GÖRSEL-İŞİTSEL ÇEVİRİDE YENİLİKÇİ ARAŞTIRMA ALANLARINA ÖRNEKLER VE TÜRKİYE’DE ARAŞTIRMA BOŞLUKLARINA BİR BAKIŞ

Yirmi birinci yüzyılda pek çok ülkede ve özellikle de Avrupa’da görsel-işitsel çeviri alanıyla ilgili yazılan kitapların, makalelerin ve farklı dillerde yapılan araştırmaların sayısı oldukça artmıştır. 1930lu yıllardan itibaren üzerinde çalışmalar yürütülen bu alan, ancak 1990lı yıllardan sonra alan uzmanları tarafından çeviribilimin bir alt alanı olarak kabul edilmiştir; dolayısıyla diğer çeviribilim alt alanlarına kıyasla yeni bir alan olsa da araştırmacıların ilgisini çeken bir alan haline gelmiştir. Çalışmanın, birinci bölümünde uzmanlık alanının kısa tarihçesine değinilmiştir. İkinci bölümde alandaki çalışmaların artışının nedenleri üzerine odaklanılmış ve bu nedenler sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Görsel-İşitsel çeviriyle iletilen ürünlerin sayılarındaki artış tarihi bir süreçte anlatılmış ve devamında görselİşitsel çeviri çalışmalarının bu bağlamda öneminin artışının nedenleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, Türkiye’de görsel-işitsel çeviri alanında ve/ya alt alanlarında verilen üniversite düzeyinde eğitime sayılarla değinilmiştir. Ülkemizdeki görsel-işitsel çeviri araştırmaları da sayılarla ve içerik olarak ele alınmıştır. Türkiye’de görsel-işitsel çeviri çalışmalarının günümüzdeki durumunun bir özeti sunulmuştur. Dördüncü bölümde alandaki ileri gelen yabancı araştırmacıların çalışmalarından örneklerle Türkiye’de nispeten az çalışılan konular listelenmiş ve bu konuların önemi açıklanmıştır. Sonuç bölümünde görsel-işitsel çeviri konusunda çalışma yapılabilecek alanlara öneriler getirilmiş ve alandaki çalışmaların gerekliliği Türkiye’deki görsel-işitsel çeviri üretimi bağlamında değerlendirilmiştir. Güncel görsel-işitsel çeviri çalışmalarının dünyadan öne çıkan örneklerinin yoğun olarak verildiği çalışmada, özellikle genç araştırmacılara yenilikçi çalışma alanlarını tanıtmak ve gelecekte yapılacak çalışmalara yol göstermek amaçlanmaktadır.

NEW TENDS IN AVT RESEARCH AND A LOOK AT RESEARCH GAPS IN TURKEY

The number of books, articles and research in different languages on audiovisual translation have increased drastically in the twenty first century. Audiovisual translation which has been studied since the 1930s but only accepted as field of translation studies in the 1990s is a relatively new field in the discipline that draws the interest of researchers. The first section of the following study focuses on the short history of the discipline. The second section refers to the rise in the sheer number of research conducted in the field and the reasons behind this increase as well as the implications. The growth of the audiovisual translation sector is presented from a historical perspective and this growth has been evaluated in terms of the increased need for studies on the subject. The third section of the study provides figures for university training available in audiovisual translation and its modalities in Turkey. A qualitative and quantitative analysis of research in the field is also presented. The section provides a picture of the current situation of audiovisual training and research in Turkey. The fourth section is a summary of areas of research currently conducted by foreign colleagues with a view to explain the importance of such research. The emphasis in this section is on the relatively less studies subjects and issues in Turkey. The conclusion provides a suggestion on the list of subjects that need to be researched in Turkey in the field of audiovisual translation in connection with the actual practice and output of audiovisual translation in Turkey. The article provides a plethora of examples along with explanations of research conducted abroad with a view to encourage young researchers to embrace new thoughts and ideas in their research and further develop the field in Turkey.

