TÜRKÇE OKUTMANLARININ YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZMA BECERİSİNE KARŞI ÖZNEL ALGILARI

Bu araştırmada, yabancı öğrencilerin Türkçe yazma becerisini edinme sürecinde yaşadıkları sorunları, Türkçe okutmanlarının bakış açısı ile belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, İstanbul Üniversitesi DİLMER (Tophane ve Avcılar Şubeleri), İstanbul Aydın Üniversitesi TÖMER, Marmara Üniversitesi TÖMER, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi TÖMER, Ankara Üniversitesi TÖMER (Taksim Şubesi), Yunus Emre Enstitüsü, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nde Erasmus öğrencilerine Türkçe öğreten 25 gönüllü okutman ile sınırlıdır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi; nitel araştırma desenlerinden 'olgubilim/ fenomenoloji' kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, 'yarı yapılandırılmış görüşme formu' ile elde edilmiştir. Veri analizinde 'kategorisel analiz' tercih edilmiştir. Bulgular bölümünde veriler, temalar hâlinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, Türkçe okutmanlarına göre 'Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesinde' yer alan yazma etkinliklerini (yaratıcı yazma, afiş hazırlama, mektup yazma vb.) uygulamak, yabancı öğrencilerin yazma becerisinin gelişimine 'olumlu' anlamda katkı sağlamaktadır. Arap Yarımadası ve Afrika Kıtası'nın kuzeyinden gelen ve Arap alfabesini bilen yabancı öğrenciler ile Asya Kıtası'ndan gelen ve Kiril, Çin ya da Japon alfabelerinden birini bilen yabancı öğrenciler, Lâtin alfabeyi öğrenirken ve yazarken 'sorun yaşamaktadır'. Avrupa Kıtasından gelen ve Lâtin alfabesini bilen yabancı öğrenciler ise Türkçe Lâtin alfabeyi öğrenirken ve yazarken 'sorun yaşamadıkları' tespit edilmiştir. Ayrıca Türkçe okutmanlarının; yabancı öğrencilerin Türkçe sözlük kullanmaya gösterdikleri özen konusunda görüş ayrılıklarının olduğu görülürken, Türkçe sözlük kullanımına yönelik 'kendi özendirici çalışmalarının olduğu' saptanmıştır

THE SUBJECTIVE PERCEPTION OF TURKISH LANGUAGE LECTURERS TOWARDS TURKISH WRITING SKILLS OF FOREIGN STUDENTS

In this study, it is aimed to determine the problems of foreign students who to gain Turkish writing skills from the perspective of Turkish language lecturers. The study group of the research is limited to 25 volunteer Turkish language lecturers who teach Turkish to Erasmus students at İstanbul University DİLMER (Tophane and Avcılar Offices), İstanbul Aydın University TÖMER, İstanbul 29 Mayıs University TÖMER, Marmara University TÖMER, Ankara University TÖMER (Taksim Office), Yunus Emre Institute, Koc University and Sabancı University. The qualitative research method and ‘phenomenology’ as the research pattern were adopted in the study. The data were gathered by ‘semi- structured interview form’. Categorical analysis is chosen for data analysis. The acquired data were presented and interpreted as themes in findings chapter. At the end of the study, according to Turkish language lecturers, applying writing practices (creative writing, preparing posters, writing letters etc.) which are in ‘The Common European Framework of Reference for Languages’, contributes positively to the development of writing skills of foreign students. Both the students who come from Arabic Peninsula along with the north of African Continent using Arabic alphabet and the students who come from Asian Continents using either Cyrillic, Chinese or Japanese alphabeth have difficulties in writing Turkish. Besides, there are different usage rates of Turkish dictionary among foreign students. So, Turkish language lecturers make their own motivating efforts to establish dictionary usage habit among foreign students. It is also found that the foreign students who come from European Continent using Latin alphabeth have no difficulty in learning Turkish Latin alphabet and writing Turkish

___

Açık, F. (2008). Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildirisi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Lefkoşa.

Arslan, M. ve Klıcıc, E. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Gelişiminde Karşılaşılan Sorunlar: Bosna Hersek Örneği. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), 169-182.

Aykaç, N. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Genel Tarihçesi ve Bu Alanda Kullanılan Yöntemler. Turkish Studies, 10 (3), 161-174.

Biçer, N. Çoban, İ. ve Bakır, S. (2014). Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar: Atatürk Üniversitesi Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Issn: 1307-9581, 7 (29), 125-135.

Bölükbaş, F. (2011). Arap Öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi. Turkish Studies, 6 (3), 1357-1367.

Ceran,D., Yıldız, D. ve Çakın, E. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Yazılı ve Sözlü Anlatımlarda Yapılan Yanlışlar: Japon Örneği. International Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET), ISSN: 2198 – 4999, p.476-494.

Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi- Öğrenim Öğretim ve Değerlendirme (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR), (2012). ISBN: 978-3 – 86375- 083- 1. Frankfurt am Main Printed in Germany: by Telc GmbH.

Durmuş, M. (2013). Türkçenin Yabancılara Öğretimi: Sorunlar, Çözüm Önerileri veYabancılara Türkçe Öğretiminin Geleceğiyle İlgili Görüşler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, ISSN: 1308–9196, 6 (11), 207- 228.

Er, O., Biçer, N. ve Bozkırlı, K.B. (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 1 (2), 51-69.

Erdem, M.D., Gün, M., Şengül, M ve Şimşek, R. (2015). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Okuma Metinlerinin Öğretim Elemanlarınca Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni ve İşlevsel Metin Özellikleri Kapsamında Değerlendirilmesi. Turkish Studies, 10 (3), 455-476.

Göçer, A. ve Moğul, S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış. Turkish Studies, 6 (3), 797-810.

Güzel, A. ve Barın, E. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Akçağ Yayınları. Ankara.

İşcan, A. (2011). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Amaç ve Sorunlar (Hindistan Örneği). Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 5, 23-38.

Kara, M. (2010). Gazi Üniversitesi TÖMER Öğrencilerinin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunların Çözümüne Yönelik Öneriler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (3), 661- 696.

Karababa, Candaş, C.Z. (2009). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Ve Karşılaşılan Sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (2), 265-277.

Nurlu, M. ve Kutlu, A. (2015). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Seviye A1 Yazma Sorunları: Afganistan Örneği. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 25 (2), 67-87.

Okatan, H. İ. (2012). Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Sorunları. Polis Bilimleri Dergisi, 14 (4), 79-112.

Patton, M.Q. (1987). How to Use Qualitative Methods in Evaluation. Newbury Park, CA: Sage.

Raimes, A. (1983). Techniques in Teaching Writing. London.

Şengül, K. (2014). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alfabe Sorunu. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 3 (1), 325-339.

Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller için İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.

Tiryaki, E.N. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. Ana DiliEğitimi Dergisi-Journal of Mother Tongue Education, ADED – JOMTE. 1(1), 38-44.

Tunçel, H. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe (YDT) Başlangıç Seviyesi Öğrencilerinin Yazım Yanlışları. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 6 (3), p.729-745.

Ungan, S. (2007). Yazma Becerisinin Geliştirilmesi ve Önemi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 461-472.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 9. Genişletilmiş Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

___