Vuslat yolculuğu

Aşk konulu divan şiiri metinleri, âşık rolündeki anlatıcıların anlattığı bir hikâye gibidir. Bu hikâyede anlatılan aşk yolculuğu, anlatıcıların meşreplerine göre bazı farklılıklar gösterse de, ana karakteri itibariyle, zâhiri ve bâtını birlikte kurgulanan bir seyr ü sülûk yürüyüşüdür. Yolculuğunu başarıyla tamamlayabilen âşıklar vuslata hak kazanacaktır. Divan şairi, bu vuslat yolculuğunu anlatır. Bu nedenle şiirlerde ayrılık konusu çok geniş yer tutar. Vuslat ise sözün bittiği yerdir. Onun için, şiire konu olmamıştır.

The journey of Coming together

The narrators in the role of love like stories tell the texts of Ottoman poetry about love. Although this love of journey described in this story differs up to the characters of the narrators, it is a spiritual journey in terms of its main theme. The lovers who complete the journey successfully can come together and reach their goal. The Ottoman poetry presents this journey. For this reason, separation of lovers takes a great place in poems. Coming together is a point where speech ends. For this reason, it cannot be the theme of any poems.

Kaynakça

Bâki (1994): Bâkî Divanı Tenkitli Basım, Haz. Sabahattin Küçük, Ankara, TDK Yayınları.

ERGUN, S. Nüzhet (1930): Bektaşi Şairleri, İstanbul.

Eşrefoğlu Rûmî (2002): Eşrefoğlu Divanı, Haz. Asaf Hâlet Çelebi, Ankara, Hece Yayınları.

Fuzûlî (1990): Fuzûlî Divanı, Haz. Kenan Akyüz vd., Ankara, Akçağ Yayınları.

Fuzûlî (2000): Leylâ ve Mecnun (Metin, Düzyazıya Çeviri, Notlar ve Açıklamalar), Haz. Muhammet Nur Doğan, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.

HATEMİ, Hüsrev (1972): Akşam Gümrükçüleri, İstanbul.

Hayâlî Bey (1992): Hayâlî Divanı, Haz. Ali NihadTarlan, Ankara, Akçağ Yayınları.

Hüseyin Vassaf (2006): Mevlid Şerhi Gülzâr-ı Aşk, Haz. M. Tatcı, M. Yıldız, K. Üstüner, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Nedim (1997): Nedim Divanı, Haz. Muhsin Macit, Ankara, Akçağ Yayınları.

Niyâzî-i Mısrî (1998): Niyâzî-i Mısrî Divanı, Haz. Kenan Erdoğan, Ankara, Akçağ Yayınları.

Rûhî (2001): Bağdatlı Rûhî Divanı Karşılaştırmalı Metin, Haz. Coşkun AK, Bursa, Uludağ Ü. Yayınları.

Şeyh Gâlib (1993): Şeyh Gâlib (Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri Şiirlerinin Umumî Tahlili ve Divanının Tenkidli Metni), Haz. Naci Okçu, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayını.

TARLAN, Ali Nihad (1967): Zâtî Divanı (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon), İstanbul: İstanbul Ü. Yayınları. 67 Hayâlî Bey G 106/49-3.

TARLAN, Ali Nihad (1998): Fuzûlî Divanı Şerhi, Ankara: Akçağ Yayınları.

TİMURTAŞ, Faruk K. (1972): Süleyman Çelebi, Mevlid, İstanbul: MEB. Yayını.

Yahyâ Bey (1977): Divan (Tenkidli Basım), Haz. Mehmed Çavuşoğlu, İstanbul, İstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi Yayını.

Yunus Emre (1990): Yunus Emre Divanı (Tenkitli Metin), Haz. Mustafa Tatcı, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları.

Zâtî (1970): Divan (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon), Cilt 2, Haz. Ali Nihad Tarlan, İstanbul, İstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi Yayını.

Kaynak Göster