Kaynakça

Akyol, A. (2014). Türk Dizilerini Dünyada 400 Milyon Kişi İzliyor. Akşam, Haziran 15. Erişim: 27 Temmuz, 2019. http://www.aksam.com.tr/pazar/turk-dizilerini-dunyada-400-milyon-kisiizliyor/ haber-315819.

Al-Dabbagh, U. (2017). Teaching subtitling at jordanian universities: an untapped territory. Journal of Language Teaching and Research, 8(1), 16-25. doi:10.17507/jltr.0801.03

Assis Rosa, A. (2016). Descriptive translation studies of audiovisual translation: 21st-century issues, challenges and opportunities. Target, 28(2), 192-205. doi:10.1075/target.28.2.02ros.

Balirano, G. (2013). The strange case of The Big Bang theory and its extra-ordinary Italian audiovisual translation: a multimodal corpus-based analysis. Perspectives: Studies in Translatology, 21:4. 563-576. DOI: 10.1080/0907676X.2013.831922.

Baş, N. (2016). Görsel-İşitsel Çeviri: Dublaj ve Sesli Betimleme. Ankara: Grafiker Yayınları.

Bogucki, L. Ve Deckert, M. (2015). Introduction. Accessing Audiovisual Translation. (Ed.) L. Bogucki ve M. Deckert. Lodz Studies in Language Vol 35, Frankfurt Am Mein: Peter Lang Edition, 9-10.

Bolaños García-Escribano, A. (2017). Reception and effects of fansubs on EFL education for translation and interpreting students: an empirical approach. The Journal of Specialised Translation, 28, 122-163.

Braun, S., ve Orero, P. (2010). Audio description with audio subtitling – an emergent modality of audiovisual localisation. Perspectives: Studies in Translatology, 18(3), 173-188. doi:10.1080/0907676x.2010.485687.

Bucaria, C. (2017). Genetically modified TV, or the manipulation of US television series in Italy. Perspectives: Studies in Translation Theory an Practice, 26(6), 930-945. doi:10.1080/0907676x.2017.1407349.

Bywood, L., Volk, M., Fishel, M.,ve Georgakopoulou, P. (2013). Parallel subtitle corpora and their applications in machine translation and translatology. Perspectives: Studies in Translatology, 21(4), 595-610. doi:10.1080/0907676X.2013.831920.

Bywood, L., Georgakopoulou, P., ve Etchegoyhen, T. (2017). Embracing the threat: machine translation as a solution for subtitling. Perspectives: Studies in Translation Theory an Practice, 25(3), 492-508. doi:10.1080/0907676x.2017.1291695.

Carl, M., Bangalore, S., ve Schaeffer, M. (2016). New directions in empirical translation process research exploring the CRITT TPR-DB. Cham: Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-20358-4

Chaume, F. (2006). Dubbing. K. Brown (Ed.), Encyclopedia of language and linguistics (2nd ed., ss. 6-9). Burlington: Elsevier.

Chaume, F. (2013). Research paths in audiovisual translation. C. Millán & F. Bartrina (Eds.), The Routledge handbook of translation studies (ss. 288-302). London and New York: Routledge

Chaume, F. (2014). Audiovisual translation: dubbing. London/Manchester: Routledge.

Chmiel, A., ve Mazur, I. (2016). Researching preferences of audio description users — Limitations and solutions. Across Languages and Cultures, 17(2), 271-288. doi:10.1556/084.2016.17.2.7

Çankaya, Ö. (1992). Türk Televizyonunun Program Yapısı. İstanbul: Mozaik Basım ve Yayıncılık.

Çeviri Derneği. (2019). Ulusal Yeterlilik, 18uyxxxx-6, İşaret dili çevirmeni, Seviye 6. http://www.ceviridernegi.org/formlar/Cevirmen%20Yeterlilikleri%20- %20Isaret%20Dili%20Cevirmeni%20-%20Yayinlanan%20Taslak%2015.12.2018%20- %20korumali.pdf

De Marco, M. (2012). Audiovisual translation through a gender lens. Amsterdam/New York: Rodopi.

De Marco, M. (2016). The ‘engendering’ approach in audiovisual translation. Target, 28(2), 314-325. doi:10.1075/target.28.2.11dem.

