Metin Uzunluklarının Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Metin Uzunluklarıyla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Bu araştırmanın amacı Türkçe ders kitaplarında temel becerileri kazandırma hususunda önemli bir yeresahip olan metin uzunluklarının öğrenci başarısı üzerindeki etkisini belirlemek ve öğrencilerin metinuzunluklarıyla ilgili görüşlerini tespit etmektir. Bu araştırmada nicel ve nitel veri tekniklerinin bir arada yeraldığı, araştırma sonuçlarını bütünleştiren karma desen çeşitlerinden açımlayıcı sıralı karma yöntemikullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Adıyaman ili Besni ilçesindekibir ortaokulda öğrenim görmekte olan 7. sınıf öğrencilerinden 30’u deney grubu, 30’u da kontrol grubu olarakseçilmiştir. Çalışma grubundaki 7. sınıf öğrencileri seçkisiz olmayan örneklem yöntemlerinden biri olanamaçsal örneklem yönteminin çeşitlerinden tabakalı amaçsal yönteme göre seçilmiştir. Araştırma kapsamındanicel veri toplama aracı olarak “İşlenen Metni Anlama Başarı Testi (İMABT)” kullanılırken nitel veri aracıolarak da “Yapılandırılmış Görüş Bildirim Formu (YGBF)” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin nicelanalizinde verinin yapısı göz önünde bulundurularak parametrik testlerden bağımlı ve bağımsız gruplarda t-testleri kullanılmıştır. Analizler “SPSS-PASW Statistcs 18” paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmaverilerinin nitel analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Deneysel işlemin başında deney ve kontrol gruplarınabir uzun ve bir kısa metin işlenmiştir. Daha sonra bu işlenen metinlerle ilgili başarı testi yapılmıştr. Deneyselişlem boyunca deney grubuna haftada bir metin olmak üzere beş kısa metin, kontrol grubuna da haftada birmetin olmak üzere beş uzun metin işlenmiştir. İşlenen her metinle ilgili başarı testi yapılmıştır. Deneyselişlemin sonunda ise deneysel işlemin başında kontrol ve deney grubuna işlenen bir kısa ve uzun metin tekrarişlenip başarı testi yapılmıştır. Bu araştırmanın sonucuna göre deney grubunun kısa metinler ön test ve son testbaşarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir [(t (58) = -4.058(p=0.000)]. Deney grubunun uzun metinler ön test ve son test başarı puanları arasında istatistiksel olarakanlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna varılmıştır [t(29) =-.367 (p = .716)]. Araştırma grubundaki öğrencilerinçoğu Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin uzun olduğunu, kısa metinlere yer verilmesi gerektiği ile ilgili görüşbeyan etmişlerdir.

The Effect of Text Lengths on Student Success and Evaluation of Students 'Views on Text Lengths

The aim of this study is to determine the effect of text lengths, which have an important place in teaching Turkish basic textbooks, on student achievement and to determine students' views on text lengths. In this research, exploratory sequential hash method, which is a combination of quantitative and qualitative data techniques and integrates research results, was used. In the 2018-2019 academic year, the study group of the study was selected as an experimental group and 30 as a control group among 7th grade students studying in a secondary school in the district of Besni in Adıyaman province. 7th grade students in the study group were selected from the varieties of the purposeful sampling method, which is one of the non-random sampling methods, according to the stratified aim method. Within the scope of the research, “Understanding the Processed Text Success Test (IMABT)” was used as the quantitative data collection tool, while the “Structured Feedback Form (YGBF)” was used as the qualitative data tool. In the quantitative analysis of the research data, considering the structure of the data, t-tests were used in dependent and independent groups, which are among the parametric tests. The analyzes were carried out using the package program “SPSS-PASW Statistcs 18”. Content analysis was used in the qualitative analysis of the research data. At the beginning of the experimental process, a long and a short text was written to the experimental and control groups. Later, a success test was performed on these processed texts. During the experimental process, five short texts, one weekly, for the experimental group, and five long texts, one weekly for the control group, were processed. Achievement test was performed for each text processed. At the end of the experimental process, at the beginning of the experimental process, a short and long text that was processed to the control and experimental group was reprocessed and a success test was performed. According to the results of this research, a statistically significant difference was found between the short texts pretest and posttest achievement scores of the experimental group [(t (58) = -4.058 (p = 0.000)). It was concluded that there was no statistically significant difference between the scores [t (29) = -. 367 (p = .716)]. Most of the students in the research group stated that the texts in the Turkish textbooks were long and short texts should be included.

