Zarardan Kaçınma, Tekrarlayıcı Düşünme, Kontrol Odağı ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkiler: Durumsal Aracılık Modeli

Depresif belirtilerin zarardan kaçınma, kontrol odağı ve tekrarlayıcı düşünme ile ilişkisi ayrı ayrı pek çok çalışmadaçalışılmış olmasına rağmen, alanyazında bu değişkenlerin birlikte ele alındığı bir araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, zarardan kaçınma ile depresif belirtiler arasındaki ilişkide tekrarlayıcı düşünmenin aracı etkisini, bu aracı ilişkideise kontrol odağının düzenleyici etkisini incelemek amacıyla Hayes (2013)’in önerdiği durumsal aracılık (moderatedmediation) modeli test edilmiştir. Araştırmanın örneklemini Ege Üniversitesi’nde eğitim alan 359 üniversite öğrencisioluşturmaktadır. Mizaç ve Karakter Envanteri’nin Zarardan Kaçınma Alt Ölçeği, Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeği, Kontrol Odağı Ölçeği ve Beck Depresyon Envanteri veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Sonuçlara göre; zarardan kaçınma ve depresif belirtiler arasındaki ilişkide tekrarlayıcı düşünmenin kısmi aracılık etkisi vardır. Ayrıca, tekrarlayıcıdüşünme aracılığıyla ortaya çıkan zarardan kaçınma ve depresif belirtiler ilişkisinde dışsal kontrol odağı değişkeninindüzenleyici etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu aracılık ilişkisinin, dışsal kontrol odağı arttıkça daha kuvvetli olduğu bulunmuştur. Bu bulgular, depresif belirtilerin azalmasında bilişsel davranışçı tedavinin önemini desteklemekle birlikte,bu tedaviye ek olarak ruminasyon odaklı tekniklerin de katkı sağlayabileceğini vurgulamaktadır

The Relationships among Harm Avoidance, Repetitive Thinking, Locus of Control and Depressive Symptoms: A Moderated Mediation Model

Although the relationships between depressive symptoms and harm avoidance, locus of control, and repetitive thinking have been studied in many studies, there is no research including these variables together in the literature. In this study, a moderated mediation model proposed by Hayes (2013) was tested to examine the mediating effect of repetitive thinking between harm avoidance and depressive symptoms, and to examine the moderating effect of the locus of control on this mediation model. The sample consists of 359 university students in Ege University. Temperament Character Inventory-Harm Avoidance Subscale, Repetitive Thinking Questionnaire, Locus of Control Scale, Beck Depression Inventory were used as data collection tools. According to the results, repetitive thinking had a partial mediating effect on the relationships between harm avoidance and depressive symptoms. Moreover, locus of control had a moderating effect on the relationship between harm avoidance and depressive symptoms which was mediated by repetitive thinking. It has been found that this mediation is stronger as the external locus of control increases. While supporting the importance of cognitive behavioral therapy in reducing depressive symptoms, these findings emphasize that rumination-focused techniques may also contribute to the treatment

___

 • Abela, J. R. ve Hankin, B. L. (2011). Rumination as a vulnerability factor to depression during the transition from early to middle adolescence: A multiwave longitudinal study. Journal of Abnormal Psychology, 120(2), 259–271.
 • Akbağ, M., Sayıner, B. ve Sözen, D. (2005). Üniversite öğrencilerinde stres düzeyi, denetim odağı ve depresyon düzeyi arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 59–74.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (2015). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı, beşinci baskı (DSM-5): Tanı ölçütleri başvuru el kitabı (E. Köroğlu, Çev. Ed.). Ankara: Hekimler Yayın Birliği. (Orijinal çalışma basım tarihi 2013).
 • Arkar, H. (2010). Depresif duygudurum ile kişilik arasındaki ilişki: Beck depresyon envanteri ile mizaç ve karakter envanteri’nin karşılaştırılması. New Symposium Journal, 48 (2), 116–121.
 • Arkar, H., Sorias, O., Tunca, Z., Şafak, C., Alkın, T., Akdede, B. B. ve Cimilli, C. (2005). Mizaç ve karakter envanterinin Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(3), 190–204.
 • Aylaz, R., Kaya, B., Dere, N., Karaca, Z. ve Bal, Y. (2007). Sağlık yüksekokulu öğrencileri arasındaki depresyon sıklığı ve ilişkili etkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8(1), 46–51.