Denton, J., ve Ciampi, D. (2012). A new development in audiovisual translation studies: focus on target audience perception. LEA – Lingue e letterature d’Oriente e d’Occidente, 1(1). doi:10.13128/LEA-1824-484x-12469.

Di Giovanni, E. (2013). Visual and narrative priorities of the blind and non-blind: eye tracking and audio description. Perspectives: Studies in Translatology, 22(1), 136-153. doi:10.1080/0907676x.2013.769610.

Di Giovanni, E., & Geraghty, L. (2016). The layers of subtitling. Cogent Arts & Humanities, 3(1), 1- 15, 1151193. doi:10.1080/23311983.2016.1151193

Di Giovanni, E. ve Gambier, Y. (2018). Reception studies and audiovisual translation. Amsterdam: John Benjamins.

Díaz Cintas, J. (1999). Dubbing or subtitling: The eternal dilemma. Perspectives: Studies in Translatology, 7(1), 31-40. doi:10.1080/0907676x.1999.9961346

Díaz Cintas, J. (2008). The didactics of audiovisual translation. Amsterdam: John Benjamins

Díaz Cintas, J. (2018). Film censorship in Franco's Spain: the transforming power of dubbing. Perspectives, 1 (19). doi:10.1080/0907676x.2017.1420669.

Diaz Cintas, J. ve Anderman, G. (2009). Introduction. Audiovisual Translation: Language Transfer on Screen. Ed. Jorge Diaz Cintas & Gunilla Anderman. London ve New York: Palgrave Macmillan. 1-20.

Díaz Cintas, J., Matamala, A., ve Neves, J. (2010). New insights into audiovisual translation and media accessibility: Media for All 2. Amsterdam: Rodopi

Díaz Cintas, J., ve Orero, P. (2006). Voice-over. K. Brown (Ed.), Encyclopedia of language & linguistics (Second Edition) (ss. 477-479). Oxford: Elsevier

Díaz Cintas, J., Orero, P.,ve Remael, A. (2007). Media for all: subtitling for the deaf, audio description, and sign language. Amsterdam: Rodopi

Díaz Cintas, J., & Remael, A. (2007). Audiovisual translation: subtitling. Manchester: St. Jerome.

Doherty, S., ve Kruger, J.-L. (2018). The development of eye tracking in empirical research on subtitling and captioning. J. Sita, T. Dwyer, S. Redmond, & C. Perkins (Eds.), Seeing into Screens (ss. 46-64). London: Bloomsbury.

Dorado, C., & Orero, P. (2007). Teaching audiovisual translation online: A partial achievement. Perspectives, 15(3), 191-202. doi:10.1080/13670050802153988.

Dwyer, T. (2009). Slashings and subtitles: romanian media piracy, censorship, and translation. The Velvet Light Trap – A Critical Journal of Film and Television, 45-57.

Fasoli, F., Mazzurega, M., & Sulpizio, S. (2016). When characters impact on dubbing: The role of sexual stereotypes on voice actor/actress’ preferences. Media Psychology, 20(3), 450-476. doi:10.1080/15213269.2016.1202840

Feral, A. L. (2011). Gender in audiovisual translation: Naturalizing feminine voices in the French Sex and the City. European Journal of Womens Studies, 18(4), 391-407. doi:10.1177/1350506811415199

Fernández-Torné, A., ve Matamala, A. (2016). Machine translation and audio description? Comparing creation, translation and post-editing efforts. SKASE Journal of Translation and Interpretation, 9(1), 64-87.

Fındık, E. ve Okyayuz, A.Ş. (2013). Çeviride Bahar Noktası ve Çeviri Baharı. XXIV. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni Sempozyum Bildirileri. Ankara: Başkane Klişe ve Matbaacılık. 187-198.

Fırat, B. (2019). “Medya ürünlerinde işaret dili çevirmenliği” Yayımlanmamış bildiri, Kafkas Universitesi 6. Çeviri Seminerleri. Kars. 8.04.2019.

