KIRK VEZİR HİKÂYELERİNDE METİN İÇERİK KARŞILAŞTIRMASI (İSTANBUL VE KONYA NÜSHALARI)

Kırk Vezir Hikâyeleri, Türk Edebiyatı’ndaki doğu anlatı geleneğini temsil etmesi bakımından oldukça özgün bir eserdir. Kurmaca ve gerçeğin bir arada bulunduğu hikâyelerde, doğu insanının anlatım zarafeti, hikemi düşünce tarzı ile vücut bulmuştur. Kırk Vezir Hikâyelerinin dünya ve Türkiye’deki çeşitli kütüphanelerde yetmişten fazla nüshası mevcuttur. Elimizde bulunan yazma nüsha Konya Kütüphanesi’nde şu kayıtla yer almaktadır D.K.By 865/1-3, 104 Yk. , 15 str. , 200x145-170x100 mm Harekeli Nesih, 1063 H. Konusu: İslam dini akâidi, kelam, peygamber inancı 178 varaktır. Yazma üç bölümden oluşmaktadır. 108a’ya kadar Kitab-ı Güzîde Akâid’ül İslâm yer almaktadır. Bu eser üzerine Dr. Serhat KÜÇÜK ’ün giriş-metin-sözlük şeklinde yayınlanmış bir çalışması bulunmaktadır. 108b’den 122a’ya kadar Kıssa-i İblis yer almaktadır. Bu yazma üzerinde Dr. Serhat KÜÇÜK ‘ün henüz yayınlanmamış bir çalışması bulunmaktadır. 122a’dan 178b’ye kadar Şah Hikâyeleri yer almaktadır. Bu eser üzerine de halen sürdürülen bir çalışma mevcuttur. Bu hikâyelerde ilk eşini kaybeden şahın, yeni bir kadınla evlenmesi, bu kadının şahın oğluna iftira atması sonucu gelişen olaylar konu edilir. Şahın yeni eşi şehzadenin öldürülmesi için şaha her gece bir hikâye anlatır, şehzadenin ölümüne karşı çıkan vezirlerde şaha her sabah başka bir hikâye anlatır ve bu hikâyeler kırk gün boyunca devam eder. Bu çalışmada, elimizde bulunan yazma Konya nüshası ile İstanbul Topkapı Sarayı Revan Kitaplığı 1080 numara ile kayıtlı nüshanın içerik bakımından karşılaştırması yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar tasnif edilmeye çalışılmıştır.

COMPARING İSTANBUL AND KONYA COPIES OF KIRK VEZİR STORIES

Kırk Vezir Stories is a pretty original literary work in terms of representing east narrative tradition in Turkish Literature. Narration grace of eastern man comes into existence with a didactic turn of mind in related stories in which fiction and reality collocate. Kırk Vezir Stories have more than seventy copies in various libraries in Turkey and the world. Our available copy is recorded in Konya Library as follows; D.K.By 865/1-3, 104 Yk. , 15 str. , 200x145-170x100 mm Naskh with Vowel Point, 1063 H. Subject: Fundamental Principles of Islam, word, prophet belief, 178 leaves. The text consists of three parts. There is seen ‘Kitab-ı Güzîde Akâid’ül İslâm’ till 108a. Dr. Serhat KÜÇÜK has a work that was published as ‘introduction-text-dictionary’ on this text. There also is ‘Kıssa-i İblis’ from 108b to 122a. Dr. Serhat KÜÇÜK has a not yet published work on this writing. There are Shah Stories from 122a to 178b. We can also talk about an ongoing study in this writing. These stories treat events that actualized the marriage of Shah who lost his first wife and the thing that developed as the result of slander of Shah’s new wife to Shah’s son. Every night, Shah’s new wife told a story to Shah to kill his son. On the other hand, viziers who challenged to be killed him told stories to Shah every morning; related stories continued for forty days. This paper compared our available Konya Library copy and the 108 numbered copy of İstanbul Topkapı Palace Revan Library. It has endeavored to classified the results.

Kaynakça

Birinci, A.(2012) Kırk Vezir Hikâyeleri: İnceleme- Metin- Sözlük. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi.

Erdem, M.D.(2018).Kırk Vezir Hikâyeleri. Ankara: Pruva Yayınları.

Kanar, M. (2011). Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü, İstanbul: Say Yayınları.

Kızıltan, M. (1991) Kırk Vezir Hikâyeleri (İnceleme) II Cilt. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi.

Küçük, S. (2014). Kitâb-ı Güzîde Akâidü’l İslâm. İstanbul: Kesit Yayınları.

Özalp, N.A.(2014).Kırk Vezir Hikâyeleri. İstanbul: Kapı Yayınları.

Şeker, A. (2013) Şeyhzade- Kırk Vezir Hikâyeleri. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi.

Kaynak Göster