II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ ÇOCUK DERGİLERİNDE BOYKOTKONUSU

Her rejim inkılabını sağlamlaştırmak için yeni bir nesil ortaya çıkartmak ister. II. Meşrutiyet döneminde iktidar olarak İttihat ve Terakki Fırkası adını alan İttihat ve Terakki Cemiyeti, kendi ideolojik fikirlerine bağlı ve meşrutiyete sadık bir nesil yaratma gayesindedir. Bu amaçla eğitimde düzenlemeler yapar, yayımlanan çocuk dergileri aracılığıyla siyasi fikirlerini çocuklara aktarır. II. Meşrutiyet döneminin özgür düşünce ortamı ile birlikte çocuk dergileri sayısında ciddi artış yaşanır ve çıkarılan dergiler çocuklara ulaşmada birer araç olarak kullanılır. II. Meşrutiyet dönemi çocuk dergilerinde ağırlıklı olarak millîlik, intikam duyguları, vatanseverlik, donanmanın önemi, ticaret ve boykot konuları işlenir. Dergilerdeki konular İttihat ve Terakki Fırkası’nın oluşturmak istediği meşrutiyet çocuğunun şekillenmesini sağlar.II. Meşrutiyet dönemi yaşanılan savaşların etkisi ile devletinsosyoekonomik yapısının bozulması neticesinde İttihat ve Terakki yönetimi, “Millî İktisad” atılımları yapar. Türk-Müslüman halkın yabancı tüccar ve mallarını boykot edip, yerli ve millî olan ürünlerin kullanılması ve Türk-Müslüman tüccarlardan alışveriş yapması istenir. Hatta İttihat ve Terakki’nin siyasi ve içtimai fikirlerine uygun yayım yapan Çocuk Dünyası dergisi, boykota uymayan Çocuk Duygusu dergisini hedef gösterir.Bu çalışmada II. Meşrutiyet dönemiçocuk dergilerinde yer alan boykot konusu incelenmiştir. Bu kapsamda II. Meşrutiyet döneminde yayımlanan Çocuk Dünyası, Mektepli, Talebe Defteri, Çocuk Duygusu ve Çocuk Bahçesi dergilerinin tüm sayıları incelenmiş ve dergilerdeki boykot faaliyetleri tespit edilerek değerlendirilmiştir.

Kaynakça

Akalın, Şükrü Halûk. (2011), Türkçe Sözlük,Ankara: Türk Dil Kurumu.

Akyüz, Yahya. (1999), Türk Eğitim Tarihi, İstanbul: Alfa Yayınları.

Armaoğlu, Fahir. (1993), 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi, Cilt I: 1914 –1980,Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Ateş, S. Yamak. (2012), Asker Evlatlar Yetiştirmek-II. Meşrutiyet Dönemi’nde Beden Terbiyesi, Askerî Talim ve Paramiliter Gençlik Örgütleri,İstanbul: İletişim Yayınları.

Çabuk, Vahid. (2017), Sultan II. Abdülhamit,İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.

Çetinkaya, Y. Doğan. (2014), 1908 Osmanlı Boykotu, İstanbul: İletişim Yayınları.

Çocuk Bahçesi. (1329/1330-1913/1914). Selanik: Hükümet Matbaası————————. (27 Şubat 1329[1914]). S:2. s: Arka Kapak

————————. (19 Haziran 1330[1914]). S:18. s:267-268

————————. (26 Haziran 1330[1914]). S:19. s: Arka KapakÇocuk Duygusu. (1329/1330-1913/1914). İstanbul: Sancakçıyan Matbaası.

————————. (10 Temmuz 1329 [1913]). S:6. s:1

————————. (16 Kânun-u sânî 1329[1914]). S:33. s:3Çocuk Dünyası. (1329/1334-1913/1918). İstanbul: Matbaa-i Kader.

————————. (2 Mayıs 1329[1913]). S:8. s.3

————————. (16 Mayıs 1329[1913]). S:10. s:8.

————————. (30 Mayıs 1329[1913]). S:12. s:1-2

————————. (27 Teşrin-i sânî 1329[1913]). S:38.s:11-12

————————. (5 Kânun-ı evvel 1329[1913]). S:39. s:11

————————. (19 Kânun-ı evvel 1329[1913]). S:41. s:4

————————. (26 Kânun-ı evvel 1329[1913]). S:42. s: Arka Kapak

————————. (10 Nisan 1330[1914]). S:57. s:102.

