ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSİNE YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - 2

Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin fen dersine yönelik tutum düzeylerini incelemek, öğretmen cinsiyeti, öğrenci yaşı, laboratuvarı kullanma sıklığı, fen dersi başarı puanı, fen dersi öğretmenini sevme, evinde çalışma odası bulunma, evinde bilgisayar bulunma, internet kullanma durumu, öğretmen hizmet süresi, teknolojik uygulamaların kullanılma sıklığı, öğretim materyali türü, bilimsel bir etkinlikte görev alma, fenle-bilimle ilgili kitap okuma ve fenle-bilimle ilgili yayın izleme değişkenlerine göre tutum puanları arasında anlamlı fark olup olmadığını araştırarak, tutum düzeylerinin geliştirilmesine yönelik öneri sunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama araştırmasının da kesitsel türü uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak "Fen Dersine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Veriler Bağımsız Gruplar İçin t-Testi, İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi ve Pearson Korelasyon Katsayısı ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen cinsiyeti, evinde çalışma odası bulunması, evinde bilgisayar bulunması ve öğretmen hizmet süresi değişkenlerine göre ortaokul öğrencilerinin fen dersine yönelik tutum düzeyleri arasında anlamlı farkın olmadığı belirlenmiştir. Fen dersi öğretmenini sevme düzeyi, internet kullanma durumu, laboratuvarın kullanılma sıklığı, teknolojik uygulamaların kullanılma sıklığı, öğretim materyali türü, bilimsel bir etkinlikte görev alma, fenle-bilimle ilgili kitap okuma ve yayın izleme değişkenlerine göre fen dersine yönelik tutum üzerinde anlamlı fark olduğu görülmüştür. Ayrıca ortaokul öğrencilerinin 10 yaşından 14 yaşına doğru fen dersine yönelik tutum düzeylerinde anlamlı bir azalma olduğu belirlenmiştir

INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS SCIENCE COURSE ACCORDING TO SOME VARIABLES - 2

This research was conducted to examine the attitudes towards science course of secondary school students and to offer a suggestion for improving their level of attitude by investigating whether there is a significant difference between the scores of attitude towards science course with respect to the variables such as gender of the teacher, student age, frequency of laboratory use, science course success score, liking science teacher, the presence of a study room at home, the presence of a computer at home, internet usage status, the serving duration of the teacher, usage frequency of technological applications, type of teaching material, participation in a scientific activity, reading books about science and watching science-related publications. A survey model is used in the research. It employs cross-sectional survey model. “The Attitudes towards Science Course Scale” was used as data collection tool. Independent Samples t-Test, One-Way ANOVA, Pearson Correlation Coefficient were used to analyze for the data. As a result of the study, it was determined that gender of the teacher, the presence of a study room at home, the presence of a computer at home and the serving duration of the teacher variables were not statistically significant on attitude levels. Furthermore, it was concluded that frequency of laboratory use, science course success score, liking science teacher, internet usage status, usage frequency of technological applications, type of teaching material, participation in a scientific activity, reading books about science and watching science-related publications variables were statistically significant on attitude level. Furthermore, it was determined that secondary school students had a significant decrease in their attitudes toward science courses from 10th to 14th age

Kaynakça

Akpınar, M. (2006). Öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarının fizik dersi akademik başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aktepe, V. & Aktepe, L. (2009). Fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin öğrenci görüşleri: Kırşehir Bilsem örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 69-80.

Akyol, C. & Dikici, A. (2009). Şiirle öğretim tekniğinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi, Elemantary Education Online. 8(1), 48-56.

Alkan, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisine karşı tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Altınok, H. (2004). Öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumlarına ilişkin öğrenci algıları ve öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutum ve güdüler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 1-8.

Altınok, H. (2005). Cinsiyet ve başarı durumlarına göre ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları. Eurasian Journal of Educational Research, 17, 81-91

Atik, A.D., Kayabaşı, Y., Yağcı, E. & Ünlü Erkoç, F. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji bilimine ve dersine yönelik tutum ölçeği: geçerlik ve güvenirlik analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 1-18

Aydın, M. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 2 (2), 75-84.

