Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Matematik” Kavramına İlişkin Sahip Olduğu Zihinsel İmgeler

Öz: Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin “matematik” kavramına ilişkin sahip olduğu zihinselimgelerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu çalışma, Tokat il merkezinde görev yapmakta olan uygun örneklemeyöntemi ile ulaşılan 52 okul öncesi öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Çalışma grubunda yer alan okul öncesiöğretmenlerine “Matematik………gibidir/benzer. Çünkü………” ifadesinin yer aldığı bir form verilmiş ve okulöncesi öğretmenleri tarafından doldurulmuş bu formlar “dokümanlar” olarak çalışmada veri toplama amacıylakullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin“matematik” kavramına ilişkin zekâ küpü(6), hesap makinası(2), kum(2), lego(2), meyve(2), nar(2), rakam (2),sonsuzluk işareti(2), yap-boz(2) ve ayrıca abaküs, domino taşları, dünya, İsviçre çakısı, kilitli bir kutu, labirent,mandalina, masa, mıktanıs, tahta çubuk ve tangram gibi zihinsel imgelere sahip olduğu saptanmıştır. Buzihinsel imgeler kategorilerine dayalı olarak değerlendirildiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin matematiği“kendine özgü bir sistem olarak matematik”, “çok yönlü bir süreç olarak matematik”, “somutlaştırılaraköğretilebilen bir alan olarak matematik”, “karmaşık bir alan olarak matematik”, “yaşamın içerisinde var olanbir alan olarak matematik”, “sonsuzluk içeren bir yapı olarak matematik” ve “sevdirerek öğretilmesi gerekenbir alan olarak matematik” şeklinde açıkladıkları belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin “matematik”kavramına ilişkin bilgi, beceri, deneyim ve farkındalıklarının artırılması son derece önemli görülmüştür.

Mental Images that Preschool Teachers Have Regarding the Concept of “Mathematics”

Abstract: The aim of this study is to reveal the mental images that preschool teachers have regarding the concept of “mathematics”. This study was conducted on 52 preschool teachers working in the center of the province of Tokat which were reached with convenience sampling method. Preschool teachers enrolled in the study group were given a form with the expression “Mathematics are like/similar ……… Because………” and these forms filled in by the preschool teachers were used to collect data as “documents” in the study. The data obtained in the study was analyzed by content analysis method. It was found that the preschool teachers have mental images such as rubrik’s cube(6), calculator(2), sand(2), lego(2), fruit(2), pomegranate(2), number(2), infinity symbol(2), jigsax puzzle(2) as well as abacus, dominoes, world, Swiss army knife, a locked box, labyrinth, tangerine, table, magnet, wooden stick and tangram, regarding the concept of “mathematics”. Evaluating these mental images basing on their categories, it was seen that theachers explained mathematics in categories with “mathematics as a unique system”, “mathematics as a multidimensional process”, “mathematics as a field that can be thought by concreting”, “mathematics as a complex field”, “mathematics as an existing field in the life”, “mathematics as a structure containing infinity” and “mathematics as a field to be taught by endearing”. It is considered highly important to increase the knowledge, skills, experiences, and awareness of preschool teachers on the concept of “mathematics”.

Kaynakça

Akkuş Sevigen, F. (2013). Oyun temelli matematik eğitimi programının çocuğun matematik gelişimine etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.

Aksoy, P. (2020a). A pre-service teacher-child interactive learning approach for “mathematics education in early childhood”: An example model with play and movement-based activities. International Journal of Curriculum and Instruction, 12(2), 736-771.

Aksoy, P. (2020b). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitiminde önemli gördüğü durumlar, kullandığı materyal ve yöntem-teknikler, yer verdiği kazanımlar ve karşılaştığı güçlükler: Nitel bir çalışma. 4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (ss. 90-102), Online Kongre, 28-30 Eylül 2020. Asos Yayınevi.

Aksu, M. (1995). Matematik öğretiminde oyun-bilmece yöntemi. Acar Matbaacılık.

Altaş, A. (2002). İki dilde eğitim gören 6-10 yaş grubu çocuklarının mantıksal matematiksel gelişimlerinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.

Ameyedowo, Mr W. K. (2015). The ladder of mathematics (e-book). CreateSpace Independent Publishing Platform.

