A Comparison of the Ego Identity Statuses of the Adolescents: According to Family Environment Type

: Adolescence has a different importance in life stages. Therefore, adolescents are required to undertake some important developmental tasks such as choosing a school and creating an identity. Marcia (1966) developed their ego-identity status based on Ericson's psycho-social development stages. The formation of ego identity statuses may be affected by the environment in which the adolescent lives. In this context, the basic purpose of this study was to compare the identity status of adolescents (identity achievement, moratorium, diffusion and foreclosure identity statuses) changes according to the family environment type (families that do not include either of the biological parents, families with single biological parent, family environment involving one biological parent and one step parent, families with both biological parents). The study group consisted of 210 Turkish adolescences (147 female and 53 male) from MersinSilifke Anatolian Vocational High School, Mersin, Turkey. Research data were obtained in 2004-2005 Educatian year. The age of the adolescences ranged between 14 and 18 years. The family environment types, ages and gender of adolescents participating in this study have been determined by using a Personal Information Form developed by the researcher. To measure the identity statuses of the adolescences, the Extended measure of Ego Identity Statuses Scale was adapted to Turkish culture by Oskay (1997) was used. Data was analyzed using non parametric Kruskal-Wallis one way variance analysis. The fresults of this study indicated that the ego identity statuses of the adolescences did not differ significantly according to family types they live in. These findings have been discussed in terms of identity formation literature. The limitations of the research are stated, and suggestions for future theoretical and applied research are presented.

Ergenlerin Ego Kimlik Statülerinin Karşılaştırılması: Aile Ortamı Türüne Göre

Ergenlik dönemi, yaşam dönemleri içinde farklı bir öneme sahiptir. Dolayısıyla ergenlerin bu dönemde okul seçimi yapmak, kimlik oluşturmak gibi birtakım önemli gelişim görevlerini üstlenmeleri gerekmektedir. Erikson'un psiko-sosyal gelişim evrelerine dayanarak Marcia(1966) ego-kimlik statülerini geliştirmiştir. Ego kimlik statülerinin biçimlenmesi/ oluşumu ergenin yaşadığı ortamlardan etkilenebilir. Bu bağlamda, bu çalışmanın temel amacı, ergenlerin kimlik statülerini (başarılı kimlik, kimlik arayışı, bağımlı kimlik, kimlik karmaşası) aile ortamı tipine (biyolojik ebeveynleri içermeyen aile ortamı, tek biyolojik ebeveynli aile ortamı, bir biyolojik ebeveyn ve bir üvey ebeveynli aile ortamı, her iki ebeveyni de biyolojik ebeveyn olan aileler) göre karşılaştırmaktır. Çalışma grubu, Mersin-Silifke Anadolu Meslek Lisesi'nden 210 Türk ergenden (147 kadın ve 53 erkek) oluşmaktadır. Çalışma grubundaki ergenlerin yaşları 14-18 yaş arasında değişmektedir. Araştırma verileri 2004-2005 Eğitim Öğretim Yılında elde edilmiştir. Araştırmaya katılan ergenlerin aile ortamı türleri, yaşları ve cinsiyetleri araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılarak kaydedilmiştir. Ergenlerin kimlik statülerini ölçmek için Oskay (1997) tarafından Türk kültürüne uyarlanmış Ego Kimlik Statüleri Ölçeği'nin genişletilmiş versiyonu kullanılmıştır. Veriler parametrik olmayan Kruskal-Wallis tek yönlü varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, ergenlerin ego kimlik statülerinin aile ortamı tiplerine göre anlamlı olarak fark göstermediği görülmüştür. Bu bulgular kimlik oluşturma literatürü açısından tartışılmıştır. Araştırmanın sınırlılıkları belirtilmiş ve gelecekteki teorik ve uygulamalı araştırmalar için önerileri sunulmuştur.

Kaynakça

Adams, J. F. (1995). Ergenliği anlamak: Ergen psikolojisindeki güncel gelişmeler. Bekir Onur (Çeviren). İmge.

Adams, R. G. (1985). Family correlates of female adolescents' ego-identity development. Journal of Adolescence, 8, 69-82. https://doi.org/10.1016/S0140-1971(85)80008-7

Adams, G. R. & Jones, R. M. (1983). Female adolescents’ identity development: Age comparisons and perceived child-rearing experience. Developmental Psychology, 19, 249–256. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0012-1649.19.2.249

Arslan, E. (2008). Bağlanma stilleri açısından ergenlerde Erikson’un psikososyal gelişim dönemleri ve ego kimlik süreçlerinin incelenmesi. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bacanlı, F. (2006). Bacanlı, F. (2012). Exploring the relationship between decision making strategies and ego identity statuses. Eğitim ve Bilim (Education and Science) , 37, 163, 17-28.