Azizoğlu, N. & Çetin, G. (2009). 6 ve 7. Sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, fen dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 171-182.

Bahadır, F. & Tuncer, M. (2017). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma özyeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/17 Spring 2017, p. 55-72, ISSN: 1308-2140, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11938 ANKARA-TURKEY

Baykul, Y. (1990). İlkokul beşinci sınıftan lise ve dengi okulların son sınıflarına kadar matematik ve fen derslerine karşı tutumda görülen değişmeler ve öğrenci seçme sınavındaki başarı ile ilişkili olduğu düşünülen bazı faktörler. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Baysan, C. & Tekarslan, E. (1998). Davranış bilimleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları.

Bilgin, İ. & Geban, Ö. (2004). İşbirlikli öğrenme yöntemi ve cinsiyetin sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen bilgisi dersine karşı tutumlarına, fen bilgisi öğretimi dersindeki başarılarına etkisinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 9-18.

Bilgin, İ., Uzuntiryaki, E. & Geban, Ö. (2002). Kimya öğretmenlerinin öğretim yaklaşımlarının lise 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin kimya dersi başarı ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002, Ankara.

Bozdoğan A.E. & Yalçın N. (2005). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi derslerindeki fizik konularına karşı tutumları. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 241-247.

Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (22. Baskı). Ankara: Pegem A.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (20. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Can, Ş. & Dikmentepe, E. (2015). Ortaokul öğrencilerin fen ve teknoloji dersi ile fen deneylerine yönelik tutumlarının araştırılması (Muğla örneği). MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 44- 58.

Cheung, D. (2009). Students’ attitudes towards chemistry lessons: the interaction effect between grade level and gender. Research in Science Education. 39, 75-91.

Çokadar, H. & Külçe, C. (2008). Pupil’s attitudes towards science: A case of Turkey. World Applied Sciences Journal, 3(1), 102-109.

Demirel, Ö. (2001). Eğitim sözlüğü. Ankara: Pegem A Yayınları.

Dirican, R. & Deniz, Ü. (2017). Okul öncesi dönemdeki çocukların felsefi tutum ve davranışlarını belirleme kontrol listesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/14

Spring 2017, p. 137-150, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11705, ANKARA-TURKEY

Doğru, M. & Kıyıcı, F.K. (2005). Fen eğitiminin zorunluluğu, (Editör: M. Aydoğdu & T.

Kesercioğlu), İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretimi (ss.1-24). Ankara:Anı Yayıncılık. Durmaz, H. & Özyıldırım, H. (2005). Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin kimya dersine karşı tutumları ve çoklu zeka alanları ile kimya ve Türkçe derslerindeki başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 67-76.

Ekici, G. & Hevedanlı, M. (2010). Lise öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 97-109.

Ekici, G. (2002). Biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar dersine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 16-18 Eylül 2002. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

Erökten, S. (2017). Pre-Service elementary teachers’ attitudes towards chemistry course. International Journal of Assessment Tools in Education. 4(2), 115-121.

Fidan Dişikitli, A. (2011). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları ile fen ve teknoloji dersi başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Francis, L. J. & Greer, J.E. (1999). Measuring attitude toward science among secondary school students: the affective domain. Research in Science and Technological Education, 17(2), 219-226.

George, R. (2000). Measuring change in students’ attitudes toward science over time: An Application of latent variable growth modeling. Journal of Science Education and Technology, 9(3), 213- 225.

George, R. (2006). A Cross-Domain analysis of change in students’ attitudes toward science and attitudes about the utility of science. International Journal of Science Education, 28(6), 571– 589.

Güden, C. & Timur, B.(2016). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Çanakkale örneği). International Journal of Active Learning, 1(1), 49-72.

Gül, Ş. & Yeşilyurt, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji ve biyoloji dersine yönelik tutumları (pilot uygulama). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(20), 28 – 47.

Günay Balım A., Sucuoğlu, H. & Aydın, G. (2009). Fen ve teknolojiye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 33-41.

Gürbüzoğlu Yalmancı, S. (2016). Biyoloji tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. PAU Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 248-262.

