6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI

Kefalet sözleşmesi ile kefil, borçlunun borcunu ifa etmemesinden doğan sonuçlardan kişisel olarak sorumlu olmayı üstlenmektedir. Kefil, borçlunun borcunu ifa etmemesi ya da eksik ifa etmesi sebebiyle alacaklının uğradığı müspet olumlu zararı gidermekle yükümlüdür. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu TBK. m. 589/f.II’de kefilin kanundan doğan sorumluluğunun kapsamı düzenlenmiştir. Buna göre kefil, asıl borç ile borçlunun kusur ve temerrüdünün yasal sonuçlarından, dava ve takip masraflarından, rehinlerin tesliminin ve rehin haklarının devrinin sebep olduğu masraflar ile akdi faizden sorumludur. Ancak, kefilin kanundan doğan sorumluluğunun kapsamını düzenleyen TBK. m. 589/f.II hükmü emredici nitelikte değildir. Bu sebeple kefalet sözleşmesi ile kefilin sorumluluğunun kapsamının bu hükümden farklı olarak genişletilmesi ya da daraltılması mümkündür. Bununla birlikte TBK. m. 589/f. IV uyarınca kefilin, asıl borç ilişkisinin hükümsüz hâle gelmesinin sebep olduğu zarardan ve ceza koşulundan sorumlu olacağı kararlaştırılamaz

The Scope Of Liability Of Guarantor According To Turkish Code Of Obligations Numbered 6098

A Guarantor, with the bail contract, undertakes the liability of consequences by not implementing the debt of debtor. Guarantor is liable from meeting positive damage of creditor because of not fulfilling or missing performance of the debtor. The scope of liability of guarantor is regulated in Turkish Code of Obligations Numbered 6098 article 589/II. According to this regulation, guarantor is liable from the real debt, legal results of late payment and odds of debtor, costs of cases and prosecutions, costs of delivery of pledge and right of transferring the pledge and contractual interests. But the Turkish Code of Obligations article 589/II is not mandatory. Because of this reason with the bail contract, it is possible to enlarge or narrow the scope of liability of guarantor. With that according to the Turkish Code of Obligations article 589/IV, it is impossible to decide that guarantor will be liable from negative damage and punishment.

___

ACAR, Özlem: Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi, İstanbul 2015.

ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. Baskı, Ankara 2015.

AYAN, Serkan: Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu, Ankara 2013.

AYANOĞLU MORALI, Ahu: Mülkiyet Hakkının Teminat Amaçlı Devrine Yönelik İnançlı İşlemler, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul 2006.

AYHAN, Rıza/ÇAĞLAR, Hayrettin: Ticari İşletme Hukuku Genel Hükümler, 10. Bası, Ankara 2017.

ELÇİN GRASSINGER, Gülçin: “Kefalet Sözleşmesinde Kefil İle Asıl Borçlu Arasındaki Hukuki İlişki”, İÜHM., C. LV (1996), (s. 389-412).

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17. Baskı, Ankara 2014, (Kısaltılmışı: EREN, Genel Hükümler).

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Ankara 2015, (Kısaltılmışı: EREN, Özel Hükümler).

ERGÜNE, Mehmet Serkan: Olumsuz Zarar, İstanbul 2008.

GÜRSES, Davut: Banka Genel Kredi Sözleşmesi, İstanbul 2016.

KARA KILIÇARSLAN, Seda: “Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı”, GÜHFD., C. XIII, Y. 2009, S. 1-2, (s. 43-59).

KAYA KIZILIRMAK, Cansu: Kefalet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Halleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul 2014.

KOSTAKOĞLU, Cengiz: Banka Kredileri Tüketici ve Konut Kredileri ile Kredi Kartlarından Doğan Uyuşmazlıklar, 8. Baskı, İstanbul 2016.

KUNTALP, Erden: “Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan Sorumluluk”, Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995, (s. 263-299).

OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.-1, 12. Bası, İstanbul 2014, (Kısaltılmışı: OĞUZMAN/ÖZ, C.-1).

OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.-2, 11. Baskı, İstanbul 2014, (Kısaltılmışı: OĞUZMAN/ÖZ, C.-2).

ÖZEN, Burak: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefalet Sözleşmesi, 4. Baskı, İstanbul 2017.

REİSOĞLU, Seza: Türk Kefalet Hukuku, Ankara 2013.

SARAÇ, Şükrü: Yargıtay Kararları Işığında Factoring, 2. Baskı, Ankara 2017.

SEROZAN, Rona: Sözleşmeden Dönme, 2. Bası, İstanbul 2007.

SİRMEN, A. Lale: Eşya Hukuku, 3. Bası, Ankara 2015.

YAVUZ, Cevdet/ACAR, Faruk/ÖZEN, Burak: Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 14. Baskı, İstanbul 2016.

TANDOĞAN, Halûk: Türk Mes’uliyet Hukuku, Ankara 1961, (Kısaltılmışı: TANDOĞAN, Mes’uliyet).

TANDOĞAN, Halûk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (Kendine Özgü Yapısı Olan ve Karma Sözleşmeler, Satış ve Çeşitleri, Trampa, Bağışlama), C. I/1, 6. Bası, İstanbul 2008.

TANDOĞAN, Halûk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (İstisna (Eser) ve Vekâlet Sözleşmeleri, Vekâletsiz İş Görme, Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri, C. II, 5.

Basım, İstanbul 2010, (Kısaltılmışı: TANDOĞAN, Özel Borç İlişkileri C. II).

TEKİNAY, Selâhattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Halûk/ALTOP, Atillâ: Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul 1993.

TUNÇOMAĞ, Kenan: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 6. Bası, İstanbul 1976.

ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 15. Bası, Ankara 2015.

___

Bibtex @ { taad693565, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2019}, number = {37}, pages = {303 - 320}, title = {6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Yasemin Yücesoy} }
APA Yılmaz, Y. Y. (2019). 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (37) , 303-320 .
MLA Yılmaz, Y. Y. "6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2019 ): 303-320 <
Chicago Yılmaz, Y. Y. "6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2019 ): 303-320
RIS TY - JOUR T1 - 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI AU - Yasemin Yücesoy Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 303 EP - 320 VL - IS - 37 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI %A Yasemin Yücesoy Yılmaz %T 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI %D 2019 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 37 %R %U
ISNAD Yılmaz, Yasemin Yücesoy . "6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 37 (Ocak 2019): 303-320 .
AMA Yılmaz Y. Y. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI. TAAD. 2019; (37): 303-320.
Vancouver Yılmaz Y. Y. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2019; (37): 303-320.
IEEE Y. Y. Yılmaz , "6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 37, ss. 303-320, Oca. 2019