The challenges of the medical doctors working in the intensive care unit during COVID-19 pandemic

Aim: Healthcare professionals working in intensive care unit (ICU) have been in the frontline from the beginning of COVID-19 pandemic. We aimed to evaluate the technical and psychological difficulties encountered by medical doctors working in the ICU of the hospitals within XXX University Faculty of Medicine during this pandemic. Material and Methods: A questionnaire consisting of 52 questions was applied to the medical doctors working in the ICUs of Başkent University affiliated centers. Personal protective equipment (PPE) includes; surgical mask, N95: N95 mask, face shield, glove, overalls, overshoe, goggles, intubation cabin. Results: Out of the 73 ICU physicians who were invited to participate, 62 (84.9%) of them completed the survey. Out of 59.7% of the participants stated that they did not feel safe while caring for the patients. The most common reason for their insecurity was the fear of contamination (70.3%). Out of 69.4% ICU physicians stated that their anxiety level was moderate. It was observed that the anxiety level of ICU physicians decreased as the number of patients followed up increased (p = 0.025), the increase in the number of hospital beds was found to be significantly associated with increased anxiety level (p = 0.015). It was found that the presence of anxiety complaint increased the state of having high anxiety related to COVID-19 disease 28.3 times (p = 0.001). Conclusion: We found that more than half of the physicians participating in our study didn’t have any problem of protective personal equipment (PPE) deficiency, which is one of the most important technical difficulties. Regarding psychological difficulties, we found that doctors who had anxiety complaints before had much more difficulties in managing the pandemic process than others.

COVID-19 salgını sırasında yoğun bakım ünitesinde çalışan doktorların yaşadığı zorluklar

Amaç: Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) çalışan sağlık çalışanları, COVID-19 salgınının başlangıcından itibaren ön saflarda yer aldı. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde görev yapan doktorların, bu pandemi sürecinde karşılaştıkları teknik ve psikolojik zorlukları değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Başkent Üniversitesine bağlı merkezlerin yoğun bakım ünitelerinde çalışan doktorlara 52 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya davet edilen 73 yoğun bakım doktorundan 62'si (%84,9) anketi tamamladı. Katılımcıların %59,7'si hastalara bakarken kendilerini güvende hissetmediklerini belirtmişlerdir. Güvensizliklerinin en yaygın nedeni kontaminasyon korkusuydu (%70,3). YBÜ doktorlarının %69,4'ü kaygı düzeylerinin orta düzeyde olduğunu belirtmiştir. Takip edilen hasta sayısı arttıkça YBÜ doktorlarının kaygı düzeyinin azaldığı (p=0,025), hastane yatak sayısındaki artışın kaygı düzeyinin artmasıyla anlamlı olarak ilişkili olduğu (p=0,015) görüldü. Öncesinde var olan anksiyete şikayetinin, COVID-19 hastalığına ilişkin anksiyeteyi 28,3 kat arttırdığı tespit edildi (p=0,001). Sonuç: Çalışmamıza katılan doktorların yarısından fazlasının en önemli teknik zorluklardan biri olan kişisel koruyucu ekipman (KKE) eksikliği sorununu yaşamadığını tespit ettik. Psikolojik zorluklar söz konusu olduğunda, daha önce anksiyete şikayetleri olan doktorların pandemi sürecini yönetmede diğerlerine göre çok daha fazla zorluk yaşadıklarını gördük.

___

1. WHO. Novel coronavirus – China. Jan 12, 2020. http://www.who. int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/en/ (accessed Jan 19, 2020).

2. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü COVID-19 (SARS-Cov-2 Enfeksiyonu) Rehberi Bilim Kurulu Çalışması https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf

3. Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy. JAMA 2020; 323: 1574-81. Erratum in: JAMA 2021; 325: 2120

4. Centers for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-commemoration/pandemic-timeline-1918.htm

5. Freitas ARR, Napimoga M, Donalisio MR. Assessing the severity of COVID-19. Epidemiol Serv Saude 2020; 29: 2020119

6. Reed C, Biggerstaff M, Finelli L et al. Novel framework for assessing epidemiologic effects of influenza epidemics and pandemics. Emerg Infect Dis 2013; 19: 85-91.