Anders, Y. & Rossbach, H. G. (2015). Preschool teachers’ sensitivity to mathematics in children’s play: The ınfluence of math-related school experiences, emotional attitudes, and pedagogical beliefs. Journal of Research in Childhood Education, 29(3), 305-322. https://doi.org/10.1080/02568543.2015.1040564

Arık, S. & Benli Özdemir, E. (2016). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fen laboratuvarına yönelik metaforik algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 673-688.

Arslan, M. M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Millî Eğitim, 35(171), 100-108.

Aslan, D. (2004) Anaokuluna devam eden 3-6 yaş grubu çocuklarının temel geometrik şekilleri tanımalarının ve şekilleri ayırt etmede kullandıkları kriterlerin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.

Aslan, D. & Aktaş Arnas, Y. (2007). Three- to six-year-old children’s recognition of geometric shapes. International Journal of Early Years Education, 15(1), 83-105.

Aslan, D., Günay Bilaloğlu, R. & Aktaş Arnas, Y. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin günlük programda yer verdikleri matematik etkinliklerinin ve bu etkinlikleri uygulama biçimlerinin incelenmesi. Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu (ss. 243-257), Cilt I, Girne, Kıbrıs. Ya-Pa Yayınları.

Aslan, O. (2019). Z kuşağı çocuklarının matematik öğreniminde ‘çocuk edebiyatı’. TÜBAD, 4(1), 32-48.

Aunio, P., Hautamäki, J., Heiskari, P., & Van Luit, J. E. H. (2006). The early numeracy test in Finnish: Children’s norms. Scand K Psychol, 47(5), 369-378.

Ay, M. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin açık alan fen ve matematik etkinliklerine yönelik görüş ve uygulamalarının incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

Aydın, S. (2009). Okul öncesi eğitimcilerinin matematik öğretimiyle ilgili düşünceleri ve uygulamalarının değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Bahadır, E. & Özdemir, S. Ş. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Uluslararası Alan Araştırmaları Dergisi, 1(1), 26-40.

Baroody, A. J. & Lai, M. (2007). Preschoolers’ understanding of the addition–subtraction inverse principle: A Taiwanese sample. Mathematical Thinking and Learning, 9(2), 131-171. https://doi.org/10.1080/10986060709336813

Bautista, A., Habib, M., Eng, A., & Bull, R. (2019). Purposeful play during learning center time: From curriculum to practice. Journal of Curriculum Studies, 51(5), 715-736. https://doi.org/10.1080/00220272.2019.1611928

Bautista, A., Habib, M., Ong, R., Eng, A., & Bull, R. (2019). Multiple representations in preschool numeracy. Teaching a lesson on more-or-less. Asia-Pacific Journal of Research in Early Childhood Education, 13(2), 95-122.

Baydar, S. C. & Bulut, S. (2002). Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 62-66.

Boonen, A. J. H., Kolkman, M. E., & Kroesbergen, E. H. (2011). The relation between teachers' math talk and the acquisition of number sense within kindergarten classrooms. Journal of School Psychology, 49(3), 281–299. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2011.03.002

Bose, K. & Seetso, G. (2016). Science and mathematics teaching through local games in preschools of Botswana. South African Journal of Childhood Education, 6(2), 1-9. http://dx.doi.org/10.4102/sajce.v6i2.453

Brown, E. T., Molfese, V. J., & Molfese, P. (2008). Preschool student learning in literacy and mathematics: Impact of teacher experience, qualifications, and beliefs on an at risk sample. Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR), 13(1), 106-126. https://doi.org/10.1080/10824660701860474

Budak, İ. & Budak, A. (2014). Nicel, nitel ve karma araştırmalarda örnekleme. S. B. Demir (Ed.), Eğitim araştırmaları nicel, nitel ve karma yaklaşımlar (ss. 215-242) içinde. Eğiten Kitap. Yayıncılık.

Bukatko, D. & Daehler, M. W. (2001). Child development: A thematic approach (4. baskı). Houghton, Mifflin and Company. Cady, F. (2015). What is math? (e-kitap). CreateSpace Independent Publishing Platform.

Cananoğlu, M. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş grubu çocuklarda proje tabanlı öğrenmenin sezgisel matematik becerilerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Carreira, S. (2001). Where there’s a model, there’s a metaphor: Metaphorical thinking in students’ under-standing of a mathematical model. Mathematical Thinking and Learning, 3(4),261- 287.

