KÜRESELLEŞME EKSENİNDE YENİ KAVRAMLAR

Küreselleşen dünyada siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler yeni dünya düzeninin bileşenlerini oluşturmaktadır. Bu bileşenler içerisinde, özellikle ekonomik gelişmeler sonucu, ulus devletlerin etkinliklerinin azalması, mal ve hizmet sektörünün hızla gelişmesiyle küresel sermayenin gücü biraz daha artmıştır. İletişim teknolojilerinin sağladığı imkânlarla bilgiye ulaşmak daha da kolaylaşmış, iletişim ve etkileşim her alanda insanlara inanılmaz kolaylıklar sağlamıştır. Ancak, bu gelişmeler aynı zamanda birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Savaşlar, göç, kıtlık, küresel iklim değişikliği insanları farklı coğrafyalarda yaşamaya itmiş, yaşadıkları yerleri, terk etmeye, farklı dil ve kültüre sahip, kendilerine tamamen yabancı insanlarla birlikte yaşamaya zorlamıştır. Küresel dünyanın sorunları, dünya genelinde büyük kitle hareketlerini tetiklemiş ve çoğu zaman, yürürlükte olan politikalar ortaya çıkan yeni sorunlar karşısında yetersiz kalmıştır. Öyle ki insanlığın bu zamana kadar karşılaşmadığı birçok sorun gün yüzüne çıkmış, bu sorunlara birçok çözüm önerisi getirmek için yerel ve uluslararası ölçekte çalışmalar hayata geçirilmiş ve “küresel köy”ün ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalara hız kazandırılmıştır. Küreselleşmeyle birlikte, küresel vatandaş/dünya vatandaşı, küresel kültür, yabancı düşmanlığı (xenophobia), kültür bencilliği (ethnocentrism), asimilasyon, kültürleşme kültürel yozlaşma (acculturation), (deculturation), kültüraşırılık (transculturality), çokdillilik, çokkültürlülük, gibi kavramlar ortaya çıkmış ve farklı dil ve kültürlere sahip insanlar arasında ortaya çıkan sorunlara bu kavramlar üzerinden ayna tutulmaya çalışılmıştır. Küreselleşen dünyanın getirdiği tüm bu kavram karmaşası içerisinde, iletişimin karşısında kimine göre en büyük engel, kimine göre de en önemli araç olarak ulus devletlerin milli değerleri arasında yer alan kültür ve dile işaret edilmektedir. Nitel araştırma tekniği olan tarama modeli kullanılarak yürütülen bu çalışmada, dil, kültür gibi değerler ışığında küreselleşen dünyanın yeni sorunları üzerinde durulmuş, dünya üzerindeki insan hareketliliğinin ve dolayısıyla insanlararası etkileşimin meydana getirdiği sorunlar söz konusu kavramlar üzerinden tartışılmıştır.

NEW CONCEPTS ON THE AXIS OF GLOBALISATION

In the globalizing world, political, economic, social and cultural developments constitute the components of the new world order. In these components, especially as a result of economic developments, the decline of the activities of nation states and the rapid development of the goods and services sector increased the power of global capital. Thanks to the opportunities brought by communication technologies, access to information has become even easier, however, communication and interaction have provided incredible facilities for people in every field. Nevertheless, these developments have also brought about many problems. Wars, migration, famine, global climate change have forced people to live in different geographies and forced them to leave the regions where they live, to live with people who have different languages and cultures and who are completely foreign to them. The problems of the global world have induced massive mass movements around the world, and often the policies in force have been inadequate against the emerging problems. In fact, many problems that humanity has not encountered until today have come to light, and local and international studies have been carried out to offer many solutions to these problems and efforts have been accelerated to meet the needs of “global village”. In the last century, with the globalization, the concepts such as global citizenship, global culture, xenophobia, ethnocentrism, deculturation, assimilation, acculturation, transculturality, multilingualism, multiculturalism have been mentioned more than ever, and the problems that arise among people with different languages and cultures have been tried to keep a mirror on these concepts. In all this confusion of concepts brought about by the globalizing world, culture and language, which are among the national values of nation states, are considered as the most important obstacles to communication while others are considered as the most important means of communication. In this study, which was conducted using the screening model, which is a qualitative research technique, the new problems of the globalizing world in the light of values such as language and culture are emphasized and the problems caused by human mobility and interpersonal interaction on the world were discussed through concepts.

Kaynakça

Aytekin, H. (2019). İnsan İlişkileri ve İletişim. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Bauman, Z. (2010). Sosyolojik Düşünmek. (Abdullah Yılmaz, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Brown, D. H. (2000). Principles of language learning & teaching. (4th ed.). New York: Longman.

Callinicos, A. (2013). Toplum Kuramı Tarihsel Bir Bakış. İstanbul: İletişim Yayınları.

Gökalp, Z (1991). Türk Uygarlığı Tarihi. (Haz.Yusuf Çotuksöken). İstanbul: İnkılap Kitabevi Yayınları.

Güngör, E. (1996). Kültür Değişmesi Ve Milliyetçilik. İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş.

Güvenç, B, (1979). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi. Kitabevi Yayınları.

Hall, E.T. (1976). Beyond Culture. NewYork: Anchor Press/ Doubleday

Hofstede, G., Hofstede, G.J. and Minkov, M. (2010) Cultures and Organizations: Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival, 3rd edn. New York: McGraw Hill.

Kaplan, M. (1983). Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları.

Kartarı, A. (2016). Kültür, Farklılık ve İletişim. Kültürlerarası İletişimin Kavramsal Dayanakları. İstanbul: İletişim Yayınları.

Saussure, Ferdinand de, (2001). Genel Dilbilim Dersleri. İstanbul: Multilingual Yayınları.

Şallı, S. (2018). Kant’ta Barış Düzeni, Dünya Vatandaşlığı Ve Ötekiler: Modern Kozmopolitizm Düşüncesinin Temelleri Üzerine Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (12), 92-108. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Gusbd/İssue/39724/470544

Şentür, Ünal, (2008). Küreselleşmenin Ortaya Çıkardığı Çalışan Profili: "Ne Olursa Yaparım Abi"nin Sonu. Farklı Yönleriyle Küreselleşme. İstanbul: Doğu kütüphanesi yayınları.

Talas, M., Kaya, Y. (2007). Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları. Türklük Bilimi Araştırmaları, (22),149-162.

Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Tubar/İssue/16963/177152

Talas, M., Kaya, Y., Bildinci, S. S. (2008). Yeni Dünya Düzeni ve Güç Kaynakları. Farklı Yönleriyle Küreselleşme. İstanbul: Doğu kütüphanesi yayınları.

Touraine, A. (2011). Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayabilecek Miyiz? İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Özmete, E., Yıldırım, H., Duru, S. (2018). Yabancı Düşmanlığı (Zenofobi) Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 18/40 Erişim Adresi: https://doi.org/10.21560/spcd.v18i39974.451063

Zencirkıran, M. (2016). Sosyoloji. İstanbul: Dora Yayıncılık.

Kaynak Göster