CIVIL SOCIETY IN ÇANKIRI IN THE FRAMEWORK YARAN ASSOCIATIONS

The paper aims to analyze the improvement of the civil society in Çankırı in the framework Akhism and specifically Yaran associations in Çankırı region. In this study, the impact of Yaran in the region is evaluated. While analyzing this issue, brief information about the background of Akhism and Yaran associations in Çankırı is given in order to get concrete ideas about their efficiency in the concept of civil society. Yaran associations are one of the parts of Akhism and they are structured especially in the villages, towns and cities. In addition to the effect of providing social order, Ahi (Yaran) associations have a great role in gaining the confidence in the society. It is clearly stated that there are many resemblances of these associations with the civil society in the modern life too. Yaran associations promote public education, enable platforms, enhance accountability and transparency, and enlarge democratic legitimacy of state regulations. These associations have the characteristics to increase the level of participation in governance, to develop a democratic understanding, to spread thoughts to a wider society, to develop and disseminate new ideas, to increase the responsibility of the political system for the public and to develop a political culture. Civil society associations may also make favorable contributions to democratization process by speaking up for the disadvantages groups. Their main goal is to achieve social justice by establishing good and strong relations between all layers of the society. The cultural and structural systems are the most crucial ones in it.

YARAN DERNEKLERİ ÖZELİNDE ÇANKIRI'DA SİVİL TOPLUM

Bu çalışma, Çankırı'daki sivil toplumun gelişimini, Ahilik ve Yaran özelinde Çankırı bölgesindeki teşkilatlanmasını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada Yâran’ın bölgedeki etkisi değerlendirilmiştir. Bu konuyu analiz ederken, sivil toplumun etkinliği hakkında somut fikirler elde etmek için Ahilik ve Yaran Derneklerinin geçmişi hakkında kısaca bilgi verildi. Yaran dernekleri Ahilik'in bir parçasıdır ve özellikle köy, kasaba ve şehirlerde teşkilatlanmışlardır. Toplumsal düzen sağlama etkisine ek olarak, Ahi (Yaran) dernekleri toplumdaki güvenin kazanılmasında büyük rol oynamaktadır. Bu kuruluşların modern toplumdaki sivil toplumla da pek çok benzerliği olduğu açıkça belirtilmektedir. Yaran dernekleri halk eğitimini teşvik eder, onlar için platformlar sağlar, hesap verebilirliği ve şeffaflığı arttırır ve devlet yönetmenliklerinin demokratik meşruiyetini arttırır. Bu sayede toplum ile devlet arasında bir köprü görevi üstlenerek bireylerin devlet ile barışık olmasını temin eder. Sivil toplum kuruluşları dezavantajlı gruplar için katılımı artıcı tedbirler alarak demokratikleşme sürecine olumlu katkılarda bulunabilirler. Yaran dernekleri, bireylerin taleplerini ifade etmelerine yardımcı olur ve çoğulcu bir toplum yapısını örgütsel kuruluşlar ile oluşmasında önemli bir rol oynar. Yaran dernekleri, yönetişime katılımının seviyesini yükseltmek, demokratik bir anlayış geliştirmek, daha geniş bir topluma yaymak, yeni fikirler geliştirmek ve yaymak, siyasal sistemin sorumluluğunu halk için arttırmak ve politik kültür geliştirmek gibi özelliklere sahiptir. Bu kuruluşların temel amaçları, toplumun tüm katmanları arasında iyi ve güçlü ilişkiler kurarak sosyal adaleti sağlamaktır. Kültürel ve yapısal sistemler bunlar içerisinde en önemli olanlarıdır.

Kaynakça

Absarilioglu, A. (2009). Dünya Kültür Mirasımız Yaran, Ahi Yaran Meclisi G.E.K ve D. Derneği Kültür Yayınları, Çankırı.

Adrian, A. (2009). “Civil society in Second Life” International Review of Law, Computers & Technology Vol. 23, No. 3, 231–235.

Bayram, M. (1986). Anadolu Selçuklu Zamanında Ahi Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişmesi, Ahilik ve Esnaf, Istanbul Esnaf ve Sanatkarlar Dernekelri Birliği Yayınları.

Burak, D. M. (2008). Osmanlıdaki Ahilik Kurumu ile İngilteredeki Farmason Localarının Karşılaştırlması, Farklılıkları ve Benzerlilikleri, Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Kırşehir.

Crick, B. (2002). Democracy: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.

Çağatay, N. (1974). Bir Türk Olarak Ahilik, Ankara, Ankara Üniversitesi İlahiyat Yayinlari, No:123.

Dahl, R. A. (1998). On democracy. New Haven, Yale University Press. 83-85.

