Şizofrenik hastalarda silik ve belirgin nörolojik işaretler ile SPECT bağıntısı

Amaç: Bu çalışmada şizofrenik hastalarda beyin işlevselliğini ölçen SPECT incelemesi ile klinikte nöroanatomik değişikliklerin bir yansıması olarak faydalandığımız nörolojik muayene bulguları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yöntem: DSM IV'e göre şizofreni tanısı almış 7 erkek, 8 kadın hastaya SPECT incelemesi yapılmış ve nörolojik muayene ile silik ve belirgin nörolojik işaretlere bakılmıştır. Hastaların yaş ortalaması 48.07±14.43, hastalık süresi 23.85±14.04 yıldır. Karşılaştırmalarda Spearman ve Pearson korelasyon yöntemleri kullanılmış, diğer değerlendirmeler betimleyici istatistik yöntemleri ile yapılmıştır. Bulgular: SPECT bulguları ile belirgin nörolojik işaretler arasında bağıntı bulunmamıştır. Silik nörolojik işaretlerin değerlendirildiği Nörolojik Değerlendirme Ölçeği (NDÖ) toplam puanı ile sol ön frontal, sol arka frontal ve sol serebellar kan akımı arasında negatif yönde güçlü bağıntı tespit edilmiştir. Çalışmamızda ayrıca NDÖ maddelerinden ritm tutma testleri ve sol grafestezi maddesi ile frontal lob, sol grafestezi maddesi ile parietal lob, yumruk kenar avuç içi testleri ve Ozeretski testi ile bazal ganglia kan akımı arasında negatif yönde güçlü bağıntı olduğu belirlenmiştir Sonuç: Çalışmamızda şizofrenik hastalarda nörolojik işaretlerin sıklığı arttıkça baskın hemisfer kan akımında azalma görülmektedir. Bulgularımız şizofrenik sürecin patogenezinde sol hemisfer işlev bozukluğunun rol oynayabileceği düşüncesini desteklemektedir.

Correlation between soft and hard neurological signs and SPECT in schizophrenic patients

Objective: In this study, the correlation between SPECT, a method measuring brain function, and findings of neurological examinations that are used as reflections of neuroanatomic alterations are investigated in schizophrenic patients. Method: Seven male and eight female patients fulfilling DSM-IV criteria for schizophrenia underwent cerebral SPECT scanning, and hard and soft neurological signs were assessed by neurological examination. The mean age of the patients was 48.07$\pm$14.43 years and the mean duration of illness was 23.85±I4.04 years. Spearman and Pearson correlation methods were used for comparisons and for other analyses, descriptive statistical methods were used. Results: No relation was found between SPECT results and hard neurological signs. Strong negative correlations were found between the sum score of the Neurological Evaluation Scale (NES) assessing soft neurological signs and left anterior frontal, left posterior frontal and left cerebellar blood flow. In our study, strong negative correlations were found between the rhythm tapping test and the left graphesthesia items of the NES and frontal lobe blood flow. We also detected strong negative, correlations between the left graphesthesia item and parietal lobe blood flow, and the fist-edge-palm test and Ozeretski test items and basal ganglia blood flow. Conclusion: In our study, a significant correlation was found between the decrease, in the blood flow of the dominant hemisphere and the increase in neurological signs in schizophrenic patients. Our results support the idea that left hemisphere dysfunction plays a role in the pathogenesis of schizophrenia.

Kaynak Göster