Ebeveyn Çatışması ve Ergenin Uyum Sorunları Arasındaki İlişkiler: Anne Babanın Kontrol Uygulamalarının Aracı Rolü

Bu araştırmanın amacı, ebeveyn çatışması ile ergenin uyum sorunları arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide, her iki ebeveynin davranışsal (izleme) ve psikolojik kontrol uygulamalarının aracı rolünü, yayılma hipotezi bağlamında, ebeveynve ergen cinsiyetine göre incelemektir. Araştırmaya orta sosyoekonomik düzeyden 7.-10. sınıflarda okumakta olantoplam 542 (316 kız ve 226 erkek) ergen katılmıştır. Ergenlerin yaş dağılımı 11.9 ile 18.3 arasında değişmektedir veyaş ortalaması 14.74’tür (S = 1.44). Psikolojik Kontrol Ölçeği, Ergen Aile Süreci-İzleme alt ölçeği, Çocukların EvlilikÇatışmasını Algılamaları-Çatışmanın Özellikleri alt ölçeği, Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Yalnızlık ve Sosyal Doyum Ölçeği ergenlere sınıf ortamında toplu olarak uygulanmıştır. Yapısal Eşitlik Modelianaliz sonuçlarına göre ana baba arasında algılanan çatışma, her ikisinin psikolojik kontrolünde artışla ve ergeni izlemedavranışlarındaki azalmayla ilişkilidir. Doğrudan ilişkiler, ana baba arasında algılanan çatışma karşısında, kızların dahaçok yalnızlık; erkeklerin ise akran ilişkilerinde daha fazla zorbalık gösterdiklerini ortaya koymuştur. Ana babalık davranışlarının aracı etkisine göre ise psikolojik kontrol, kızlarda akran zorbalığını, erkeklerde ise yalnızlığı kısmen ya datümüyle açıklamıştır. İzlemenin aracı etkisi ise sadece kızlarda ve ebeveyn çatışması ile akran zorbalığı arasındaki ilişkide gözlenmiştir. Belirtilen ilişkiler, ebeveyn cinsiyetinden çok ergen cinsiyetine göre farklılaşmıştır. Bulgular, klinikolmayan örneklemde hem çatışmanın doğrudan etkilerini hem de yayılma hipotezini desteklemiştir.

The Relation between Interparental Conflict and Adolescent’s Adjustment Problems: The Mediator Role of Parental Control Practices

This study aims to explore the maternal and paternal psychological and behavioral (monitoring) control as mediators in the relationships of adolescent’s perceived interparental conflict with bullying and loneliness. A total of 542 adolescents (316 females, 226 males) coming from middle SES families and from 7th to 10th grades (M = 14.74, SD = 1.44; range = 11.9 - 18.3) participated in the study. Psychological Control Questionnaire, Children’s Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC), UCLA Loneliness Scale and Loneliness and Social Dissatisfaction Scale, Bullying Scale, and Adolescent Family Process Measure (monitoring subscale) were administered to the students in a group session. Structural Equation Modeling analyses revealed that interparental conflict had a detrimental role on parental control behaviors leading to heightened psychological control and lessened parental monitoring. Interparental conflict also directly related to increase in female adolescents’ loneliness and male adolescents’ bullying. Psychological control mediated the relations between adolescents’ perceived interparental conflict and loneliness in males and bullying in females. As for monitoring, mediation was observed in the relation between interparental conflict and bullying only in females and for mothers. Our results support both the direct and spillover effects of interparental conflict on adolescent adjustment.

___

 • Anahar-Delibalta, S. (2013). The relationship among marital communication patterns, parental attitudes, and children externalizing internalizing behavior problems. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Asher, S. R., Hymel, S. ve Renshaw, P. D. (1984). Loneliness in children. Child Development, 55, 1456– 1464.
 • Asher, S. R. ve Wheeler, V. A. (1985). Children’s loneliness: A comparison of rejected and neglected peer status. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53, 500–505.
 • Bahçıvan-Saydam, R. ve Gençöz, T. (2005). Aile ilişkileri, ebeveynin çocuk yetiştirme tutumu ve kendilik değerinin gençler tarafından belirtilen davranış problemleri ile olan ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 20, 61–74.
 • Bandura, A. (1973). Aggression: A social learning theory analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Barber, B. K. (1996). Parental psychological control: Revisiting a neglected construct. Child Development, 67, 3296–3319.
