OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALAN 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN VELİLERİNİN OKULA HAZIRBULUNUŞLUK DAVRANIŞLARI VE OKUL OLGUNLUĞU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Bu araştırma, okul öncesi eğitim alan 5-6 yaş grubu çocukların velilerinin okula hazırbulunuşluk davranışları ve okul olgunluğu ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Mersin il merkezi Yenişehir ilçesindeki bağımsız bir anaokuluna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların ebeveynleriyle yürütülmüştür. Bu doğrultuda araştırmaya katılım için gönüllü 18 ebeveyn dahil edilmiştir. Araştırmada, veri toplama araçlarından tarama modelleri içinden anket tekniği seçilmiştir. Anket olarak Ülkü (2007) tarafından geliştirilmiş olan "Velilerin ve Öğretmenlerin Çocukların Okul Olgunlukları Hakkındaki Görüşleri Anketi" kullanılmıştır. Bu anket literatür taramaları, yurt içi ve yurt dışında yapılan araştırmalar ve 1993 Ulusal Ev Eğitimi Anketi (screener, school readiness and school safety and dicipline) temel alınarak hazırlanmış ve uzman görüşleri ile pilot uygulama verileri doğrultusunda oluşturulmuştur. Anket kişisel bilgi formu ve okula hazır bulunuşluk ve okul olgunluğu ile ilgili soruların olduğu bölüm olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Örnekleme alınan velilere okula başlama ve okul olgunluğu konusunda eğitim verileceği, eğitim öncesinde ve eğitim sonrasında anketin iki kez uygulanacağı belirtilmiştir. Araştırmaya katılan ebeveynlere uygulanmıştır. Araştırma sonunda, okula hazırbulunuşlukla ilgili davranışların çocuğun okul olgunluğu (okul hazırbulunuşluğu) ile ilişkisinin değerlendirildiğinde, 20 maddeden 10 maddenin önemli veya çok önemli olduğu, 5 maddeyle ilgili olarak hiç önemli değil cevabı verildiği görülmüştür. Okul olgunluğu için önemli olduğu düşünülen ifadelere ilişkin frekans ve yüzde değerleri değerlendirildiğinde, 29 maddeden 14'ü tüm ebeveynler tarafından önemli bulunmuştur. Ön test ve son test arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

5-6 YEAR-OLD PRESCHOOL CHILDREN'S PARENTS' VIEWS ABOUT SCHOOL READNESS BEHAVIORS AND SCHOOL MATURITY

This research was conducted to determine the opinions of 5-6 yearold preschool children's parents about school readiness and school maturity. The participants of the study was 18 parents whose children were enrolled in early child care centers located in Yenişehir district at Mersin province. In the study, questionnaire was chosen among the survey models from data collection tools. "Parents' and Teachers' Questionnaire of Children's Opinions about School Maturity" which is developed by Ülkü (2007) was used as a research tool in the current study. This questionnaire was prepared based on literature reviews, national and international surveys and the 1993 National Home Education Questionnaire (screener, school readiness and school safety and dicipline) and was developed in the direction of expert opinion and pilot application data. The questionnaire consists of two parts; the personal information form and the section where the questions about readiness and school maturity are related to the school. It is stated that the surveyed parents will be educated about the start of schooling and school enrollment, and the questionnaire will be implemented twice before and after the training. Questionnaires were administered individually by the researcher to the parents who participated in the research. At the end of the study, it was seen that, when evaluating the behaviors related to readiness to the school according to the order of importance of the relation with the school age (school readiness). Moreover, it is seen that 10 items from 20 items are important or very important. When evaluating the frequencies and percentages of the expressions which are important for school maturity, 14 out of 29 itms were considered as significant by all the participants. There was no statistically significant difference between pretest and posttest results.

Kaynakça

Akay, D. & Ceylan, R. (2017). Anaokulu ve İlkokul Birinci Sınıfa Devam Eden 60-71 Aylık Çocukların Zihinsel-Dil Gelişimleri Açısından İlkokula Hazır Oluş Düzeylerinin Karşılaştırılması. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/18, p. 21-34 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12090 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY

Arı, A. & Özcan, E. (2014). Birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluğu düzeylerinin, okuma yazmayı öğrenmelerine etkisi, 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 04-06 Eylül 2014, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kocaeli.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Feiler, A., Andrews, J., Greenhough P., Hughes, M., Johnson, D., Scanlan, M. & Ching Yee, W. (2007). Improving Primary Literacy Linking Home And School. New York: Routledge Taylor And Francis Group.

Gündüz, F. & Çalışkan, M. 60-66, 6, 72-84 Aylık Çocukların Okul Olgunluk ve Okuma Yazma Becerilerini Kazanma Düzeylerinin İncelenmesi. TurkishStudies - International Periodical ForThe Languages, Literatureand History of Turkish orTurkic Volume 8/8 Summer 2013, p. 379-398, ANKARA-TURKEY.

Massetti, G. M. (2009). Enhancing emergent literacy skills of preschoolers from low-ıncome environments through a classroom-based approach. School Psychology Review, 38(4), 554- 569.

McBryde, C., Ziviani, J. & Cuskelly, M. (2004). School readiness and factors that influence decision making. Occupational Therapy International, 11, (4), 193-208.

Ogelman, H. G., Seçer, Z., Gündoğan, A. & Bademci, D. (2015). Çocukların okula uyumu ve öğretmen ilişkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 1-17.

Oktay A. & Unutkan Ö. P. (2006). Marmara ilköğretime hazır oluş ölçeğinin geliştirilmesi ve standardizasyonu, 1. Uluslar arası Okul Öncesi Eğ itim Kongresi, Bildiri Kitabı, 1. Cilt, s. 336-352, İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Şimşek-Çetin, Ö., Bay, D. N. & Alisinanoğlu, F. (2014). Ebeveyn Okuma İnanç Ölçeği'nin Türkçeye uyarlama çalışması. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, p. 1441-1458, ANKARATURKEY TED. (2010). Anne Baba Okulu 0-12 Yaş. Aydın: TED Aydın Koleji Yayınları.

Ülkü, B. Ü. (2007). Anasınıfı ve ilköğretim 1. sınıfa devam eden çocukların velileri ve öğretmenlerinin, çocukların okul olgunluğu hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Weigel, D. J., Martin, S. S. & Bennett, K. K. (2010). Pathways to literacy: Connections between family assets and preschool children's emergent literacy skills. Journal Of Early Childhood Research, 8(1), 5-22.

Yoleri, S. & Tanış, H. M. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum düzeylerini etkileyen değişkenlerin incelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 130-141.

Kaynak Göster

Turkish Studies (Elektronik)
  • ISSN: 1308-2140
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2006

402.4b213.3b