Bağlanma ve zorbalık sisteminde yer alma: Başa çıkma stratejilerinin aracı rolü

Çalışmanın amacı, ebeveyne bağlanma biçiminin, ergenin zorbalık sistemi içinde kurban veya zorba olarak yer alması üzerindeki rolü ve kullanılan baş etme stratejilerinin bu ilişkideki aracı rolünü kız ve erkek ergenler için ayrı ayrı incelemektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’daki 2 özel ve 3 devlet okulunun 6., 7., 8., 9. ve 10. sınıfl arında öğrenim gören, 197’si kız, 213’ü erkek olmak üzere toplam 410 öğrenci oluşturmuş. Araştırmada veri toplamak amacıyla, “Akran Zorbalığı Kurbanlarını Belirleme Ölçeği”, “Akran Zorbalarını Belirleme Ölçeği”, “Ebeveyne Bağlanma Ölçeği” ve “Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik yapılan analizler sonucunda, erkek ergenlerde ebeveyne güvenli bağlanma ile hem zorbalığa maruz kalma hem de zorbalık gösterme arasında olumsuz yönde, anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca erkek ergenlerde ebeveyne güvenli bağlanma ile zorbalığa maruz kalma arasındaki ilişkide stresle başa çıkma stratejilerinden “kaçınma” stratejisinin aracı rol gördüğü, yani anılan ilişkiyi güçlendirdiği görülmüştür. Bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Attachment and being in bullying system: Mediational role of coping strategies

The objective of this study is to determine whether the parental attachment style of the adolescent plays a role in his/her exposure to bullying or being its perpetrator and to explicate the intermediary role of the coping strategies in this relation. As the sampling group for this study, 410 students, 197 girls and 213 boys, have been chosen from the 6th, 7th, 8th, 9th and 10th grades in three private and two general elementary and high schools in İstanbul. In this study “Peer Victimization Scale”, “Peer Bullying Scale”, “Parental Attachment Scale” and “Coping Strategies Scale” were utilized to gather data. The results of the analysis indicate that the parental attachment security reasonably predicts the role of the subject (a victim or a bully) for male adolescents in the bullying system. Moreover, it has also been observed that the avoidance strategy among the stress coping strategies plays an intermediary role in the relationship between parental attachment security and exposure to bullying in male adolescents. In other words it strengthens the said relationship. Findings are discussed within the framework of the related literature.

Kaynakça

Ainsworth, M. D. S. (1978). The development of motherinfant attachment. B. M. Caldwell ve H. N. Ricciuti, (Ed.), Review of child development research (Cilt 3) içinde. Chicago: University of Chicago Press.

Akgün, S. (2005). Akran zorbalığının anne-baba tutumları ve anne-baba ergen ilişkisi açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Andreou, E. (2000). Bully/victim problems and their association with psychosocial constructs in 8 to 12 year old Greek school children. Aggressive Behavior, 26, 49-56.

Aysan, F. (1994). Başa çıkma stratejisi ölçeğinin üniversite öğrencileri için geçerliği ve güvenirliği. I.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde Sunulan Bildiri. Çukurova Üniversitesi.

Baron, R. M. ve Kenny, D. A. (1986). The moderatormediator variable distinction in social-psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.

Bowers, L., Smith, P. K. ve Binney, V. (1994). Perceived family relationships of bullies, victims and bully/victims in middle childhood. Journal of Social and Personal Relationships, 11, 215-232.

Contreras, J. M., Kerns, K. A., Weimer, B. L., Gentzler, A. L. ve Tomich, P. L. (2000). Emotion regulation as a mediator of associations between mother-child attachment and peer relationships in middle childhood. Journal of Family Psychology, 14, 111-124.

Dölek, N. (2002). Öğrencilerde zorbaca davranışların araştırılması ve bir önleyici program modeli. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Gentzler, A. M., Contreas-Grau, J. M., Kerns, K. A. ve Weimer, B. L. (2005). Parent-child emotional communication and children’s coping in middle childhood. Social Development, 14(4), 591-612.

Gültekin, Z. ve Sayıl, M. (2005). Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği geliştirme çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 15, 47-61.

Hodges, E. V., Boivin, E. M., Vitaro, F. ve Bukowski, W. M. (1999). The power of friendship: Protection against an escalating cycle of peer victimization. Developmental Psychology, 94-101.

Kapcı, E. G. (2004). İlköğretim öğrencilerinin zorbalığa maruz kalma türünün ve sıklığının depresyon, kaygı ve benlik saygısıyla ilişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 1-13.

Karatzias, A., Power, K. G. ve Swanson, V. (2002). Bullying and victimization in Scottish secondary schools: Same or separate entities? Aggressive Behavior, 28, 45-61.

Kerns, K. A., Abraham, M. M., Schlegelmilch, A. ve Morgan, T. A. (2007). Mother-child attachment in later middle childhood: Assessment approaches and associations with mood and emotion regulation. Attachment & Human Development, 9(1), 33-53.

Kristensen, S. M. ve Smith, P. K. (2003). The use of coping strategies by Danish children classed as bullies, victims, bully/ victim and not involved, in response to different (hypothetical) types of bullying. Scandinavian Journal of Psychology, 44, 479-488.

Kumpulainen, K., Rasanen, E. ve Puura, K. (2001). Psychiatric disorders and the use of mental health services among children involved in bullying. Aggressive Behavior, 27, 102-110.