 • Bagby, R. M., Quilty, L. C., Segal, Z. V., McBride, C. C., Kennedy, S. H. ve Costa Jr, P. T. (2008). Personality and differential treatment response in major depression: A randomized controlled trial comparing cognitive-behavioural therapy and pharmacotherapy. The Canadian Journal of Psychiatry, 53(6), 361–370.
 • Bal, Z. E., Solmaz, M., Aker, D. A., Akın, E. ve Köse, S. (2017). Temperament and character dimensions of personality in patients with generalized anxiety disorder. Journal of Mood Disorders, 7(1), 10–19.
 • Bayram, N. ve Bilgel, N. (2008). The prevalence and socio-demographic correlations of depression, anxiety and stress among a group of university students. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 43(8), 667–672.
 • Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. E. ve Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: The Guilford Press.
 • Beck, A.T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J. ve Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561–571.
 • Borkovec, T. D., Robinson, E., Pruzinsky, T. ve DePree, J. A. (1983). Preliminary exploration of worry: Some characteristics and processes. Behaviour Research and Therapy, 21(1), 9–16.
 • Bostanci, M., Ozdel, O., Oguzhanoglu, N. K., Ozdel, L., Ergin, A., Ergin, N. ve Karadag, F. (2005). Depressive symptomatology among university students in Denizli, Turkey: Prevalence and sociodemographic correlates. Croatian Medical Journal, 46(1), 96–100.
 • Burger, J. M. (1984). Desire for control, locus of control, and proneness to depression. Journal of Personality, 52(1), 71–89.
 • Carter, J. D., Frampton, C., Mulder, R. T., Luty, S. E., McKenzie, J. M. ve Joyce, P. R. (2009). Rumination: Relationship to depression and personality in a clinical sample. Personality and Mental Health, 3(4), 275–283.
 • Chen, C.Y., Lin, S. H., Li P., Huang, W. L. ve Lin, Y. H. (2015). The role of the harm avoidance personality in depression and anxiety during the medical internship. Medicine, 94(2), e389.
 • Cloninger, C. R. (1987). A systematic method for clinical description and classification of personality variants: A proposal. Archives of General Psychiatry, 44(6), 573–588.
 • Cloninger, C. R., Przybeck, T. R., Svrakic, D. M. ve Wetzel, R. D. (1994). The temperament and caracter inventory (TCI): A guide to its development and use. Center for Psychobiology of Personality. Department of Psychiatry, Washington University School of Medicine.
 • Cloninger, C. R., Svrakic, D. M. ve Przybeck, T. R. (1993). A Psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50, 975–990.
 • Dağ, İ. (2002). Kontrol odağı ölçeği (KOÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 77–90.
 • Darshani, R. K. N. D. (2014). A review of personality types and locus of control as moderators of stress and conflict management. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(2), 1–8.
 • Davison, G. C. ve Neale, J. M. (2004). Anormal Psikolojisi (7. Baskı). (İ. Dağ, Çev. Ed.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1998).
 • De Fruyt, F., Van De Wiele, L. ve Van Heeringen, C. (2000). Cloninger’s psychobiological model of temperament and character and the five-factor model of personality. Personality and Individual Differences, 29(3), 441–452.
 • Gawęda, Ł. ve Kokoszka, A. (2014). Meta-cognitive beliefs as a mediator for the relationship between Cloninger’s temperament and character dimensions and depressive and anxiety symptoms among healthy subjects. Comprehensive Psychiatry, 55(4), 1029–1037.
 • Goring, H. J. ve Papageorgiou, C. (2008). Rumination and worry: Factor analysis of self-report measures in depressed participants. Cognitive Therapy and Research, 32(4), 554–566.
 • Gökdağ, C. ve Arkar, H. (2016). Psikobiyolojik kişilik modeli ve bilişsel kuram arasındaki ilişkilerin majör depresyon tanılı hastalarda ve sağlıklı bireylerde incelenmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(4), 257–65.
 • Gülüm, İ. V. ve Dağ, İ. (2012). Tekrarlayıcı düşünme ölçeği ve bilişsel esneklik envanterinin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13(3), 216–223.
 • Harvey, A. G. (2004). Cognitive behavioural processes across psychological disorders: A transdiagnostic approach to research and treatment. New York: Oxford University Press.
 • Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York: Guilford Press.
