HÜSEYİN SU’NUN GÖMLEĞİ YIRTIK KIRMIZI GÜL ADLI ÖYKÜSÜNDE VARLIK VE YOKLUK

Hüseyin Su (1952- Çiçekdağı / Kırşehir), günümüz Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden ve önemli öykücülerinden biridir. Öyküleri Edebiyat, Mavera, İlim ve Sanat, Hece ve Hece Öykü gibi dergilerde yayımlanmıştır. Öykünün yanı sıra deneme, eleştiri, inceleme ve biyografi türlerinde de ürünler vermiştir. Öykülerini Tüneller (1983), Gülşefdeli Yemeni (1998), Ana Üşümesi (1999), Aşkın Hâlleri (1999) ve İç Kanama (2018) adlı kitaplarda toplamıştır. Zengin öykü evreninde Hüseyin Su kaybedilen değerlerin, yitip giden güzelliklerin, erdemli bir yaşamın izini sürer. Öykülerinde kuşak çatışmaları, aile dramları, iç huzursuzlukları ve bunlardan kaynaklanan sorunlar ve anlaşmazlıklar derin psikolojik tahliller, zengin betimlemelerle anlatılır. Onun öykülerinde bireyin iç dünyası, yaşam içindeki duruşu, seçimleri irdelenirken değişen toplum ve dünya düzeni içinde geride kalan iyiliğin, doğruluğun ve güzelliğin peşinden koşma söz konusudur. Bir varlık olarak insanın özü ve bu özü etkileyen, değiştiren, dönüştüren unsurlar ele alınır. Modern bir dünyada ve bu dünyanın kuşatması altında bunalan insanın iç sıkıntısı, acıları, açmazları, sorgulamaları Hüseyin Su öykülerinin üzerinde yoğunlaştığı bir başka damarı oluşturur. İletişimsizlik ve yalnızlık kıskacındaki insanın iç dünyasına ışık tutan öyküleriyle Hüseyin Su, Türk edebiyatında özel bir yere sahiptir. Bu çalışmada incelemek üzere Aşkın Hâlleri içinde yer alan Gömleği Yırtık Kırmızı Gül adlı öykü seçilmiş, metin nitel araştırma yöntemleri ile Varoluşçuluk’un verileri ışığında incelenmiştir.

EXISTENCE AND ABSENCE IN HUSEYIN SU’S STORY NAMED GÖMLEĞİ YIRTIK KIRMIZI GÜL (RIPPED RED ROSE)

Hüseyin Su (1952- Çiçekdağı / Kırşehir) is one of the strong and important story writers in today’s Turkish literature. His stories are published in journals like Edebiyat, Mavera, İlimveSanat, Hece and HeceÖykü. Beside from story writing he worked on essays, critics, reviews and biographies. His stories are gathered in the books named Tüneller (Tunnels) (1983), Gülşefdeli Yemeni (Coral Moccasin) (1998), Ana Üşümesi (Mother’s Chill) (1999), AşkınHâlleri (Cases of Love) (1999), İçKanama (Internal Bleeding) (2018). In his rich story universe, Hüseyin Su traces the morals that has been lost, beauties that has been died away and a virtuous life. In his stories he mentions conflicts of generations, family dramas, internal disquietudes, the problems and disagreements resulting from these by using deep psychological analysis and rich descriptions. In his stories, he scrutinizes individuals’ inner world, their choices and he mentions the individuals’ chase of goodness, truth and beauty which stay behind after the changing society and the world order. As a being, human’s essence and the factors effecting, changing and turning this essence are demonstrated in his work. In Hüseyin Su stories, he focuses on another topic by condensing on inner distresses, pains, conflicts and questionings of the human, who is in a modern word and being suffocated under this world’s blockade. Hüseyin Su has a special place in Turkish literature with his stories which light up the inner world of the human who is trapped between the loneliness and the lack of communication. In this study, GömleğiYırtıkKırmızıGül (Ripped Red Rose), placed in the book named AşkınHâlleri, is chose for analysis, the text is analyzed by using the methods of qualitative research in the light of Existentialism’s data.

Kaynakça

Bahtin, M. (2005). Sanat ve Sorumluluk. Çev. : Cem Soydemir. İstanbul: Ayrıntı Yay.

Copleston, F. (1998). Çağdaş Felsefe Sartre. Çev.: Aziz Yardımlı. İstanbul: İdea Yay.

Çelik, T. (2013). Varoluş ve Roman. Ankara: Anı Yay.

Foulquie, P. (1998). Varoluşçunun Varoluşu (3. Basım). Çev.: Yakup Şahan. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yay.

Glicksberg, C. I. (2004). Avrupa Edebiyatında Trajik Görünüm.Türkçesi: Yunus Balcı. Ankara: Hece Yay.

Göka, E. (1997). Varoluşun Psikiyatrisi. Ankara: Vadi Yay.

Kantarcıoğlu, S. (2009). Edebiyat Akımları: Platon’dan Derida’ya. İstanbul: Paradigma Yay.

Karaalioğlu, S. K. (1980a). Edebiyat Akımları (3. Baskı). İstanbul: İnkılâp ve Aka Yay.

Karaalioğlu, S. K. (1980b). Edebiyat Sanatı (Genişletilmiş İkinci Baskı). İstanbul: İnkılâp ve Aka Yay.

Kaufmann, W. (1965). Dostoyevski’den Sartre’a Varoluşçuluk (2. Basım). Çev.: Akşit Göktürk. İstanbul: De Yay.

MacIntyre, A. (2001). Varoşluşçuluk. Çev.: Hakkı Hünler. İstanbul: Paradigma Yay.

Magill, F. (1992). Egzistansiyalist Felsefenin Beş Klasiği (2. Basım). Türkçesi: Vahap Mutal. İstanbul: Dergâh Yay.

Olguner, F. (1985). Üç Türk –İslam Mütefekkiri İbn-i Sîna- Fahreddin Râzi- NasireddinTûsi Düşüncesinde Varoluş. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.

Reneaux, R. (1994). Egzistansiyalizm Üzerine Dersler. Çev. Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay.

Russell, B. (1998). Varoluşçunun Bunalımı (2. Basım). Çev.: Türkân Araz. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yay.

Su, H. (2000). Öykümüzün Hikayesi. Ankara: Hece Yay.

Su, H. (2015). Aşkın Hâlleri (5. Baskı). İstanbul: Şule Yay.

Tosun, N. (2011). Modern Öykü Kuramı.Ankara: Hece Yay.

Tüzer, A. (2006). Bir Varoluşçunun İman Savunusu. İstanbul: İz Yayıncılık.

Kaynak Göster