ETORİKSEL ANALİZ ÇERÇEVESİNDE SPOR KULÜBÜ BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMALARININ İNCELENMESİ

İkna kavramı, geçmişten günümüze sosyal bilim çalışmalarında üzerinde sıkça durulan bir konudur. Günümüzde birçok önemli konuşmacı, siyasi lider, akademisyen için güzel, etkili ve çarpıcı konuşma yapmak önem teşkil etmektedir. Bu noktada, retorik kavramı ve ikna edici iletişim çalışmaları giderek önemini ve etkinliğini arttırmaktadır. Retorik, ikna edici her iletişim türü için geçerli olan, bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarını etkilemek için kullanılan hitabet sanatıdır. Bir etkileme aracı olarak işlevini sürdüren retorik, güzel ve etkili biçimde söz söyleme üzerinde durmaktadır. Aristoteles’in Retorik adlı eseri çok eski yüzyıllardan beri etkisini hiç yitirmeden birçok araştırmacı tarafından üzerine çalışan bir eserdir. Aristoteles Retorik’te ikna için önemli bir araç olarak görülen retorik kavramını Ethos, Pathos ve Logos olarak sınıflandırmıştır ve diyalog ve etik kurallara eş değer olarak değerlendirmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin en önemli sivil toplum örgütlerinden birisi olarak görülen Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, “2-3 Haziran 2018 Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda yer alan iki adayın konuşması Retoriksel açıdan analiz edilecektir. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde ilk kez 15 Şubat 1998'de başkan seçilmiş ve bu seçime kadar girdiği 12 kongreyi kazanmıştır. Aziz Yıldırım, 20 yıllık bu süreçte Fenerbahçe Spor kulübünü yöneten ve Türk spor hayatına yön veren isimlerden biridir. Araştırmada önem teşkil eden konulardan birisi Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, “2-3 Haziran 2018 Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar Türkiye’deki seçimli genel kurulların 5-10 bin kişilik delegelerin katılımıyla gerçekleşmiş olmasıdır. Bu seçimli genel kurulda rekor seviyede delege oy kullanmıştır. Kongre sonunda 20 yılı aşkın bir süreçte Fenerbahçe Spor Kulübünü başkanlığını yapan Aziz Yıldırım’ın, seçimli olağan genel kurulda başkanlığı sona ermiş ve yeni Başkan Ali Yıldırım Koç olmuştur. Kongrenin ana konuşmacıları başkan Aziz Yıldırım ve başkan adayı Ali Yıldırım Koç’un değişim ekseninde gerçekleştirecekleri, öngörülerine dayanan konuşmaları retoriksel çerçevede ilgili başlıklar üzerinde değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada iki başkan adayının seçim öncesi konuşma metinleri incelemeye alınmıştır. Amaç retoriksel analiz ekseninde en sık kullanılan retorik unsurlarını, metinler üzerinden ortaya çıkarmaktır. Konuşmalar inandırıcılık, mantıksal olarak ispatlama ve dinleyicilerin duygularına hitap etme noktasında örneklerle değerlendirilmiştir. Aziz Yıldırım konuşmasında genel olarak 3 Temmuz’da yaşanan şike olayları sürecine değinmiştir. Ali Yıldırım Koç, konuşmasında temel olarak geçmiş yönetimin hatalarından bahsetmekte ve kendisinin seçilmesi durumunda yeni yönetimin ortaya koyacağı değişim ve dönüşümlerden bahsetmiştir.