 • Hirano, S., Sato, T., Narita, T., Kusunoki, K., Ozaki, N., Kimura, S., ...Uehara, T. (2002). Evaluating the state dependency of the temperament and character inventory dimensions in patients with major depression: A methodological contribution. Journal of Affective Disorders, 69(1), 31–38.
 • Hisli, N. (1989). Beck depresyon envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7(23), 3–13.
 • Hooke, G. R. ve Page, A. C. (2002). Predicting outcomes of group cognitive behavior therapy for patients with affective and neurotic disorders. Behavior Modification, 26(5), 648–658.
 • Horner, K. L. (1996). Locus of control, neuroticism, and stressors: Combined influences on reported physical illness. Personality and Individual Differences, 21(2), 195–204.
 • Jylhä, P. ve Isometsä, E. (2006). Temperament, character and symptoms of anxiety and depression in the general population. European Psychiatry, 21(6), 389–395.
 • Karaaslan, M. F., Bağcıoğlu, E., Bahçeci, B., Orhan, F. Ö., Biter, E. ve Altunören, Ö. (2010). İlk epizod major depresyon hastalarında mizaç ve karakter özelliklerinin tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırılması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 20(3), 240–245.
 • Karakaş, S. ve Arkar, H. (2012). Depresyon ve kaygının yordayıcısı olarak mizaç ve karakter boyutları. Türk Psikoloji Dergisi, 27(69), 21–30.
 • Kertz, S. J., Koran, J., Stevens, K. T. ve Björgvinsson, T. (2015). Repetitive negative thinking predicts depression and anxiety symptom improvement during brief cognitive behavioral therapy. Behaviour Research and Therapy, 68, 54–63. Kessler, R. C. ve Bromet, E. J. (2013). The epidemiology of depression across cultures. Annual Review of Public Health, 34, 119–138.
 • Kim, S. J., Kang, J. I. ve Kim, C. H. (2009). Temperament and character in subjects with obsessive-compulsive disorder. Comprehensive Psychiatry, 50(6), 567–572.
 • Köse, S., Sayar, K., Ak, I., Aydin, N., Kalelioǧlu, Ü., Kirpinar, I., ...Cloninger, C. R. (2004). Mizaç ve karakter envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, güvenirliği ve faktör yapısı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 14(3), 107–131.
 • Lester, D., Castromayor, I. ve İçli, T. (1991). Locus of control, depression and suicidal ideation among American, Philippine and Turkish students. The Journal of Social Psychology, 131(3), 447–449.
 • Mahoney, A. E., McEvoy, P. M. ve Moulds, M. L. (2012). Psychometric properties of the Repetitive Thinking Questionnaire in a clinical sample. Journal of Anxiety Disorders, 26(2), 359–367.
 • Manfredi, C., Caselli, G., Rovetto, F., Rebecchi, D., Ruggiero, G. M., Sassaroli, S. ve Spada, M. M. (2011). Temperament and parental styles as predictors of ruminative brooding and worry. Personality and Individual Differences, 50(2), 186–191.
 • Matsudaira, T. ve Kitamura, T. (2006). Personality traits as risk factors of depression and anxiety among Japanese students. Journal of Clinical Psychology, 62(1), 97–109.
 • McEvoy, P. M., Mahoney, A. E. ve Moulds, M. L. (2010). Are worry, rumination, and post-event processing one and the same? Development of the repetitive thinking questionnaire. Journal of Anxiety Disorders, 24, 509–519.
 • McEvoy, P. M., Watson, H., Watkins, E. R. ve Nathan, P. (2013). The relationship between worry, rumination, and comorbidity: Evidence for repetitive negative thinking as a transdiagnostic construct. Journal of Affective Disorders, 151(1), 313–320.
 • Merrill, K. A. ve Strauman, T. J. (2004). The role of personality in cognitive-behavioral therapies. Behavior Therapy, 35(1), 131–146.
 • Mertol, S. ve Alkın, T. (2012). Temperament and character dimensions of patients with adult separation anxiety disorder. Journal of Affective Disorders, 139(2), 199–203
 • Muris, P., Roelofs, J., Rassin, E., Franken, I. ve Mayer, B. (2005). Mediating effects of rumination and worry on the links between neuroticism, anxiety and depression. Personality and Individual Differences, 39(6), 1105–1111.
