Türkiye Nüfus Politikalarına Genel Bakış

Herhangi bir bölge veya ülkede yaşayan insan sayısı olarak tanımlanan nüfus, bireylerin sosyoekonomik niteliklerini, yaş ve cinsiyet yapısını kapsamaktadır. Nüfus problemi, sanayi inkılabı ile birlikte önemli bir ivme kazandığından nüfus politikaları da bu dönemden sonra daha fazla önem arz etmiştir. Nüfus problemiyle ilgili yapılan araştırmaların temelinde Malthus yer almaktadır. Malthus nüfus artışının hızlanması durumunda kötümser bir tabloyla karşılaşılacağını ileri sürmektedir. Özellikle nüfusun artması ile gıda miktarı arasındaki oransal bir artış farkından dolayı, insanların yoksullaşacağı hatta kıtlık ve açlıkla karşı karşıya kalacaklarını iddia etmektedir. Nüfus politikaları devletlerin vatandaşlarının refah seviyesi ve yaşam kalitelerini artırmak için nüfusun artışı, azalışı veya niteliğiyle ilgili uyguladıkları çok yönlü çalışmalardır. Antinatalist politikalar (nüfus artış hızını azaltmaya yönelik uygulanan yavaşlatıcı politikalar) Pronatalist politikalar (nüfus artış hızını artırmaya yönelik uygulanan hızlandırıcı politikalar) ve nüfusun nicelik ve niteliğini geliştirmek için uygulanan iyileştirici politikalar günümüzde uygulanmakta olan politikalardır. Birçok ülke tarafından nüfus artış hızının azalması demek ülkenin ekonomik, siyasi ve askeri gücünün sürdürülmesi konusunda sorun olarak algılanmaktadır. Çünkü uzun vadede hem doğurganlığın düşmesi hem de ülkeye göç akımının durması durumunda nüfusun ciddi oranda azalması anlamını taşımaktadır. Bu çalışmada öncelikle nüfus ve nüfus politikaları kavramsal çerçevede ele alınacaktır. Devamında nüfusun iktisat politikası açısından değerlendirilmesi Malthus ve sonraki dönemler açısından değerlendirilecektir. Ayrıca Türkiye’de uygulanan nüfus politikaları irdelenerek Türkiye’nin nüfusu ile ilgili genel bilgiler verilmeye çalışılacaktır.

Overview of Turkey Population Policy

Population, which is defined as the number of people living in any region or country, includes the socio-economic characteristics, age and gender structure of the individuals. As the population problem gained momentum with the industrial revolution, population policies became more important after this period. Malthus is the basis of the researches on the population problem. Malthus argues that if population growth accelerates, a pessimistic picture will be encountered. He claims that people will become impoverished and even face famine and hunger, especially due to a proportional difference between the increase in population and the amount of food. Population policies are the multi-faceted studies of states regarding the increase, decrease or quality of the population in order to increase the welfare and quality of life of their citizens. Antinatalist policies (slowing down policies applied to reduce the population growth rate) Pronatalist policies (accelerated policies applied to increase the population growth rate) and remedial policies applied to improve the quantity and quality of the population are the policies implemented today. Decreasing population growth rate is perceived by many countries as a problem in maintaining the economic, political and military power of the country. Because, in the long term, it means that the population will decrease significantly if both the fertility decrease and the immigration flow to the country stop. In this study, primarily population and population policies will be discussed in a conceptual framework. Then, the evaluation of the population in terms of economic policy will be evaluated in terms of Malthus and the following periods. It will also attempt to give general information about the population of the Turkey examined population policies implemented in Turkey.

Kaynakça

Aksu, L. (2011). Dünya'da ve türkiye'de nüfus analizleri. Istanbul Journal of Sociological Studies,0(25), 219-311. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusoskon /issue /9525/ 119038.

Bayat, D., (2010). Gelişmekte olan ülkelerde nüfus sorunu ve Türkiye örneği (yayın No: 35691) [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü]. Open. https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0070762.pdf

Bı̇rı̇ncı̇, A. (2013). Nüfus artışının ekonomiye yaptığı etkiler açısından değerlendirilmesi ve Türkiye’deki yansımaları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 153-162. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/3020/41918.

Doğan, M. (2013). Türkiye’de uygulanan nüfus politikalarına genel bakış. Marmara Coğrafya Dergisi, 0 (23), 293-307. https://dergipark.org.tr/tr/pub/marucog/ issue/470/3822

Güneş, H. (2009). İktisat tarihi açısından nüfus teorileri ve politikaları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), 126-138. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ esosder/issue/ 6142/82429

Güngördü, E. (2002). Türkiye’de nüfus hareketleri ve şehirleşme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2), 409-414. https://app.trdizin.gov.tr/dokuman-goruntule?ext=pdf &path=iszyC6h_ XyiCkvthyLGCVcvkP8ulA5N2BJ9_ PhlpJVmqsfB HFhpH71-Ttwn HwGtYOtDZHLXE6aWIlVykc_ YkbiVK2ELi9sihOUh7rqEvXz4=

Güriz, A. (1975). Türkiye'de nüfus politikası ve hukuk düzeni. Türkiye Kalkınma Vakfı Yayınları.

Kandır, E. D. (2013). Gelişmekte olan ülkelerde demografik geçiş ve yoksulluk ilişkisi. [Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü] Open. https://www.ulusaltezmerkezi.net/gelismekte-olan-ulkelerde-demografik-gecis-veyoksulluk-iliskisi/

Köksel, B. (2016). Demografik fırsat penceresi'nden Türkiye'de istihdam ve işsizlik. Journal of International Social Research, 9(43), 2013-2022. http://web.a.ebscohost.com/ehost/ pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=05bc2121-0eb7-412b-b0d7-b31142db1df1%40 sessionmgr 4008

Malthus, T., R., (1798). An essay on the principle of population. Electronic Scholarly Publishing Project.

Milliyet Büyük Ansiklopedisi, (1986). Nüfus. Milliyet Yayınları, 11(4237).

Murat, S. (Ed.). (2006). Dünden bugüne İstanbul'un nüfus ve demografik yapısı. İstanbul Ticaret Odası.

Oktay, E. (2014). Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından günümüze uygulanan nüfus politikaları. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 31-54. http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.49556

Önal, O. (2015). Erken modern dönemde Avrupa’da gıda-nüfus ilişkisi (Yayın No: 53563) [Yüksek Lisans Tezi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü]. Open. https://www.academia.edu/19814303/ERKEN_MODERN_D%C3%96NEMDE_AVRUPA _DA_GIDA_N%C3%9CFUS_%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0S%C4%B0

Semı̇z, Y. (2010). 1923–1950 Döneminde Türkiye’de nüfusu arttırma gayretleri ve mecburi evlendirme kanunu (bekârlık vergisi) . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (27), 423-469. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sutad/issue/26306/277276 https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators, Erişim Tarihi: 04.04.2020. http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/, Erişim Tarihi: 04.04.2020

Kaynak Göster