Casey, B., Erkut, S., Ceder, I., & Young, J. M. (2008). Use of a storytelling context to improve girls’ and boys’ geometry skills in kindergarten. Journal of Applied Developmental Psychology, 29(1), 29-48. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2007.10.005

Cassel, D. & Vincent, D. (2011). Metaphors reveal preservice elementary teachers’ views of mathematics and science teaching. School Science and Mathematics, 111(7), 319-324. https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.2011.00094.x

Chao, S. J., Stigler, J. W. & Woodward, J. A. (2000). The effects of physical materials on kindergartners’ learning of number concepts. Cognition and Instruction, 18(3), 285-316. https://doi.org/10.1207/S1532690XCI1803_1

Charlesworth, R. & Lind, K. K. (2013). Math & science for young children (7. baskı). Wadswort Cengage Learning.

Chen, J. Q., McCray, J., Adams, M., & Leow, C. (2014). A survey study of early childhood teachers’ beliefs and confidence about teaching early math. Early Childhood Education Journal, 42(6), 367-377.

Clements, D. H. (2001). Mathematics in the preschool. Teaching Children Mathematics, 7(5), 270- 275.

Clements, D. H. & Sarama, J. (2004). Building blocks for early childhood mathematics. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 181-189. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2004.01.014

Courant, R. & Robbins, H. (1996). What is mathematics?: An elementary approach to ideas and methods (2. baskı). Oxford University Press.

Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3. baskı). SAGE Publications.

Çenberci, S., Sezgin Memnun, D., & İnce, H. (2020). A study on the examination of the metaphoric perceptions of middle school students about pattern. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(1), 215-250.

Dere, H. (2000). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocuklarına bazı matematik kavramlarını kazandırmada yapılandırılmış ve geleneksel yöntemlerin karşılaştırılması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.

Divrik, R. & Pilten, P. (2019). Analysis of primary school teachers' metaphorical perceptions of math textbooks. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 4(10), 435-457.

Doğan, C. (2018). Matematiksel akıl yürütme becerilerine piyano destekli müzik etkinliklerinin etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.

Doğan, D. (2014). Analysis of the school concept through the perspectives of candidate teachers via metaphors. Journal of Theoretical Educational Science, 7(3), 361-382. http://dx.doi.org/10.5578/keg.7127

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı [EARGED] (2002). ÖBBS 2002: İlköğretim öğrencilerinin başarılarının belirlenmesi durum belirleme raporu. MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı [EARGED] (2003). TIMSS 1999: Üçüncü uluslararası matematik ve fen bilgisi çalışması: Ulusal rapor. MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı [EARGED] (2007). PISA 2006: Uluslararası öğrenci değerlendirme programı ulusal ön rapor. MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü [OECD; Organisation for Economic Co-operation and Development] (2019). PISA 2018 assessment and analytical framework. OECD Publishing.

Erdoğan, A., Yazlık, O. D., & Erdik, C. (2014). Mathematics teacher candidates’ metaphors about the concept of “mathematics”. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 2(4), 289-299.

Erdoğan, S. (2006). Altı yaş grubu çocuklarına drama yöntemi ile verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi.

Ergün, S. (2003). Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin matematik yetenek ve başarılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.

Fidan, B. & Fidan, M. (2016). Ortaokul öğrencilerinin görsel sanatlar dersi kavramına ilişkin metaforik algıları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 159-166.

Forceville, C. (2008). Metaphor in pictures and multimodal representations. Raymond W. Gibbs, Jr. (Ed.), The Cambridge handbook of metaphor and thought (ss. 462-482) içinde. Cambridge University Press.

Fox, J., Grieshaber, S., & Diezmann, C. (2011). Early childhood teachers’ mathematical content knowledge. Lee, K, King, D, Hudson, P. ve Chandra, V. (Ed.), Proceedings of the STEM in Education Conference 2010 (ss. 1-11) içinde. Faculty of Education, QUT.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8. baskı). McGraw-Hill Publications.

Graham, T. A., Nash, C., & Paul, K. (1997). Young children’s exposure to mathematics: The child care context. Early Childhood Education Journal, 25, 31-38. https://doi.org/10.1023/A:1025681830913

Güler, G., Akgün, L., Öçal, M. F. & Doruk, M. (2012). Matematik öğretmeni adaylarının matematik kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi- Journal of Research in Education and Teaching, 1(1), 25-29.

Gündoğan, N. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin matematiksel gelişim bilgileri, matematiğe yönelik kaygıları ve inançları ile çocukların erken matematik yetenekleri arasındaki ilişki. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.