 • Barber, B. K. ve Harmon, E. L. (2002). Violating the self: Parental psychological control of early adolescents and adolescents. B. K. Barber (Der.), Intrusive parenting: How psychological control affects children and adolescents içinde (15–52). Washington, DC: American Psychological Association Press.
 • Barber, B. K., Olsen, J. A., Hunter, S. B., Mcneely, J. M. ve Bose, K. (2007). Refining the measurement of parental control integrating input from adolescents. Society for Research in Child Development Conference, Mart, Boston, Massachusetts, USA.
 • Barber, B. K., Olsen, J. E. ve Shagle, S. C. (1994). Associations between parental psychological and behavioral control and youth internal and externalized behaviors. Child Development, 65, 1120–1136.
 • Barber, B. K., Xia, M., Olsen, J. A., McNeely, C. A. ve Bose, K. (2012). Feeling disrespected by parents: Refining the measurement and understanding of psychological control. Journal of Adolescence, 35(2), 273–287.
 • Baviskar, S. (2010). Does child gender moderate the relationship between interparental conflict and child outcomes? Findings from the Danish longitudinal study of children. Norsk Epidemiologi, 20(1), 63–75.
 • Benson, M. J., Buehler, C. ve Gerard, J. M. (2008). Interparental hostility and early adolescent problem behavior: Spill over via maternal acceptance, harshness, inconsistency, and intrusivenessThe Journal of Early Adolescence, 28, 428–454. doi:10.1177/0272431608316602.
 • Bradford, K., Barber, B. K., Olsen, J. A., Maughan, S. L., Ericksona, L. D., Ward, D. ve Stolz, H. E. (2003).A multi-national study of interparental conflict, parenting, and adolescent functioning: South Africa, Bangladesh, China, India, Bosnia, Germany, Palestine, Colombia, and the United States. Marriage & Family Review, 35(3-4), 107–137.
 • Buehler, C., Benson, M. J. ve Gerard, J. M. (2006). Interparental hostility and early adolescent problem behavior: The mediating role of specific aspects of parenting. Journal of Research on Adolescence, 16(2), 265–292.
 • Buehler, C. ve Gerard, J. M. (2002). Marital conflict, ineffective parenting, and children’s and adolescent’s maladjustment. Journal of Marriage and Family, 64, 78–92.
 • Buehler, C., Krishnakumar, A., Anthony, C., Tittsworth, S. ve Stone, G. (1994). Hostile interparental conflict and youth maladjustment. Family Relations, 43, 409–416.
 • Buehler, C., Lange, G. ve Franck, K. L. (2007). Adolescents’ cognitive and emotional responses to marital hostility. Child Development, 78(3), 775–789.
 • Chang, L., Lansford, J. E., Schwartz, D. ve Farver, J. M. (2004). Marital quality, maternal depressed affect, harsh parenting, and child externalising in Hong Kong Chinese families. International Journal of Behavioral Development, 28(4), 311–318.
 • Cicchetti, D. ve Rogosch, F. A. (2002). A developmental psychopathology perspective on adolescence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70(1), 6–20. doi:10.1037/0022-006X. 70.1.6.
 • Coiro, M. J. ve Emery, R. E. (1998). Do marriage problems affect fathering more than mothering? A quantitative and qualitative review. Clinical Child and Family Psychology Review, 1, 23–40.
 • Coln, K. L., Jordan, S. S. ve Mercer, S. H. (2013). A unified model exploring parenting practices as mediators of marital conflict and children’s adjustment. Child Psychiatry Human Development, 44, 419–429.
 • Cox, M. J. ve Paley, B. (1997). Families as systems. Annual Review of Psychology, 48, 243–267.
 • Cui, M. ve Conger, R. D. (2008). Parenting behavior as a mediator and moderator of the association between marital problems and adolescent maladjustment. Journal of Research on Adolescence, 18, 261–284.
 • Cummings, E. M., Davies, P. ve Simpson, K. (1994). Marital conflict, gender and children’s appraisals and coping efficacy as mediators of child adjustment. Journal of Family Psychology, 8, 141–149.
 • Cummings, E. M. ve Davies, P. T. (2002). Effects of marital conflict on children: Recent advances and emerging themes in process-oriented research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 31–63.