AN INVESTIGATION OF THE SPEECHES OF THE PRESIDENTIAL CANDIDATES OF SPORT CLUBS IN THE FRAME OF RHETORIC ANALYSIS

Persuasion is a subject that has frequently been emphasized in social science studies from past to present. Today, it is crucial to deliver a beautiful, effective, and memorable speech for many distinguished speakers, political leaders, and academics. At this point, communication studies focusing on persuasion emphasize the concept of rhetoric more. Rhetoric is an art that is necessary for every persuasive communication and is used to influence the thoughts, feelings, and behaviors of individuals. Rhetoric, which functions as a tool of influence, focuses on speaking beautifully and effectively. In ‘Rhetoric,' Aristotle defines the concept of rhetoric, which is seen as an essential tool for persuasion, as Ethos, Pathos, and Logos and evaluates the concept of rhetoric as equivalent to dialogue and ethical rules. In the present study, the speeches of two presidential candidates speaking at the Ordinary General Assembly Meeting of Fenerbahce Sports Club, which is considered to be one of the most important nongovernmental organizations in Turkey, will be analyzed. Aziz Yildirim, who was elected as the president to Fenerbahce Sports Club, for the first time on 15 February 1998, won the next 12 presidential elections. In this process, he has been one of the names who ran Fenerbahce Sports Club and directed Turkish sports life. One of the issues to be underlined in the research is that the presidential elections of no sports club held until today have had as many members as the elections held at Fenerbahce Sports Club. As a result of the Congress, Aziz Yildirim, who had been the president of Fenerbahce Sports Club for over 20 years, lost to Ali Yildirim Koc, who was elected the new president. The speeches of President Aziz Yildirim and presidential candidate Ali Yildirim Koc, the main speakers of the Congress, will be evaluated in the rhetorical framework.

Kaynakça

Adair, J. (2013). Etkili İletişim. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.

Aristoteles. (2001). Retorik. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Snat Yayıncılık.

Arkonaç, S. A. (2001). Sosyal Psikoloji. İstanbul: Alfa.

Aziz, A. (2013). İletişime Giriş. İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Bıçakçı, A. B. (2012). İkna Edici İletişim ve Retorik Analizi. Ö. Güllüoğlu içinde, İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Yazılı Metin Çözümleme (s. 334-361). Ankara : Ütopya Yayınevi.

Bir, A. A. (2005). İkna ve Konuşma. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları.

Bourse , M., & Yücel, H. (2012). İletişim Bilimlerinin Serüveni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Burgin, V. (tarih yok). Fotoğrafı Düşünmek. Espas Yayınları.

Devran, Y. (2010). Haber Söylem İdeoloji. İstanbul: Başlık Yayın Grubu.

Elden, M., & Bakır, U. (2010). Reklam Çekicilikleri Cinsellik, Mizah, Korku. İstanbul: İletişim.

İlal, E. (1997). İletişim Yığınsal İletim Araçları ve Toplum. İstanbul: Der Yayınları.

Küçükerdoğan, R. (2011). Reklama Nasıl Çözümlenir?Reklam İletişiminde Göstergeler ve Stratejiler. İstanbul: Beta Yayınları.

Karadoğan, E. S. (2003). Kişiler Arası İletişim Sürecinde Güven Unsuru Güven İkna Ölçeği Örneği. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tanıtım ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Mısırlı, İ. (2011). Genel ve Teknik İletişim Kavramlar-İlkeler--Uygulamalar. İstanbul: Detay Yayıncılık.

O'Keefe, D. J. (2002). Persuasion Theory & Research. London: Sage Publications.

Perloff, R. M. (2007). The Dynamics of Persuasion : Communication and Attitudes in the 21st Century. New York, United States: Taylor & Francis Inc.

Severin, W. J., & Tankard, J. W. (1994). İletişim Kuramları Kökenleri, Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi (Longman Publishing).

Suler, J., & Zakia, R. D. (2018). Görme Biçimi Olarak Fotoğraf Algılama ve Görüntüleme. İstanbul: The Kitap .

Türkiye Gazetesi. (2018, June 3). Aziz Yıldırım Kongre Konuşması. Türkiye Gazetesi Spor: https://www.youtube.com/watch?v=abGUxKNO0fQ&t=4s adresinden alındı

Tekinalp, Ş. (2016). Güzel Konuşma Bir Markadır Kişisel Gelişim ve İkna Yöntemleri. İstanbul: Beta Yayınları.

Tivibu Spor. (2018, June 2). Ali Koç'un Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu Konuşması. Tivibu Spor: https://www.youtube.com/watch?v=zS11U89bhvc adresinden alındı

Yıldırım, G. (2018). İkna Odaklı Halkla İlişkiler Yazarlığı. İstanbul: Beta Yayınları. Zıllıoğlu, M. (2003). İletişim Nedir? İstanbul: Cem Yayınevi.

Kaynak Göster