SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini belirlemek ve çeşitli değişkenlere göre karşılaştırmaktır. Araştırmada, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 1. Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin düzeyi nedir? 2. Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri; cinsiyet, kıdem, eğitim düzeyleri, yaşları ve çalıştıkları yer değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 3. Ölçeğin alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Bu araştırma anlık tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Elazığ merkez ve ilçelerin merkezindeki ilkokullarda görev yapan toplam 1116 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklemini ise, basit tesadüfi örnekleme yolu ile belirlenen toplam 291 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Diker Coşkun ve Demirel (2009) tarafından geliştirilen “yaşam boyu öğrenme eğilimleri (YBÖEÖ)” adlı ölçek kullanılmıştır. Bu çalışmada da ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .87 bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarından güdülenme alt boyutunun iç tutarlık katsayısı .92, sebat alt boyutunun iç tutarlık katsayısı .93, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk alt boyutunun iç tutarlık katsayısı .83 ve merak yoksunluğu alt boyutunun iç tutarlık katsayısı ise, .94’tür. Bu çalışmanın bulgularına göre, sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri; Güdülenme, sebat, merak yoksunluğu alt boyutlarında ve ölçeğin tamamında kısmen uyuyor düzeyinde iken, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk alt boyutunda çok az uyuyor düzeyindedir. Cinsiyet değişkenine göre, bütün alt boyutlarda kadın sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin düzeyi erkeklere göre daha yüksektir.

LIFELONG LEARNING TENDENCIES OF CLASSROOM TEACHERS

The aim of this research is to determine the lifelong learning tendencies of classroom teachers and to compare them with various variables. In the research, the following questions have been answered.1. What is the level of life-long learning tendencies of classroom teachers? 2. Do the lifelong learning attitudes of the teachers differ significantly according to their gender, seniority, level of education, age, and place of work? 3. Is there a meaningful relationship between subscales of the scale? This research is in the instant scanning model. The universe of the research constitutes a total of 1116 classroom teachers who are in primary schools in the centre of Elazığ and its districts in the academic year of 2017-2018. The sample is composed of 291 teachers determined by simple random sampling. In the research, the scale of "Lifelong Learning Trends" (YBÖEÖ) developed by Diker Coşkun and Demirel (2009) is used as data collection tool. In this study, the internal consistency coefficient of the scale was found as .87. The internal consistency coefficient of the motivation sub-dimension of the scale was .92, the internal consistency coefficient of the persistence sub-dimension was .93, the internal consistency coefficient of the deprivation sub- dimension was .83 and the internal consistency coefficient of the curiosity deprivation sub-dimension was .94. According to findings of this study; the life-long learning tendencies of the class teachers are at the level of “partially fits” in the sub-dimensions of motivation, persistence, lack of curiosity and in the whole scale; but in the sub-dimension of lack of regulation of learning at the level of “little fits”. According to the gender variable, in all sub-dimensions, the lifelong learning tendencies of women class teachers are higher than that of men.

Kaynakça

Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenme. 8th International Educational Technology Conference (IETC2008), 6-9 Mayıs 2008. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Aspin D.N. & Chapman J.D. (2000). Lifelong learning: concepts and conceptions. International Journal of Lifelong Education, 19 (1), 2-19.

Ayra, M.ve Kösterelioğlu, İ. (2015). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Mesleki Öz Yeterlik Algıları ile İlişkisi. NWSA-Education Sciences. 10, (1), 17-28.

Avrupa Komisyonu. (2002). European report on quality indicators of lifelong learning. Fifteen quality indicators. European Commission, Directorate-General for Education and Culture, brussels, june 2002.

Büyükdüvenci, S. (1983). Yaşam boyu eğitim, felsefesi üzerine. Ankara Üniversitesi Eğitim Bi- limleri Fakültesi Dergisi, 16 (2), 225-242.

Candy, P. C. (1994). Lifelong learning and information literacy. Report for U.S. National Commision on Libraries and Information Science and National Forum on Infırmation Literacy.

Demirel, M. ve Akkoyunlu, B. (26-28 Nisan, 2010). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Bilgi Okuryazarlığı Özyeterlik Algıları. 10 th. International Educational Technology Conference, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Proceedings Book, Volume 2, 1126- 1133.

Demirel, M. (2010). İlköğretim programlarına yaşam boyu öğrenme becerileri açısından eleştirel bir bakış. 1-3 Mayıs 2009 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildirileri Kitabı. 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Demiralay, R, Karadeniz, Ş. (2008). İlköğretimde Yaşam Boyu Öğrenme İçin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesi. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2 (6), 92.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (2006). Dokuzuncu kalkınma http://www3.kalkinma.gov.tr/plan9.pdf (Erişim Tarihi:08.06.2014). planı 2007-2013

Diker Coşkun, Y., (2009). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.

Diker-Coşkun, Y., ve Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 108-120.

Epçaçan, C. (2013). Yaşam boyu öğrenme becerilerinin ders kitaplarında yer alma düzeyine örnek bir inceleme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 7(11), 353-379.

Erdamar, G. (2011). Yaşam Boyu Öğrenme. Ö. Demirel, (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler (5. baskı) içinde (219-236). Ankara: Pegem Akademi.

Knowles, M. (1996). Yetişkin Öğrenenler, Göz Ardı Edilen Bir Kesim. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Kavramlar, İlkeler, Teknikler (30.Basım). Ankara.

Kılıç, H. (2015). İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri (Denizli İli Örneği) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Knapper, C. & Cropley, A. (2000). Lifelong learning in higher education. London: Kogan Page.

Knowles, M. (1996). Yetişkin Öğrenenler, Göz Ardı Edilen Bir Kesim. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2006) Milli Eğitim Şuraları. Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2018. http://ttkb.meb.gov.tr

Rausch, A.S. (2003). A case study of lifelong learning in Japan: objectives, curriculum, accountability, and visibility. International Journal of Lifelong Education. 22 (5), 518-532.

Slavin, R. E (2013) Eğitim Psikolojisi Kuram ve Uygulama 10. Basım (Çev. Yüksel G.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Şahin, M., Akbaşlı, S.&Yanpar Yelken, T. (2010). Key competences for lifelong learning: The case of prospective teachers. Educational Research and Review, 5 (10), 545-556.

Yazıcı. H. (2009). Öğretmenlik mesleği, motivasyon kaynakları ve temel tutumlar: kuramsal bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi. 17 (1 ), 33-46

Kaynak Göster