Tekyıllık Baklagil + Tritikale Karışımlarının Ot ve Tohum Verimi, Ot Kalitesi ve Baklagiller Tarafından Toprağa Nakledilen NO3 - -N Miktarı Üzerine Bir Araştırma

1998-1999 ve 1999-2000 y›llar›nda Gaziosmanpafla Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme tarlalar›nda yürütülen çal›flmada tüylü fi¤, mürdümük ve tritikalenin yal›n ekimleri ile baklagil + tritikale ikili kar›fl›mlar›n›n ot verimi ve kalitesi araflt›r›lm›flt›r. Araflt›rma sonuçlar›na göre, en yüksek kuru madde verimi (10.06 t/ha) % 50 452 No’lu mürdümük + % 50 tritikale kar›fl›m›ndan, en yüksek tohum verimi (5.38 t/ha) % 50 38 No’lu mürdümük hatt› + % 50 tritikale kar›fl›m›ndan al›nm›flt›r. Ayr›ca, baklagiller taraf›ndan topra¤a transfer edilen en yüksek NO3 - -N miktar› (0.079 t/ha) tüylü fi¤in saf ekiminden elde edilmifltir. En yüksek ham protein oran› (% 22.50) saf 38 No’lu mürdümük hatt›ndan ve en yüksek ham protein verimi (1.56 t/ha) ise % 50 452 No’lu mürdümük + % 50 tritikale kar›fl›m›ndan al›nm›flt›r. Öte yandan, en yüksek ham selüloz oran› (% 26.32) ve ham kül oran› (% 17.28); % 50 tüylü fi¤ + % 50 tritikale kar›fl›m›ndan al›nm›flt›r. Ayr›ca, en yüksek ham selüloz verimi (2.50 t/ha) ve ham kül verimi (1.61 t/ha) % 50 tüylü fi¤ + % 50 tritikale içeren kar›fl›mlardan elde edilmifltir

The Amount of NO3--N Transferred to Soil by Legumes, Forage and Seed Yield, and the Forage Quality of Annual Legume + Triticale Mixtures

The forage yield and quality of hairy vetch, grasspea and triticale grown alone and as mixtures of legume + triticale were investigated in field experiments conducted in the fields of the Faculty of Agriculture of Gaziosmanpaşa University in 1998-1999 and 1999-2000. The highest dry matter (10.06 t/ha) and crude protein yields (1.56 t/ha) were obtained from the mixture including 50% Line-452 of grasspea + 50% triticale. On the other hand, the highest seed yield (5.38 t/ha) was achieved from the 50% Line-38 of grasspea + 50% triticale mixture. The amount of NO3--N transferred to the soil by legumes (0.079 t/ha) was highest in the pure sowing of hairy vetch, whereas crude protein content was highest in the pure Line-38 of grasspea. In addition, the highest crude fiber (26.32%) and crude ash contents (17.28%), and crude fiber (2.50 t/ha) and crude ash yields (1.61 t/ha) were obtained from the 50% hairy vetch + 50% triticale mixtures. In conclusion, the 50% Line-452 of grasspea + 50% triticale mixture is recommended for dry matter and crude protein yields. The 50% Line-38 of grasspea + 50% triticale mixture produced the best seed yield and so it is recommended for this purpose in this region.

___

Bibtex @konferans bildirisi { tbtkagriculture138649, journal = {Turkish Journal of Agriculture and Forestry}, issn = {1300-011X}, eissn = {1303-6173}, address = {}, publisher = {TÜBİTAK}, year = {2002}, volume = {26}, pages = {281 - 288}, doi = {}, title = {The Amount of NO3--N Transferred to Soil by Legumes, Forage and Seed Yield, and the Forage Quality of Annual Legume + Triticale Mixtures}, key = {cite}, author = {Büyükburç, Uğur} }
APA Büyükburç, U . (2002). The Amount of NO3--N Transferred to Soil by Legumes, Forage and Seed Yield, and the Forage Quality of Annual Legume + Triticale Mixtures . Turkish Journal of Agriculture and Forestry , 26 (5) , 281-288 .
MLA Büyükburç, U . "The Amount of NO3--N Transferred to Soil by Legumes, Forage and Seed Yield, and the Forage Quality of Annual Legume + Triticale Mixtures" . Turkish Journal of Agriculture and Forestry 26 (2002 ): 281-288 <
Chicago Büyükburç, U . "The Amount of NO3--N Transferred to Soil by Legumes, Forage and Seed Yield, and the Forage Quality of Annual Legume + Triticale Mixtures". Turkish Journal of Agriculture and Forestry 26 (2002 ): 281-288
RIS TY - JOUR T1 - The Amount of NO3--N Transferred to Soil by Legumes, Forage and Seed Yield, and the Forage Quality of Annual Legume + Triticale Mixtures AU - Uğur Büyükburç Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Agriculture and Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 288 VL - 26 IS - 5 SN - 1300-011X-1303-6173 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agriculture and Forestry The Amount of NO3--N Transferred to Soil by Legumes, Forage and Seed Yield, and the Forage Quality of Annual Legume + Triticale Mixtures %A Uğur Büyükburç %T The Amount of NO3--N Transferred to Soil by Legumes, Forage and Seed Yield, and the Forage Quality of Annual Legume + Triticale Mixtures %D 2002 %J Turkish Journal of Agriculture and Forestry %P 1300-011X-1303-6173 %V 26 %N 5 %R %U
ISNAD Büyükburç, Uğur . "The Amount of NO3--N Transferred to Soil by Legumes, Forage and Seed Yield, and the Forage Quality of Annual Legume + Triticale Mixtures". Turkish Journal of Agriculture and Forestry 26 / 5 (Mayıs 2002): 281-288 .
AMA Büyükburç U . The Amount of NO3--N Transferred to Soil by Legumes, Forage and Seed Yield, and the Forage Quality of Annual Legume + Triticale Mixtures. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2002; 26(5): 281-288.
Vancouver Büyükburç U . The Amount of NO3--N Transferred to Soil by Legumes, Forage and Seed Yield, and the Forage Quality of Annual Legume + Triticale Mixtures. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2002; 26(5): 281-288.
IEEE U. Büyükburç , "The Amount of NO3--N Transferred to Soil by Legumes, Forage and Seed Yield, and the Forage Quality of Annual Legume + Triticale Mixtures", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, c. 26, sayı. 5, ss. 281-288, May. 2002