Katılım Bankacılığında İnovatif ve Dijital Çözümler: Türkiye İçin Bir Model Önerisi

Bankaların müşterilerine inovatif ve hızlı hizmet sunmalarında hayatı kolaylaştırıcı bir araç olan dijitalleşme, Endüstri 4.0 çağında faizsiz finans sektörünün bir aktörü olan katılım bankacılığını da yakından ilgilendirmektedir. API marketler, siber güvenlik, veri analitiği ve big data çözümler, yapay zekaya dayalı chatbot’lar ve blockchain uygulamaları, bulut teknolojiler, arttırılmış ve sanal gerçeklik katılım bankalarının bu dijitalleşme yolculuğundaki en önemli konularındandır. Bu sebeptendir ki çalışmanın amacı, katılım bankacılığında inovatif dijital çözümlerin hangi teknoloji uygulamalarına dayandığının saptanması, Türkiye’deki katılım bankalarına ve onların müşterilerine hangiavantajların sağladığının ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla 2019 yılındaki ulusal basında yer alan haberler Google arama motorunda taranmış “Faizsiz Finans Bankacılığında İnovasyon”, “Katılım Bankacılığı ve Dijitalleşme” ifadelerini içeren çalışma amacına uygun 150 haber çerçevelenmiş, haber içeriklerinde en fazla adı geçen, inovatif/dijital ürün, hizmet ve platformlara yatırımlar yaparak teknolojik altyapısını dijital kanallara taşıyan Türkiye’deki 6 bankanın (Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Emlak Katılım, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Finans Katılım) web siteleri incelenerek, nitel araştırma yöntemi olan içerik analizi yapılmıştır. Çalışmanın literatür kısmında katılım bankacılığında yenilikçi dijital uygulamalar ile alakalı makalelerden faydalanılmış; mevcut durum tespiti/check-up yapılmış, Türkiye’deki katılım bankalarından seçilmiş inovatif-dijital iyi uygulama örnekleri verilmiş ve içerik analizinden elde edilen bulgulardan hareketle ve katılım bankacılığı alanında ülkemiz için dijitalleşmekapsamında yararlı olacağı düşünülen önerilerden yola çıkılarak, Türkiye’nin Katılım Bankacılığında Dijital Bankacılık Habitatı adlı model oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda, katılım bankalarının yenilikçi dijital uygulamalarının Yapay Zekâ, Bulut Teknoloji gibi teknoloji kullanımlarını içerdiği ve internet/mobil/dijital bankacılık işlemlerinin arttığı görülmüştür. Sayılan bu uygulamaların marka değeri yarattığı, müşterilerle daha iyi iletişim kurulabildiği, müşteri beklentilerini karşıladığı, performans ve verimlilik artışına yol açtığı, müşterilere hızlı yanıt verebilme olanağı sunduğu, zaman tasarrufu sağladığı, farklı, kaliteli, yenilikçi, hızlı hizmet ile rekabet gücünü ve müşteri sayısını arttırdığı görülmüştür.

Innovative and Digital Solutions in Participation Banking: A Model Proposal for Turkey

Digitalization, a means of making life easier for banks to provide innovative and fast services to their customers, is also closely related to participation banking, an actor of the interest-free finance sector in the era of Industry 4.0. API markets, cyber security, data analytics and big data solutions, artificial intelligence-based chatbots and blockchain applications, cloud technologies, augmented and virtual reality are among the most important issues in this digitalization journey for participation banks. Therefore, the aim of this study is to determine which technology applications the innovative digital solutions are based on in participation banking and to determine what advantages they provide to participation banks and their customers in Turkey. For this purpose, the news published in the national press in 2019 were searched in the Google search engine and 150 news stories which includes the words “Innovation in Interest-free Financial Banking” and "Participation Banking and Digitalization" were framed according to the purpose of the study and the websites of 6 banks (Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Emlak Katılım, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Finans Katılım) in Turkey that are the most mentioned in the news content and carry their technological infrastructure todigital channels by investing in innovative / digital products, services and platforms were examined and content analysis which is a qualitative research method was carried out. In the literature part of the study, articles related to innovative digital applications in participation banking were used; current situation analysis / check-up was made and innovative-digital examples of the best practices of participation banks in Turkey are given. A model called Digital Banking habitat has been established in Turkey's participation banking based on the findings obtained from the content analysis and starting from the suggestions that will be beneficial for our country in terms of digitalization in the field of participation banking. The results of the study showed that the innovative digital applications of participation banks included technology use such as Artificial Intelligence and Cloud Technology, and increased internet/mobile/digital banking operations. It has been observed that these applications have created brand value, better communication with customers, meeting customer expectations, leading to an increase in performance and efficiency, providing a fast response to customers, saving time, increasing their competitive power and number of customers with different-quality-innovative-fast service.

