Uşak’ın Sahip Olduğu Değerler Açısından Şehir İmajı Algı Düzeyleri Üzerine Bir Saha Araştırması

Bir şehrin sahip olduğu kültürel, tarihi ve doğal güzellikler o şehrin değerlerini oluşturmaktadır. Şehirler sahip oldukları değerler doğrultusunda hem tanıtımlarını yapabilmekte hem de pozitif bir imaja sahip olabilmektedir. Şehirlerin bu niteliklere sahip olabilmesinde ise yerel yönetimlerin yerel ve ulusal alanda yapmış oldukları çalışmalar ile yöre halkınınbilinçli olması oldukça önem arz etmektedir. Şehirlerin küreselleşen dünya düzeni içerisinde tercih edilebilir bir yer olabilmesi için pazardaki paylarını arttıracak değerlerini ortaya çıkarıp bu alanda faaliyetler gerçekleştirmeleri ile mümkündür. Bu çalışmada Uşak ilinin sahip olduğu değerlerden “Ulubey Kanyonu” ve “Uşak Tarhanası” ile ilgili algı düzeyleri ele alınmıştır. Çalışma Uşak’ta yaşayan bireylerin sahip olunan değerlerle ile ilgili algılarının ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma yüz yüze anket formu uygulaması yapılarak oluşturulmuştur. Anket sorularında sahip olunan iki değerin çekiciliği, önemi, şehir imajına katkısı, şehir turizmine etkileri, tanıtım yeterlilikleri ile ilgili algılarına yönelik sorular yer almaktadır. Çalışmada “Ulubey Kanyonu” ve “Uşak Tarhanası” ile ilgili algı düzeyleri karşılaştırılmıştır. Uşak’ta yaşayan, Uşaklı olan ve olmayan 400 bireye 2019 yılı içerisinde anket yapılmıştır. Anket verilerinin analizleri SPSS programında yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda Ulubey Kanyonunun Uşak Tarhanasına göre; Uşak’ın tanınırlığındakietkinliğinin, öneminin, şehir turizmine ve imajına katkısının yöre halkına göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların Ulubey Kanyonunun Uşak turizmini hareketlendirmesi, tek başına turistik bir değer olması ve Uşak’ın ulusal tanınırlığında etkinliği ile ilgili yüksek algı düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte katılımcıların Uşak Tarhanası ile ilgili bu alanda sorulan sorulara kararsız/orta algı düzeyinde cevaplar verdikleri görülmüştür. Genel olarak Uşak’ın sahip olduğu değerlerin Uşak’ta yaşayanlar tarafından yüksek algı düzeyine sahip olduğu ancak yerel yönetim tanıtımları ve ulusal basındaki tanıtımları hakkında düşük algıdüzeyine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

A Field Research on City Image Perception Levels in Terms of Uşak's Values

The cultural, historical and natural beauties of a city constitute the values of that city. Cities can both promote and have a positive image in line with their values. In order for the cities to have these qualities, it have importance the studies done by local government in the local and national area and local people to be conscious. The fact that cities can be a preferable place in the globalized world order possible with revealing their values that will increase their share in the market and carrying out activities in this field. In this study, the perception levels of “Ulubey Canyon” and “Uşak’s Tarhana”, which are among the values of Uşak province, are addressed. The study was carried out to measure the perceptions of individuals living in Uşak about the values they own and face to face questionnaire technique was used. The questionnaire includes questions about the attractiveness of this two values, importance, contribution to the city image, its effects on the city tourism, and its perceptions about promotion competencies. In the study, the perception levels of "Ulubey Canyon" and "Uşak’s Tarhana" were compared. Survey was made to 400 individuals living in Uşak, born in Uşak and not born in Uşak.The survey was conducted in 2019.SPSS was used in the analysis of the survey data. According to the data obtained as a result of the research, it has been concluded that Ulubey Canyon is higher than Uşak's Tarhana in terms of Uşak's identifiability, effectiveness, importance and contribution to city tourism and image. It has been determined that the participants have a high level of perception regarding Ulubey Canyon's pep up of Uşak tourism, being a touristic value alone and its effectiveness in the national recognition of Uşak. In addition to this, it was seen that the participants answered the questions in this areaasked about Uşak Tarhana as undecided/ middle perception level. In general, it is concluded that the values of Uşak have a high level of perception by those living in Uşak, but that local government promotions and national press promotions are insufficient.

Kaynakça

Apaydın, F. (2011). Şehir pazarlaması, (1. bs.),Nobel Yayınevi.

Ateşoğlu, İ., & Türker,A. (2013).Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin algıladıkları ülke imajı ve olumsuz algılara ilişkin çözüm önerileri, Yeni Fikir Dergisi,(10), Ocak‐Haziran, 113-135.

Çakmak, T.F. (2014). İnanç turizminin turistik destinasyon pazarlamasındaki yeri ve önemi: Göbekli Tepe örneği,[Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi].

