RESEARCH INTO THE VETERAN TEACHERS’ VIEWS OVER THE EFFECTS OF SELF-DIRECTED LEARNING ENVIRONMENT ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENTS (CROSS-CULTURAL STUDY)

Self-directed Learning, from the beginning of learning process, includes choosing the appropriate learning strategy, learning in accordance with its goal, controlling and regulating the way to reach the goal, realizing its purpose and evaluating the results. The aim of this study is to determine and evaluate the views of veteran teachers serving in Primary Schools and Secondary Schools in some countries over the effects of Self-Directed Learning environments on students’ academic achievements in their school lives. We asked two open ended questions to the participant teachers to obtain the data: “What are the benefits of Self-Directed Classroom for your students?”, and “What do you do to implement Self-Directed Learning in your classroom?” We used a qualitative research method to evaluate and compare the views of veteran teachers in terms of students’ academic achievements in school environment. The research was carried out with the participation of ten veteran teachers working in various Primary Schools and Secondary Schools in some countries over the world. The views of veteran teachers obtained through face-to-face interviews, e-mails and comments to Teachers Blog of Edutopia suggest that their approaches to Self-Directed Learning environments promote the students’ interest in learning, thus contributing to their academic achievement, self-regulation skills, selfefficacy, self-esteem, motivation and collaborative learning in classroom environment

___

Arslan, M. & Adem, E. (2010). Effective usage of audio-visual materials in teaching Turkish to foreigners. Dil Dergisi • Sayı: 147 • Ocak-Şubat-Mart 2010

Carey, J. (2006). The visual in learning and creativity: a review of the literature,A report for Creative Partnerships. Arts Council, England, 2006

Demircan, Ö. (2005). Demircan, Ömer (2005). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri İstanbul: Der Yayınları 2005

Gibbons M. (2002). Challenging Adolescent Students to Excel. The Self-Directed Learning Handbook. John Wiley & Sons, Inc, San Fransisco

Güler Arı, T. (2016). Study into the views of the students learning Turkish as a foreign language over collaborative learning in language courses. Education Research Journal Vol. 6(10): 188 – 192, October 2016

Kayalar, F. (2016-a). Teachers’ Views over the Workout Strategies for Helping Students Motivate Themselves in the Classroom. Universal Journal of Educational Research 4(4): 868-877, 2016. DOI: 10.13189/ujer.2016.040424

Kayalar, F. (2016-b). Cross-cultural Comparison of Teachers’ Views upon Integration and Use of Technology in Classroom. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – April 2016, volume 15 issue 2

Knowles, M. (1975). Self-directed Learning: A Guide for Learners and Teachers. Follett; Chicago.

Otrar, M., Çagırgan Gülten, D. & Özkan, E. (2012). İlköğretim öğrencilerine yönelik öğrenme stilleri ölçeği geliştirilmesi (aös-i). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi/Journal of Research in Education and Teaching. Mayıs, Haziran, Temmuz 2012 Cilt 1 Sayı 2

Roberts, J. K. & Henson, R. K. (2000). Self-efficacy teaching and knowledge instrument for science teachers (SETAK1ST): A proposal for a new efficacy instrument. Bowling Green, KY.

Rowe, K. J. (2004). The importance of teaching: ensuring better schooling by building teacher capacities that maximize the quality of teaching and learning provision – implications of findings from the international and Australian evidence-based research. Australian Council for Educational Research (ACER), 8-2004.

Savin-Baden, M. & Major, C. H. (2004). Foundations of problem based learning. Cornwall: MPG Books Ltd.

Skager, R. (1985). Organizing Schools to Encourage Self-direction in Learners. Unesco Institute For Education, Hamburg, Pergamon Press, 1985.

Şahin, E. (2010). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerinin, cinsiyetlerinin, mesleki kıdemlerinin, özyeterlik algılarının ve özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin mesleki yeterlikleri üzerindeki etkisi. Yayımlanmış doktora tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şahin, E. (2015). Meslek lisesi öğretmenlerinin özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin ve öğretim stili tercihlerinin incelenmesi (Bursa ili örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 297-316.

Şahin Ç. & Arcagök S. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin algıları. IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (624–629). Elazığ: Fırat Ünivesitesi.

Tekkol, İ. A. & Demirel, M. (2016). Öğretmen Adaylarının Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesiUluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi / 2016 Cilt: 6, Sayı: 12

Wolters, C. A. (2011). Regulation of motivation: Contextual and social aspects. Teachers College Record, 113(2), 265─283.

Zimmerman, B. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal, 45(1), 166─183.

___

Turkish Studies (Elektronik)
  • ISSN: 1308-2140
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2006

612.5b293.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

DERS İMECESİ (LESSONSTUDY) MODELİ HAKKINDA UYGULAYICI GÖRÜŞLERİ

Figen BOZKUŞ, Zeynel KABLAN, Kübra PAK, Selda ÖZDİŞÇİ, Ahmet ÖZDEMİR, Merve AYDIN, Duriye BOĞAZLIYAN

THE INFUSION OF ARGUMENTATION IN CHEMISTRY EDUCATION: THE CASE WITH DAILY LIFE PHENOMENA RELATED TO GASES

AYBÜKE PABUÇCU

JIGSAW-I TEKNİĞİNİN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİYE YÖNELİK TUTUMUNA VE ÖZ-YETERLİĞİNE ETKİSİ

Yasemin KABA, Selda ÖZDİŞÇİ, Şeyda SOYLU

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ FİZİKSEL KOŞULLARININ İNCELENMESİ: KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ

Ayşegül SELİMHOCAOĞLU

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI VE BU SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

FURKAN ÖZDEMİR, ABDULLAH KAPLAN

ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN PARENTS AND TEACHERS: VALIDATION AND RELIABILITY STUDY THE PARENT-TEACHER RELATIONSHIP SCALE

İBRAHİM HAKKI ACAR, ŞÜKRAN UÇUŞ GÜLDALI

PSİKOLOJİK DANIŞMADA POSTMODERNİST BİR SÜPERVİZYON YÖNTEMİ: YANSITICI EKİP UYGULAMASI

FERAH ÇEKİCİ, RAŞİT AVCI, OĞUZHAN ÇOLAKKADIOĞLU

TÜRKÇE OKUTMANLARININ YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZMA BECERİSİNE KARŞI ÖZNEL ALGILARI

MELİKE ERDİL

SOSYAL BİLGİLER, FEN BİLİMLERİ VE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN ZEKÂ OYUNLARI ÖĞRETİM PROGRAMI

HAYATİ ADALAR, İBRAHİM YÜKSEL

RESEARCH INTO THE VETERAN TEACHERS’ VIEWS OVER THE EFFECTS OF SELF-DIRECTED LEARNING ENVIRONMENT ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENTS (CROSS-CULTURAL STUDY)

FETHİ KAYALAR