konumda bulunmaları ve her iki tarafın iddia ve savunmasına önyargısız yaklaşmaları gerekir. Yargının tarafsızlığı, hukukun ahlakiliğinin yani adaletin ve bu bağlamda hukuk güvenliğinin de temel şartıdır.

On The Meaning of the Impartial Judiciary that adopted to the Constitution by the Law No 6771

Justice that is the goal of the law can be achieved by the impartiality of judiciary. The impartiality of the judiciary should be evaluated together with the independence of the judiciary. However, it can be said that impartiality has broader context than independence. Eventually, it can be stated that the independence of the judiciary is aimed at providing impartiality. In this context, it is important that the impartiality of the judiciary becomes a constitutional principle. The impartiality of the judiciary is mainly the impartiality or neutrality of the judges. Because judicial power is used by judges. In this respect, from the lower court, the judges’ approach will be a direct reflection of the individual. Judges should be in equal position when applying for the law and should be free of prejudice to both parties’ claims and defenses. The impartiality of the judiciary is the basic condition of the morality of the law, that is, the justice and the legal security in this context.

___

AVCI, Mustafa, “Mecelle’ye Göre Hâkimin Nitelikleri ve Yargılama Etiği”, TAAD, Yıl:7, Sayı:27, Temmuz 2016

CAN, Osman, Darbe Yargısının Sonu, 1. Baskı, İstanbul; Timaş Yayınları, 2010

CENTEL, Nur, “Hâkimin Tarafsızlığı ve Güvenceleri”, http://nurcentel.com/ makaleler/guncelhukuktarafsizlik.pdf, 31.5.2017

FOSTER, Steven, The Judiciary, Civil Liberties and Human Rights, Edinburgh University Pres, 2006

GOLDMAN, Sheldon, “Judicial Selection and the Qualities That Make a “Good” Judge”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 462, The American Judiciary: Critical Issues, pp. 112-124, Jul., 1982

GÖNENÇ, Levent, Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Tepav Anayasa Çalışma Metinleri, 2011

GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin, 11. Baskı, 2011

İNALCIK, Halil, “Osmanlı Hukuk Sisteminde Adaletin Üstünlüğü”, Halil İnalcık Adalet Kitabı, Ed. Bülent Arı ve Selim Aslantaş, 2. Baskı, Yeditepe Yayınevi, KÜÇÜK, Adnan, “Yargı Bağımsızlığını Tamamlayan Bir İlke: Yargının Tarafsızlığı”, Leges Anayasa ve İdare Hukuku Dergisi, C.1, S.1, ss.78-, 2014

METİN, Yüksel, “Avrupa Birliği’nde Hukuk Devletinin Unsurları”, Hukuk Devleti: Hukuki Bir İlke Siyasi Bir İdeal, Ed. Ali Rıza Çoban, Bilal Canatan, Adnan Küçük, Adres Yayınları, 2008

MOLE, Nuala ve HARBY, Catharina, Adil Yargılanma Hakkı, Council of Europe, İnsan hakları kitapçıkları, No.3, 2001

ORTAYLI, İlber, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı, 3. Baskı, Kronik, 2017

ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 12. Baskı, Yetkin Yayınları, 2011

ŞEN, Mahmut, “İslam Hukuk Geleneği Perspektifinden Yargı Etik İlkeleri”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, S.6, ss.505-534, 2015

TANRIVER, Süha, “Tabiî Hâkim İlkesi Ve Medenî Yargı”, TBB Dergisi, (104), ss.11-35, 2013

TAŞKIN, Ahmet (Editör), Yargının Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Etkililiği, Uluslararası Sempozyum, TAA Yayınları, 10–11 Aralık 2009.

YAZICI, Serap, “Avrupa Birliği Süreci: Ulus Devletten Ulusüstü Devlete Geçişte Hukuk Devletinin Değişen İçeriği”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.77-118, 2005.

YILDIZ, Abdulkadir, “Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Demokratik Meşruiyeti”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVIII, S.1–2, /43 Sayılı Birleşmiş Milletler Bangalor Yargı Etiği İlkeleri, Erişim yeri ve tarihi: tr2015-11-26-02-19-13pm.pdf, 31.5.2017.

___

Bibtex @ { taad693950, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2017}, number = {32}, pages = {17 - 31}, title = {6771 SAYILI KANUNLA ANAYASAYA EKLENEN YARGININ TARAFSIZLIĞININ ANLAMI ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {Yıldız, Abdulkadir} }
APA Yıldız, A. (2017). 6771 SAYILI KANUNLA ANAYASAYA EKLENEN YARGININ TARAFSIZLIĞININ ANLAMI ÜZERİNE . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (32) , 17-31 .
MLA Yıldız, A. "6771 SAYILI KANUNLA ANAYASAYA EKLENEN YARGININ TARAFSIZLIĞININ ANLAMI ÜZERİNE" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 17-31 <
Chicago Yıldız, A. "6771 SAYILI KANUNLA ANAYASAYA EKLENEN YARGININ TARAFSIZLIĞININ ANLAMI ÜZERİNE". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 17-31
RIS TY - JOUR T1 - 6771 SAYILI KANUNLA ANAYASAYA EKLENEN YARGININ TARAFSIZLIĞININ ANLAMI ÜZERİNE AU - Abdulkadir Yıldız Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 31 VL - IS - 32 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 6771 SAYILI KANUNLA ANAYASAYA EKLENEN YARGININ TARAFSIZLIĞININ ANLAMI ÜZERİNE %A Abdulkadir Yıldız %T 6771 SAYILI KANUNLA ANAYASAYA EKLENEN YARGININ TARAFSIZLIĞININ ANLAMI ÜZERİNE %D 2017 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 32 %R %U
ISNAD Yıldız, Abdulkadir . "6771 SAYILI KANUNLA ANAYASAYA EKLENEN YARGININ TARAFSIZLIĞININ ANLAMI ÜZERİNE". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 32 (Ekim 2017): 17-31 .
AMA Yıldız A. 6771 SAYILI KANUNLA ANAYASAYA EKLENEN YARGININ TARAFSIZLIĞININ ANLAMI ÜZERİNE. TAAD. 2017; (32): 17-31.
Vancouver Yıldız A. 6771 SAYILI KANUNLA ANAYASAYA EKLENEN YARGININ TARAFSIZLIĞININ ANLAMI ÜZERİNE. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; (32): 17-31.
IEEE A. Yıldız , "6771 SAYILI KANUNLA ANAYASAYA EKLENEN YARGININ TARAFSIZLIĞININ ANLAMI ÜZERİNE", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 32, ss. 17-31, Eki. 2017