Bacanlı, H. (2000). Gelişim ve Öğrenme. Geliştirilmiş 3. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım.

Balcı, A.(2005). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler (5. baskı). PegemA Yayıncılık.

Balkaya, A. (2005). Lise öğrencilerinin kimlik duygusu kazanım düzeylerinin bazı bilişselsosyal ailesel nitelikler ile suç davranışı düzeyi açısından incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Bennion, L. D. & Adams, G. R. (1986). A revision of the extended version of the objective measure of ego identity Status: An identity instrument for use with late adolescents, Journal of Adolescent Research, 1, 183-198. https://doi.org/10.1177%2F074355488612005

Bergh, S. & Erling, A. (2005). Adolescent identity formation: A swedish study of identity status using the EOM-EIS-II. Adolescence, 40, 377-396.

Berzonsky, M. D. (2004). Identity style, parental authority, and identity commitment. Journal of Youth and Adolescence, 33, 220–231.

Bosma, H. A. (1992). Identity in adolescence: Managing commitments. In G. R. Adams, T. P. Gullotta & R. Montemayor (Eds.). Adolescent identity formation. 91-12. Park, CA: Sage.

Campbell, E., Adams, G., & Dobson, W. R. (1984). Familial correlates of identity formation in late adolescence: A study of the predictive utility of connectedness and individuality in family relations. Journal of Youth and Adolescence, 13, 509–525.

Cormier, H. W. & Cormier, L. S. (1979). Interviewing Strategies For Helpers. Woodsworth, Inc.

Christina Grové, L., & Naudé, L. (2016). Identity status and perceived parenting style in adolecent in central South Africa. Journal Psychology in Africa. 26(2), 189-193. https://doi.org/10.1080/14330237.2016.1172811

Çakır, S. G. ( 2001 ). The relationships of identity status with parental attıtudes, family type and parental education level in adolescents. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. ODTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Çakır, S. G. & Aydın, G. (2005). Parental attitudes and ego identity status of Turkish adolescents. Adolescence, 40(160), 847-859.

Erikson, E. H. (1968). Identity: youth and crisis. Norton.

Eryüksel, G. (1987). Ergenlerin kimlik statülerinin incelenmesine yönelik kesitsel bir çalışma. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi], Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Finzi-Dottan, R., Bilu, R., & Golubchik, P. (2011). Aggression and conduct disorder in former Soviet Union immigrant adolescents: The role of parenting style and ego identity. Children and Youth Services Review, 33(6), 918-926. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.12.008

Finzi-Dottan, R. Bilu, R, & Golubchik, P. (2011). Aggression and conduct disorder in former Soviet Union immigrant adolescents: The role of parenting style and ego identity. Children and Youth Services Review, 33(6), 918-926 https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.12.008

Grotevant, H. D. (1987). Toward a process model of identity formation. Journal of Adolescent Research, 2, 203-222. https://doi.org/10.1177%2F074355488723003

Grotevant, H. D. & Adams, G. R. (1984). Development of an objective measure to assess ego identity in adolescence: Validation and replication. Journal of Youth and Adolescence, 13, 419- 438.

Grotevant, H. D. & Cooper, C. R. (1985). Patterns of interaction in family relationships and development of identity exploration in adolescence. Child Development, 56, 415-428. Doi: 10.2307/1129730

Gundogdu, M. & Zeren, Ş. G. (2004). Yetiştirme yurdunda ve ailesinin yanında kalan ergenlerin kimlik gelişimlerinin karşılaştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 22, 57-65.

Imbimbo, P. V. (1987) Identity status and perceptions of parental behavior of adolescents from dvorced families. Dissertation Abstracts International, 48, 3113-B.

Kroger, J. (1996). Identity in adolescence: The balance betweeen self and other. London: Routledge.

Kroger, J. (2000). Ego identity status research in the new millenium. International Journal of Behavioral Development, 24(2), 145-148.

Kroger, J. (2006). Identity development during adolescence. Adams, G.R., Berzonsky, M.R, (Ed.), Blackwell Handbook of Adolescence, 205-246.