Franco, E., Matamala, A., & Orero, P. (2013). Voice-over translation: An overview (2nd ed.). Bern: Peter Lang.

Fryer, L. (2010). Audio description as audio drama – a practitioner's point of view. Perspectives: Studies in Translatology, 18(3), 205-213. doi:10.1080/0907676x.2010.485681.

Fryer, L. (2016). An introduction to audio description: a pratical guide. London: Routledge.

Gambier, Y. (2003). Introduction Screen Transadaptation: Perception and Reception. The Translator: Screen Translation Special Issue. Volume 9. No 2. Manchester: St Jerome Publishing. 171- 189.

Gambier, Y. (2006). Mutlimodality and Audiovisual Translation. EU High Level Scientific Conference Series. MuTra 2006- Audiovisual Translation Scenarios: Conference Proceedings. http://euroconferences.info/proceedings/2006_Proceedings/2006_Gambier_Yves.pdf.

Greco, G.M. (2018). The nature of accessibility studies. Journal of Audiovisual Translation, 1(1), 205- 232.

Gromová, E., ve Janecová, E. (2013). Audiovisual translation — dubbing and subtitling in slovakia. World Literature Studies, V(4), 61-71.

Gül, G. (2009). Sinema Devlet İlişkisi: Dünyadan Örnekler ve Türkiye. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, IV Dönem Uzmanlık Tezleri. http://aregem.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/31141,gulhanimgulpdf.pdf?0.

Güven, M. (2018). Sesli Betimleme Araştırmalarında Güncel Yönelimler. Journal of Linguistics Research. Vol. 29, Issue. 2, 107-127.

Hamilton, F. ve Stevenson, D. (2005). Sex and shopping drive new television channel launches as Europe sees a record boom in new TV channels. Screen Digest. 13 Eylül. www.screendigest.com/press/releases/FHAN-6G7BXGpressRelease.pdf.

Heiss, C. (2004). Dubbing multilingual films: A new challenge? Meta: Journal des Traducteurs, 49(1). doi:10.7202/009035ar.

Hołobut, A. (2012). Three lives of the saint in polish voiceover translation. Meta: Journal des Traducteurs, 57(2), 478-495. doi:10.7202/1013957ar.

Hvelplund, K. T. (2017). Eye tracking and the process of dubbing translation. In J. Díaz-Cintas & K. Nikolić (Eds.), Fast-forwarding with audiovisual translation (ss. 110-125). London: Multilingual Matters.

Jankowska, A. (2015). Translating audio description scripts: translation as a new strategy of creating audio description. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Kaya, M. (2019). RTÜK – Sağır, İşitme ve Görme Engellilerin Medya Hizmetlerine Erişiminin İyleştirilmesi Çalıştayı Paneli. Yayımlanmamış konuşma metni.

Kothari, B. (2008). Let a billion readers bloom: Same language subtitling (SLS) on television for mass literacy. International Review of Education, 54(5-6), 773-780. doi:10.1007/s11159-008-9110- 3

Kruger, J.-L., Hefer, E., ve Matthew, G. (2014). Attention distribution and cognitive load in a subtitled academic lecture: L1 vs. L2. Journal of Eye Movement Research, 7(5), 1-15.

Kruger, J.-L., & Steyn, F. (2014). Subtitles and eye tracking: Reading and performance. Reading Research Quarterly, 49(1), 105-120. doi:10.1002/rrq.59

Kruger, J.-L. (2016). Psycholinguistics and audiovisual translation. Target, 28(2), 276-287. doi:10.1075/target.28.2.08kru.

Kruger, J.-L., ve Doherty, S. (2016). Measuring cognitive load in the presence of educational video: Towards a multimodal methodology. Australasian Journal of Educational Technology, 32(6), 19-31.

Kruger, J.-L., Doherty, S., Fox, W., ve de Lissa, P. (2017a). Multimodal measurement of cognitive load during subtitle processing: Same-language subtitles for foreign language viewers. I. Lacruz & R. Jääskeläinen (Eds.), New directions in cognitive and empirical translation process research (ss. 267-294). London: John Benjamins.

