NABİZADE NAZIM’IN HİKÂYELERİNDE AŞKIN HÂLLERİ

Nabizade Ahmet Nazım Bey, Tanzimat Dönemi ile Servet-i Fünun Dönemi arasında yetişen Ara Nesil’in önemli yazar ve şairlerdendir. Ara Nesil, Tanzimat edebiyatının birinci döneminde başlayan ve sonrasında da devam eden Türk edebiyatındaki yeniliği benimserler. İlk defa Mehmet Kaplan’ın bahsettiği Ara Nesil sanatçıları, özellikle hikâye alanındaki katkılarıyla önemli bir yere sahiptirler. Hem romantik hem de realist unsurları kullanan Ara Nesil yazarları aşk konusunu yoğun bir şekilde işledikleri görülür. Zehra romanının yanında hikâyeler de yazan Nabizade Nazım’ın, özellikle fen alanındaki merakı onu realist, natüralist bir çizgiye taşır. 1863-1893 yılları arasında yaşayan Nabizade Nazım, kısa bir ömür sürdürmüş olmakla birlikte yenilikçi tavrı, çevirdiği fizik, kimya kitapları, makaleleri, Zola ile ilgili görüşleri, hikâyeleri ve romanlarıyla kendisinden çok söz ettirmiştir. Zehra adlı romanı natüralist, realist çizgiler taşırken, hikâyelerinde ise daha çok aşk işlenmiştir. Kötü bir çocukluk geçiren küçük yaşta anne ve babasını kaybeden yazarın hikâyelerinde de melankoli, acı, hüzün, mutsuzluk dikkati çeker. Bir İftirak, Bir Hatıra, Zavallı Kız, Sevda, Hala Güzel, Haspa adlı hikâyelerinde olayların merkezinde aşk vardır. Aşkın bireysel bir duygu olmasının yanında toplumsal, kültürel, felsefi, psikolojik boyutları da bulunur. Nabizade Nazım’ın romantik bir bakış açısıyla kaleme aldığı hikâyelerde aşkın çeşitleri, aşkı yaşayan kahramanların melankolik ruh hâlleri, aşk acıları, tesadüfler dikkati çeker. Bu çalışmamızda Nabizade Nazım’ın altı hikâyesi incelenerek, aşk kavramının işlenişi irdelenmiştir.

DIFFERENT ASPECTS OF LOVE IN NABİZADE NAZIM’S STORIES

Nabizade Ahmet Nazım Bey is one of the most important writers and poets of the Ara Nesil who grew up between the Tanzimat Period and Servet-i Fünun Period. Ara Nesil adopts the innovation in Turkish literature which started in the first period of Tanzimat literature and continued after that. For the first time, Mehmet Kaplan's Ara Nesil artists have an important place especially with his contributions in the field of story. Ara Nesil writers, who use both romantic and realist elements, seem to be intensely involved in the subject of love. Nabizade Nazım, who also writes stories in addition to Zehra's novel, takes her to a realistic, naturalist line, especially in the field of science. Nabizade Nazım, who lived between the years 1863-1893, has a short life, but also has been very talked about with his innovative attitude, his physics, chemistry books and articles, his opinions, his stories and novels. While his novel Zehra's novel carries a naturalistic, realistic line, his stories mostly focus on love. Melancholy, pain, sadness, and unhappiness are general themes in the stories of the author who lost his mother and father at a young age. There is love in the center of events in his stories: Bir İftirak, Bir Hatıra, Zavallı Kız, Sevda, Hala Güzel. Love is not only an individual feeling but also has social, cultural, philosophical and psychological dimensions. In a story written by Nabizade Nazım from a romantic point of view, love varieties, elements of love, melancholic moods of love-living heroes, love sorrows, coincidences attract attention. In this study, the six stories of Nabizade Nazım were examined and the concept of love in these stories were examined.

Kaynakça

Baytimur Memiş, N.(2018). Ara Nesilde Hikâye, Yayımlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Beauvoir, S. (1993). Evli Kadın, İstanbul: Payel Yayıncılık.

Dizman, E.(2009). Meşai Sistemde Aşkın Tecellisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Eken, A.(1975). “Türk Romancılığında Nabizade Nazım”, Birikim, 4: 10-13.

Göka, E. (1994). “Bir Hastalık Olarak Aşk: Karşılıksız Aşk Sendromu”, Kriz Dergisi, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Ara ştırma Merkezi, 6(2):33-41.

Kacıroğlu, M. (2004). “Nabizade Nazım’ın Hikâyeciliği”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 25:81-88.

Kalpaklı, M. Osmanlı Sanatı, https://mehmetkalpakli.files.wordpress.com/2016/04/045-divan-siirinde ask.pdf. (erişim tarihi:25.02.2018)

Nabizade N., Haz. Çağın S. ve Kurudere N.(2015). Karabibik ve Diğer Hikâyeler, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Sarıçelik Abbasbeyli, R. (2014). “Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Romanlarında Aşk İlişkileri”, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Güz Dönemi 2(5):116-135.

Selçuk, B. (2017). “Gasset ve Fuzûlî’deki Sevgiler Üstüne”, International Journal of Language Academy,5(7) : 345 -358.

Stendhal, M. H. B. (2009). Aşk, İstanbul: Oda Yayınları.

Uç H. (2007). Nabizade Nazım Şair ve Romancı, İstanbul: Kitabevi.

Uştuk, O. (2016). “Aşk Örüntüleri Üzerine Bir Anlatı Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(3):59-70.

Kaynak Göster