Aynı fiartlar Altında Yetiştirilen Farklı Üç Sofralık Alabalık Türünün (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) Kas Dokusu Yağ Asidi Profillerinin Karşılaştırılması

Son y›llarda ya¤ asitleriyle (FA) ilgili çal›flmalar deniz ürünlerindeki n-3 serisinin kalp hastal›klar›na karfl› olumlu etkileri üzerine yo¤unlaflm›flt›r. Bu çal›flma ayn› yemi kullanarak yetifltirilen 3 farkl› alabal›k türünün (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) kas dokular›ndaki ya¤ asidi kompozisyonlar›n› belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r. Toplam doymufl ya¤ asitleri (SFA) içerisinde palmitic asit (16:0), tekli doymam›fl ya¤ asitleri içerisinde oleik asit (18:1 n-9) en çok bulunan ya¤ asitleri olup türler aras›nda önemli farkl›l›klar (P < 0.05) ç›km›flt›r. Doymufl ya¤ asitleri bak›m›ndan türler aras›nda önemli farklar (P < 0.01) olurken O. mykiss en yüksek de¤ere (%31.92), S. trutta fario ise en düflük de¤ere sahip olmufltur. Bunun yan› s›ra tekli doymam›fl ya¤ asitleri (MUFA) bak›m›ndan da türler aras›nda önemli (P < 0.01) farkl›l›klar tespit edilmifltir. Kas dokular›nda MUFA miktar› en yüksek S. trutta fario (%41.90), O. mykiss ise (%30.81)’lik de¤eriyle en düflük de¤ere sahip olmufltur. Türler aras›nda çoklu doymam›fl ya¤ asitleri (PUFA) bak›m›ndan önemli farkl›l›klar (P > 0.05) bulunamam›flt›r. n-3 PUFA bak›m›ndan en yüksek O. mykiss (%22.41) olurken, n-6 PUFA bak›m›ndan ise S. trutta fario olmufltur. Eicosapentaenoik asit (20:5 n-3) miktar› s›ras›yla O. mykiss (%3.07), S. alpinus (%3.03) ve S. trutta fario (%1.78) ç›km›flt›r. O. mykiss ayn› zamanda en yüksek dokosahexaenoik asit (22:6 n-3) miktar›na sahip olmufltur (%19.17), S. alpinus (%15.48) ve S. trutta fario (%12.74) lük de¤erlerle önemli farkl›l›klar (P < 0.01) göstermifllerdir. Yine n-3/n-6 oran› bak›m›ndan ve insan sa¤l›¤› için önemli olan n-3 PUFA n›n bir kriteri olarak kullan›lande¤erler s›ras›yla bal›k türlerinde 1.58, 1.27, 0.95 (O. mykiss, S. alpinus and S. trutta fario). Sonuç olarak FA analizleri gökkufla¤›(O. mykiss)’in n-3 PUFA miktar› bak›m›ndan daha zengin oldu¤u sonucunu desteklemektedir.

Comparison of Muscle Fatty Acids of Three Trout Species (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) Raised under the Same Conditions

During recent decades, the study of fatty acids (FAs) belonging to the n-3 family in seafood has intensified due to their beneficial effect on cardiovascular disease. This study was undertaken to determine the FA composition of muscle lipids of three different farm raised trouts (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario and Oncorhynchus mykiss) fed the same diet and raised under the same conditions. Palmitic acid (16:0) in total saturated fatty acid (SFA) and oleic acid (18:1 n-9) in monounsaturated fatty acid (MUFA) were the most abundant FAs and significant differences (P < 0.05) were observed between fish species. The differences in total SFA among the trouts were significant (P < 0.01), and O. mykiss had the highest (31.92%) SFA content while S. trutta fario showed the lowest in their edible muscle tissue. However, there was a significantly (P < 0.01) opposite observation for MUFA among the trouts, in which S. trutta fario had the highest content (41.90%) of MUFA in their muscle tissue while O. mykiss had the lowest (30.81%). The differences for the polyunsaturated fatty acid (PUFA) content among the species were not significant (P > 0.05). O. mykiss had the highest n-3 PUFA (22.41%) while S. trutta fario showed the greatest n-6 PUFA concentration. Eicosapentaenoic acid (EPA, 20:5 n-3) concentrations were 3.07, 3.03 and 1.78% in O. mykiss, S. alpinus and S. trutta fario, respectively. In addition, O. mykiss had a higher content (19.17%) of docosahexaenoic acid (DHA, 22:6 n-3) than S. alpinus (15.45%) and S. trutta fario (12.74%), and the difference of this FA among the trouts was significant (P < 0.01). The ratios of n-3/n-6 PUFA content indicating the availability of n-3 PUFA that are beneficial for human health were 1.58, 1.27 and 0.95 for O. mykiss, S. alpinus and S. trutta fario, respectively. In conclusion, the results of this research for FA analysis suggest the superiority of rainbow trout (O. mykiss) for human nutrition in terms of n-3 PUFA contents and the effects on health.