Kruger, J.-L., Doherty, S.,ve Soto-Sanfiel, M. T. (2017b). Original language subtitles: Their effects on the native and foreign viewer. Comunicar (50), 23-32. doi:10.3916/c50-2017-02

Mangiron, C. (2016). Reception of game subtitles: an empirical study. The Translator, 1 (22). doi:10.1080/13556509.2015.1110000.

Mazur, I., ve Chmiel, A. (2012). Towards common European audio description guidelines: results of the Pear Tree Project. Perspectives: Studies in Translatology, 20(1), 5-23. doi:10.1080/0907676x.2011.632687.

McLoughlin, L. I., ve Lertola, J. (2014). Audiovisual translation in second language acquisition. Integrating subtitling in the foreign-language curriculum. Interpreter and Translator Trainer, 8(1), 70-83.

Mesleki Yeterlilik Kurumu. (2012). Ulusal Meslek Standardı, Çevirmen, Seviye 6, Referans Kodu / 12ums0274-6 Resmi Gazete Tarih-Sayı / 29/1/2013 - 28543 (Mükerrer).https://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/2013/300113/CEVIRMEN_Seviye_ 6_UMS.pdf.

Neves, J. (2016). Action research: So much to account for. Target, 28(2), 237-247. doi:10.1075/target.28.2.05nev.

Okyayuz, A. Ş. (2016a). Translating Humor: A Case of Censorship vs. Social Translation. European Scientific Journal, March 2016, Vol 12, No 8. 204-224. ISSN: 1857-7881.

Okyayuz, A. Ş. (2016b). Altyazı Çevirisi. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Okyayuz, A. Ş. (2016c). Seyir Halinde Hikayeler ve Yeniden Çevrimler. Algı, İllüzyon, Gerçeklik. Ankara: İmge Kitabevi. 213-268.

Okyayuz, A. Ş. (2016d). Political and Social Soft Power: The Story of AVT in Turkey. Paper presented at the International Research to Practice Conference Audiovisual Translation in Russia and the World: Dialogue of Cultures in the Changing Global Information Space. August 22-26, 2016 St Petersburg Russia.

Okyayuz, A.Ş. (2017) Sesli Betimlemenin Çeviribilim Sınıflarında Tanıtımı İçin Bir Eğitim Bileşeni Önerisi. Turkish Studies. 22/12, 559-586.

Okyayuz, A. Ş. ve Kaya, M. (2017). Görsel-işitsel Çeviri Eğitimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Okyayuz, A. Ş. (2019a). Görsel-İşitsel Çeviri ve Engelsiz Erişim. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Okyayuz, A. Ş. (2019b). Ayrıntılı Altyazı Çevirisi. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Orero, P. (2009). Voiceover in Audiovisual Tanslation. Audiovisual Translation: Language Transfer on Screen. (Ed.) Jorge Diaz Cintas and Gunilla Anderman. Basingstoke: Palgrave Macmillan: 130-139.

Orrego-Carmona, D., Dutka, Ł., ve Szarkowska, A. (2018). Using translation process research to explore the creation of subtitles: an eye tracking study comparing professional and trainee subtitlers. The Journal of Specialised Translation, 30, 150-180.

O'Sullivan, C. (2016). Imagined spectators: The importance of policy for audiovisual translation research. Target, 28(2), 261-275. doi:10.1075/target.28.2.07osu

Öztürk, Ş. (2004). Özel televizyon kanallarının Türk haberciliğine etkisi. Selçuk İletişim, 3(2)- 2004, 97-112.

Pardo, B. S. (2013). Translation Studies: An Introduction to the History and Development of (audiovisual) Translation. Linguax Revista de Lenguas Aplicadas. (Ed.) Begoña Rodriguez. Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Estudios Sociales y Lenguas Aplicadas. http://tr.scribd.com/doc/156668062/Translation-Studies-an-Introduction-to-the-History-and- Development-Of#scribd.

Pedersen, J. (2012). Audiovisual translation and media accessibility at the crossroads: Media for all 3. Linguistica Antverpiensia New Series-Themes in Translation Studies, 11, 279-282.