 • Cummings, E. M. ve Davies, P. T. (2010). Marital conflict and children: An emotional security perspective. New York and London: The Guilford Press.
 • Cummings, E. M., Merrilees, C. E. ve George, M. (2010). Fathers, marriages and families: Revisiting and updating the framework for fathering in family context. M. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (5. baskı) içinde (154–176). NewYork, NY: JohnWiley & Sons.
 • Cummings, E. M., Goeke-Morey, M. C. ve Papp, L. M. (2004). Everyday marital conflict and child aggression. Journal of Abnormal Child Psychology, 32, 191–202.
 • Davies, P. T. ve Cummings, E. M. (1994). Marital conflict and child adjustment: An emotional security hypothesis. Psychological Bulletin, 116(3), 387–411. David, K. M. ve Murphy, B. C. (2004). Interparental conflict and late adolescents’ sensitization to conflict: The moderating effects of emotional functioning and gender. Journal of Youth and Adolescence, 33(3), 187–200.
 • Davies, P. T. ve Lindsay, L. L. (2004). Interparental conflict and adolescent adjustment: Why does gender moderate early adolescent vulnerability? Journal of Family Psychology, 18(1), 160–170.
 • Davies, P. T. ve Lindsay, L. L. (2001). Does gender moderate the effects of marital conflict on children? J. H. Grych ve F. D. Fincham (Eds.), Interparental conflict and child development: Theory, research, and application içinde (64–97). New York: Cambridge University Press.
 • Davies, P. T. ve Windle, M. (1997). Gender-Specific pathways between maternal depressive symptoms, family discord, and adolescent adjustment. Developmental Psychology, 33(4), 657–668.
 • Demir, A. (1989). UCLA Yalnızlık Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 7(23), 14–18.
 • El-Sheikh, M. (2005).The role of emotional responses and physiological reactivity in the marital conflict– child functioning. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46(11), 1191–1199.
 • Erel, O. ve Burman, B. (1995). Interrelatedness of marital relations and parent-child relations: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 118, 108–132.
 • Fincham, F. D. (1998). Child development and marital relations. Child Development, 69(2), 543–574.
 • Fosco, G. M. ve Grych, J. H. (2012). Capturing the family context of emotion regulation: A fa-mily systems model comparison approach. Journal of Family Issues, 34, 557–578. doi:10.1177/0192513X12445889
 • Frosch, C. A. ve Mangelsdorf, S. C. (2001). Marital behavior, parenting behavior, and multiple reports of preschoolers’ behavior problems: Mediation or moderation? Developmental Psychology, 37, 502–519.
 • Galambos, N. L., Barker, E. T. ve Almeida, D. M. (2003). Parents do matter: Trajectories of change in externalizing and internalizing problems in early adolescence. Child Development, 72, 578–594.
 • Grolnick, W. S. (2003). The psychology of parental control: How well-meant parenting backfires. Mahwah, NJ: Erlbaum. Grych, J. H. ve Fincham, F. D. (1990). Marital conflict and children’s adjustment: A cognitive–contextual framework. Psychological Bulletin, 108, 267–290.
 • Grych, J. H., Seid, M. ve Fincham, F. D. (1992). Assessing marital conflict from the child’s perspective: The children’s perception on interperantal conflict scale. Child Development, 63, 558-572.
 • Güre, A. (2012). Evlilik ilişkisi ve ana babalık. M. Sayıl ve B. Yağmurlu (Ed.), Ana babalık: Kuram ve araştırma içinde (363–399), Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Gürmen, M. S. ve Rohner, R. P. (2014). Effects of marital distress on Turkish adolescents’ psychological adjustment. Journal of Child and Family Studies, 23, 1155–1162. doi: 10.1007/s10826-013-9773-7
 • Harma, M. (2008). The impact of parental control and marital conflict on adolescents’ self-regulation and adjustment. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Harold, G. T. ve Conger, R. D. (1997). Marital conflict and adolescent distress: The role of adolescent awareness. Child Development, 68, 333–350.
 • Hau, K. ve Marsh, H. W. (2004). The use of item parcels in structural equation modelling: Non-normal data and small sample sizes. British Journal of Mathematical Statistical Psychology, 57, 327–351.
 • Holmbeck, G. N. (1997). Toward terminological, conceptual, and statistical clarity in the study of mediators and moderators: Examples from the child-clinical and pediatric psychology literatures. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65(4), 599- 610.
