Türkiye’de Spor Ekonomisi Alanında Yayımlanan Muhasebe-Finans Temalı Makalelerde Metodolojik Eğilimler

Amaç: Bu çalışmanınamacı, DERGİPARK sisteminde yer alan ve erişime açık olan bilimsel dergilerde 2005-2020 yılları arasında spor ekonomisi alanında Türkçe yayımlanan muhasebe finans temalı makalelerin yöntemsel eğilimlerini incelemektir. Yöntem: Bu bağlamda çalışma nitel araştırma yöntemiyle yürütülürken bu süreçte durum çalışması deseninden yararlanılmış olup analizler ise içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular: İncelenen 43 çalışmada makalelerin neredeyse tamamında hangi araştırma yönteminin ve desenininkullanıldığının belirtilmediği saptanmıştır. Örneklem seçmekten ziyade çalışmaların yarısından fazlasında evrenin tamamı ile çalışılırken (spor kulüpleri) veri toplama aracı olarak doküman incelemenin tercih edildiği belirlenmiştir. Zira çalışmaların sporkulüplerine ait finansal tabloların incelenmesi ve değerlendirilmesi üzerine kurgulandığı söylenebilir. Verilerin analizinde ise finansal analiz yöntemleri ile birlikte ANOVA, Regresyon ve TOPSİS gibi analizlerin kullanıldığı görülmektedir. Sonuç: Spor ekonomisi alanında yapılan çalışmaların metodolojik yapılarının eksik ve yetersiz kaldığı, yöntemsel kurguların açık ve net bir şekilde aktarılmadığı, özellikle diğer alanlarla kıyaslandığında oldukça bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin etkin bir şekilde kullanılamadığı söylenebilir.Özellikle eğitim, sosyal ve fen bilimleri alanlarında yer alan metodolojik inceleme çalışmaları ile kıyaslandığında spor ekonomisi ile ilgili çalışmaların yöntemsel yapılarının zayıf kaldığı söylenebilir. Literatürün niteliksel yapısının güçlendirilmesi adına bilimsel araştırma yöntemlerinin daha etkili bir şekilde kullanılması elzemdir.Bu bağlamda, yürütülen bu araştırma özelinde daha sonra yapılacak çalışmalarında spor bilimleri alanında daha kapsamlı ve tanımlayıcı bilgiler sunması beklenmektedir.

The Methodological Trends in Accounting-Finance Themed Articles Published in the Fieldof Sports Economy in Turkey

Aim: The aim of this study is to examine the methodological tendencies of accounting finance themed articles published in Turkish in the field of sports economics in scientific journals in the DERGIPARK system and open to access between 2005 and 2020.Method: In this context, while the study was carried out with the qualitative research method, the case study pattern was used in this process and the analyzes were carried out with the content analysis method.Findings: In 43 studies examined, it wasnot determined which research method and pattern were used in almost all of the articles. It was determined that more than half of the studies were studied with the entire universe (sports clubs) rather than choosing samples, and it was determined that document analysis was preferred as a data collection tool. Because the studies can be said to be based on the examination and evaluation of the financial statements of sports clubs. In analysis of the data, it is seen that along with financial analysis methods, such as ANOVA, Regression and TOPSIS are used.Conclusion: It can be said that the methodological structures of the studies conducted in the field of sports economy are incomplete and inadequate, methodological fictions are not conveyed clearly and clearly, especially when compared to other fields, scientific research methods and techniques cannot be used effectively.It can be said that the methodological structures of the studies on sports economics are weak, especially when compared to the methodological studies in the fields of education, social and science. In order to strengthen the qualitative structure of the literature, it is essential to use scientific research methods more effectively.In this context, it is expected that this research will provide more comprehensive and descriptive information in the field of sports sciences in future studies.

Kaynakça

Akaydın, Ş. & Çeçen, M.A. (2015). Okuma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(178), 183-198.

Akgün, M., Yücekaya, G.K. & Dışbudak, K. (2016). Türkiye’de akıllı tahta kullanımına yönelik araştırmalar: Bir içerik analizi çalışması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 73-94.

Akın, A., Ulukök, E. & Arar, T. (2017). İş-yaşam Dengesi: Türkiye’de yapılan araştırmalara yönelik teorik bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 19(1), 113-124.