Pedersen, J. (2017). The FAR model: assessing quality in interlingual subtitling. The Journal of Specialised Translation, 28, 210-229.

Perego, E. (2016). History, development, challenges and opportunities of empirical research in audiovisual translation. Across Languages and Cultures, 17(2), 155-162. doi:10.1556/084.2016.17.2.1

Perego, E., Del Missier, F., Porta, M., ve Mosconi, M. (2010). The cognitive effectiveness of subtitle processing. Media Psychology, 13(3), 243-272. doi:10.1080/15213269.2010.502873.

Perego, E., Laskowska, M., Matamala, A., Remael, A., Robert, I. S., Szarkowska, A., Vilaró, A., Bottiroli, S. (2016). Is subtitling equally effective everywhere? A first cross-national study on the reception of interlingually subtitled messages. Across Languages and Cultures, 17(2), 205- 229. doi:10.1556/084.2016.17.2.4

Rajendran, D. J., Duchowski, A. T., Orero, P., Martínez, J.,ve Romero-Fresco, P. (2013). Effects of text chunking on subtitling: A quantitative and qualitative examination. Perspectives: Studies in Translatology, 21(1), 5-21. doi:10.1080/0907676X.2012.722651.

Ramos, M. (2015). The emotional experience of films: does audio description make a difference? The Translator, 21(1), 68-94. doi:10.1080/13556509.2014.994853.

Rashid, Y. (2016). Ideological constraints in dubbing The Simpsons into Arabic. Altre Modernità, 182-200. doi:10.13130/2035-7680/6855.

Remael, A. (2012). Audio description with audio subtitling for Dutch multilingual films: Manipulating textual cohesion on different levels. Meta: Journal des Traducteurs, 57(2), 385-407.

Remael, A., Orero, P., ve Carroll, M. (2012). Audiovisual translation and media accessibility at the crossroads: Media for All 3. Amsterdam: Amsterdam: Rodopi

Remael, A., Reviers, N., ve Vandekerckhove, R. (2016). From Translation studies and audiovisual translation to media accessibility: Some research trends. Target, 28(2), 248-260. doi:10.1075/target.28.2.06rem.

Reviers, N., Remael, A.,ve Daelemans, W. (2015). The language of audio description in Dutch: Results of a corpus study. A. Jankowska & A. Szarkowska (Eds.), New points of view on audiovisual translation and accessibility (ss. 167-189). Oxford: Peter Lang.

Romero-Fresco, P. (2012). Respeaking in translator training curricula. Present and future prospects. The Interpreter and Translator Trainer, 6(1), 91-112.

Romero-Fresco, P., ve Fryer, L. (2013). Could audio-described films benefit from audio introductions? An audience response study. Journal of Visual Impairment & Blindness, 107(4), 287-295.

Romero-Fresco, P. (2015). The reception of subtitles for the deaf and hard of hearing in Europe. Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt am Main/New York/Oxford/Wien: Peter Lang.

Romero-Fresco, P. (2018). In support of a wide notion of media accessibility: Access to content and access to creation. Journal of Audiovisual Translation, 1(1), 187-204.

RTÜK. (2014). Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu (2014). Erişim: file:///C:/Users/User/Downloads/Radyo%20ve%20Televizyon%20Yay%C4%B1nc%C4%B1l %C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Sekt%C3%B6r%20Raporu_0129.pdf.

RTÜK. (2019). Sağırların, işitme ve görme engellilerin görsel-işitsel medya hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi çalıştayı. https://www.rtuk.gov.tr/assets/Galeri/Haberler/sagirlarin-isitme-vegorme- engellilerin-gorsel-isitsel-medya-hizmetlerine-erisiminin-iyilestirilmesi-calistayisonuc- bildirisi.pdf

Scandura, G. L. (2004). Sex, lies and TV: Censorship and subtitling. Meta, 49(1), 125-134. doi:10.7202/009028ar.

Serban, A., Matamala, A., ve Lavaur, J. M. (2012). Audiovisual translation in close-up. Bern: Peter Lang.

