ETİK KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MAGAZİN MEDYASINA YAKLAŞIMI

Hemen her kesimden insanın yakından takip ettiği magazin, günümüzde en önemli habercilik türlerinden biri haline gelmiştir. Eğlenceli ve renkli haberin verildiği magazin haberleriyle “serbest zaman”lar doldurulmaya çalışılmaktadır. Gündelik hayatın sıkıntılarından kaçmak isteyen kimi bireyler, çareyi bir anlamda eğlence içerikli magazin medyasında bulmaktadırlar. Magazin haberleri belli yaşam tarzları sunarak, bireylerin tüketim alışkanlıklarına yön verdiği gibi bireyler magazin haberlerinde yer alan karakterleri kendilerine model alabilmektedir. Çalışma Frankfurt Okulu’nun literatüre kazandırdığı “kültür endüstrisi” kavramı kapsamında şekillendirilmiştir. Bir kültür endüstrisi olarak medya eleştirel bakış açısından uzak, sorgulamayan ve düşünmeyen bireyler yaratmaktadır. Ticari bir anlayışla hareket eden medya kuruluşları için magazin en önemli tiraj- reyting araçlarından biridir. Medyanın genelinde görülen magazinleşme eğilimleri gazetecilik etiği açısından tartışmalara yol açmakla birlikte medyadaki kalitenin de sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu noktada iletişim fakültesi öğrencilerinin meslek etiği konusunda iyi bir eğitim almaları ve etik kodları özümsemeleri büyük önem kazanmaktadır. Etik kavramı çerçevesinde magazin basınının incelendiği bu araştırmada iletişim fakültesi öğrencilerinin magazin basınına yaklaşımları ve magazin basınını algılayış biçimleri irdelenmeye çalışılacaktır. Çalışma kapsamında Ankara’da bulunan ikisi devlet, biri özel üç iletişim fakültesinde öğrenim gören (Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi) toplam 350 öğrenciye anket uygulanmış, elde edilen veriler SPSS programıyla analiz edilerek yorumlanmıştır.

THE APPROACH TO THE MAGAZINE MEDIA OF COMMUNICATION FACULTY STUDENTS WITHIN THE FRAME OF ETHICAL CONCEPT

The magazine, which is closely followed by people from almost all strata, has become one of the most important types of journalism today. "Free time" is being tried to be filled with magazine news where fun and colorful news is given. Some individuals, who want to escape from the stress of daily life, find the solution in the magazine media with fun content. Magazine news, offering certain lifestyles, directs the consumption habits of the individual, as well as the individuals can take the characters in the magazine news as a model. For media organizations operating in a commercial sense, the magazine is one of the most important circulation-rating tools. The tendency of magazination seen in general media leads to the quality of the media to be questioned as well as leads to a discussion in terms of journalistic ethics. At this point, it is so important that the communication faculty students to have a good training on occupational ethics and to assimilate the ethical codes. In this research, which examines the magazine press within the scope of the concept of ethics, the approaches of the communication faculty students to the magazine press and their ways of perceiving the magazine press will be tried to be examined. A questionnaire was conducted to a Toplam of 350 students studying in communication faculties two from state, one from private universities in Ankara (Ankara University, Başkent University and Gazi University) the obtained data was analyzed and interpreted by the SPSS program.

Kaynakça

Adorno, T. (2011), Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, Çev: Nihat Ülner-Mustafa Tüzel-Elçin Gen, 6. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.

Adorno, T. (2003), “Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken”, Çev: Bülent O. Doğan, Cogito. Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe, Sayı: 36, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları ,ss.76-83.

Bal, H. (2004), İletişim Sosyolojisi, Isparta: SDÜ Basımevi

Belge, M. (2004). “Söylemler: Magazin Dili Üzerine”, Tarihten Güncelliğe, Der: Murat Belge, İkinci Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.

Bertrand, C. J. (2004), Medya Etiği, (Çeviri: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü) Transaction Yayınevi

Bülbül, A. R. (2001) İletişim ve Etik, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Cereci, S. (2003) Medya Etiği, İstanbul: Metropol Yayınları

Çakır, H. (2004), “Medya ve Etik”, Medyada Yeni Yaklaşımlar, Edit: Metin Işık, Konya: Eğitim Kitabevi.

Çaplı, B., (2002), Medya ve Etik, Ankara: İmge Kitapevi

Çelik, F. (2013), “Tüketen Magazin Tükenen Toplum: Magazin Olgusuna Eleştirel bir Bakış”, İletişim Okumaları, (Edit: Ümit Arklan), Literatürk Yayınları.

Dağtaş, E. (2004), “Türkiye’deki Medya Ortamında Magazin Kavramı ve Magazinleşme Eğilimleri”, Türkiye’de Kitle İletişimi, (Der.: N. Gürkan Pazarcı), Ankara: Turhan Kitabevi, ss.131-169

Dağtaş, E. (2006), Türkiye’de Magazin Basını, Ankara: Ütopya Yayınevi.

Dellaloğlu, B. F. (2003), “Bir Giriş: Adorno Yüz Yaşında”, Cogito Dergisi, Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe, Sayı: 36, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, ss.13-36.

