Klemantin Mandarininde Bilezik Alma ve GA3 Uygulamaları ile İlave Beslenme Uygulamalarının Meyve Verimi, Meyve Tutumu ve Meyve İriliği Üzerine Etkileri

Küçük meyveli bir tür olan mandarinde meyve irili¤inin az olmas›, gerek iç pazar ve gerekse d›fl pazar bak›m›ndan önemli bir sorundur. Ülkemizde yayg›n olarak yetifltirilen mandarin çeflitlerinden birisi olan Klemantin mandarininde verim ve meyve irili¤i bak›m›ndan büyük problemler vard›r. Bu problemleri çözmeye yönelik olarak yap›lan çal›flmalarda meyve verim ve irili¤i üzerine en olumlu etki yapan uygulama olarak bilezik alma ortaya ç›km›flt›r. Fakat, bu uygulamalar›n uzun y›llar tekrarlanmas› durumunda, verim ve meyve irili¤inin zamanla eski düzeyine indi¤i belirlenmifltir. Bu çal›flmada Klemantin mandarininde verim ve meyve irili¤ini art›rmak üzere bilezik alma uygulamalar›na ek olarak GA3, deniz yosunu özü ve demir flelat içeren 8 farkl› uygulama yap›lm›flt›r.Uygulamalar›n etkilerini görmek amac›yla meyve verimi, meyve tutum oran› ve meyve kalibrasyonu araflt›r›lm›flt›r. ‹ki y›ll›kbulgulara göre, verim ve pazarlanabilir meyve miktar› bak›m›ndan oldukça iyi sonuçlar veren gibberellik asit ilaveli çift bilezik alma(ÇB+GA3) uygulamas› en baflar›l› uygulama olmufltur.

Effects of Girdling, GA3 Applications and Additional Nutrient Applications on Fruit Yield, Fruit Set and Fruit Size in the Clementine Mandarin

In small fruit species, like the mandarin, fruit size is lower in Turkey than in other countries and this has a negative effect on their marketing. There are problems with fruit yield and size in the Clementine mandarin, which is a commonly grown mandarin cultivar in Turkey. To solve these problems, various studies have been carried out. Girdling is one of the methods studied and it had positive effects on fruit yield and size without lowering the fruit quality. However, fruit yield and fruit size were reduced to previous levels if the treatment was repeated over a long period. In addition to girdling, GA3, seaweed extract, and Fe-chelate were used in order to increase fruit yield and fruit size. Double girdling at the end of flowering and gibberellic acid (ÇB+GA3) applications are recommended, since they have a positive effect on the yield and the amount of marketable fruit.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tbtkagriculture138671, journal = {Turkish Journal of Agriculture and Forestry}, issn = {1300-011X}, eissn = {1303-6173}, address = {}, publisher = {TÜBİTAK}, year = {2002}, volume = {26}, pages = {71 - 78}, doi = {}, title = {Klemantin Mandarininde Bilezik Alma ve GA3 Uygulamaları ile İlave Beslenme Uygulamalarının Meyve Verimi, Meyve Tutumu ve Meyve İriliği Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Yeşiloğlu, Turgut} }
APA Yeşiloğlu, T . (2002). Klemantin Mandarininde Bilezik Alma ve GA3 Uygulamaları ile İlave Beslenme Uygulamalarının Meyve Verimi, Meyve Tutumu ve Meyve İriliği Üzerine Etkileri . Turkish Journal of Agriculture and Forestry , 26 (2) , 71-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbtkagriculture/issue/11646/138671
MLA Yeşiloğlu, T . "Klemantin Mandarininde Bilezik Alma ve GA3 Uygulamaları ile İlave Beslenme Uygulamalarının Meyve Verimi, Meyve Tutumu ve Meyve İriliği Üzerine Etkileri" . Turkish Journal of Agriculture and Forestry 26 (2002 ): 71-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbtkagriculture/issue/11646/138671>
Chicago Yeşiloğlu, T . "Klemantin Mandarininde Bilezik Alma ve GA3 Uygulamaları ile İlave Beslenme Uygulamalarının Meyve Verimi, Meyve Tutumu ve Meyve İriliği Üzerine Etkileri". Turkish Journal of Agriculture and Forestry 26 (2002 ): 71-78
RIS TY - JOUR T1 - Klemantin Mandarininde Bilezik Alma ve GA3 Uygulamaları ile İlave Beslenme Uygulamalarının Meyve Verimi, Meyve Tutumu ve Meyve İriliği Üzerine Etkileri AU - Turgut Yeşiloğlu Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Agriculture and Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 78 VL - 26 IS - 2 SN - 1300-011X-1303-6173 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agriculture and Forestry Klemantin Mandarininde Bilezik Alma ve GA3 Uygulamaları ile İlave Beslenme Uygulamalarının Meyve Verimi, Meyve Tutumu ve Meyve İriliği Üzerine Etkileri %A Turgut Yeşiloğlu %T Klemantin Mandarininde Bilezik Alma ve GA3 Uygulamaları ile İlave Beslenme Uygulamalarının Meyve Verimi, Meyve Tutumu ve Meyve İriliği Üzerine Etkileri %D 2002 %J Turkish Journal of Agriculture and Forestry %P 1300-011X-1303-6173 %V 26 %N 2 %R %U
ISNAD Yeşiloğlu, Turgut . "Klemantin Mandarininde Bilezik Alma ve GA3 Uygulamaları ile İlave Beslenme Uygulamalarının Meyve Verimi, Meyve Tutumu ve Meyve İriliği Üzerine Etkileri". Turkish Journal of Agriculture and Forestry 26 / 2 (Şubat 2002): 71-78 .
AMA Yeşiloğlu T . Klemantin Mandarininde Bilezik Alma ve GA3 Uygulamaları ile İlave Beslenme Uygulamalarının Meyve Verimi, Meyve Tutumu ve Meyve İriliği Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2002; 26(2): 71-78.
Vancouver Yeşiloğlu T . Klemantin Mandarininde Bilezik Alma ve GA3 Uygulamaları ile İlave Beslenme Uygulamalarının Meyve Verimi, Meyve Tutumu ve Meyve İriliği Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2002; 26(2): 71-78.
IEEE T. Yeşiloğlu , "Klemantin Mandarininde Bilezik Alma ve GA3 Uygulamaları ile İlave Beslenme Uygulamalarının Meyve Verimi, Meyve Tutumu ve Meyve İriliği Üzerine Etkileri", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, c. 26, sayı. 2, ss. 71-78, Şub. 2002