 • Nery, F. G., Hatch, J. P., Nicoletti, M. A., Monkul, E. S., Najt, P., Matsuo, K., ...Soares, J. C. (2009). Temperament and character traits in major depressive disorder: Influence of mood state and recurrence of episodes. Depression and Anxiety, 26(4), 382–388.
 • Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology, 100(4), 569–582.
 • Nolen-Hoeksema, S. (2004). The response styles theory. Depressive rumination: Nature, theory, and treatment içinde (107–124). Chichester: John Wiley & Sons.
 • Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E. ve Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. Perspectives on Psychological Science, 3(5), 400–424.
 • Papageorgiou, C. ve Wells, A. (2000). Treatment of recurrent major depression with attention training. Cognitive and Behavioral Practice, 7(4), 407– 413.
 • Papageorgiou, C. ve Wells, A. (2001). Positive beliefs about depressive rumination: Development and preliminary validation of a self-report scale. Behavior Therapy, 32(1), 13–26.
 • Papageorgiou, C. ve Wells, A. (2003). An empirical test of a clinical metacognitive model of rumination and depression. Cognitive Therapy and Research, 27(3), 261–273.
 • Papageorgiou, C. ve Wells, A. (Ed.). (2004). Depressive rumination: Nature, theory and treatment. Chichester: John Wiley & Sons.
 • Rector, N. A., Bagby, R. M., Segal, Z. V., Joffe, R. T. ve Levitt, A. (2000). Self-criticism and dependency in depressed patients treated with cognitive therapy or pharmacotherapy. Cognitive Therapy and Research, 24(5), 571–584.
 • Roelofs, J., Huibers, M., Peeters, F., Arntz, A. ve Van Os, J. (2008). Rumination and worrying as possible mediators in the relation between neuroticism and symptoms of depression and anxiety in clinically depressed individuals. Behaviour Research and Therapy, 46(12), 1283–1289.
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psycohological Monographs, 80(609), 1–28.
 • Rotter, J. B. (1990). Internal versus external control of reinforcement: A case history of a variable. American Psychologist, 45(4), 489–493.
 • Segerstrom, S. C., Stanton, A. L., Alden, L. E. ve Shortridge, B. E. (2003). A multidimensional structure for repetitive thought: What’s on your mind, and how, and how much?. Journal of Personality and Social Psychology, 85(5), 909–921.
 • Skorikov, V. B. ve VanderVoort, D. J. (2003). Relationships between the underlying constructs of the Beck depression inventory and the center for epidemiological studies depression scale. Educational and Psychological Measurement, 63(2), 319–335.
 • Şenormancı, Ö., Konkan, R., Güçlü, O., Şenormancı, G. ve Sungur, M. Z. (2013). Ruminatif yanıt biçimi ve fonksiyonel olmayan tutumların majör depresyonla ilişkisi. Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 26(2), 239–247.
 • Tok, E. S. S. ve Arkar, H. (2012). Psikobiyolojik kişilik modeli ile beş faktör kişilik kuramının Türk örnekleminde karşılaştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13, 262–269.
 • Trouillet, R. ve Gana, K. (2008). Age differences in temperament, character and depressive mood: A crosssectional study. Clinical Psychology & Psychotherapy, 15(4), 266–275.
 • Türkçapar, M. H. ve Sargın, A. E. (2012). Bilişsel davranışçı psikoterapiler: Tarihçe ve gelişim. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 1, 7–14.
 • Watkins, E., Scott, J., Wingrove, J., Rimes, K., Bathurst, N., Steiner, H., ...Malliaris, Y. (2007). Rumination-focused cognitive behaviour therapy for residual depression: A case series. Behaviour Research and Therapy, 45(9), 2144–2154.
 • Wells, A. (1990). Panic disorder in association with relaxation induced anxiety: An attentional training approach to treatment. Behavior Therapy, 21(3), 273–280.
 • Wilkinson, P. O., Croudace, T. J. ve Goodyer, I. M. (2013). Rumination, anxiety, depressive symptoms and subsequent depression in adolescents at risk for psychopathology: A longitudinal cohort study. BMC Psychiatry, 13(1), 250.
 • Yılmaz, A. E. (2015). Endişe ve ruminasyonun kaygı ve depresyon belirtileri üzerindeki rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, 26(2), 107–115.
 • Zuckerman, M. ve Cloninger, C. R. (1996). Relationships between Cloninger’s, Zuckerman’s, and Eysenck’s dimensions of personality. Personality and Individual Differences, 21(2), 283–285.