İnovasyon Etkililiğinin, Etkinliğinin ve Verimliliğinin Tespitine Yönelik Ampirik Bir Araştırma: G7 Grubu Ülkeleri Örneği

İnovasyon kavramının ülkeler için daha anlamlı olması için inovasyon boyutunun çok kapsamlı olarak etkinlik, etkililik ve verimlilik açısından değerlendirilmesi gereklidir. Çünkü inovasyon kavramı ilişkili olduğu (etkilendiği ve etkilendiği) birçok boyut bulunmaktadır. Dolayısıyla inovasyon kavramı ilişkili olduğu boyutları doğrudan veya dolaylı olarak (moderatör) etkileyerek söz konusu boyutların değişmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda bu çalışmada, ilk olarak 2019 yılı için G7 ülkelerinin inovasyon endeks ve etkililik değerleri tespit vedilmiştir. Sonrasında ise G7 ülkelerine göre inovasyon bileşenlerinin önemlilik dereceleri (ağırlık katsayıları) ve söz konusu ülkelerin 2019 yılı için ülkelerinin küresel inovasyon endeks, inovasyon etkililik, inovasyon etkinlik ve inovasyon verimlilik performans değerleri tespit edilmiştir. Ülkelerin inovasyon etkililik performans değerleri ülkelere ait inovasyon çıktı alt dizin değerlerinin, ülkelerin inovasyon girdi alt dizin değerlerine bölünmesi ile hesaplanmıştır. Ülkelere göre inovasyon bileşenlerinin önemlilik derecelerini (ağırlık katsayısılarını) hesaplamak için CRITIC(The Criteria Importance Through Intercriteria Correlation) yöntemi uygulanmıştır. Ülkelerin inovasyon etkinlik performans değerlerini tespit etmek için ise Veri Zarflama Analizi(Data Envelopment Analysis)yöntemi kullanılmıştır. Son olarak söz konusu ülkelerin inovasyon verimlilik performans değerlerini hesaplamak için EATWIOS (Efficiency Analysis Technique with Output Satisficing)yöntemi uygulanmıştır. Bulgular çerçevesinde G7 ülkelerine göre, inovasyon girdi ve çıktı alt dizinlerini oluşturan bileşenlerin önemlilik dereceleri arasında genel olarak belirgin farklılıklar tespit edilmiştir. Bu durum, ülkelere göre inovasyon bileşenlerinin önemliliklerinin genel olarak aynı inovasyon bileşeninde ve bileşenlerinde oluşmadığını göstermektedir. Yine bulgulara göre, ülkelerin küresel inovasyon endeks, inovasyon etkililik ve inovasyon verimlilik performans değerleri arasında genel anlamda belirgin farklılıkların olmadığı tespit edilmiştir. İnovasyon etkinliği performası bakımından Kanada ülkesi haricindeki diğer ülkelerin inovasyon etkinliğini sağladığı tespit edilmiştir. Fakat Kanada ülkesinin inovasyon etkinlik değerinin 1 değerine yakın olması, inovasyon etkinliğini sağlamada uzak olmadığı değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında ülkelerin inovasyon etkililik, etkinlik ve verimlilik sıralamasının birbirlerinden farklı olması etkililik, etkinlik ve verimlilik kavramlarının birbirinden farklı olduğu sonucunu göstermiştir. Ayrıca G7 ülkelerinin inovasyon etkililik, etkinlik ve verimlilik performans değerleri arasında genel anlamda belirgin farklılıkların olmaması sebebiyle söz konusu ülkelerin belirli bir inovasyon etkililik, etkinlik ve verimlilik performans standardına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Böylelikle G7 ülkelerinin belirli bir inovasyon performans standardına sahip olması, ülkelerin inovasyonu önemsedikleri ve söz konusu ülkelerin ekonomik yönden gelişmiş olması sebebiyle inovasyon kavramı ile ekonomik gelişmişlik arasında pozitif ilişki olabileceği sonucuna varılmıştır. Bunların dışında analiz yöntemi açısından ülkelerin inovasyon etkililik, etkinlik ve verimlilik performansını ölçecek standart sayısal yöntemlerin geliştirilebileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca inovasyon boyutunu etkileyen ve inovasyon boyutundan etkilenen diğer boyutlarında değerlendirilmesinin inovasyon boyutunun etkililik, etkinlik ve verimlilik yapıları çerçevesinde anlaşılabilmesi açısından daha sağlıklı olacağı değerlendirilmiştir.

An Empirical Research on the Determination of Innovation Efficiency, Effectiveness and Productivity: The Case of G7 Group Countries