 • Hu, L. ve Bentler P. M. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–55.
 • Jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (1999). LISREL8 User’s Reference Guide. Second Edition. Lincolnwood, IL: Scientific Software International.
 • Kaczynski, K. J., Lindahl, K. M., Malik, N. M. ve Laurenceau, J. P. (2006). Marital conflict, maternal and paternal parenting, and child adjustment: A test of mediation and moderation. Journal of Family Psychology, 20(2), 199–208.
 • Katz, L. F. ve Gottman, J. M. (1997). Buffering children from marital conflict and dissolution. Journal of Clinical Child Psychology, 26, 157–171.
 • Kaya, İ. (2003). Evlilik uyumu ile çocuklardaki davranış problemleri arasındaki ilişkide çocuk yetiştirme tutumlarının rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kındap, Y. (2011). Kendini Belirleme Kuramı temelinde ergenlikte destekleyici ebeveynlik, akademik ve sosyal uyum ve kendini belirleme düzeyi arasındaki ilişkilerin boylamsal olarak incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kındap, Y., Sayıl, M. ve Kumru, A. (2008). Anneden algılanan kontrolün niteliği ile ergenin psikososyal uyumu ve arkadaşlıkları arasındaki ilişkiler: Benlik değerinin aracı rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 23(61), 95–110.
 • Koçak, A., Mouratidis, A., Sayıl, M., Kındap Tepe, Y. ve Uçanok, Z. (2017). Interparental conflict and adolescents’ relational aggression and loneliness: The mediating role of maternal psychological control. Journal of Child and Family Studies, 26, 3546–3558.
 • Krishnakumar, A. ve Buehler, C. (2000). Interparental conflict and parenting behaviors: A meta-analytic review. Family Relations, 49, 25–44.
 • Krishnakumar, A., Buehler, C. ve Barber, B. K. (2003). Youth perceptions of interparental conflict, ineffective parenting, and youth problem behaviors in European-American and African-American families. Journal of Social and Personal Relationships, 20(2), 239–260.
 • Laird, R. D., Pettit, G. S., Bates, J. E. ve Dodge, K. A. (2003). Parents’ monitoring-relevant knowledge and adolescents’ delinquent behavior: Evidence of correlated developmental changes and reciprocal influences. Child Development, 74, 752–768.
 • Li, Y., Putallaz, M. ve Su., Y. (2011). Interparental conflict styles and parenting behaviors: Associations with overt and relational aggression among Chinese children. Merrill-Palmer Quarterly, 57(4), 402–428.
 • Linder, J. R. ve Collins, W. A. (2005). Parent and peer predictors of physical aggression and conflict management in romantic relationships in early adulthood. Journal of Family Psychology, 19, 252–262.Mahon, N. E., Yarcheski, T. J. ve Yarcheski, A. (1995).
 • Validation of the revised UCLA Loneliness Scale for adolescents. Research in Nursing and Health,18(3), 263–270.
 • Mandal, M. ve Hindin, M. J. (2013). From family to friends: Does witnessing interparental violence affect young adults’ relationships with friends? Journal of Adolescent Health, 53, 187–193.
 • Margolin, G. ve Gordis, E. B. (2003). Co-occurence between marital aggression and parents’ child abuse potential: The impact of cumulative stress. Violence and Victims, 18(3), 243–258.
 • Margolin, G., Gordis, E. B. ve Oliver, P. H. (2004). Links between marital and parent–child interactions: Moderating role of husband-to-wife aggression. Development and Psychopathology 16, 753–771.
 • Margolin, G., Oliver, P. H. ve Medina, A. M. (2001). Conceptual issues in understanding the relation between interparental conflict and child adjustment: Integrating developmental psychopathology and risk/resilience perspectives. J. H. Grych ve F. D. Fincham (Eds.), Interparental conflict and child development: Theory, research, and application içinde (9– 38). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Mynard, H. ve Joseph, S. (2000). Development of the multidimensional peer-victimization scale. Aggressive Behavior, 26(2), 169–178.
 • Öz, İ. P. (1999). The relationship between children’s adjustment problems and their perceptions of marital conflict. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Patterson, G. R. (1971). Families: Applications of social learning to family life. Research Press, Champaign, IL
 • Phares, V., Fields, S. ve Kamboukos, D. (2009). Fathers’ and mothers’ involvement with their adolescents. Journal of Child and Family Studies, 18, 1–9.
