AHLAKİ ÇÖKÜŞE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK TÜRK İSLAM AHLAKI

Bu çalışmada Türk toplumunun ahlaki anlamda bir çöküntü yaşadığı ve yaşanan ahlaki çöküntüye getirilen çözüm önerilerinin millî ahlak düşüncesi çerçevesinde sunulduğu ortaya konulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle ahlaki çöküntünün tanımının nasıl yapıldığı, yaşanan ahlaki çöküntünün hangi toplumsal alanları kapsadığı ve ne şekilde gerçekleştiği belirtilmektedir. Ahlaki çöküntü, maddi sahada yaşanan yenilginin manevi sahada da kendini göstermesiyle belirginleşmektedir. Kişisel çıkar uğruna toplumu ve onu düzenleyen kurumları ayakta tutan ahlaki ilkelerin görmezden gelinmesi veya yok sayılması sonucu ahlaki anlamda yavaş ve sürekli bir çöküntünün eğitim, siyaset ve sosyal hayat gibi alanlarda gerçekleştiği görülmektedir. Millî ahlak düşüncesi toplumların evrensel ahlaki değerlere ulaşırken her toplumun kendine özgü bir yol benimsediği fikrini temel alır. Türk milletinin kendine has yolu; maddi ve manevi değerler arasında köprü kuran Türk- İslam ahlakı olarak kendini göstermektedir. Cumhuriyet döneminde yaşanan ahlaki çöküntüye getirilen çözüm önerileri Türk toplumunun kendi kaynağından beslenen değerlerden meydana gelen millî bir ahlakın benimsenmesi yönünde gerçekleşmektedir. Türk milletinin yüzyıllar boyunca edindiği tecrübenin bir yansıması olan Türk ahlakının eskimiş, unutulmaya yüz tutmuş değerlerinin tekrar gözden geçirilerek sorgulanması ve daha güçlü bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Evrensel ahlaki değerlere ulaşmanın yolu bir milletin kendi değerleriyle kurduğu sıkı ilişkiye bağlıdır. Türk milletinin evrensel ahlaki değerlere ulaşma yolundaki en büyük görevi Türk kültürünün milli değerlerini tanımaktır.

AS A SOLUTION PROPOSAL TO MORAL COLLAPSE: TURKISH ISLAMIC MORALITY

In this study, it is revealed that the Turkish society has suffered a moral collapse and that the proposals for the solution of moral collapse are presented in the frame of national morality. For this purpose, it is mentioned firstly how the definition of moral collapse is made, which communal areas are covered by the moral collapse and how it is done. The moral collapse is evident by the fact that the defeat in the material scene has manifested itself in the spiritual realm. It seems that a slow and constant collapse in ethical sense as a consequence of ignoring or ignoring the moral principles that keep the society and the institutions that regulate it for the sake of personal interest is realized in fields like education, politics and social life. It is based on the idea that each society adopts its own way while national moral thought societies reach universal moral values. The Turkish nation's own way; Turkish- Islamic ethics that bridges between material and spiritual values. The solution to the moral collapse experienced in the Republican period in Turkey is the adoption of a national morality that is shaped by the values that the Turkish society is fed from its own source. It is necessary to re-examine and question the obsolete, forgotten values of the Turkish morality, which is a reflection of the Turkish nation's experience gained over the centuries. The path to achieving universal moral values of a nation depends on the close relations established with their own values. The main task of the Turkish nation to reach universal moral values is to recognize the national values of Turkish culture.

Kaynakça

Ağaoğlu, A. (2013). Üç Medeniyet. İstanbul: Doğu Kitabevi.

Aruoba, M. (1943). Kadın ve Ahlak. Ankara.

Babanzade, A.N. (1963). İslam Ahlakının Esasları. İstanbul: Yücel Yayınları.

Balaban, M. R. (1949). Tarih Boyunca Ahlak. İstanbul: Gayret Kitabevi.

Bıçak, A. (2009). Türk Düşüncesi I: Kökenler. İstanbul: Dergâh Yayınevi.

Binat, T. (1971). Milli Kültür ve Ahlak. İstanbul: Yörük Matbaası.

Çubukçu, İ. A. (1994). Ahlak Tarihinde Görüşler. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.

Fındıkoğlu, Z. F. (1938). XI. Asırda Bir Türk Mütefekkiri ve Ahlaki Düşünceleri.

Fındıkoğlu, Z. F. (1938). İçtimaiyat Bakımından Türkiye’de ilmi ve Felsefi Hayatın Serpilme Şartları. Çığır Dergisi Neşriyatı, s.5 s.3-29.

Fındıkoğlu, Z. F. (2017). Fikir Hayatımızın Kökleştirilmesi. Ed. Recep Alpyağıl, Türkiye’de Bir Felsefe Genelen-ek-i Kurmaya Çalışmak: Feyolesof Simalardan Seçme Metinler 2 (s 794- 797). İstanbul: İz Yayıncılık.

Kafesoğlu, İ. (1998). Türk Milli Kültürü. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Keklik, N. (1986). Türkler ve Felsefe (Türk- İslam Felsefesi). İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası,

Keklik, N. (2001). Türklerde Ahlâk ve Dünya Görüşü. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Kurtkan, A. B. (2005). Türk Milletinin Manevi Değerleri. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.

Mardin, Ş. (1992). Din ve İdeoloji. İstanbul: İletişim Yayınları.

Mengüşoğlu, T. (1965). Değişmez Değerler ve Değişen Davranışlar. İstanbul: İstanbul Matbaası.

Orkun, H. N. (1994). Eski Türk Yazıtları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Roux, J. P. (2011). Eski Türk Mitolojisi. Çev. Musa Yaşar Sağlam. Ankara: Bilge Su.

Şapolyo, E. B. (1960). Ahlâk Tarihi. Ankara: İstiklal Matbaası.

Tanyol, C. (1954). Örf ve Adetler Sosyolojisi Bakımından Sanat ve Ahlak. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Tanyol, C. (1960). Sosyal Ahlak: Laik Ahlaka Giriş I. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Tarakçıoğlu, M. R. (1951). Ahlak ve Milli Ahlak. Ankara.

Topçu, N. (1961). Ahlak Nizamı. İstanbul: Milliyetçiler Derneği Neşriyatı.

Topçu, N. (2017). Bizdeki Rönesans. Ed. Recep Alpyağıl Türkiye’de Bir Felsefe Genelen-ek-i Kurmaya Çalışmak: Feyolesof Simalardan Seçme Metinler 2 (454-562). İstanbul: İz Yayıncılık.

Turgut, İ. (2002). Eğitim ve Etik. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.

Ülken, H. Z. (1950a, 13 Şubat). “Kültürümüzde Hayranlık Yolu” Yeni Sabah.

Ülken, H. Z. (1950b, 20 Şubat). “Kendimize Dönüş”. Yeni Sabah.

Ülken, H. Z. (1950c, 30 Şubat). “Kendimize Dönüş”. Yeni Sabah.

Kaynak Göster