Gürkan, T. & Gökçe, E. (2000). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı. 6-8 Eylül 2000, (s. 188-192), Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Hamurcu, H. (2002). Fen bilgisi öğretiminde etkili tutumlar. Eğitim Araştırmaları, 8, 144-152. Hançer, A. H., Uludağ N. & Yılmaz, A. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 100-109.

Hofstein, A., Maoz, N. & Rishpon, M. (1990). Attitudes towards school science: a comparison of participants and non-participants in extracurricular science activities. School Science and Mathematics, 90, 13-22.

Hünük, D. (2006). Ankara ili merkez ilçelerindeki ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının sınıf düzeyi, öğrenci cinsiyeti, öğretmen cinsiyeti ve spora aktif katılımları açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). İnsan ve insanlar (9. Baskı). İstanbul: Evrim Yayın Dağıtım.

Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (3.Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kan, A. & Akbaş, A. (2005). Lise öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (2), 227-237.

Kan, A. & Akbaş, A. (2006). Affective factors that influence chemistry achievement (attitude and self efficacy) and the power of these factors to predict chemistry achievement – I. Journal of Turkish Science Education, 3(1), 76-85.

Kaptan, F. & Korkmaz, H. (2001). İlköğretimde fen bilgisi öğretimi. Ankara: MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı.

Karasakaloğlu, N. & Saracaloğlu, A.S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe dersine yönelik tutumları, akademik benlik tasarımları ile başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 343 - 363.

Kaya, H. & Böyük, U. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine ve fen deneylerine karşı tutumları. TÜBAV Bilim Dergisi, 4(2), 120-130.

Kayri, M., Elkonca, F., Şevgin, H. & Ceyhan, G. (2014). Ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının CHAID analizi ile incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(1), 301 -316.

Keçeci, G. & Kırbağ Zengin, F. (2015). Ortaokul öğrencilerine yönelik fen ve teknoloji tutum ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Turkish Journal of Educational Studies, 2(2), 143-168.

Kenar, İ. & Balcı, M. (2012). Fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme: İlköğretim 4 ve 5. sınıf örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 201-210.

Kozcu Çakır, N., Şenler, B. & Göçmen Taşkın, B. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 637- 655.

Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A.

Kubat, U. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme sürecine yönelik yeterlikleri. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/15 Fall 2015, p. 601-614, ISSN: 1308-2140, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8939 ANKARA-TURKEY

Kurbanoğlu, N. İ. & Takunyacı, M. (2012). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik kaygı, tutum ve özyeterlik inançlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 110-130.

Mattern, N. & Schau, C. (2001). Gender difference in attitude - achievement relationships over time among white middle school students. Journal of Research in Science Teaching, 39, 324-340.

Meyveci, N. (1997). Bilgisayar destekli fizik öğretiminin öğrenci başarısına ve öğrencinin bilgisayara yönelik tutumuna etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Mordi, C. (1991). Factors associated with pupil’s attitudes towards science in Nigerian primary schools. Research in Science and Technological Education, 1(9), 39-41.

Oruç, M. (1993). İlköğretim okulu II. kademe öğrencilerinin fen tutumları ile fen başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Osborne, J., Simon, S., & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: A review of the literature and its implication. International Journal of Science Education, 25 (9), 1049–1079.

Öner, N. (1997). Türkiye’de kullanılan psikolojik testler. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. Özbaş, S. (2016). Lise öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutumları. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/9 Spring 2016, p. 659-668, ISSN: 1308-2140, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9371 ANKARA-TURKEY

Pehlivan, H. & Köseoğlu, P. (2010). Ankara fen lisesi öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 225-235.

Pehlivan, H. (1994). Eğitim bilimleri öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 49-53.

Peker, M. & Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 157-166.

Sarıtaş, E. & Süral, S. (2008). Fen ve teknoloji öğretimi dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 201-213

Senemoğlu, N. (2001). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.