Kaynakça

Akbayır, S. (2007). Eğitim fakülteleri için cümle ve metin bilgisi. Ankara: Pegem Akademi.

Akkaya, N. ve Susar Kırmızı, F. (2007). Yeni program doğrultusunda hazırlanan ilköğretim 4. Ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Millî Eğitim, (174), 232-249.

Akyol, Hayati (2008). Yeni programa uygun türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.

Ayata Şenöz, C. (2005). Metindilbilim ve Türkçe. İstanbul: Multilingual Yayınları.

Barthes, R. (2014). Göstergebilimsel serüven. (Çev. Mehmet Rifat- Sema Rifat). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F., (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Coşkun, E., Taş, S. (2008). Ders kitaplarına metin seçimi açısından Türkçe öğretim programlarının değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (10), 60- 74.

Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.

Dilidüzgün, Ş. (2017). Metindilbilim ve Türkçe öğretimi –uygulamalı bir yaklaşım. Ankara: Anı Yayınları.

Erkul, Rasih (2007). Cümle metin bilgisi. 2. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Günay, D. (2003). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual.

Günay, D. (2007). Metin bilgisi. (3. Baskı) İstanbul: Multilingual Yayınları.

Güneş, F. (2003). Okuma – yazma öğretimi ve beyin teknolojisi. Ankara: Ocak Yayıncılık.

Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Güneş, F. (2013) Türkçe öğretiminde metin seçimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1 (1), 1-12.

Hamouda, A. (2013). An investigation of listening comprehension problems encountered by Saudi students in the EL listening classroom. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 2(2), 113-155.

İşeri, K. (2006). Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabının İlköğretim Türkçe Programının Amaçlarının Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Dil Dergisi, (136), 58-74.

Karaboğa, A. (2009). Yeni Türkçe öğretim programına göre hazırlanan 6. ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin niteliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Karakuş, N. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin dil ve anlatım yönünden incelenmesi. Tarih Okulu Dergisi, 7 (18), 567-593.

Kaya, M. ve Kardaş, M. (2019). Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle ilgili Görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21) , 323-342.

Kaya, M. ve Çiftçi, Ö. (2020) Teachers And Students’ Evaluation of Listening Texts in Turkish Textbooks. International Journal of Education & Literacy Studies, 8(1), 84-94.

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.

Kocaman- Karoğlu, A. (2016). Karma yöntem: Gelişen paradigma. M. Y. Özden, L. Durdu (Editör). Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri içinde (s. 71-93). Ankara: Anı Yayıncılık.

MEB (1981). Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı, Tebliğler Dergisi, 2098, 327-356.

MEB, (2005). İlköğretim Türkçe dersi (1, 2, 3, 4, 5. Sınıflar) öğretim programı.

MEB, (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6,7,8. Sınıflar) öğretim programı.

MEB, (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB, (2017). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1-8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

MEB, (2018). Türkçe dersi öğretim programı (güncelleştirilmiş ilkokul ve ortaokul 1-8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Özdemir, E. (2007). Eleştirel okuma. Ankara: Bilgi.

Payza, T. (2015). Ortaokul 5. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Solak, M. ve Yaylı, D. (2009). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarının türler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2/9, 444-453.

Temizyürek, F. ve Balcı, A. (2015). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları Türkçe programları. (2. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Topçuoğlu, F. (2011). Ana dili öğretiminde beceri alanları. (1. Baskı). İstanbul: Kerasus Yayınları.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Basım). Ankara: Seçkin.

Kaynak Göster

Turkish Studies (Elektronik)
  • ISSN: 1308-2140
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2006

476.9b251.9b