Akın, O. & Onat, O.K. (2016). Modern maliyet yönetimi teknikleri ve 2000-2014 döneminde bu teknikleri ele alan lisansüstü tezlere dair bir değerlendirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(1), 6-15.

Altuntaş, E.Ç. & Turan, S.L. (2016). Çevre eğitiminde 2010-2015 yılları arasında yapılan araştırmalar ve eğilimler. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 3(2), 1-14.

Atalay, A. (2017). Türkiye’de spor yönetimi araştırmalarındaki eğilimler: Bir içerik analizi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 12/29, p. 107-128. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12512

Ataseven, N. & Oğuz, A. (2015). Türkiye’de öğrenme stilleri konusunda yapılan tezlerin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 192-205.

Ayan, S. & Ergin, M. (2017). Özel gereksinimli bireylerin fiziksel aktivite programlarına katılımlarını engelleyen faktörlerin incelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/25, p. 149-168. www.turkishstudies.net. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12231

Aydın, A. & Uysal, Ş. (2014). Türkiye’de eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi alanındaki doktora tezlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 177-201.

Babur, A., Kiper, A., Çukurbaşı, B., Özer, Ö.A., Tonbuloğlu, İ., Küçük, Ş., Demirhan, E., Güngören,

Ö.C., Kıyıcı, M. & Horzum, M.B. (2016). 2009-2013 yılları arasında uzaktan eğitim dergilerinde yayınlanan makalelerin yöntemsel açıdan incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 123-140.

Bayraktar, C. (2003). Sosyal yapı özelliklerinin spora etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 19-36.

Biçer, N. (2017). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayınlanan makaleler üzerine bir analiz çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 236-247.

Chalip, L. (2006). Toward a distinctive sport management discipline. Journal of Sport Management, 20(1), 1-21.

Cunningham, G. & Mahoney, K. (2004). Self-efficecy of part-time employees in university athletics: The influence of organizational commitment, valence of training and training motivation. Journal of Sport Management, 18(1), 59-73.

Çakmak, E.K., Özüdoğru, G., Bozkurt, Ş.B., Ülker, Ü., Ünsal, N.Ö., Boz, K., Bozkurt, Ö.F,. Sönmez, E.E., Kaya, C.B., Karaca, C., Bahadır, H. & Gül, H.Ü. (2016). 2014 yılında eğitim teknolojileri alanındaki yayımlanan makalelerin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(1), 80-108.

Çelik, N. (2016). Yenilikçilik konusunda yapılan doktora tezlerinin içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2(1), 29-42.

Çubukçu, Z., Yılmaz, B.Y. & İnci, T. (2016). Karşılaştırmalı eğitim programları araştırma eğilimlerinin belirlenmesi-bir içerik analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5, 446-468.

Darnell, S.C. (2010). Power politics and “sport for development and peace”: Investigating the utility of sport for international development. Sociology of Sport Journal, 27(1), 54-75.

Deery, M & Jogo, L. (2005). The management of sport tourisim. Sport in Society Culture Commerce Media Politics, 8(2), 378-389.

Devecioğlu, S. (2005). Türkiye’de spor sektörü stratejilerinin geliştirilmesi. Verimlilik Dergisi, 2, 117-134.

Dikmen, C.H. & Demirer, V. (2016). Türkiye’de teknolojik pedagojik alan bilgisi üzerine 2009-2013 yılları arasında yapılan çalışmalardaki eğilimler. Turkish Journal of Education, 5(1), 33-47.

Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A.N. & Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64.

Falkingham R.T. & Reeves, R. (1998). Context analysis: A technique for analysing research in a field, applied to literatüre on the management of R&D et the section level. Scientometrics, 4(2), 97-121.

Gökmen, Ö.F., Uysal, M., Yaşar, H., Kırksekiz, A., Güvendi, G.M. & Horzum, M.B. (2017). Türkiye’de 2005-2014 yılları arasında yayınlanan uzaktan eğitim tezlerindeki yöntemsel eğilimler: Bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 42(189), 1-25.

Gülbahar, Y. & Alper, A. (2009). A content analysis of the studies in instructional Technologies area. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(2), 93-111.

Günay, R. & Aydın, H. (2015). Türkiye’de çok kültürlü eğitim ile ilgili yapılan araştırmalarda eğilim: Bir içerik analizi çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(178), 1-22.

Güngör. A ve Uzun Kocamış, T. (2018). Halka açık futbol kulüplerinde finansal performansın topsis yöntemi ile analizi: İngiltere uygulaması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1846-1859. doi:10.17218/hititsosbil.450325

Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71.