Demir, G. (2001). Ahilik Ve Yükselen Değerler Görü, Ocak 76-78.

Doğan, H. (2006) Ahilik ve Örtülü Bilgi-Günümüz İşletmecilerine Dersler, Bursa.

Duhamel, O. & Meny, Y. (1992). Dictionnaire constitutionnel. Paris: Presses Universitaires de France.

Elkatmış, M., & Demirbaş, M. (2013). “Ahi Evrani Velinin Düşüncelerinin Demokrasi Kültürüne Yansimalari”, Turkish Studies-International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or TurkicVolume 8/3, Winter2013, p. 719-728. Ankara-Turkey.

Erbaşı, A. (2012) “Ahi Teşkilatinda Yönetim Fonksiyonlariyla İlgili Uygulamalar” Turkish Studies- International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/2Spring 2012, p.1321-1331. Ankara-Turkey.

Held, D. (1998). Democracy and Globalization. In: Archibugi, D. et al. (eds.) Reimagining Political Community: Studies in Cosmopolitan Democracy, Cambridge: Polity; Palo Alto, Calif.: Stanford University Press.

Gönenç, A. A. (2001). Sivil Toplum, Düşünsel Temelleri ve Türkiye Perspektifi, Alt Kitap, İstanbul.

İçduygu, A. (2007). “The Anatomy of Civil Society in Turkey”, in E.F. Keyman, ed., Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, and Democracy, Lanham, MD: Lexington Books.

Karacabey, H. (1965) Orta Anadoluda Ahiler Devri Ve Ahlaki, Istanbul.

Kaşgarli, M. (1986). Divan-I Lugat’t- Türk , Ankara, Türk Dil Kurumu Yayini.

Kumar, K. (1993). ‘Civil Society: An Inquiry into the Usefulness of an Historical Term’, British Journal of Sociology, vol. 44, no. 3 (1993), pp. 375-95.

Kuran, T. (1999). Osmanli Lonca Teşkilati Üzerinde İslami Etkiler, Osmanli, III, Ankara, Yeni Türk Yayinlari.

Kıymaz, A. (2004). "Yaran Kültürü ’nde Türk Kültürü Ritüelleri”, II. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri, Çankırı.

Markovits, A. S., & Silverstein, M. (1988) “The Politics of Scandal: Power and Process in Liberal Democracies,” The Politics of Scandal Holmes and Meier, New York, London, 1–12.

Putnam, R., Leonardi, R., & Nanetti, R. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Özkan, O. (2002). Çankırı Gelenekleri ve Yaran Kültürü, Yaran Kültürünü Yaşatma Derneği Yayınları, Çankırı.

Öztürk, N. (2002). Ahilik Teşkilatı ve Günümüz Ekonomisi, Çalışma Hayatı ve İş Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7), 43-56.

Pesmazoglou, S. (1999). “Universities, the Social Sciences and Civil Society” Higher Education in Europe, Vol. XXIV, No.4 pp.493-507.

Sarıbay, A. Y. (1994). Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, İletişim Yayınları, Istanbul 163.

Scholte, J.A. (2001). “Civil Society and Democracy in Global Governance” Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation (CSGR), University of Warwick, Coventry, CV4 7AL, United Kingdom.

Schumpeter A.J (1942) Capitalism, Socialism and Democracy” Goethe Allen & Unwin Publishers, United Kingdom.

Şeker, A. (2004). Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri ve Marmara Depreminden Sosyal Hizmet Düsüncesine Bir Bakıs, Sosyal Hizmet Uzmanı Yayınları.

Şimşek, M. (2002). Toplam Kalite Yönetimi ile Ahilik Teşkilatinin Karşilaştirilmasi, İstanbul Hayat Yayinlari.

Tezcan M. (2004). “Türk Kültürünün Simgesi Olarak Çankırı Yaran Kültürü", II. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri, Çankırı.

Timuçin, A. (2000). Düşünce Tarihi I, İstanbul, Bulut Yayinlari.

Uyar. H., & Erdogan, H. (2012). “The Effects of Akhism Principles on Today's Business Life: A Case in the Western Mediterranean Region” 3. rd International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo.

Yiğit, İ. (2013). "XVI. Yüzyıl Türkiye’sinde Ahi Adlı Zaviyelerin Dağılışı", Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/5 Spring 2013, p. 959-973. Ankara-Turkey

Yiğit, İ. (2017). "XVI. Yüzyıl Türkiye`sinde Ahi Adlı Yerleşmeler", Zeitschrift Für Die Welt Der Türken/Journal of World of Turks, Vol. 9, No:3, s. 251-267.

Kaynak Göster