 • Pekel, N. (2004). Akran zorbalığı grupları arasındaki sosyometrik statü, yalnızlık ve akademik başarı durumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Peksaygılı, M. ve Güre, A. (2008). Eşler arası çatışmayla erken ergenlik dönemindeki çocukların uyum davranışları: Algılanan çatışmanın aracı ve düzenleyici rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 61, 43–58.
 • Ponnet, K., Wouters, E., Mortelmans, D., Pasteels, I., De Backer, C., Van Leeuwen, K. ve Van Hiel, A. (2013). The influence of mothers’ and fathers’ parenting stress and depressive symptoms on own and partner’s parent-child communication. Family Process, 52(2), 312–324.
 • Russell, D., Peplau, L. A. ve Cutrona, C. E. (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39(3), 472–480.
 • Russell, D., Peplau, L. A. ve Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 42, 290–294.
 • Satorra, A. ve Bentler, P. M. (1994). Corrections to test statistics and standard errors in covariance structure analysis. A. von Eye ve C.C. Clogg (Eds.), Latent variable analysis:Applications in developmental research içinde (399-419). Newbury Park, CA: Sage.
 • Stattin, H. ve Kerr, M. (2000). Parental monitoring: A reinterpretation. Child Development, 71, 1072-1085. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8624.00210.
 • Sayıl, M. ve Kındap, Y. (2010). Ergenin anne babadan algıladığı psikolojik kontrol: Psikolojik kontrol ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Yazıları, 13(25), 62–71.
 • Sayıl, M., Kındap, Y., Bayar, Y., Bayraktar, F., Kurt, D., Tığrak, A. ve Yaban, E. H. (2012). Ergenlik döneminde ebeveynlik ve ergenin psikososyal uyumu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Schofield, T. J., Conger, R. D., Martin, M. J., Stockdale, G. D., Conger, K. J. ve Widaman, K. F. (2009). Reciprocity in parenting of adolescents within the context of marital negativity. Developmental Psychology, 45, 1708–1722. doi:10.1037/a0016353.
 • Schoppe-Sullivan, S. J., Schermerhorn, A. C. ve Cummings, E. M. (2007). Marital conflict and children’s adjustment: Evaluation of the parenting process model. Journal of Marriage and Family, 69, 1118–1134.
 • Sobel, M. E. (1982). Asymptotic intervals for indirect effects in structural equations models. S. Leinhart (Ed.), Sociological methodology içinde (290–312). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Steinberg, L. (2001). We know some things: Parent-adolescent relationships in retrospect and prospect. Journal of Research on Adolescence, 11, 1–19.
 • Stone, G., Buehler, C. ve Barber, B. K. (2002). Interparental conflict, parental psychological control, and youth problem behavior. B. K. Barber (Ed.), Intrusive parenting: How psychological control affects children and adolescents içinde ( 53–95).Washington, DC: American Psychological Association.
 • Şirvanlı-Özen, D. (1999). Eşler arası çatışma ve boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri: Davranış ve uyum problemleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6, 19–29.
 • Tarhan, N. (1996). The relationships of sociometric status, sex, academic achievement, school type and grade level with loneliness levels of secondary school students. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Taylor, Z. E., Larsen-Rife, D., Conger, R. D. ve Widaman, K. F. (2012). Familism, interparental conflict, and parenting in Mexican-origin families: A cultural – contextual framework. Journal of Marriage and Family, 74, 312–327.
 • Updegraff, K. A., Delgado, M. Y. ve Wheeler, L. A. (2009). Exploring mothers’ and fathers’ relationships with sons versus daughters: Links to adolescent adjustment in Mexican immigrant families. Sex Roles, 60(7-8), 559–574.
 • Vazsonyi, A. T., Hibbert, J. R. ve Snider, B. J. (2003). Exotic enterprise no more? Adolescent reports of family and parenting processes from youth in four countries. Journal of Research on Adolescence, 13(2), 129–160.
 • Yılmaz, A. (2001). Eşler arasındaki uyum, anne-baba tutumu ve benlik algısı arasındaki ilişkilerin gelişimsel olarak incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 47, 1–24.
 • Zimet, D. M. ve Jacob, T. (2001). Influences of marital conflict on child adjustment: Review of theory and research. Clinical Child and Family Psychology Review, 4, 319–335. doi:10.1023/a:1013595304718