Sosyal fobi ve panik bozukluğu: Bir karşılaştırma çalışması

Çalışmaya, 42 sosyal fobi, 28 panik bozukluğu hastası alındı. Tüm hastalar DSM-III-R için yapı-landırılmış klinik görüşme (SCID) kullanılarak değerlendirildi. Sosyal fobi ve panik bozukluğu hastaları, demografik değişkenler ve çeşitli ölçek-lerden alınan puanlar açısından karşılaştırıldı, sosyal fobi hastalarının panik bozukluğu hastalarına göre, daha yüksek oranda erkek ve bekar oldukları; eğitim düzeylerinin daha yüksek, hastalık başlama yaşlarının daha düşük olduğu görüldü. Panik bozukluğu hastalarında soınatizasyon ve anksiyete puanları, sosyal fobilerde ise kişilerarası duyarlılık puanı daha yüksekti. Sosyal fobi hastalarında, iş ve sosyal yaşam alanlarında görülen yetiyitiminin, panik bozukluğu hastalarındakinden daha fazla olduğu belirlendi. Yaşaınboyu distimi sosyal fobi grubunda, yaygın anksiyete bozukluğu panik bozukluğu grubunda anlamlı olarak daha yüksek oranda bulunmaktaydı. Elde edilen bulgular, daha önceki çalışmaların sonuçları gözönüne alınarak tartışıldı.

Social phobia and panic disorder: A comparative study

Social Phobia and Panic Disorder: A Comparative Study Fortytwo patients with social phobia and hventyeight patients with panic disorder were studied. All patients were evaluated using the structured clinical interview for DSM-IH-R (SCID). Social phobia and panic disorder patients were coinpa- *Doç., **Araş. Gör., İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fak.. Psikiyatri Bl.. ***Uznı.. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul. red in terms of demographic variables and the scores obtained from the various scales. The soci-al phobic patients had a greater percentage of men and single, and also showed an earlier age at onset and higher level of education than the panic disorder group. Compared to panic disorder pati-ents, social phobic patients had significantly lo-wer scores on measures of anxiety and somatiza-tion and higher scores on measures of interperso-nal sensitivity. Social phobics reported signifi-cantly greater levels of disability in the area of work and social life than panic patients. We found significantly higher incidence of lifetime dys-thymiafor social phobics and significantly higher incidence of generalized anxiety disorder for pa-nic patients. These findings are discussed in the view of results from earlier reports.

Kaynak Göster