FRANSIZCA DİLBİLGİSİNİN ÖĞRETİMİNDE PLANLI BİÇİME ODAKLANMA MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Bir yabancı dilin öğretimi sürecinde, dilin en temel ögesi sayılabilecek konumlandırıldığı yer, hem de izlenceler ve ders uygulamaları içinde üstlendiği rol bakımından yöntem tasarımcıları ve eğitimciler arasında hep bir tartışma konusu olmuştur. Yapılan son çalışmalar, yabancı dil derslerinde dilbilgisi öğretiminin önemli bir yer aldığını ve bu farkındalıkla oluşturulacak yenilikçi ve öğrenmeyi kalıcılaştırıcı yöntemlerin uygulamaya geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Çağdaş öğrenme kuramlarının ilkeleri doğrultusunda oluşturulmuş Planlı Biçime Odaklanma Modeli, Ellis (2001)'in tanımıyla yabancı dil derslerinde öğrenicilerin dilbilgisini, dilsel biçimlere odaklanarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla planlanmış öğretim etkinliğidir. Bu öğrenme modeli, gerek öğrenme etkinliği içinde öğrenicilerle öğretmeni yeniden konumlandırıp ilişkilendirmesi ve öğrenme etkinliğinin bilişsel süreçlerini bu konumlandırma noktasından takip etmesi, gerekse öngördüğü yönlendirilmiş materyal hazırlığı, değerlendirme ve dönüt oluşturma stratejileriyle Krashen'in Yönlendirme Modeli, Vygotsky'nin Sosyal Etkileşim Kuramı, Van Patten'in Girdi İşleme Varsayımı, Swain'in Çıktı Varsayımı, Ausubel'in Anlamlı Öğrenme Kuramı, Bruner'in Buluş Yoluyla Öğrenme Varsayımı, Schmidt'in Fark Etme Varsayımı, Long'un Etkileşim Kuramı ve bilişselci yaklaşımın Beceri Oluşturma Kuramı ile bağlantılanmaktadır. Bu modelin yabancı dil derslerinde, üzerinde çok tartışılan dilbilgisinin öğretiminde işlevsel olduğu ve etkili sonuçlar doğurduğu görüşü kabul görmektedir. Bu makalede, geçmişten bugüne oluşturulmuş kuramlar çerçevesinde yabancı dil öğretiminde dilbilgisinin yerine değinilecek ve planlı biçime odaklanma modelinin, dayandığı temel ilkeler ışığında yabancı dil Fransızca derslerinde dilbilgisinin öğretiminde uygulanabilirliğini irdeleyen bir örnek çalışma sunulacaktır

THE APPLICABILITY OF PLANNED FOCUS-ON-FORM TO FRENCH GRAMMAR TEACHING

Grammar that can be considered as the most important element of the process of foreign language teaching has always been a subject of discussion with a view to the place in which it is positioned, and the role that it has in both curriculum, and course applications. The recent researches put forward that grammar teaching has a notable role in foreign language courses, and the innovative methods ensuring permanent learning should be applied. Planned Focus-On-Form constructed in accordance with contemporary learning theories is a teaching activity planned with the aim of ensuring that students learn grammar by focusing on linguistic forms in foreign language courses. This learning model positions the teacher and learners and makes the teacher associate with the learners within the learning activity, and follows the cognitive processes of learning activity, foresees monitored material preparation, and has evaluation and feedback building strategies. With all these features this model is connected with Krashen’s Monitor Model, Vygotsky’s Social Interaction Theory, VanPatten’s Input Hypothesis, Swain’s Output Hypothesis, Ausubel’s Meaningful Learning Model, Bruner’s Discovery Learning Theory, Schmidt’s Noticing Hypothesis, Long’s Interaction Hypothesis, and Skill Building Theory of Cognitive Learning Theory. The notion suggested that this model is functional, and provides effective results for grammar teaching in foreign language courses is accepted. This article deals with the role of grammar in foreign language teaching within the frame of past and contemporary theories, and presents a sample study on the applicability of planned focus-on-form to grammar teaching in French courses as a foreign language