Laible, D. J., Carlo, G. ve Roesch, S. C. (2004). Pathways to self-esteem in late adolescence: The role of parent and peer attachment, empathy, and social behaviors. Journal of Adolescence, 27, 703-716.

Löker, Ö. (1999). Differential effects of parent and peer attachment on social and emotional loneliness among adolescents. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ, Ankara.

May, D. C., Vartanian, L. R. ve Virga, K. (2002). The impact of parental attachment and supervision on fear of crime among adolescent males. Adolescence, 37, 146, 267-289.

Mikulincer, M. ve Florian, V. (2004). Attachment style and affect regulation: Implications for coping with stress and mental health. M. B. Brewer ve Miles Hewstone, (Ed.), Applied social psychology içinde (28-49). Oxford: Blackwell.

Monks, C. P., Smith, P. K. ve Swettenham, J. (2005). Psychological correlates of peer victimization in preschool: Social cognitive skills, executive function and attachment profi les. Aggressive Behavior, 31, 571-588.

Mynard, H. ve Joseph, S. (2000). Development of the Multidimensional Peer Victimization Scale. Aggressive Behavior, 26, 169-178.

Naylor, P., Ve Cowie, H. ve delKey, R. (2001). Coping strategies of secondary school children in response to being bullied. Child Psychology and Psychiatry Review, 6, 114-120.

Newman, D., Horne, A. ve Bartolomucci, C. (2000). Bully Busters: A teacher’s manual. Champaign, IL: Research Press.

Nickerson, A. B., Mele, D. ve Princiotta, D. (2008). Attachment and empathy as predictors of roles as defenders or outsiders in bullying interactions. Journal of School Psychology, 46, 687-703.

O’Koon, J. (1997). Attachment to parents and pets in late adolescence and their relationship with self-image. Adolescence, 32(126), 471-482.

Olafsen, R. N. ve Viemero, V. (2000). Bully/victim problems and coping with stress in school among 10 to 12 year old pupils in Aland, Finland. Aggressive Behavior, 26, 57-65.

Olweus, D. (1994). Annotation-bullying at school: Basic facts and effects of school based intervention program. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35, 1171-1190.

O’Moore, M. ve Kirkham, C. (2001). Self-esteem and its relationship to bullying behavior. Aggressive Behavior, 27, 269-283.

Pekel, N. (2004). Akran zorbalığı grupları arasında sosyometrik statü, yalnızlık ve akademik başarı durumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Pekel-Uludağlı, N. ve Uçanok, Z. (2005). Akran zorbalığı gruplarında yalnızlık ve akademik başarı ile sosyometrik statüye göre zorba/kurban davranış türleri. Türk Psikoloji Dergisi, 20(56), 77-92.

Perry, D. G., Williard, J. C. ve Perry, L. C. (1990). Peers’ perceptions of the consequences that victimized children provide aggressors. Child Development, 61, 1310-1325.

Salmivalli, C., Karhunen, J. ve Lagerspetz, K. M. J. (1996). How do the victims respond bullying? Aggressive Behavior, 22, 99-109.

Schneider, B. H., Atkinson, L. ve Tardif, C. (2001). Childparent attachment and children’s peer relations: A quantitative review. Developmental Psychology, 37, 86-100.

Schwartz, D., Dodge, K. A. ve Coie, J. D. (1993). The emergency of chronic peer victimization in boys’ plays groups. Child Development, 64, 1755-1772.

Seydlitz, R. (1991). The effects of age and gender on parental control and delinquency. Youth and Society, 23(1) 175- 201.

Simons, R. L., Miller, M. G. ve Aigner, S. M. (1980). Contemporary theories of deviance and female delinquency: An empirical test. Journal of Research in Crime and Delinquency, 17(1), 42-57.

Smith, P. K. (1991). The silent nightmare: Bullying and victimization in school peer groups. Psychologist: Bulletin of the British Psychological Society, 4, 243-248.

Smith, P. K. ve Shu, S. (2000). What good schools can do about bullying?: Findings from a survey in England schools after a decade of research and action. Childhood, 7, 193-212.

Sourander, A., Helstela, L., Helenius, H. ve Piha, J. (2000). Persistence of bullying from childhood to adolescence: A longitudinal 8 year follow-up study. Child Abuse and Neglect, 24, 873-881.

Şirvanlı-Özen, D. (2006). Ergenlerde akran zorbalığına maruz kalmanın yaş, çocuk yetiştirme stilleri ve benlik imgesi ile ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 21(58), 77-94.

Underwood, M. K. (2002). Sticks and Stones and social exclusion: Aggression among girls and boys. P. K. Smith ve C. H. Hart, (Ed.), Blackwell handbook of childhood social development içinde (533-548). UK: Blackwell Publishing.

Warm, T. R. (1997). The role of teasing in development and vice versa. Development and Behavioral Pediatrics, 18, 97- 101.

Wilton, M. M. M., Craig, W. M. ve Pepier, D. J. (2000). Emotional regulation and display in classroom victims of bullying: Characteristic expressions of affect, coping styles and relevant contextual factors. Social Development, 9(2), 226- 245.

Wolke, D., Woods, S., Stanford, K. ve Schulz, H. (2001). Bullying and victimization of primary school children in England and Germany: Prevalence and school factors. British Journal of Psychology, 92, 673-696.

Yıldırım, S. (2001). The relationships of bullying, family environment and popularity. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ, Ankara.

Kaynak Göster