SPORCU VE ANTRENÖRLERİN SPOR TESİSLERİNİN KULLANIMI KONUSUNDA İSTEK VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)

Spor, önceden belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım halinde yapılan, genellikle rekabete dayalı yarışma ve kişisel eğlence veya yapılan fiziksel aktivitelerin genel adıdır. Antrenörler ise Kısaca sporcunun başarısı için spor becerileri ve strateji ile gelişimini sağlayan kişi olarak adlandırılabilir. Spor tesisi yönetimi bir sağlık kuruluşundan, bir ofise ya da içerisinde birçok binayı bulunduran bir yükseköğretime kadar birçok tesisin yönetimi ile eş değer özellikler taşımaktadır. Spor ortamının en önemli unsurlardan biri spor saha ve tesisleridir. Sporun kitlelere yayılabilmesi ve benimsenmesi için gerekenlerden biri de, tüm bölgelerde, belirlenen kriterler doğrultusunda spor tesis ve sahalarının kurulmasıdır. Bu çalışmanın amacı Elazığ ilindeki Sporcu ve Antrenörlerin Spor tesislerinin kullanımı konusunda istek ve beklentilerinin belirlenmesidir. Araştırma; “Elazığ ilinde ikamet eden antrenör ve sporcuların ildeki kullandıkları spor tesislerinden istek ve beklentilerinin belirlenmesi ” ne yönelik Anket Yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; çalışmaya katılanların % 15.2 sinin Antrenör, % 84.8 inin sporcu ve %59.0 ı erkek ve % 41.0 nın ise bayan olduğu tespit edilmiştir. Yine ankete katılanların %46.9 unun Yüksekokul ve %26.4 ünün de Futbol branşı ile ilgilendikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak; antrenörlerin, antrenman yaptıkları tesislerdeki soyunma ve dinlenme odalarının yetersiz olduğu, personel, yönetici ve sağlık görevlilerinin yeterli seviyede olduklarını, antrenman için verilen sürenin yeterliği konusunda sporculara göre daha az benimsedikleri görülmüştür.

INVESTIGATION OF THE WISHES AND EXPECTATIONS OF ATHLETES AND COACHES REGARDING THE USE OF SPORTS FACILITIES (SAMPLE OF ELAZIĞ)

Sports is the general name of competition-based competition, personal entertainment, or physical activities that are usually conducted on an individual or team basis according to predetermined rules. Coaches, in short, can be called as the person providing the athlete with the skills and strategy for the success of the athlete. Sports facility management is equivalent to the management of many facilities, from a health facility, an office, or a higher education with many buildings in it. One of the most important elements of sports environment is sports fields and facilities. One of the requirements for the expansion and adoption of the sport is the establishment of sports facilities and sites in all regions in line with the determined criteria. The aim of this study is to determine the demands and expectations of the athletes and coaches in Elazığ regarding the use of sports facilities. The Research conducted and Survey Method was used to determine the demands and expectations of the sports facilities used by the coaches and athletes residing in Elazığ province. The data from the Survey were evaluated in the SPSS 22 context and the results from frequency, percentage, and the results were tabulated. According to the obtained findings in the research; it was determined that, 15.2% of the participants were coaches, 84.8% were athletes, 59.0% were males and 41.0% were females. It was also found that 46.9% of the participants were interested in the high school and 26.4% were interested in the football field. As a result; it is seen that the coaches' training room where the training and resting rooms are inadequate, staff, administrators and health professionals are at an adequate level, and the coac hes are less familiar with the training suits given for training than athletes.

Kaynakça

Aksoy, M. T. (2006). Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Spor Salonlarının Kullanıcı İhtiyaçlarını Karşılama Düzeyinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Batmaz H. Ç., Yıldırım F., Coşkuner Z., Karadağ M., Atalı A. (2013). Ortaöğretim Kurumlarında Voleybol Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Beklenti Ve Memnuniyet Düzeyleri (Elazığ İli Örneği), E-Journal of New World Sciences Academy, NWSA-Sports Sciences, NWSA ID: 2013.8.4.2B0096, ISSN: 1306-3111/1308-7266.

Çöndü, A., 1999, Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri, Nobel Yay. Dağıtım Ltd. Şti, Ankara.

Demiröz, M. V. (2009). Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’ ne Ait Spor Tesislerinin, Fiziksel Özelliklerinin Ve İşletmecilik Anlayışının, Sporcu Ve Antrenörlerin İhtiyaç Ve Beklentileri Açısından Değerlendirilmesi (Kahramanmaraş İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Ana Bilim Dalı Kahramanmaraş.

Ekenci, G., ve İmamoğlu, F. (2002). Spor işletmeciliği, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, s. 168

Greenwell, T. C., Fınk, J. S. and Pastore, D. L. (2004). Perceptions of the Service Experience: Using Demographic and Psychographic Variables to Identify Customer Segments, Sport Marketing Quarterly, 11(4), 233-241

İkizler, C., 2002, Sporda Sosyal Bilimler, Alfa Yayınevi, İstanbul.

Kale, R., ve Erşen, E., 2003, Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş, Nobel Yayınevi, İstanbul.

Karatas, Ö.,Yücel A. S., Karademır, T. ve Karakaya, Y. E. (2011). Malatya’da Sporun Yaygınlastırılması Açısından Spor Tesislerinin Yeterlilik Düzeyinin Incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 22(4), s. 154-163.

Keten M., 1993, Türkiye’de Spor, Polat Ofset, Ankara.

Kırtepe A,Uğurlu F.M.(2018) Rekreatif Amaçlı Spor Salonuna Giden Bireylerin Boş Zaman Yönetimlerinin Farklı Değişkenlere göre Belirlenmesi, Turkısh Studıes, Volume :13/3, S:783-792

Salman, M., 1992, Ülkemizde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan Spor Salonlarının Kapasite ve Dağılım Yönünden Değerlendirilmesi ve Mevcut Durumun Tespiti. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. ss. 85

Small, E. (2006). Çocuk ve Spor, Çev. Şenoğuz, H., P., Optimist Yayınları, İstanbul.

Yüksel M. (2015). Eğitim Düzeyi Farklılıklarının Spora Yansıması, The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2641 Number: 31 , p. 149-165, Winter II 2015

http://elazig.gsb.gov.tr/ erişim 12.07.2018

Kaynak Göster