Karakaya, Y.E. & Tel, M. (2014). Küreselleşme çağı ve yükseköğretimde spor bilimleri üzerine. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/11 Fall 2014, p. 321-331.

Koziklioğlu, İ. & Senemoğlu, N. (2015). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin içerik analizi: (2009-2014). Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(182), 29-41.

Köylü, M.K., Şişman, M.Y. & Yücel, A. (2017). Oyunlarda galibiyet/ mağlubiyet ve hisse senetleri: bir futbol kulübünün hisse senet performansına ilişkin bir analiz. Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 333-354.

Kurt, A. & Erdoğan, M. (2015). Program değerlendirme araştırmalarının içerik analizi ve eğilimleri; 2004-2013 yılları arası. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(178), 199-224.

Kurtoğlu, M. & Seferoğlu, S.S. (2013). Öğretmenlerin teknoloji kullanım ile ilgili Türkçe kaynaklı dergilerde yayımlanmış makalelerin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2(3), 1-10.

Miragaia, D.A.M. & Soares, J.A.P. (2017). Higher education in sport management: A systematic review of research topics and trends. Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourisim Education, 21, 101-116.

Ozan, C. & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve eğitim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.

Öngöz, S., Aydın, Ş. & Aksoy, D.A. (2016). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılan çoklu ottam konulu lisansüstü tezlerin eğilimleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 5(1), 45-58.

Pitney, W.A., Iısley, P. & Rintala, J. (2002). The professional socialization of certified athletic trainers in the national colligiate athletic association division. Journal of Athletic Training, 37(1), 63-70.

Scholtens, B. & Peenstra, W. (2009). The effect of football matches on stock market returns. Applied Economics, 41(25), 3231-3237.

Seçer, İ., Ay, İ., Ozan, C. & Yılmaz, B.Y. (2014). Research trends in the field of guidance and psychological counseling: A content analysis. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 5(41), 49-60.

Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(173), 430-451.

Skinner, F., Edwards, A. & Corbett, B. (2015). Research Methods for Sport Management. London: Routledge.

Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y. & Yıldırım, Y. (2008). Türkiye’deki eğitim teknolojileri araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 439-458.

Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.

Tuncel, S.D: (2008). Uluslararası yayınlarda nitelik: Bazı spor bilimleri dergilerine Türkiye’den gönderilen araştırmaların niteliği. Spormetre, 6(3), 125-127.

Turan, S., Karadağ, E., Bektaş, F. & Yalçın, M. (2014). Türkiye’de eğitim yönetiminde bilgi üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 yıllarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(1), 93-119.

Türkmen, M. & Varol, R. (2017). İmam hatip ortaokullarındaki öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının araştırılması (Bartın il örneği). Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/25, p. 749-762. www.turkishstudies.net, http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12045

Uluyol, O. (2014). Süper lig futbol kulüplerinin finansal performans analizi. Journal of Yasar University, 9(34), 5716-5731.

Uyar, M.Y. (2017). Eğitim programları ve öğretim alanına yönelik bir dergideki araştırmalara ilişkin bir içerik analizi: 2002-2015. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1009-1024.

Üstündağ, D.A. (2013). Türkiye’de bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin araştırma eğilimleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(1), 55-73.

Wassink, F.K. & Sadi, Ö. (2016). Türkiye’de fen bilimleri eğitimi yönelimi: 2005-2014 yılları arası bir içerik analizi. İlköğretim Online, 15(2), 594-614.

Yalçın, S., Yavuz, H.Ç. & Dibek, M.İ. (2015). En yüksek etki faktörüne sahip eğitim dergilerindeki makalelerin içerik analizi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(182), 1-28.

Yetim, A. (2000). Sporun sosyal görünümü. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 63-72.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemler. Seçkin Yayıncılık.

Yiamauyiannis, A., Bower, G.G., Williams, J., Gentile, D. & Alderman, H. (2013). Sport management education: Accreditation accountability and direct learning outcome assessments. Sport Management Education Journal, 7(1), 51-59.

Yüksel, S., Gündoğdu, K., Akyol, B. & Vural, R.K. (2016). Hayat boyu öğrenme konusunda yayımlanan tez ve makalelere ilişkin bir içerik analizi: 2000-2015. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1491-1505.

Kaynak Göster