NURETTİN TOPÇU’YA GÖRE AHLAK VE ŞAHSİYET

Bu çalışmada, Nurettin Topçu’nın 1939-1953 yılları arasında ‘Hareket Dergisi’nde yayınlanan makaleleri esas alınarak onun “ahlâk” ve “şahsiyet kavramına yüklediği anlam incelenmiştir. Topçu’ya göre okul, öğrenciyi hür iradesiyle düşünebilen bir şahsiyet sahibi yapmalıdır. Böyle yetişen insan, haksızlıklara başkaldıran, sorumluluğunun bilincinde, işinin ehli, fedakâr ve neye hizmet ettiğinin farkında olacaktır. Ona göre “ahlakta olduğu gibi; adaletin temelinde de isyan vardır. Yüzyılımızın bunalımı, hak yiyenlerin varlığından ziyade, onların karşısında isyan eden karakter ve asi ruhların yokluğudur. Nurettin Topçu, örnek insanı İstiklal Şairi Mehmet Akif’te resmetmiş ve bu suretle şahsiyet sahibi insanı ondaki sorumluluk ve ilkeli duruşla açıklamıştır. Karaktersiz ve ahlaksız insanı ise; her devirde, her ortama uymasını bilen tipler olarak belirtmiştir. Bu yüzden eğitim kurumlarımızdan Akif gibi şahsiyet abideleri yetişmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Bu araştırmada elde edilen sonuçlara göre Nurettin Topçu, öğretmen ve okulun, çocuğun ahlak ve şahsiyetinin gelişmesinde son derece önemli rolü olduğunu, ailenin ise çocuğun ahlakî gelişimine pek katkısının bulunmadığını belirtmektedir. Çeşitli grupların veya sosyal örgütlerin toplumun ahlakına katkıdan ziyade, üyelerini şahsiyetsizleştirdiği düşüncesi Nurettin Topçu’da hâkimdir. Nurettin Topçu’ya göre şahsiyet sahibi insanın en önemli özelliği, sorumluluk bilincinde olması ve ilkeli davranmasıdır. Ayrıca ruhunda isyan taşımayan, haksızlığa ve zulme başkaldırmayan insan ne kadar iyi olursa olsun Topçu’ya göre ahlaklı değildir.

NURETTİN TOPÇU’S PERCEPTIONS ABOUT MORALITY AND PERSONALITY

In this study, the meaning that Nurettin Topçu puts on the concept of "morality" and "personality" based on the articles published in the Journal of Hareket between1939-1953. According to Topçu, the school should make the student a person who can think freely. The person who grows like this will be aware of what is rebelling against injustice and who is aware of his responsibility, his people are self-sacrificing, and what he serves. According to him, "as in morality; There is a rebellion on the basis of justice. The crisis of our age is largely absent from the presence of the righteous, the rebellious character and lack of rebellious souls in front of them. According to Nurettin Topçu, the principled and responsible person is like our Independent Poet Mehmet Akif. According to him, characterless and immoral people are the ones who know how to comply with every atmosphere in every period. This suggests that people like Akif should be trained in our educational institutions. According to the results of this study, Nurettin Topçu stated that teacher and school play a crucial role in the development of the child's morality and personality, while the family does not contribute much to the child's moral development. Various groups or social organizations do not contribute to community morality. According to Nurettin Topçu these organizations make their members dishonor. The most important feature of the honorable person is responsibility and principle. Furthermore, Nurettin Topçu stated that if a person does not rebel against injustices, he is not a honest person.

Kaynakça

Bora, T. (2016), Nurettin Topçu’da anti-kapitalizm ve sosyalizm, 40 yıl sonra Nurettin Topçu, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği.

Çağan, K.(2016), Nurettin Topçu: Anadoluculuk ya da Türk-İslam milliyetçiliği, 40 Yıl Sonra Nurettin Topçu, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği.

Durak, İ., Yücel, A. (2010) Ahiliğin sosyo-ekonomik etkileri ve günümüze yansımaları, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 151-168.

Karaman, H.,(2016), Nurettin Topçu’da isyan ahlakı, 40 Yıl Sonra Nurettin Topçu, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği.

Kayışlı, B. (2012). Nurettin Topçu ve Hilmi Z. Ülken’in eğitim düşünceleri ve eğitim felsefeleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Kök, M.,(1995), Nurettin Topçu’da din felsefesi, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Öztürk. H., Çetin, R. (2016), Nurettin Topçu’nun eğitim ve öğretmen Anlayışı, 40 yıl sonra Nurettin Topçu, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği.

Topçu, N. ( 1939a). İçtimai sınıflar, (İ. Kara, hazırlayan) Hareket fikir-sanat dergisi, 1(2), 60-64

Topçu, N. ( 1939b). Vatandaş ahlakı, (İ. Kara, hazırlayan) Hareket fikir-sanat dergisi, 1(2), 48-51

Topçu, N. ( 1939c). Asrımızın hareket adamları (İ. Kara, haz.) Hareket fikir-sanat dergisi, 1(2), 33- 45.

Topçu, N. ( 1939d). Siyaset ve mes’uliyet, (İ. Kara, hazırlayan) Hareket fikir-sanat dergisi, 1(3), 65-71.

Topçu, N. ( 1939e). Zorba esir medeniyetler, (İ. Kara, haz.) Hareket fikir-sanat dergisi, 1(4), 97- 102.

Topçu, N. ( 1939f). Mabet ve tabiat (İ. Kara, hazırlayan) Hareket fikir-sanat dergisi, 1(5), 132-140.

Topçu, N. ( 1939g). Neslimizin tarihi (İ. Kara, hazırlayan) Hareket fikir-sanat dergisi, 1(6), 161- 166.

Topçu, N. ( 1939h). Benliğimiz (İ. Kara, hazırlayan) Hareket fikir-sanat dergisi, 1(4), 112-120.

Topçu, N. ( 1943a). Okulda ahlak, (İ. Kara, hazırlayan) Hareket fikir-sanat dergisi, 5(10), 289-292.

Topçu, N. ( 1943b). Lise dersleri, (İ. Kara, hazırlayan) Hareket fikir-sanat dergisi, 5(12), 361-365.

Topçu, N. ( 1943c). Mehmet Akif (İ. Kara, hazırlayan) Hareket fikir-sanat dergisi, 5(9), 271-274

Topçu, N. ( 1943d). Hakikat düşmanı üç felsefe, pozitivizm-pragmatizm-sosyolojizm, (İ. Kara, hazırlayan) Hareket fikir-sanat dergisi, 5(11), 321-331.

Topçu, N. ( 1947). Ahlak nizamı, (İ. Kara, hazırlayan) Hareket fikir-ahlak-sanat dergisi, 2(13), 1-4.

Topçu, N. ( 1949). İsyan ahlakı (İ. Kara, haz.) Hareket fikir-ahlak-sanat dergisi, 3(27), 6-15.

Topçu, N. ( 1952). Mesuliyet Hareketi (İ. Kara, haz.) Hareket aylık siyasi mecmua, (1), 8-9.

Topçu, N. ( 1953). Şahsiyet (İ. Kara, hazırlayan) Hareket aylık siyasi mecmua, (2), 3-11.

Topçu, N. (1998), İsyan Ahlakı, M. Kök ve M. Doğan (Çev.), İstanbul: Dergâh Yayınları.

Kaynak Göster