7. https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/213202011418-saglikcalisanibrosur.pdf

8. Alhazzani W, Møller MH, Arabi YM et al. Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of critically ill adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Intensive Care Med 2020; 46: 854-87.

9. Pappa S, Ntella V, Giannakas T, Giannakoulis VG, Papoutsi E, Katsaounou P. Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. Brain Behav Immun. 2020; 88: 901-7. Erratum in: Brain Behav Immun 2021; 92: 247.

10. Lai J, Ma S, Wang Y et al. Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019. JAMA Netw Open 2020; 3: 203976.

11. Preti E, Di Mattei V, Perego G et al. The Psychological Impact of Epidemic and Pandemic Outbreaks on Healthcare Workers: Rapid Review of the Evidence. Curr Psychiatry Rep 2020; 22: 43.

12. Mattila E, Peltokoski J, Neva MH, Kaunonen M, Helminen M, Parkkila AK. COVID-19: anxiety among hospital staff and associated factors. Ann Med 2021; 53: 237-46.

13. Azoulay E, De Waele J, Ferrer R et al. Symptoms of burnout in intensive care unit specialists facing the COVID-19 outbreak. Ann Intensive Care 2020; 10: 110.

14. Xu J, Xu QH, Wang CM, Wang J. Psychological status of surgical staff during the COVID-19 outbreak. Psychiatry Res 2020; 288: 112955.

___

Turkish Journal of Clinics and Laboratory
  • ISSN: 2149-8296
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2010

2.6b555

Sayıdaki Diğer Makaleler

Intra-operative diagnosis in an adult patient operated with the pre-diagnosis of ventricular septal rupture after acute infero-post MI: Congenital posterior ventricular septal defect.

Ferhat BORULU, Eyüp ÇALIK, Yasin KILIÇ, Bilgehan ERKUT

Ostomi kapatılan hastalarda negatif basınçlı insizyon yönetim sistemi kullanımının etkinliği

Ramazan TOPÇU, İsmail SEZİKLİ, Murat KENDİRCİ, İbrahim Tayfun ŞAHİNER

Primary bone tumors and tumor-like lesions of the radius operated in a tertiary orthopedic oncology center

Ömer SOFULU

Knowledge, attitudes, and behaviors of academics regarding travel-related infections

Tuğba YANIK YALÇIN, Mustafa SUNBUL, Hakan LEBLEBICIOGLU

Toraks cerrahisinde postoperatif analjezi yönetimi: iki yıllık deneyimlerimiz

Gülay ÜLGER, Musa ZENGİN, Ramazan BALDEMİR, Ali ALAGÖZ, Hilal SAZAK

Yoğun bakım ünitelerinde santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu sıklığı, mikrobiyolojik etkenleri, antibiyotiklere duyarlılıkları ve risk faktörlerinin belirlenmesi

Nuran SARI, Çiğdem EROL, Kenan HIZEL

Kan kültüründe lalite yönetim sisteminin önemi: Kontaminasyon oranları

Nuray ARI, Emine ŞÖLEN, Neziha YILMAZ

Gebelikte COVID-19 hastalığının takip ve tedavisi

Tuğba SARI

The relationship between red blood cell distribution width and isolated coronary ectasia

Dilay KARABULUT, Umut KARABULUT, Cennet YILDIZ, Ersan OFLAR, Müge BİLGE, Gülçin ŞAHİNGÖZ ERDAL, Nihan TURHAN, Faruk AKTÜRK, Gülsüm BINGÖL, NİLGÜN IŞIKSAÇAN

The frequency, epidemiology and risk factors of bloodstream infections in febrile neutropenic patients with hematologic malignancies

Çiğdem EROL, Nuran SARI, Sahika Zeynep AKI, Esin ŞENOL