___

 • AUSUBEL, D. P. (1968). Educational psychology: A cognitive view. New York: Holt,Rinehart & Winston.
 • BROWN, Douglas (2000). Teaching by Principles, Longman Publishers,New York.
 • CEYHAN, Necla G.(2011). Planlı Biçime Odaklanma Modelinin İngilizce Öğretiminde Başarıya Etkisi, Doktora Tezi. Ankara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı- Yabancı Dil Öğretimi Programı, Ankara.
 • CUQ, Jean-Pierre ; GRUCA, Isabelle (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Presses universitaires de Grenoble, Grenoble.
 • DEKEYSER, R. ; SOKALSKI, K. (1996). “The differential role of comprehension and production practice”, Language Learning, no:46 ss. 613-642.
 • DEMİREL, Özcan (1990). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler Yöntemler Teknikler, Ankara.
 • DEMİREL, Özcan (2003).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegem Yayıncılık Ankara.
 • DOĞAN, Süleyman; DOĞAN, Candemir (2011) 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied LinguisticsMay 5-7 2011 Sarajevo “Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ve Çağdaş Yabancı Dil Öğretiminde Vazgeçilemezlik Nedenleri” ss.256-261..
 • ELLIS, Rod (1995). Interpretation Tasks for Grammer Teaching, TESOL Quarterly, 29 (2), ss.87- 105.
 • ELLIS, Rod (2001). Form-focused instruction and second language learning Malden: Blackwell Publishers.
 • ELLIS, Rod (2005). “Principles of instructed language learning”, System, no:33, ss.209–224.
 • GIRARDET, Jacky; PECHEUR, Jacques (2002). Campus 1. Méthode de Français, CLE International, Paris.
 • GRÉGOIRE, Maïa (2004). Grammaire Progressive du Français (niveau débutant) CLE International, Paris.
 • KIRAN, Zeynel; KIRAN, Ayşe (2002). Dilbilime Giriş, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • KRASHEN, S.D. (1985). The Input Hypothesis: Issues and Implications, Longman, New York.
 • LARSEN-FREEMAN (2003). Diane. Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford University Press.
 • PEÇENEK, Dilek (2008). “Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi”, Dil Dergisi, Adana, no: 141, ss.67-84.
 • PONNIAH R., Joseph (2009). “The Role of Grammar: An Insight into the Skill-Building and the Output Hypotheses”, MJAL1: 5 September 2009, ss. 275-285.
 • PUREN, C. (1994). La didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes/ Essai sur l’éclectisme, Didier, Paris.
 • RICHARDS, Jack; RODGERS, Theodore. (2002). Approches and Methods in Language Teaching, Cambridge Univesity Press, Cambridge.
 • SWAIN, Merrill (1985). Communicative competence: Some roles of comprehensive input and comprehensible output in its development, InGass and Madden.
 • SWAIN, M. LAPKİN, S. (1995).” Problems in Output and the cognitive processes they generate: A step towards second language learning”, Applied Linguistics, no:16, ss. 371-391.
 • ŞİMŞEK, Meliha; YAVUZ , Mehmet Ali (2008). “Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin Eytişimsel İncelenmesi” , Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt: 10, no:4, ss. 47-64.
 • TDK (2005). Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük (10. Baskı). Türk Dil Kurumu, Ankara.
 • ÖZDEN, Fidan (2000). Dilbilgisi Öğretiminde Söylem dilbilgisi Yaklaşımı: “Eski köye yeni adet mi, yoksa ‘Biz bunu zaten yapıyoruz’ mu?”, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER Yayınları Dil Dergisi, no: 128, ss.25-37.

___

APA ÜNAL E (2013). FRANSIZCA DİLBİLGİSİNİN ÖĞRETİMİNDE PLANLI BİÇİME ODAKLANMA MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 685 - 696.
Chicago ÜNAL Esmeray FRANSIZCA DİLBİLGİSİNİN ÖĞRETİMİNDE PLANLI BİÇİME ODAKLANMA MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 685 - 696.
MLA ÜNAL Esmeray FRANSIZCA DİLBİLGİSİNİN ÖĞRETİMİNDE PLANLI BİÇİME ODAKLANMA MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.685 - 696.
AMA ÜNAL E FRANSIZCA DİLBİLGİSİNİN ÖĞRETİMİNDE PLANLI BİÇİME ODAKLANMA MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 685 - 696.
Vancouver ÜNAL E FRANSIZCA DİLBİLGİSİNİN ÖĞRETİMİNDE PLANLI BİÇİME ODAKLANMA MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 685 - 696.
IEEE ÜNAL E "FRANSIZCA DİLBİLGİSİNİN ÖĞRETİMİNDE PLANLI BİÇİME ODAKLANMA MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.685 - 696, 2013.
ISNAD ÜNAL, Esmeray. "FRANSIZCA DİLBİLGİSİNİN ÖĞRETİMİNDE PLANLI BİÇİME ODAKLANMA MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 685-696.