Çatır, O. &Ay, E. (2018). Ulubey (Uşak) yöresel yemeklerinin gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies,6(3), 211-224.

Çatır,O., & Karaçor, M.(2017). Turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında uşak ilinin tarihi ve kültürel turizm potansiyelinin değerlendirilmesi,Social Sciences Studies Journal,3(6), 721-725.

Çatır,O. &Şimşek A.(2019).Festival Çevre Atmosferi, Ziyaretçi Memnuniyeti ve Bağlılığı: Ulubey Kanyon Kültür ve Turizm Festivali Örneği, Turizm ve Gastronomi Çalışmaları Dergisi,7(1),132-154.

Day,J.,Skidmore, S., &Koller,T.(2002). Image selection ın destination positioning: a new approach.Journal Of Vacation Marketing, March,8(2),177-186.

Demirel, M. (2014). Burdur kent imajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri üzerine bir alan araştırması.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(10), 230-241.

Duğan, Ö., & Akıncı, S. (2017). Marka imajı açısından Uşak şehir algısı: Üniversite öğrencileri üzerine bir saha araştırması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (3) , 385-408.

Engez, A. (2007). Küreselleşme sürecinde kentlerin imaj ve kimlikleri: Karşılaştırmalı İstanbul örneği. [Yüksek Lisans Tezi]Marmara Üniversitesi.

Geçikli, F. (2012). Şehir imajı Amasya şehri üzerine bir uygulama, Fenomen Yayınları.

Giritlioğlu,İ., & Avcıkurt, C.(2010)Şehirlerin turistik bir ürün olarak pazarlanması, örnek şehirler ve Türkiye’deki şehirler üzerine öneriler (derlemeden oluşmuş bir uygulama)”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,4(3),74-89.

Görkemli,N.,Gökhan,T., & Baypınar,Y.E.(2013). Kültürel etkinlikler ve kent imajı -Mevlana törenlerinin Konya kent imajına etkilerine ilişkin hedef kitlelerin görüşleri.Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi,2(1), 150-171.

Güllüpunar, H.(2017).İmaj ve itibarın kavramsal farklılıkları bağlamında public relations review dergisinde yayımlanan makaleler üzerine bir inceleme, II. International Academic Research Congress Full Text, Çizgi Kitabevi Yayınları.

lban, M. O., Köroğlu,A., &Bozok,D. (2008), Termal turizm amaçlı seyahat eden turistlerde destinasyon imajı: Gönen örneği,İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 105-129.

İslamoğlu, A.H., & Alnıaçık,Ü. (2016).Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, Beta Yayınevi.Kotler, P, Haider, D. H., & Rein, I., (1993). Marketing places,Macmillan Free Press.

Kotler, P. & Gertner. (2002). Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective, Journal Of Brand Management, (9), 249 –261.

Merdol, T. K., (2001). Kahvaltının önemi ve kahvaltı örüntümüz. Türk mutfak kültürü üzerine araştırmalar, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları Yayın No: 28.121-137.

Özdemir,Ş., & Karaca, Y. (2009). Kent markası ve marka imajının ölçümü: Afyonkarahisar kenti imajı üzerine bir araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 113-134.

Özer,S., Aklıbaşında,M., & Zengin, M.(2010). Erzurum kenti örneğinde kullanılan kuşatma elemanlarının kent imajı üzerindeki etkileri,Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,7(2), 123-130.

Polat, S. (2011). Üniversite öğrencilerinin örgütsel imaj algıları ile akademik başarıları arasındaki ilişki düzeyi.Kuram ve UygulamadaEğitim Bilimleri, 11(1),249-262.

Rainisto, S. K. (2003). Success factors of place marketing: A study of place marketing practices in Northern Europe And The United States. Business Doctoral Dissertations,Helsinki University Of Technology, Institute Of Strategy And International Business.

Tosun, C.,& Temizkan,R. (2004). Türkiye’nin dış tanıtımında ve ülke imajında turist rehberlerinin rolü,I. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 345-362.

Yamaç, Z.(2015). Sakarya destinasyonunun imaj algısına yönelik Sakarya Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. [Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi].

Yüce,A., & Çapık, U. (2012). Geçmişten geleceğe her yönüyle Kağızman sempozyumu”,24-26 Mayıs, 497-512.

www.usak.bel.trhttps://www.kulturportali.gov.tr/

http://www.usak.gov.tr/

https://www.hurriyet.com.tr/ege/ulubey-kanyonuna-cam-teras-27367223

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/ulubey-kanyonu-ters-ev-ile-ziyaretci-cekecek-/1507396

https://www.haberler.com/usak-ta-dogal-yasam-koyu-ve-lavanta-bahceleri-13334622-haberi/

http://www.tuik.gov.tr

Kaynak Göster