Güner, N. (2013). Öğretmen adaylarının matematik hakkında oluşturdukları metaforlar. E-Journal of New World Sciences Academy, 8(4), 428-440.

Güveli, E., İpek, A. S., Atasoy, E., & Güveli, H. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 140-159.

Güven B., Öztürk Y., Karataş İ., Arslan, S., & Şahin F. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik öğrenme ve öğretmeye yönelik inançlarının sınıf ortamına yansımaları. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (ss.1-12), 27-30 Haziran 2012.

Güven, Y. & Gök Çolak, F. (2019). Diffuculties of early childhood education teachers’ in mathematics activities. Acta Didactica Napocensia, 12(1), 89-106. https://doi.org/10.24193/adn.12.1.6.

Hardy, G. H. (1997). Bir matematikçinin savunması (Çev. N. Arık), (13. basım). Tübitak Yayınları.

Hattie, J., Fisher, D., Frey, N., Gojak, L. M., Moore, S. D., & Mellman, W. (2017). Visible learning for mathematics, Grades K-12: What works best to optimize student learning. SAGE Publications.

İrkörücü, S. (2006). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 6 yaşındaki çocuklara uygulanan ev odaklı matematiksel destek programının çocukların matematiksel kavram edinimine etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.

Jordan, N. C., Kaplan, D., Nabors Oláh, L., & Locuniak, M. N. (2006). Number sense growth in kindergarten: A longitudinal investigation of children at risk for mathematics difficulties. Child Development, 77(1), 153- 175. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2006.00862.x

Jung, M., Hartman, P., Smith, T. J., & Wallace, S. (2013). The effectiveness of teaching number relationships in preschool. International Journal of Instruction, 6(1), 165-178.

Kanter, P. F. & Darby, L. B. (1998). Helping your child learn mathematics: With activities for children in preschool through grade 5. Department of Education, Office of Communications and Outreach.

Karakuş, H. & Akman, B. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin matematiksel gelişime ilişkin inançları ile çocukların matematik kavram kazanımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.), Küreselleşen dünyada eğitim (ss.713-722) içinde. Pegem Akademi.

Karakuş, H., Fırat, Z. S., Akman, B. & Dinçer, Ç. (2019). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının matematiksel gelişime ilişkin inançlarının karşılaştırılması. İlköğretim Online, 18(4), 1652-1670.

Karataş, I., Güven, B., Öztürk, Y., Arslan, S., & Gürsoy, K. (2017). Investigation of pre-school teachers' beliefs about mathematics education in terms of their experience and structure of their education. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 13(3), 673-689. https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00638a

Kılıç, C. & Yelken Yanpar, T. (2013). Belgian and Turkish pre-service primary school teachers’ metaphoric expressions about mathematics. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 50, 21-42.

Kırlar, B. (2006). Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarına bazı matematiksel kavramları kazandırmada yapılandırılmış ve geleneksel yöntemlerin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi.

Klein, P. S., Adi Japha, E., & Hakak Benizri, S. (2010). Mathematical thinking of kindergarten boys and girls: Similar achievement, different contributing processes. Educational Studies in Mathematics, 73(3), 233-246. https://doi.org/10.1007/s10649-009-9216-y

Klibanoff, R. S., Levine, S. C., Huttenlocher, J., Vasilyeva, M., & Hedges, L. V. (2006). Preschool children's mathematical knowledge: The effect of teacher "math talk". Developmental Psychology, 42(1), 59-69. https://doi.org/10.1007/s10649-009-9216-y

Konaklı, T. & Göğüş, N. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim fakültesine ilişkin metaforik algıları: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği. International Journal of Human Sciences, 10(2), 67-93.

Kovecses, Z. (2010). Metaphor: A practical introduction (2. baskı). Oxford University Press.

Lakoff, G. & Johnson, M. (2015). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil (Çev. G. Yavuz). İthaki Yayınları.

