NAMIK KEMAL’İN BİLİNMEYEN BİR ŞİİRİ

Tanzimat edebiyatının en önemli simalarından olan Namık Kemal, nesir ve nazım alanında başarılı eserler kaleme almıştır. Ancak Namık Kemal asıl ve ilk şöhretinişiirlerine borçludur. Birçok mecmua, edebiyat tarihi, antoloji ve benzer eserlere alınan şiirleri de bu durumu teyit etmektedir. Bir şairin hayatını ve edebî yönünü netleştirmede şüphesiz şairin kendi eserleri yanında dönemi ve sonrası kaynaklardaki kayıtlar da önemlidir. Ancaközellikle okuyucunun şair/şiir hakkındaki beğeni seviyesini belirlemede şiir mecmuaları birincil kaynaklardandır. Bunun yanı sıra yine şiir mecmuaları; bugüne kadar varlığı veya kime aidiyeti bilinmeyen şiirlerin tespitiyle de edebiyat tarihine katkı sağlar, hatta zaman zaman mevcut kayıtları tashih de edebilirler. Namık Kemal’in bütün şiirlerini bir kitapta toplayan Önder Göçgün’den hareketle şairin şiirleri; Namık Kemal’in El-yazması Sofya Şiirler Defteri, Namık Kemal’in Divânı’nın Ali Türkgeldi Nüshası, Muallim Cevdet Nüshası, Ali Emiri Nüshası, Fahri Bilge Nüshası, Türk Tarihi Kurumundaki Yazma Nüshalar, Tevfik Fikret Nüshası gibi kaynaklarda yer almaktadır.Makalede Konya Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi 13467 numaralı mecmuadakayıtlı şiirin Namık Kemal’e nispeti değerlendirilmektedir. Kaside şeklinde on beş beyitlik bu şiir Namık Kemal’in bugüne kadar yayımlanmış eserleri içinde de tespit edilememiştir. Bu durum, şiirin Namık Kemal’in olabileceği ihtimalini desteklemekle birlikte dil-muhteva ve üslup açısından da incelenmesiyle aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

Akyüz, K. (1985). Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, İnkılâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Tic. A.Ş, Ankara.

Develioğlu, F. (2000). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Sözlük, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara.

Ergun, S., N. (2018). Namık Kemal’in Hayatı ve Şiirleri, Historia Yayınları, İstanbul.

Göçgün, Ö. (1999). Namık Kemal’in Şairliği ve Bütün Şiirleri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara.

Kabaklı, A. (2002). Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul.

Levend, A. S. (1998). Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları 3. baskı, Ankara.

Öztürk, B. (1995). Tanzimat Edebiyatı, Mimoza Yayınları, Konya.

Sami, Ş. (1987). Kamus-ı Türki, Çağrı Yayınları, İstanbul.

Tanpınar, A. H. (1997). On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul.

Yetiş K. (1996). Namık Kemal’in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüş ve Yazıları, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

Kaynak Göster