SOSYAL BİLGİLER, FEN BİLİMLERİ VE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN ZEKÂ OYUNLARI ÖĞRETİM PROGRAMI

Zekâ oyunları dersi iyi yürütülebildiğinde, öğrencilerde akıl yürütme, eleştirel düşünme, problem çözme, ilişki kurma gibi üst-bilişsel becerilerin, öz düzenleme, öz bakım, dikkat gibi psikomotor becerilerin ve iletişim, işbirliği, sırasını bekleme, grupla hareket etme gibi sosyal becerilerin gelişmesine katkı sağladığı gibi hoşgörü, sabır, farkılıklara saygı, bilimsellik ve üretkenlik gibi değerlerin geliştirilmesine önemli katkısı olabilecek bir derstir. Bu çalışmayla 2013 Zekâ Oyunları Dersi Öğretim Programı'ndaki kazanımlara yönelik öğretmen görüşlerinin belirlenmesi ve öğretmenlerin program hakkında ortaya koydukları değerlendirme, sorun ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışma karma yönteme göre tasarlanmıştır. Veriler 3'lü likert tipinde oluşturulan "Zekâ Oyunları Dersi Kazanımlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri Değerlendirme Anketi" ile toplanmıştır. Çalışmaya 26 farklı ilde görev yapan ve Zekâ Oyunları dersine giren 42 öğretmen katılmıştır. Nicel veriler, SPSS 21 paket programıyla analiz edilmiştir. Nitel verilerse, "Zekâ Oyunları Dersi ile ilgili görüş ve önerilerinizi kısaca belirtebilir misiniz?" sorusuyla toplanarak içerik analiziyle incelenmiştir. Çalışmanın hem nicel hem de nitel boyutunda önemli bulgulara ulaşılmıştır. Buna göre öğretmenlerin 5 temel kazanım değerlendirme ölçütü altında puanladıkları mevcut programın kazanımları hakkında oldukça yüksek düzeyde (% 87 oranında) olumlu görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlerin programa yönelik görüşlerinin "cinsiyet, yaş, meslekte geçirdikleri yıl ve derse girdikleri yıl sayısı" değişkenleri bakımından hiçbir şekilde farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin branşları arasında ise bu değişkenlerin aksine anlamlı bir sonuçla karşılaşılmıştır. Nitel boyutta elde edilen bulgular dikkate alındığında, öğretmenlerin program hakkında olumlu görüşe sahip oldukları ancak dersin yürütülmesinde bazı sorunlarla karşılaştıkları görülmüştür

INTELLIGENCE GAMES CURRICULUM FROM SOCIAL STUDIES, SCIENCE AND OTHER BRANCH TEACHERS’ POINT OF VIEW

When intelligence games can be carried out well, it helps students to develop social skills such as reasoning, critical thinking, problem solving, relationship building, psychomotor skills such as self-regulation, self-care and attention and communication, cooperation, tolerance, patience, respect for differences, scientificness and productivity. It’s aimed to determine the opinions of teachers on the gains of 2013 Intelligence Games Teaching Program and to present the evaluation, problem and solution suggestions. This study is designed in accordance with mixed method. The data were collected with "Evaluation of Teachers' Opinions About the Gains of Intelligence Games Lessons" questionnaire. 42 teachers participated. Quantitative data were analyzed by SPSS 21 packet program. Qualitative data was gathered with "Can you briefly describe your opinions and suggestions about Intelligence Games?" question and analyzed by content analysis. Significant findings were obtained both quantitatively and qualitatively. Accordingly teachers reported a very high (%87) favorable opinion about the achievements of the current program, which they rated under the five main achievement evaluation criteria. Teachers' views towards the program do not differ in terms of "gender, age, years in the profession and number of years they have entered the course". Among the branches of the teachers, there is a meaningful result which is contrary to these variables. It’s seen that the teachers have a positive opinion of the program but they came across with some problems

___

Akyıldız, H. (1991). Etkili Öğretim Açısından Öğretmen Niteliğinin Önemi. Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu Eğitimde Nitelik Geliştirme. İstanbul: Kültür Koleji Yayınları.

Arıkan R. (2013). Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Baykul, Y. (2003). İlköğretimde Matematik Öğretimi 1–5 Sınıflar İçin. Ankara: Pegem.

Büyükdüvenci, S. (1991). Nitelikli Eğitim Sorunu. Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu Eğitimde Nitelik Geliştirme. İstanbul: Kültür Koleji Yayınları. 32–34.

Creswell, J. & Plano C. V. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Çelenk, S. (2002). İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 1(2), 40-47.

Çevik, İ. - Keleş, A. & Keleş, A. (2017). “Fen Eğitiminde 3D Animayonlar ile Soyut Konu ve Kavramların Öğretilmesi / Teaching Abstract Subjects and Concepts with 3d Animations in Science Education”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Tahsin Aktaş Armağanı) Volume 12/6, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11544, p. 197-214.

Fırat, M., Kabakçı Yurdakul, I., & Ersoy, A. (2014). Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 2(1), 65-86. [Online]: www.enadonline.com, doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.2s3m.

Fidan, N.,Baykul, Y. ve Ülküer, N. (1991). İlköğretimde Temel Öğrenme İhtiyaçlarının Karşılanması. Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu Eğitimde Nitelik Geliştirme. İstanbul: Kültür Koleji Yayınları.

George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.). Boston: Pearson.

Greene, J. C. (2007). Mixed Methods in Social Inquiry. San Francisco: Jossey-Bass.

Güneş, H. ve Demirtaş, H. (2002). Üçüncü Bin Yılda Üniversiteler ve Toplumsal Kalkınma. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı: 7. Yıl:2.

Johnson, R. B. & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed Method Sresearch: A Research Paradigm Whose Time Has Come. Educational researcher. 33(7), 14-26.

Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel.

Memişoğlu H. (2014). “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Vatandaşlık Eğitimi”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 9/5, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6977, p. 1565-1584.

Nicolopoulou, A. (2004). Oyun, Bilişsel Gelişim ve Toplumsal Dünya: Piaget, Vygotsky ve Sonrası (Çev. Bağlı, M.T.). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 137-169. http://www.education.ankara.edu.tr/ebfdergi/pdfler/2004_2/137-169.pdf 14.09.2016 tarihinde alınmıştır. adresinden

Özdamar K. (2002). Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitabevi.

Saracaloglu, A. S. (1991). Bir Öğretmen Yetiştirme Model Önerisi. Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu Eğitimde Nitelik Geliştirme. İstanbul: Kültür Koleji Yayınları, 81–85.

Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.). Pearson, Boston.

Teddlie, C. & Tashakkori, A. (2009). Foundations of Mixed Methods Research. Thousand Oaks, California: Sage.

Temel, A. (1991). Öğretmenin Niteliğindeki Değişmeler ve Öğretmen Yetiştirme. Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu Eğitimde Nitelik Geliştirme. İstanbul: Kültür Koleji.

TTKB, (2013). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Zekâ Oyunları Dersi Öğretim Programı, MEB 2013, sayı 118.

Yeşilkayalı, E. (1997). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Problem Çözme Yönteminin Öğrencilerin Duyuşsal Özelikleri Üzerindeki Etkisi. Nasıl Eğitim Sistemi: Güncel Uygulamalar ve Geleceğe İlişkin Öneriler Eğitim Sempozyumu. İzmir: D.E.Ü. Sabancı Kültür Sarayı. 525–535.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

___

Turkish Studies (Elektronik)
  • ISSN: 1308-2140
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2006

669.3b304.7b