————————. (24 Temmuz 1330[1914]). Sayı:72. s:327

————————. (11 Eylül 1330[1914]). S:74. s: Arka Kapak

————————. (4 Temmuz 1334[1918]). S:84. s: Arka Kapak

Donanma Nüsha-i Fevkalade. (4 Mart 1330[1914]). S:1. s: Arka Kapak

Eker, Sami. (2015), Savaş Olgusunun Dönüşümü: Yeni Savaşlar ve Suriye Krizi Örneği, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi Turkish Journal of Middle Eastern Studies, Cilt: 2, Sayı:1, syf. 31-66.

Engin, Vahdettin. (2017), Bir Devrin Son Sultanı II. Abdülhamid, İstanbul: Yeditepe.

Geveze. (2 Ağustos 1324[1908]). İstanbul: Asır Matbaası

—————. (11 Ekim 1908). S:58. s: 2

—————. (31 Ocak 1914). S:16. s.2Güzel, Hasan Tevfik. (2017, Mart), “Hasta Adam” Osmanlı Devleti Karşısında Başarılı Bir İtalyan Diplomasi Örneği, Trablusgarp Savaşı. Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, Vol.2, No.1, syf.112.

Mekteplilere Arkadaş. (1325/1326-1910). İstanbul: Meziyyet Kütüphanesi.

—————. (5 Şubat 1325[1910]). S3. s:87-88

Mektepli. (1329/1330-1913/1914). İstanbul: Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası.

—————. (21 Ağustos 1329[1913]). S:11.s:176

—————. (12 Kânun-ı evvel 1329[1913]). S:25. s:459

Okay, Cüneyd. (2002), Meşrutiyet Dönemi Çocuk Edebiyatı,İstanbul: Medyatek.

Okay, Cüneyd. (2000), Meşrutiyet Çocukları,İstanbul: Bordo.

Okay, Cüneyd. (1999), Eski Harfli Çocuk Dergileri, İstanbul: Kitabevi.

Ortaylı, İlber. (2007), Gelenekten Geleceğe,İstanbul: Alkım Yayınları.

Örs, Orhan. (2013), Kuruluşundan Birinci Dünya Savaşına Kadar İttihat ve Terakki Cemiyeti, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi,S.51, syf. 679-716

Özdemir, Mehmet. (2015), Balkan Savaşlarının Çocuk Oyunlarına Yansıması “Çocuk Duygusu” Dergisi Örneği, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 4/2, syf. 634-657.

Şahin, Muhammet, Tokdemir. M. Ahmet. (2011), II. Meşrutiyet Döneminde Eğitimde Yaşanan Gelişmeler, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9/4. syf.851-876

Talebe Defteri. (1329/1335-1913/1919). İstanbul: Necm-i İstiklal Matbaası.———————. (20 Haziran 1329[1913]). S:3. s: Arka Kapak

———————. (29 Ağustos 1329[1913]). S:8. s: Arka Kapak

———————. (12 Eylül 1329[1913]). S:9. s: Arka Kapak

———————. (26 Eylül 1329[1913]). S:10. s: Arka Kapak

———————. (10 Teşrin-i evvel 1329[1913]). S:11. s: Arka Kapak

———————. (24 Teşrin-i evvel 1329[1913)]. S:12. s: Arka Kapak

———————. (7 Teşrin-i sânî 1329[1913]). S:13. s: Arka Kapak

———————. (21 Teşrin-i sânî 1329[1913]). S:14. s: Arka Kapak

———————. (5 Kânun-ı evvel 1329[1913]). S:15. s: Arka Kapak

———————. (19 Kânun-ı evvel 1329[1913]. S:16. s: Arka Kapak

———————. (2 Kânun-ı sânî 1329[1913]. S:17. s: Arka Kapak

———————. (16 Kânun-ı sânî 1329[1913]). S:18. s: Arka Kapak

———————. (30 Kânun-ı sânî 1329[1913]). S:19. s: Arka Kapak

———————. (13 Şubat 1329[1914]). S:20. s: Arka Kapak

———————. (27 Şubat 1329[1914]). S:21. s: Arka Kapak

———————. (13 Mart 1330[1914]). S:22. s: Arka Kapak

———————. (27 Mart 1330[1914]). S:23. s: Arka Kapak

———————. (10 Nisan 1330[1914]). S:24. s: Arka Kapak

———————. (24 Nisan 1330[1914]). S:25. s: Arka Kapak

———————. (8 Mayıs 1330[1914]). S:26. s: Arka Kapak

———————. (19 Kânun-ı sânî 1332[1917]). S:33. s: Arka Kapak

———————. (29 Mart 1333[1917]). S:37. s: Arka Kapak

———————. (12 Nisan 1333[1917]). S:38. s: Arka Kapak

Kaynak Göster