Dursun, Ç. (2013), İletişim Kuram Kritik, 1. Baskı, İmge Kitabevi Yayınları.

Erdoğan, İ. (2011), İletişim Anlamak, Geliştirilmiş 4. Baskı, Ankara: Pozitif Matbaacılık.

Ergül, H. (2000), Televizyonda Haberin Magazinselleşmesi, İstanbul: İletişim Yayınları

Girgin, A. (2000), Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i, İstanbul: İnkılap Kitabevi. İlhan, E, Görgülü Aydoğdu, A. (2017), “Tabloid Journalism and its Ethics Approach”, International Journal of Social Sciences and Education Research, 3 (5 S), 1507-1521.

İnal, A. (2010), “Tabloid Habercilik”, Televizyon Haberciliğinde Etik, (Edit. Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel). 163-178.

İrvan, S. (2004), “Gazetecilik Etiği”, Türkiye’de Kitle İletişimi, (Der: Nilgün Gürkan Pazarcı), Ankara: Turhan Kitabevi. ss. 1-20.

İrvan, S. (2005), “Medya ve Etik”, Medya, Etik ve Hukuk, (Der. Sevda Alankuş), İkinci Baskı, IPS İletişim Vakfı Yayınları.

Kaya, A. R. (2009), İktidar Yumağı Medya-Sermaye-Devlet, 1. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları

Karahan Uslu, Z. (2001), “Yazılı ve Görsel Medyada Magazinleşmenin Tarihsel ve Sosyolojik Dinamikleri”, İletişim (12/Kış), ss: 1-23.

Kellner, D. (2013), Medya Gösterisi, Çev: Zeynep S. Doğruer, İkinci Baskı, İstanbul: Açılım Kitap

Kızılçelik, S., (2013), Frankfurt Okulu, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.

Kuyucu, M. (2015), “Türkiye’de Değişen Magazin Basını: Ses Dergisi Örneğinde Magazin Yayıncılığı Sorunsalı”, Proceedings of INTCESS15- 2 nd International Conference on Education and Social Sciences, http://www.ocerint.org/intcess15_e- publication/papers/343.pdf , ss. 448-463.

Lyon, D. (1997), Elektronik Göz: Gözetim Toplumunun Yükselişi, İstanbul: Sarmal Yayınları

Marcuse, H. (1990), Tek Boyutlu İnsan, Çev. Aziz Yardımlı. İstanbul: İdea Yayınları.

Oskay, Ü. (2000), Kitle Haberleşmesi Teorilerine Giriş, İstanbul: Der Yayınları.

Özgen, M. (1998), Kurumsal-Kuramsal ve Tarihsel Açıdan Gazetecinin Etik Kimliği, İstanbul: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.

Rigel, N. (2000), İleti Tasarımında Haber, İstanbul: DER Yayınları

Seyhan, S. ve Temizyürek H. (2014), “Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/3, ss. 1277-1288.

Soygüder, Ş. (2007), “Türk Popüler Medyasında Yeni Şöhret Bulma ve Tüketme Yolu”, Medya Okumaları, (Der: Özgür Yılmazkol), Ankara: Nobel Yayınları.

Soygüder, Ş. (2003), Eyvah Paparazzi, Birinci Baskı, İstanbul: Om Yayınları.

Sümer, B. (2010), “Haber Kaynaklarıyla Maddi İlişkiler”, Televizyon Haberciliğinde Etik, (Edit: Bülent Çaplı, Hakan Tuncel), Fersa Matbaacılık. 205-210.

Schlapp, H. (2000), Gazeteciliğe Giriş Meslek Uygulamaları Üzerine Çalışmalar, (Çev: Işık Aygün), Kondrad Adenauer Vakfı Yayınları

Schönback, K. (2000), “Does Tabloidisation Make German Local Newspapers Succesful?”, Tabloid Tales: Global Debates over Media Standarts, (Edit: Colin Sparks, John Tullock), USA: Rowman&Littlefield Publishers Inc.

Taş, O. (2012), Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları, Birinci Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları

Tılıç, L. D. (2001), 2000’ler Türkiye’sinde Gazetecilik ve Medyayı Anlamak, İstanbul: Su Yayınları.

Tokgöz, O. (2000), Temel Gazetecilik, Dördüncü Baskı, Ankara: İmge Kitabevi

Yeşil, M. M. (2014), “Gazeteciliğin Etik Kuralları, İhlaller ve Olası Önlemler: Gazetecilerin Etik Algılaması, Görüş ve Önerileri-Nitel Bir Araştırma”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/2, ss. 1665-1684.

Yumul, A. (2001), “ Hayatımız Eğlence”, Karizma Dergisi, Sayı: 5, ss.113-116.

Yüksel, E. ve Gürcan H. İ. (2005), Haber Toplama ve Yazma, Birinci Baskı, Konya: Tablet Kitabevi Yayınları.

Zipes, J. (2010), “Frankfurt Okulu ve Kültür Eleştirisi”, Kitle İletişim Kuramları, (Der: Erol Mutlu), 2. Baskı, Ankara: Ütopya Yayınevi.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58933aeb85f711.1 8739793

Kaynak Göster