Lee, J. (2010). Exploring kindergarten teachers’ pedagogical content knowledge of mathematics. International Journal of Early Childhood, 42(1), 27-41. https://doi.org/10.1007/s13158-010- 0003-9

Linder, S., Powers Costello, B., Dolores A., & Stegelin, D.A. (2011). Mathematics in early childhood: Research-based rationale and practical strategies. Early Childhood Education Journal, 39, 29-37. https://doi.org/10.1007/s10643-010-0437-6

Lunsford, M. L. & Poplin, P. L. (2011). From research to practice: Basic mathematics skills and success in introductory statistics. Journal of Statistics Education, 19(1), 1-22. https://doi.org/10.1080/10691898.2011.11889604

Manfra, L., Dinehart, L., & Sembiante, S. (2014). Associations between counting ability in preschool and mathematic performance in first grade among a sample of ethnically diverse, low income children. Journal of Research in Childhood Education, 28(1), 101-114. http://dx.doi.org/10.1080/02568543.2013.850129

McCary, J. S. & Chen, J. (2012). Pedagogical content knowledge for preschool mathematics: Construct validity of a new teacher interview. Journal of Research in Childhood Education, 26(3), 291-307. https://doi.org/10.1080/02568543.2012.685123

Mcmillian, H. J. & Schumacher, S. (2010). Research in education. Pearson Education.

Metin Aslan, Ö., Sümer, M. E., Taşkın, M. H., & Emil, B. (2015). Sokaktan bilgisayara metaforlarla oyun yolculuğu: Lise öğrencilerin oyun kavramı ile ilişkin metaforları. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(11), 1165-1182. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8579

Miles, M, B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2. baskı). SAGE Publications.

Millî Eğitim Bakanlığı (2013). Okul öncesi eğitim programı. Millî Eğitim Bakanlığı.

Montague Smith, A. (2002). Mathematics in nursery education (2. baskı). David Fulton Publishers.

Moomaw, S. (2011). Teaching mathematics in early childhood. Paul H. Brookes Publishing.

Mutmainah, M., Rukayah, R. & Indriayu, M. (2019). Effectiveness of experiential learning-based teaching material in mathematics. International Journal of Evaluation and Research in Education, 8(1), 57-63. http://doi.org/10.11591/ijere.v8i1.15903

Ng, S. S. & Rao, N. (2008). Mathematics teaching during the early years in Hong Kong: A reflection of constructivism with Chinese characteristics?. Early Years: An International Journal of Research and Development, 28(2), 159-172. https://doi.org/10.1080/09575140802020917

Oflaz, G. (2011). İlköğretim öğrencilerinin ‘matematik’ ve ‘matematik öğretmeni’ kavramlarına ilişkin metaforik algıları. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ss. 884-893). 27-29 Nisan, 2011.

Orçan Kaçan, M. & Karayol, S. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitimi için ayırdıkları süre ve matematik eğitimine ilişkin görüşleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(12), 172-186. http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1461

Oxford, R. L., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R. Z., Saleh, A. & Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: Toward a systematic typology for the language teaching field. System, 26(1), 3-50. https://doi.org/10.1016/S0346- 251X(97)00071-7

Ön Hallumoğlu, K. (2019). Montessori materyalleri destekli bireysel ve işbirlikli matematik etkinliklerinin erken matematiksel akıl yürütme becerilerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırklareli Üniversitesi.

Öztürk Çalıkoğlu, H. & Başar, M. A. (2019). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sistemine ilişkin metaforik algıları. Trakya Eğitim Dergisi, 9(4), 892-906.

Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (4. baskı). SAGE Publications.

Polat Unutkan, Ö. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 243-254.

Robinson, N. M., Abbott, R. D., Berninger, V. W., & Busse, J. (1996). Structure of abilities in mathprecocious young children: Gender similarities and differences. Journal of Educational Psychology, 88(2), 341-352. https://doi.org/10.1037/0022-0663.88.2.341

Rudd, L. C., Lambert, M. C., Satterwhite, M., & Zaier, A. (2008). Mathematical language in early childhood settings: What really counts?. Early Childhood Education Journal 36(1), 75- 80. https://doi.org/10.1007/s10643-008-0246-3

Sevindik, F., Sezgin Memnun, D., & Çenberci, S. (2016). Metaphors about mathematics of ındustrial vocational high school students. Journal of Educational and Instructuonal Studies in the World, 6(1), 13-21.

Sezer, T. (2008). Okul öncesi eğitimi alan beş yaş grubu çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada drama yönteminin etkisinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Şahin Kalyon, D. & Aksoy, P. (2017). Pre-service primary school teachers’ perceptions of the concept of drama: A metaphor study. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 110-126.

Şahin, B. (2013). Öğretmen adaylarının “matematik öğretmeni”, “matematik” ve “matematik dersi” kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforik algılar. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 9(1), 313-321.

Şeker, P. T. & Alisinanoğlu, F. (2015). A survey study of the effects of preschool teachers’ beliefs and self-efficacy towards mathematics education and their demographic features on 48-60 month-old preschool children’s mathematic skills. Creative Education, 6(3), 405-414.