Serin, O. (2004). Öğretmen adaylarının problem çözme becerisi ve fene yönelik tutum ile başarıları arasındaki ilişki. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Sezgin Saf, A. (2011). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin kimya dersine ilişkin tutum, motivasyon ve öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler ile incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Sezgin Selçuk, G., Özkan, G. & Demircioğlu, S. (2015). Lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik tutumlarının karşılaştırılması: İzmir ve Gaziantep Örneği. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/11 Summer 2015, p. 1333-1346, ISSN: 1308-2140, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8676 ANKARA-TURKEY

Sim, J. & Wright, C. (2002). Research in health care: concepts, designs and methods. United Kingdom, Cheltenham: Nelson Thornes Ltd.

Şişman, M., Acat, M. B., Aypay, A. & Karadağ, E. (2011). TIMSS 2007 Ulusal matematik ve fen raporu 8. sınıflar. Ankara: T.C. MEB, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Hermes Ofset.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th Edition). Boston: Pearson.

Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara:Nobel Yayıncılık.

Tekbıyık, A. & Akdeniz, A. R. (2010). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik güncel fizik tutum ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 134-144

Tepe, D. (1999). Öğrencilerin fen derslerine karşı tutumları ile başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Tezbaşaran, A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Tosun, Z.D. (2011). Biyoloji dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Tufan, E., & Güdek, B. (2008). Piyano dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (1).

Tuncer, M. & Yılmaz, Ö. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve kaygılarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 47 63.

Tuncer, M., Berkant, H. & Doğan, Y. (2015). İngilizce dersine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching),4(2), 200 - 266.

Turgut, M. F. & Baykul, Y. (2011). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (3.Baskı). Ankara: Pegem A Yayınevi.

Turgut, M.F. (1997). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Ankara: Nüve Matbaacılık.

URL 1: İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı. (2006). 21 Mayıs 2017 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=25 adresinden alınmıştır.

URL 2: İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. (2013). 21 Mayıs 2017 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretim-programlari/icerik/151 adresinden alınmıştır.

URL 3: Fen bilimleri dersi öğretim programı. (2017). 20 Ağustos 2017 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=143 adresinden alınmıştır.

URL 4: Not sistemi ve hesaplamalar. (2013). 21 Mayıs 2017 tarihinde http://beykozkavacikilkokulu.meb.k12.tr/tema/icerikler/not-sistemi-vehesaplamalar_248768.html adresinden alınmıştır.

Uz, H. & Eryılmaz, A. (1999). Effects of socioeconomic status, locus of control, prior achievement, cumulative gpa, future occupation and achievement in mathematics on students' attitudes toward physics. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(17), 105 – 112.

Ülgen, G. (1994). Eğitim psikolojisi: kavramlar, ilkeler, yöntemler, kuramlar ve uygulamalar. Ankara:Bilim Yayınları.

Üredi, I. & Üredi, L. (2005). Öğretmen adaylarının sınıf öğretmenliği bölümüne ilişkin tutumlarının incelenmesine yönelik bir program değerlendirme çalışması. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, EDU7, 1 (2). http://oldweb.yeditepe.edu.tr/yeditepe/GetFile.aspx?aliaspath=%2FYeditepeUniverSiteSi% 2F adresinden alınmıştır.

Yalvaç, B. & Sungur, S. (2000). Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuar derslerine karşı tutumlarının incelenmesi. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 56-64.

Yaman, S. & Öner, F. (2006). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersine bakış açılarını belirlemeye yönelik bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 339-346.

Yaşar, Ş. & Anagün, Ş. S. (2008). İlköğretim beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(2), 223 - 236.

Yenice, N., Balım, A. G. & Aydın, G. (2008). Biyoloji öğretmenlerinin laboratuar dersine yönelik tutumları ve teknolojik yenilikleri izleme eğilimleri, Kastamonu Eğitim Dergisi. 16(2), 469- 484.

Yılmaz, Ö., Yalvaç, B. & Tekkaya, C. (1998). Fen bilgisi dersine ilişkin beceri ve tutumların ölçülmesi. Eğitim ve Bilim, 22(110), 45–50.

Yılmazer, A. (2016). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin T.C. İnkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersine karşı tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Yiğit, N., Kurnaz ,M. A. & Şahinoğlu, A. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin fizik dersine karşı tutumlarının incelenmesi, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10(1), 223-236.

Kaynak Göster