TÜRKÇE EĞİTİMİ VE EDEBİYAT ALANLARINDAKİ MAKALE BAŞLIKLARININ SÖZDİZİMSEL YAPISI

Bu çalışmada, Türkçe eğitimi ve edebiyat alanlarındaki makale başlıklarının sözdizimsel yapı açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmada ULAKBİM veri tabanında yer alan dergilerde 2011-2016 yılları arasında yayımlanan makaleler arasından rastgele seçilen 100 Türkçe eğitimi, 100 edebiyat alanlarından olmak üzere toplam 200 makale başlığı incelenmiştir. Elde edilen kullanılmıştır. Çalışmanın güvenilirliğini sağlamak amacıyla uzman incelemesi yöntemine başvurulmuştur. verilerin değerlendirilmesinde betimsel analiz tekniği

THE SYNTACTIC STRUCTURE OF ARTICLE TITLES IN THE FIELD OF TURKISH EDUCATION AND LITERATURE

In this study it was aimed to analyse the article titles in terms of syntactic structure in the field of Turkish education and literature. In this descriptive survey model study, randomly selected 200 title articles (100 in the field of Turkish education and 100 in the field of literature) from the journals indexed in Turkish National Databases and published between 2011-2016 were investigated. Descriptive ananlysis technique was used to evaluate the datas obtained. Expertisation method was followed for providing the study's reliability. According to the results of the study, it was obtained that mostly used titles in the field of Turkish education and literature were respectively the nominal structure (Turkish education f=47; literature f=58), the V-ing phrase structure (Turkish education f=38; literature f=22) and the compound structure (Turkish education f=14; literature f=17). Except these title types, it was identified that some title types as the full-sentence structure (Turkish education f=1; literature f=0), the prepositional phrase structure (Turkish education f=0; literature f=2) and conditional clause structure (Turkish education f=0; literature f=1) were used rarely. As for the types of compound structure, in analysed titles it was detected that topic-method (f=5) and topic-scope (f=3) were mostly preferred compound structure types in Turkish education; topic-scope (f=10) and metapfor-topic (f=4) were mostly preferred compound structure types in literature. Metaphor-topic was the second most common compound structure type in the field of literature, but it was not seen in the titles from Turkish education field. As to topic-method and topic-question seen in Turkish education field were not determined in literature field. In both of two fields, samples of name-method, questionmethod+source, metapfor-question, topic-method+source and questionmethod were not encountered

___

Anthony, L. (2001). Characteristic features of research article titles in computer science. IEEE Transactions on Professional Communication, 44 (3), 187-194.

Cheng, S.W., Kuo, C.W. & Kuo, C.H. (2012). Research article titles in applied linguistics. Journal of Academic Language & Learning, 6 (1), 1-14.

Haggan, M. (2004). Research paper titles in literature, linguistics and science: Dimensions of attraction. Journal of Pragmatics, 36 (2), 293-317

Hartley, J. (2005). To attract or to inform: What are titles for? Journal of Technical Writing and Communication, 35 (2), 203-213.

Jamali, H.R. & Nikzad, M. (2011). Article title type and its relation with the number of downloads and citations, Scientometrics, 88 (2), 653-661.

Kane, T. S. (2000). The Oxford essential guide to writing. New York: Berkley Books.

Karahan, L. (2008). Türkçede söz dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları.

Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

Soler, V. (2007). Writing titles in science: An exploratory study. English for Specific Purposes, 26 (1), 90-102.

Wang, Y. & Bai, Y. (2007). A corpus-based syntactic study of medical research article titles. System, 35(3), 388-399.

___