Psöriyazis hastalarında ikincil sosyal anksiyete

Amaç: Bu çalışmada vücudunun görünür bölgelerinde (el, yüz, kol, bacak vb.) deri lezyonları, olan psöriyazis hastalarında ikincil sosyal anksiyete düzeyinin ve bunun hastalığın şiddeti ile ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya alınan 32 hastaya dermatolojik muayenenin ardından sosyo-demografik veri formu, Liebowitz Sosyal Fobi Semptom Ölçeği (LSFSÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beden İmgesi Anketi (BİA) uygulanmıştır. Psöriyazis belirtilerinin şiddeti Psöriyazis Alanı Şiddet İndeksi (PASI) ile değerlendirilmiştir. Kontrol grubu hasta grubu ile yaş, cinsiyet ve eğitim bakımından eşleştirilmiş 32 kişiden oluşturulmuştur. Bulgular: Hasta grubunda ortalama PASI değeri 2.16±1.62, BDÖ puanı 16.28±6.08, LSFSÖ-Anksiyete puanı 52.16±13.65, LSFSÖ-Kaçınma puanı 52.22±I3.16, BİA puanı 87.25±18.15'dir. Hastaların 14'ü (% 43.8) hastalıkları nedeniyle bir reddedilme yaşantısı geçirdiklerini bildirmişlerdir. Hasta ve kontrol grubunun LSFSÖ- Anksiyete, LSFSÖ-Kaçınma, BDÖ ve BİA puanları arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Psöriyazis hastalarının LSFSÖ-Anksiyete, LSFSÖ-Kaçınma, PASI, BDI ve BİA puanları arasında anlamlı korelasyon saptanmıştır. Reddedilme yaşantısı olan ve olmayan psöriyazis hastaları arasında hiçbir ölçek puanı ve PASI değeri açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Sonuç: Bulgular bedeninin görünür yerlerinde lezyonları olan psöriyazis hastalarında sosyal anksiyete düzeyi yüksektir ve sosyal anksiyete düzeyi ile hastalığın şiddeti arasında ilişki bulunmaktadır.

Secondary social anxiety in patients with psoriasis

Objective: This study aimed to investigate the secondary social anxiety level and its relationship with symptom severity in psoriasis patients with skin lesion in the exposed parts of body (hand, face, arm, leg etc.). Method: After dermatological examination, 32 psoriasis patients were assessed by sociodemographic data form, Beck Depression Inventory (BDI), Body Image Questionnaire (BIQ), Liebowitz Social Phobia Symptom Scale (LSPSS). The clinical severity of psoriasis lesions and the body area involved were measured by Psoriasis Area Severity Index (PASI). Results: The mean of PASI score was 2.16±1.62; BDI score was 16.28±6.08; LSPSS-Anxiety score was 52.16±13.65, LSPSS-Avoidance score was 52.22±13.16; BIQ score was 87.25±18.15. Fourteen patients (43.8 %) declared that they had experienced at least one interpersonal rejection because of their illness. There were statistically significant difference in the mean LSPSS-Anxiety, LSPSS-Avoidance, BDI and BIQ scores of patient and control groups. LSPSS-Anxiety, LSPSS-Avoidance, PASI, BDI and BIQ scores of psoriasis patients had statistically significant correlation between each other. None of the scale scores showed any difference between the patients who had experienced a rejection and the patients who had not. Conclusion: These findings suggest that psoriasis patients with skin lesion at the exposed areas have high social anxiety levels and that there is a correlation between the social anxiety levels and the clinical severity of the disease .

Kaynak Göster