In order for the concept of innovation to be more meaningful for countries, the innovation dimension should be evaluated in terms of efficiency, effectiveness and efficiency. Because there are many dimensions that the concept of innovation is associated with (affected and affected by). Therefore, the concept of innovation allows the dimensions to change directly or indirectly (moderator) by affecting the dimensions with which it is related. In this context, in this study, the innovation index and effectiveness values of the G7 countries for 2019 were first determined. Subsequently, the significance levels (weighting coefficients) of the innovation components according to the G7 countries and the global innovation index, innovation effectiveness, innovationefficiency and innovation efficiency performance values of the countries of these countries for 2019 were determined.The innovation effectiveness performance values of the countries are calculated by dividing the innovation output sub-index values of the countries by the innovation input sub-index values of the countries. The Criteria Importance Through Intercriteria Correlation(CRITIC)method was applied to calculate the importance degrees (weighting coefficients) of innovation components by country. Data Envelopment Analysis (DEA) method was used to determine the innovation efficiency performance values of the countries. Finally, the Efficiency Analysis Technique with Output Satisficing(EATWIOS) method was applied to calculate the innovation efficiency performance values of these countries. Within the framework of the findings, significant differences were determined between the levels of significance of the components that make up the innovation input and output sub-indexes according to theG7 countries. This situation shows that the importance of innovation components by country is not generally formed in the same innovation component and components. Again, according to the findings, it has been determined that there are no significant differences in general between the global innovation index, innovation effectiveness and innovation efficiency performance values of the countries. In terms of innovation efficiency performance, it has been determined that other countries other than the Canadian country provide innovation efficiency. However, the fact that the innovation efficiency value of the Canadian country is close to 1 is considered to be not far in providing innovation efficiency. Within the scope of the study, the fact that the countries' innovation effectiveness, efficiency and productivity rankings differ from each other shows that the concepts of effectiveness, efficiency and productivity are different from each other. In addition, it has been concluded that G7 countries have a certain innovation effectiveness, efficiency and productivity performance standard due to the lack of significant differences in overall innovation effectiveness, efficiency and productivity performance values. Thus, it has been concluded that there may be a positive relationship between the concept of innovation and economic development due to the fact that G7 countries have a certain innovation performance standard, countries care about innovation and the countries in question are economically developed.Apart from these, it was evaluated that standard numerical methods can be developed to measure the innovation effectiveness, efficiency and productivity performance of countries in terms of analysis method. In addition, it was evaluated that evaluating the innovation dimension in other dimensions affecting and affected by the innovation dimension would be more healthy in terms of understanding the innovation dimension within the framework of effectiveness, efficiency and productivity structures.

Kaynakça

Akça, H. S. (2018). Ekonomik büyüme ve inovasyon ilişkisi[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akkaya, D. (2016). İlköğretim 7.Sınıf öğrencilerinin inovasyon becerilerinin değerlendirilmesi[Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Archibugi, D., Denni, M.,& Filippetti, A. (2009). The global innovation scoreboard 2008: The dynamics of the innovative performances of countries.Italy: Pro inno Europa inno metrics, Italian national research council, CNR-IRPPS.

Ay Türkmen, M., & Aynaoğlu, Y. (2017). Küresel rekabet endeksi göstergelerin küresel inovasyon üzerine etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 5(4), 257-282.

Ayçin, E. (2019). Çok kriterli karar verme,Nobel Yayın.

Ayçin, E., & Çakın, E. (2019). Ülkelerin inovasyon performanslarının ölçümünde Entropi ve Mabac çok kriterli karar verme yöntemlerinin bütünleşik olarak kullanılması. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilmler Fakültesi Dergisi, 19(2), 326-351.

Cornell University, INSEAD, & WIPO. (2019). Global inovation index report(2019).

Esmer, Y., & Yüksel, M. (2019). Yerel yönetimlerde inovasyon uygulamalarına yönelik bir değerlendirme. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 11(2), 175-189.

Giunchiglia, F.(2013). Innovatione sociale la fuora frontiora,department ınformation engineering and computer science, DISI ‐ via sommarive 5 ‐ 38123 Povo, University of Trento.

Güler, A., Tezcan, N., Kutlu Furtuna, Ö., & Aybars, A. (2014). Firmaların Ar-ge ve İnovasyon Performansının Stratejik Analizi.İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Özkaracan Matbaacılık.

Hancıoğlu, Y. (2016). Küresel inovasyon endeksini oluşturan inovasyon girdi ve çıktı göstergeleri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon ile incelenmesi: OECD Örneği. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(4), 131-157.

Jankowska, B., Matysek, A., Jedrych, K., & Mroczek, D. (2017). Efficiency of national innovation systems –Poland and Bulgaria in the context of the global innovation index. Comparative Economic Research, 20(3), 77-94.

Kardos, M. (2012). The relationship between entrepreneurship, innovation and sustainable development. research on European Union countries. Procedia Economics and Finance(3), 1030–1035.

Eurostat, & OECD. (2005). Oslo klavuzu:Yenilik verilerinin toplanması ve yorumlanması için ilkeler, TÜBİTAK.

Ödemiş, M., Düzgün, E., & Düzgin, A. (2017). Turizm destinasyonlarının rekabet gücünü artırmasında inovasyonun yeri. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(4), 21-29.

Özbek, A. (2019). Çok kriterli karar verme yöntemleri ve excel ile problem çözümü kavram-teori-uygulama, Seçkin Yayıncılık.

Savaş, F. (2018). Veri zarflama analizi. B. F. Yıldırım, & E. Önder içinde, ''Operasyonel, yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri''(s. 201-227). Dora Yayınları.

Schneider, S. (2008). Länderclubs mit ähnlichen innovationssystemen. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 77(2), 65-78.

Ülkühan Bike, E., & Atay, Ö. (2020). Türkiye’nin yaratıcışehirleri. Bilig(92), 29-54.

Yaman Kahyaoğlu, D. (2019). İnovasyonu destekleyen örgüt kültürünün inovasyon yeteneğine etkisinde kuşak farkının rolü: Adana ili imalat sanayii örneği[Yayımlanmamış doktora tezi].Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yıldız, Y. K. (2018). İnovasyon endekslerine göre Türkiye'nin durumu ve sağlık sektörüne etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(2), 107-117.

Yılmaz, T. (2010). Küçük ve Orta Ölçekli İmalat İşletmelerinde Yenilik (İnovasyon) Yönetimi: İzmir İli Örneği[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi].Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2667-5625
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006

4.7b 2.5b