ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYONEL AKTİVİTELERE KATILIMINA ENGEL OLAN UNSURLARIN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Boş zamanı iyi bir şekilde değerlendirmek fizyolojik ve psikolojik olarak faydalar sağlamaktadır. Üniversite gençliğinin derslerinden arta kalan zamanlarını nasıl değerlendirecekleri konusunda güçlük çekmeleri ve bu güçlükleri tespit edip çözüm üretmek önem arz etmektedir. Üniversite öğrencilerinin boş zaman aktivitelerine katılımında etkili olan unsurların bazı değişkenler açısından incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Araştırmanın evrenini, Fırat Üniversitesi’nde 2017-2018 öğretim yılında öğrenim gören lisans öğrencileri, örneklem grubunu ise Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören rekreasyon bölümü öğrencileri içerisinden tesadüfi örneklem metodu ile seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 255 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ile Karaküçük ve Gürbüz’ün(2016) Türkçe’ye uyarladıkları, “Boş Zaman Engelleri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.Araştırmadan elde edilen veriler spss 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. İkili grupların analizinde Independent Samples t testi, çoklu grupların analizinde ise One Way Anova testi uygulanmıştır. Anlamlı farklıkların belirlenmesi için Tukey testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p

EXAMINATION OF THE ELEMENTS THAT PREVENT THE PARTICIPATION OF UNIVERSITY STUDENTS IN RECREATIONAL ACTIVITIES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

A good evaluation of leisure time provides physiological and psychological benefits. It is important that they have difficulty in evaluating the time remaining from the lessons of university youth and to identify these difficulties and produce solutions. The aim of this study is to examine the factors effecting the participation of university students in leisure activities in terms of some variables. The universe of the research was formed by undergraduate students studying at the University of Fırat in 2017-28 academic years and by the students of the Department of recreation students studying at the Faculty of Sports Sciences, who were randomly selected by means of sampling method and who voluntarily participated in the research. The data of the study were collected using the “free time barriers scale” which Karaküçük and Gürbüz (2016) adapted to Turkish with personal data form. The independent samples t test was applied in the analysis of the two groups and the One Way Anova test was applied in the analysis of the multiple groups. The Tukey test was used to determine significant differences. The level of significance was taken as p

Kaynakça

Alexandris, Konstantinos ve Carroll, B. (1997), “Demographic Differences in thePerception of Constraints on Recreational Sport Participation: Results From a Studyin Greece”,Leisure Studies, 107-125

Balcı V. Ankara'daki Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 2003; 158, 161-173.

Bodur, Feyyaz (1998),Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Eğilimleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Can, Süleyman (2010), “Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim BölümüÖğrencileri Ailelerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Belirlenmesi”,Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 861-870

Demir C. Demografik Özellikler İle Sağlanan İmkânların Sportif Faaliyet Tercihleri Üzerine Etkileri; Üniversite Gençliğine Yönelik Bir Uygulama, 1. Gençlik, Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu, Ankara: Türk Hava Kurumu Basım Evi İşletmeciliği, 2003.

Dorwart C, Leung YF, Moore R. Managingvisitors’ perceptions. Parks and Recreation 2004; 39(5): 24-31.Ergin G. Boş Zaman Değerlendirme Eğitimi. Beden Eğitimi Dergisi 1972; 25: 24-25.

Drakou, Amalia ve Diğerleri (2006), “Leisure Constraints Experienced By UniversityStudents in Greece”,United States Sports Academy The Sport Journal, 1543-9518.

Gratton, C., “Economics Of Sport And Recreation”, London, U.K., Sport Pres, 2000.

Kandaz Gelen, N. ve Hergüner G, (2007), “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Serbest Zamanlarını Değerlendirme Biçimlerinin İncelenmesi(Sakarya İli Örneği)”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4(1).

Karaküçük S, Gürbüz B. The reliability and validity of the Turkish version of "Leisure Constraints Questionnaire". 9th International Sport Sciences Congress, Congress Proceedings Book. Muğla, Turkey 2006

Karaküçük, S., Gürbüz, B., “Rekreasyon ve Kent(li)leşme”, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007.

Kırtepe A,Uğpurlu F.M. Rekreatif Amaçlı Spor Salonuna Giden Bireylerin Boş Zaman Yönetimlerinin Farklı Değişkenleregöre Belirlenmesi, Turkısh Studıes, Volume:13/3, Ss783-792

Korkmaz A. Yüksek Öğretim Gençliğinin Problemleri. Milli Eğitim Dergisi 2000; 145:41-45.

Okumuş, Yeşim (2002), Kocaeli İlinde Bulunan, Farklı Sanayi Kuruluşlarında Çalışan Bireylerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Tercihlerini İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Özşaker, M. (2012),“Gençlerin Serbest Zaman Aktivitelerine Katılamama Nedenleri Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 126-131

Sevil T, Şimşek K.Y, Katırcı H, Çelik OV, Çeliksoy M.A. Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi. 1. Baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını; 2012.

Zelinski EJ. Çalışma(ma)’nın Keyfi, İşkolikler, İşsizler ve Emekliler İçin Bir Rehber. Birinci Baskı. Çolakoğlu D (Çev), İstanbul: Boyner Yayınları; 2004.

Kaynak Göster