Şengül, S., Katrancı, Y., & Gerez Cantimer, G. (2014). Ortaokul öğrencilerinin “matematik öğretmeni” kavramına ilişkin metafor algıları. The Journal of Academic Social Science Studies-International Journal of Social Science, 25(1), 89-111.

Şirin, S. (2011). Anaokuluna devam eden beş yaş grubu çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada oyun yönteminin etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Uludağ Üniversitesi.

Tarım, K. & Bulut, M. S. (2006). Okulöncesi öğretmenlerinin matematik ve matematik öğretimine ilişkin algi ve tutumları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), 152–164.

Tarım, K., Bulut Özsezer, M. S., & Canbazoğlu, H. B. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik ve matematik öğretimine ilişkin algıları. Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1032-1052.

Tarım, Ş. D. (2015). Okul öncesinde matematiğin diğer öğrenme alanları ile bütünleştirilmesi. İ. Ulutaş (Ed.), Okul öncesinde matematik eğitimi (ss. 139-160) içinde. Hedef CS Basın Yayın.

Taşkın, N. & Tuğrul, B. (2014). Okul öncesindeki çocukların dil ile matematik becerileri arasındaki ilişkinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 129-148.

Thiel, O. (2010) Teachers’ attitudes towards mathematics in early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal, 18(1), 105-115. https://doi.org/10.1080/13502930903520090

Toluk Uçar, Z., Pişkin, M., Akkaş, E. N., & Taşçı, D. (2010). Elementary students' beliefs about Mathematics, Mathematics' teachers and mathematicians. Education & Science, 35(155), 132-144.

Tsoukas, H. (1991). The missing link: A transformational view of metaphors in organizational science. The Academy of Management Review, 16(3), 566-585.

Türk Dil Kurumu [TDK (2020). Matematik. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 20/04/2020).

Türkmenoğlu, F. (2006). 60-72 aylık çocukların matematik becerilerini kazanmalarında ‘oyun yoluyla matematik becerilerini kazandırma programı’nın etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.

Ulusal Küçük Çocukların Eğitimi Birliği-Ulusal Matematik Öğretmenler Konseyi [National Association for the Education of Young Children-National Council of Teachers of Mathematics] (2002). Early childhood mathematics: Promoting good beginnings. National Association for the Education of Young Children.

Ulutaş, F. & Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası. İlköğretim Online, 7(3), 614-626.

Umay, A. (2003). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretmeye ne kadar hazır olduklarına ilişkin bazı ipuçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 194–203.

Ural, E. & Başaran Uğur, A. R. (2018). Öğretmen adaylarının fen laboratuvarı kavramına ilişkin metaforik algıları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(3), 50-64.

Uysal, E. & Yenilmez, K. (2011). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı düzeyi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1-15.

Whitin, D. J. & Whitin, P. (2003). Talk counts. Teaching Children Mathematics, 10(3), 142-149.

Wolfgang, C., Stannard, L., & Jones, I. (2003). Advanced constructional play with LEGOs among preschoolers as a predictor of later school achievement in mathematics. Early Child Development and Care, 173(5), 467–475. https://doi.org/10.1080/0300443032000088212

Yapıcıoğlu, A. E. & Korkmaz, N. (2019). Öğretmen adaylarının fen ve matematiğe yönelik algılarının belirlenmesi: Metafor çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), 400-420. https://doi.org/10.29329/mjer.2019.210.21

Yazlık, D. Ö. & Öngören, S. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerine ilişkin görüşlerinin ve sınıf içi uygulamalarının incelenmesi. Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 1264-1283. http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.005

Yetim Karaca, S. & Ada, S. (2018). Determining students' perceptions regarding the mathematics and mathematics teachers through metaphors. Kastamonu University Kastamonu Education Journal, 26(3), 790-800.

Yıldırım, A. & Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemler (10. baskı). Seçkin Yayıncılık.

Yiğit, T. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarında Montessori ve geleneksel öğretim yöntemleri alan çocukların sayı kavramını kazanma davranışlarının karşılaştırılması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi.

Young Loveridge, J. M. (2004). Effects on early numeracy of a program using number books and games. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 82-98. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2004.01.001

Zengin, E. & Uğraş, M. (2019). Sınıf öğretmen adaylarının STEM eğitimine ilişkin metaforik algılarının belirlenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 23(77), 57-76.

Kaynak Göster