Szarkowska, A. (2011). Text-to-speech audio description: towards wider availability of AD. The Journal of Specialised Translation, 15, 142-163.

Szarkowska, A., Jankowska, A., Kowalski, J., ve Krejtz, K. (2016). Open Art: designing accessible content in a multimedia guide app for visitors with and without sensory impairments. A. Matamala & P. Orero (Eds.), Researching audio description: New approaches (ss. 301-320). London: Palgrave Macmillan.

Szarkowska, A., Krejtz, I., Klyszejko, Z., ve Wieczorek, A. (2011). Verbatim, standard, or edited? Reading patterns of different captioning styles among deaf, hard of hearing, and hearing viewers. American Annals of the Deaf, 156(4), 363-378.

Szarkowska, A., Żbikowska, J., & Krejtz, I. (2013). Subtitling for the deaf and hard of hearing in multilingual films. International Journal of Multilingualism, 10(3), 292-312. doi:10.1080/14790718.2013.766195.

Szarkowska, A., ve Wasylczyk, P. (2018). Five things you wanted to know about audiovisual translation research but were afraid to ask. Journal of Audiovisual Translation, 1(1), 8-25.

Talaván, N., Ibáñez, A., ve Bárcena, E. (2016). Exploring collaborative reverse subtitling for the enhancement of written production activities in English as a second language. ReCALL, 29(01), 39-58. doi:10.1017/s0958344016000197.

Tamer, E. C. (1983). Dünü ve Bugünüyle Televizyon. İstanbul: Varlık Yayınları.

Tanış Polat, N. (2011). Çeviribilim ve Dilbilim Bağlamında Türkiye’de Sesli Betimlemenin Yeri ve Önemi, Ç.Ü. Çukurova Üniversitesi-Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi. Son erişim Ağustos 2018: http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/np_betimleme/np_betimleme.htm.

Taylor, C. (2016). The multimodal approach in audiovisual translation. Target, 28(2), 222-236. doi:10.1075/target.28.2.04tay.

Utray, F., Pereira Rodríguez, A. M., ve Orero, P. (2009). The present and future of audio description and subtitling for the deaf and hard of hearing in spain. Meta: Journal des Traducteurs, 54(2), 248-263. doi:10.7202/037679ar.

Vanderplank, R. (2010). Déjà vu? A decade of research on language laboratories, television and video in language learning. Language Teaching, 43(01), 1-37. doi:10.1017/s0261444809990267

Vanderplank, R. (2013). ‘Effects of’ and ‘effects with’ captions: How exactly does watching a TV programme with same-language subtitles make a difference to language learners? Language Teaching, 49(2), 235-250. doi:10.1017/s0261444813000207.

Vanderplank, R. (2016). Captioned media in foreign language learning and teaching: subtitles for the deaf and hard-of-hearing as tools for language learning. London: Palgrave Macmillan.

Walczak, A., ve Fryer, L. (2017). Creative description: The impact of audio description style on presence in visually impaired audiences. British Journal of Visual Impairment, 35(1), 6-17. doi:10.1177/0264619616661603.

Wang, D., ve Zhang, X. (2016). Ideological manipulation of controversial information: The unusual case of the Chinese-subtitled version of House of Cards. Altre Modernità: Rivista di studi letterari e culturali, 1, 1-20.

Widler, B. (2004). A survey among audiences of subtitled films in Viennese cinemas. Meta, 49(1), 98- 101. doi:10.7202/009025ar.

Wissmath, B., Weibel, D., ve Groner, R. (2009). Dubbing or subtitling? Effects on spatial presence, transportation, flow, and enjoyment. Journal of Media Psychology, 21(3), 114-125. doi:10.1027/1864-1105.21.3.114.

Yvane, J. (1995). Babel: un soutien actif aux transferts linguistiques. Translatio, Nouvelles de la FITFIT Newsletter XIV 3-4. 451-460.

Zanotti, S. (2018). Investigating the genesis of translated films: a view from the Stanley Kubrick Archive. Perspectives, 1-17. doi:10.1080/0907676x.2018.1490784.

Kaynak Göster