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { tbtkveterinary151864, journal = {Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences}, issn = {1300-0128}, eissn = {1303-6181}, address = {}, publisher = {TÜBİTAK}, year = {2002}, volume = {26}, pages = {1097 - 1102}, doi = {}, title = {Comparison of Muscle Fatty Acids of Three Trout Species (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) Raised under the Same Conditions}, key = {cite}, author = {Haliloğlu, H. İbrahim and Aras, N. Mevlüt} }
APA Haliloğlu, H , Aras, N . (2002). Comparison of Muscle Fatty Acids of Three Trout Species (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) Raised under the Same Conditions . Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences , 26 (5) , 1097-1102 .
MLA Haliloğlu, H , Aras, N . "Comparison of Muscle Fatty Acids of Three Trout Species (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) Raised under the Same Conditions" . Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 26 (2002 ): 1097-1102 <
Chicago Haliloğlu, H , Aras, N . "Comparison of Muscle Fatty Acids of Three Trout Species (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) Raised under the Same Conditions". Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 26 (2002 ): 1097-1102
RIS TY - JOUR T1 - Comparison of Muscle Fatty Acids of Three Trout Species (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) Raised under the Same Conditions AU - H. İbrahim Haliloğlu , N. Mevlüt Aras Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1097 EP - 1102 VL - 26 IS - 5 SN - 1300-0128-1303-6181 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences Comparison of Muscle Fatty Acids of Three Trout Species (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) Raised under the Same Conditions %A H. İbrahim Haliloğlu , N. Mevlüt Aras %T Comparison of Muscle Fatty Acids of Three Trout Species (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) Raised under the Same Conditions %D 2002 %J Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences %P 1300-0128-1303-6181 %V 26 %N 5 %R %U
ISNAD Haliloğlu, H. İbrahim , Aras, N. Mevlüt . "Comparison of Muscle Fatty Acids of Three Trout Species (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) Raised under the Same Conditions". Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 26 / 5 (Mayıs 2002): 1097-1102 .
AMA Haliloğlu H , Aras N . Comparison of Muscle Fatty Acids of Three Trout Species (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) Raised under the Same Conditions. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2002; 26(5): 1097-1102.
Vancouver Haliloğlu H , Aras N . Comparison of Muscle Fatty Acids of Three Trout Species (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) Raised under the Same Conditions. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2002; 26(5): 1097-1102.
IEEE H. Haliloğlu ve N. Aras , "Comparison of Muscle Fatty Acids of Three Trout Species (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) Raised under the Same Conditions", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, c. 26, sayı. 5, ss. 1097-1102, May. 2002
  • ISSN: 1300-0128
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Yayıncı: TÜBİTAK

25.1b 32.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Mandibula Kırıklarında Tel, Polydioxanone ve Mini Plak Osteosentez Materyallerinin Kırık Kaynamasına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması: Tavşanlarda Deneysel Çalışma

Hasan BİLGİLİ

Thymic Nurse Cells Determined In Situ at the Light and Electron Microscopic Level

F. Figen KAYMAZ, Attila DAĞDEVİREN

Light and Electron Microscopic Examination of the Single Kidney of Unilateral Nephrectomized Rats during Pregnancy

H. Hamdi ÇELİK, Mustafa F. SARGON

Comparison of Four Diagnostic Techniques for Detecting Bovine Virus Diarrhoea Virus (BVDV) in Buffy Coat Samples after Long-Term Storage

Aykut ÖZKUL, Kadir YEŞİLBAĞ, İbrahim BURGU

Capoeta capoeta umbla Güldenstaedt. 1772 (Pisces: Cyprinidae)’nın Serum Gonadal Steroid ve Serum Lipitlerinin Yıllık Değişim Seyri

Orhan ERDOĞAN, Halil İbrahim HALİLOĞLU, Abdulkadir ÇİLTAŞ

Detection and RFLP Analysis of Canine Parvovirus (CPV) DNA by Polymerase Chain Reaction (PCR) in a Dog

Aykut ÖZKUL

The Ichthyoplankton of İzmir Bay: A One-Year Study of Fish Eggs and Larvae

Belgin HOŞSUCU, Yeşim AK

Effects of Hexachlorobenzene on Rat Renal Cortex: An Ultrastructural Study

Emel KOPTAGEL, Hüseyin Eray BULUT

Effect of Sodium Chloride Supplementation Provided through Drinking Water and/or Feed on Performance of Japanese Quails (Coturnix coturnix Japonica)

Güray ERENER, Nuh OCAK, Aslı ÖZDAŞ

Analysis of the Crude Antigen of Hymenolepis nana from Mice by SDS-PAGE and the Determination of Specific Antigens in Protein Structure by Western Blotting

Bahadır GÖNENÇ