Kaynakça

Arkakapı Dergi (2019). Türkiye’deki bankaların güvenlik yaklaşımları ve kullanım tedbirler, https://arkakapidergi.com, (02.03.2020).

BİM Teknoloji (2019). Karışık gerçeklik ve BİM, https://www.bimteknoloji.com, 02.03.2020.

Chaarani, H, ve Abiad, Z. (2018). The impact of technological innovation on bank performance, Journal of Internet Banking and Commerce, 23(3): 1-33.

Demirezen, B. (2019). Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisinin turizm sektöründe kullanılabilirliği üzerine bir literatür taraması, Uluslararası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (1): 1-26.

FinTech İstanbul (2017). API nedir? FinTech girişimleri için nedenlidir? https://fintechistanbul.org, 02.03.2020.

FinTech İstanbul (2018). Gelecek 5 yılda finansal hizmetleri değişime uğratacak 10 teknoloji” https://fintechistanbul.org, 03.03.2020.

Kaya, F. (2017). İller Bankası Anonim Şirketi bulut bilişim uygulamaları ve İller Bankası’na uygulanabilirliği. İlbank, Uzmanlık Tezi.

Menteş, A. (2019). Bankacılık sektörüne bir tehdit unsuru olarak finansal teknoloji şirketleri, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1): 49-53.

Mert, G. (2020). Kurumların stratejik yönetim süreçlerinde dijitalleşmenin rolü, Journal of Social, Humanities and Administrative, 6(22): 41-58.

Nilsson, N, J. (2019). Yapay Zekâ: Geçmişi ve geleceği (çev. M. Doğan), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Özsoy, Ş. (2019). Robotik süreç otomasyou nedir? ne değildir? https://www.dunya.com, 02.03.2020.

Sanlitürk (2019). Global şirketlerin yüzde 85’ihibrit bulutu seçiyor, https://www.sanliturk.com.tr, 03.03. 2020.

Shaikh, A., Glavee-Geo, R. ve Karjaluoto, H. (2017). Exploring the nexus between financial sector reforms and the emergence of digital banking culture-Evidences from a developing country, Research in International Business and Finance, 42: 1030-1039.

Secube (2019). Gelişmiş elektronik imza uygulaması, https://www.secube.com.tr, 02.03.2020.

Şekeroğlu, S. ve Özer, K. (2017). Bankacılık sektöründe yükselen değer: Katılım bankacılığı. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 4 (2): 15-25.

Takan, M., ve Boyacıoğlu, M. A. (2011). Bankacılık teori, uygulama ve yöntem, Nobel Yayınevi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği. (2016). Katılım bankacılığı nedir? Nasıl çalışır? http://www.tkbb.org.tr, 02.03.2020.

Türkmen, S. Y. ve Durbilmez, E. S. (2019). Blockchain teknolojisi ve Türkiye finans sektöründeki durumu, Finans ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1): 30-45.

Vurucu, M., Arı, M.U. (2014). A’dan Z’ye bankacılık, Seçkin Yayıncılık.

Yeşilyurt, H. (2015). Finansal hizmet sektöründe siber güvenlik riskleri ve çözüm yolları: Ödeme sistemleri ve tedarik zinciri bütünlüğü, Celal Bayar Üniversitesi Dergisi, 13 (2): 97-120.

Yetiz, F. ve Ergin, A. Ü. (2018). Finansal yeniliklerin gelişimi ve Türk bankacılık sektörüne etkileri, Kastomonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(4): 117-135.

Kaynak Göster