Laboviti, B. (2015). Relations between the parenting styles and identity status of teenagers in Albanian context. Journal of Educational and Social Research, 5(1), 65-72.

Marcia, J. E. (1980). Identity in Adolescence. In J. Adelson (Ed.). Handbook of adolescent psychology .159-187. Wiley.

Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of Personality and Social Psychological, 3(5), 551-558. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0023281

Marcia, J. E. (1993a). The ego identity status approach to ego identity. In D. R. Matteson, J. L. Orlofsky, A. S. Waterman, S. L. Archer, & J. E. Marcia (Eds.), Ego identity: a handbook of psychosocial research . 3-21. Springer-Verlag.

Marcia, J. E. (1993b). The relational roots of identity. In J. Kroger (Ed.), Discussions on ego identity.101–120. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Marcia, J. E. (1994). The emprical study of ego identity. In H. A. Bosma, T. L. Graafsma, H. D. Grotevant, & D. J. Delevita (Eds.), Identity and development: An interdisciplinary approach. 67–80. Thousand Oaks: Sage Publications.

Oflazoğlu A.F. (2000). Yetiştirme yurdunda yaşayan ergenlerde kimlik statülerinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Oskay, G. (1997). Üniversite öğrencilerinin kimlik gelişim düzeylerinin bulundukları fakülte ve anabilim dallarına göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 63-67.

Oskay, G. (1998). Genişletilmiş objektif ego kimlik statüsü ölçeğinin (Extended objective measure of ego identity status- EOM-EIS) Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(II), 17-24.

Perosa, L. M., Perosa, S. L., & Tam, H. P. (2002). Intergenerational systems theory and identity development in young adult women. Journal of Adolescent Research, 17, 235–259. https://doi.org/10.1177%2F0743558402173002

Reis, O., & Youniss, J. (2004). Patterns in identity change and development in relationships with mothers and friends. Journal of Adolescent Research, 19, 31–44. https://doi.org/10.1177%2F0743558403258115

Quintana, S. M., & Lapsley, D. K. (1990). Rapprochement in late adolescent separationindividuation: A structural equations approach. Journal of Adolescence, 13, 371–385. https://doi.org/10.1016/0140-1971(90)90030-B

Sandhu, D., Singh, B., Tung, S., & Kundra, N. (2012). Adolescent identity formation, psychological well-being, and parental attitudes. Pakistan Journal of Psychological Research, 27(1), 89-105.

Sartor, C. E., & Youniss, J. (2002). The relationship between positive parental involvement and identity achievement during adolescence. Adolescence, 37, 221–234.

Schultheiss, D. P. & Blustein, D.L. (1994). Contrubutions of family relationship factors to the identity formation process. Journal of Counseling & Development, 23, 159–166. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1994.tb01729.x

Solmaz, F. (2002). Lise son sınıf öğrencilerinin kimlik statüleri ile anne-baba tutumları algılamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fen Bilimleri Enstitüsü.

Stegarud, L., Solheim, B., Karlsen, M., & Kroger, J. (1999). Ego identity status in cross-cultural context: A replication study. Psychological Reports, 85(2), 457–461. https://doi.org/10.2466%2Fpr0.1999.85.2.457

Steinberg, L .(2001). We know some things: Parent adolescent relationships in retrospect and prospect. Journal of research on adolescence, 11, 1–19. https://doi.org/10.1111/1532-7795.00001

Steinberg, L. & Morris, A. S. (2000). Adolescent Development. Annual review of psychology, 52, 83–110. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.83

Şahin, G. (2009). Yetiştirme yurdunda ve ailesi yanında yaşayan ergenlerin bağlanma stilleri ile kimlik statüleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayımlanmamış doktora tezi] Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

Unlu, H. (2001). Lise öğrencilerinin algıladıkları sosyal desteğin ve ego kimlik statülerinin sosyoekonomik düzey ve cinsiyete göre incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı.

Uzman, E. (2002). Sosyal destek düzeyleri farklı üniversite öğrencilerinin bazı değişkenlere göre kimlik statüleri. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.

Waterman, A. S. (1985). Identity in the context of adolescent psychology. In A. S. Waterman (Ed.). Identity In Adolescence: Processes And Contents (Pp. 5–24). Jossey-Bass.

Willemsen, E. W., & Waterman, K. K. (1991). Ego identity status and family environment: A correlational study. Psychological Reports, 69(3), 1203-1212. https://doi.org/10.2466%2Fpr0.1991.69.3f.1203

Kaynak Göster