YABANCI DİL FRANSIZCA SINIFINDA ANADİL KULLANIMI

Yabancı dil Fransızca sınıfında öğretim elemanları ve öğrencilerin anadilleri Türkçeye başvuru durumlarını ve bu başvuruların nedenlerini incelemek amacıyla hazırlanan bu çalışmanın evrenini, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Hazırlık sınıfı öğrencileri ve öğretim elemanları oluşturmuştur. Anadil Türkçeye başvuru durumlarını belirlemek ve örneklerle ortaya koymak amacıyla, çalışmanın evrenini oluşturan sınıfların konuşma ve Fransızca dilbilgisi dersleri, gerekli izinler alınarak, öğretim elemanlarının bilgisi dahilinde, iki ay süreyle kaydedilmiştir. Ses kayıtları titizlikle incelenerek, araştırmanın amacına uygun iletişim durumları yazılı hale getirilmiş, öğrenciler ve öğretim elemanlarının anadile başvurdukları durumlar ve nedenleri başlıklar halinde örneklerle ele alınmıştır. Öğrencilerin anadil Türkçeye başvuru durumları ve nedenleri incelendiğinde, etkinliklerin hedeflenen edinimlere ve öğrenenlerin düzeylerine uygun olup olmaması, öğretim elemanının sınıfta anadil kullanımına olumlu ya da olumsuz bakması ve kullandığı dilin düzeyi, yardımlaşma, sınıf ortamının yapaylığı ve ayrıca birinci yabancı dil İngilizcenin etkisinin bu başvuruları açıklamada önemli bir rol oynadıkları saptanmıştır. Öğretim elemanları ise eğitim-öğretim etkinliklerini ve sınıf içi iletişimi yönetmek, anlamayı kolaylaştırıp rehberlik etmek, hedef dilin zor yanlarını açıklamak, öğrencileri güdülemek, değerlendirme yapmak ve az da olsa ders dışı açıklamalar yapmak amacıyla anadile başvurmaktadırlar. Ayrıca öğretim elemanlarının dil becerisi düzeyleri de anadile başvurmayı etkileyen önemli bir unsurdur

MOTHER TONGUE USE IN FRENCH FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS

The population of this research prepared to make clear the reasons and situations in which students and lecturers resort to their Turkish mother tongue in French as a foreign language classroom is made up of 2010-2011 school year, Gazi University Gazi Faculty of Education, Department of French Language and Education preparatory class students and lecturers. After the required permission is taken and lecturers are informed, the contents of this research are made up speaking and grammar French classes that have been recorded a two month period, for the purpose of trying to make clear with examples the reasons for resorting to the Turkish mother tongue. The recordings have been closely examined and the communicative situations have been presented in the written form appropriate for the purpose of this research. The situations and reasons for why students and lecturers resort to the mother tongue have been presented as headings with examples. When studied the situations and reasons for which students resort to the Turkish mother tongue, it can be seen that the lack of language skill development, the inappropriacy of targeted gains in activities and the learning level, the lecturers positive or negative outlook on the use in the class, and the level of the language he/she uses, contribution, the artificiality of the class environment and also the effects of English as the first foreign language, is established as to playing a big role. However, lecturers use mother tongue in order to manage educational-instructional activities and communication in the classroom, to make it easier to understand and guide, to explain difficult areas of the target language, to motivate students, to evaluate and even though it’s not done much, to explain things not related to the lesson. Also the language skills of lecturers are important factors when it comes to the use of the mother tongue

___

 • AVRUPA KONSEYİ (2009). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Öğrenme-ÖğretmeDeğerlendirme, T.C MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara.
 • BESSE, Henri (1985). Méthodes et Pratiques des Manuels de Langues, Didier/CRÉDIF “Essais”, Paris.
 • CASTELLOTTI, Véronique (1997b). “Langues étrangères et français en milieu scolaire: didactiser l’alternance? ”, Études de la Linguistique Appliquée, Paris, no: 108, ss. 401-410.
 • CASTELLOTTI, Véronique (2001). La Langue Maternelle en Classe de Langue Étrangère, CLÉ International, Paris.
 • DUVERGER, Jean (2009). “Favoriser l’alternance des langues”, http://www.fdlm.org/fle/article/362/alternance.php Erişim tarihi: 22.01.2011.
 • GERMAIN, Claude (1993). Évolution de l’Enseignement des Langues:5000 ans d’Histoire, CLÉ International, Paris.
 • GÜLMEZ, Gülnihal (1993). Méthodes d’Enseignement du Français Langue Étrangère (Fransızca Öğretim Yöntemleri), Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, no:288, Eskişehir.
 • LARSEN-FREEMAN, Diane (2003). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University, Oxford.
 • MOORE, Danièle (2001/1). “Une didactique de l’alternance pour mieux apprendre?”, Études de la Linguistique Appliquée, no:121, ss.71-78.
 • ÖZÇELİK, Nurten (2008). “Problèmes de prononciation des étudiants turcs en français”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no:34, ss.204-217.
 • SARIÇOBAN, Arif (2010). “Yabancı dil eğitiminde anadil kullanımına izin verilmeli mi?”, Eurasian Journal of Educational Research (EJER), no:38, ss.164-178.
 • VARSHNEY, Rachel (2006). “Quel rôle pour la langue de référence dans les représentations des apprenants? Le cas de l’évaluation en langue étrangère”, Les Cahiers de L’Acedle, no:2, ss.236-256. http://acedle.org/IMG/pdf/Varshney-R_cah2.pdf Erişim tarihi: 15.12.2012.
 • YAVUZ, Mehmet A. ve Şimşek, Meliha R. (2008). “Yabancı dil öğretim yöntemlerinin eytişimsel incelemesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no:10/4, ss.47- 64.
 • YILDIRIM, Rana ve Mersinligil, Gülden (2000). “Use of mother tongue in ELT classes: when and why?” http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/dergi/dosyalar/2000.6.6.106.pdf Erişim tarihi: 17.01.2012.

___

APA ÖZÇELİK N (2013). YABANCI DİL FRANSIZCA SINIFINDA ANADİL KULLANIMI. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 541 - 553.
Chicago ÖZÇELİK NURTEN YABANCI DİL FRANSIZCA SINIFINDA ANADİL KULLANIMI. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 541 - 553.
MLA ÖZÇELİK NURTEN YABANCI DİL FRANSIZCA SINIFINDA ANADİL KULLANIMI. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.541 - 553.
AMA ÖZÇELİK N YABANCI DİL FRANSIZCA SINIFINDA ANADİL KULLANIMI. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 541 - 553.
Vancouver ÖZÇELİK N YABANCI DİL FRANSIZCA SINIFINDA ANADİL KULLANIMI. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 541 - 553.
IEEE ÖZÇELİK N "YABANCI DİL FRANSIZCA SINIFINDA ANADİL KULLANIMI." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.541 - 553, 2013.
ISNAD ÖZÇELİK, NURTEN. "YABANCI DİL FRANSIZCA SINIFINDA ANADİL KULLANIMI". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 541-553.