Menopoz döneminde cinsel, psikolojik ve hormonal değişkenlerin ilişkisi

Amaç: 40-60 yaş arasındaki dönem, kadınların hormonal değişiklikleri yoğun olarak yaşadığı, ruhsal ve cinsel açıdan sorunların ortaya çıkabildiği bir dönemdir. Bu çalışmanın amacı 40-60 yaş arasında ve premenopozal, perimenopozal ya da postmenopozal dönemde bulunan kadınların cinsel davranış özelliklerini, depresyon ve anksiyete düzeylerini ve bunların hormonal değişikliklerle ilişkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışma grubunu Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne 1 Ocak-30 Nisan 1998 tarihleri arasında başvurmuş 26'sı (%37.2) postmenopozda, 19'u (%27.1) perimenopozda ve 25'i (%35.7) premenopozda olan toplam 70 kadın oluşturmuştur. Çalışma grubuna Beck Depresyon Envanteri (BDE), Durumluk (DKE) ve Sürekli Kaygı Ölçekleri (SKE) ve yazarlar tarafından bu çalışma için hazırlanmış cinsel davranış özelliklerini araştıran bir anket formu uygulanmış; ayrıca tüm kadınların cinsiyet hormon düzeyleri incelenmiştir. Bulgular: Sonuç olarak BDE, DKE ve SKE puanları ve cinsel davranış özellikleri yönünden 3 grup arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. BDE puanı yüksek olanlarda cinsel ilişkiye girme sıklığında azalma, DKE puanı yüksek olanlarda ağrılı cinsel ilişki oranında artma ve SKE puanı yüksek olanlarda cinsel ilişki sıklığında, cinsel istek ve orgazm olma sıklığında azalma, ağrılı cinsel ilişki oranında ise artma gözlenmiştir. Bunun yanında yaş ve FSH düzeyi arttıkça cinsel ilişkiye girme sıklığı anlamlı düzeyde azalmaktadır. Sonuç: Bu bulgular 40-60 yaş arasındaki kadınlarda menopozal durumun cinsel davranış ve ruhsal durum üzerinde etkili olmadığını ancak anksiyete ve depresyon puanlarındaki artışın cinsel yaşamı olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuştur.

Relations of sexual, psychological and hormonal variables during menopausal period

Objective: Because of the serious changes in the hormonal system that occur between the ages of 40 and 60, women may experience some psychological and sexual problems during this period. The aim of this study was to examine the relationships between hormonal changes sexual behaviors and depression and anxiety levels in premenopausal, perimenopausal or postmenopausal women. Method: The study group consisted of 70 women attending the Gynecology and Obstetrics Out-Patient Ward between 1.1.1998 and 30.4.1998. 37.2% (n= 26) of these subjects postmenopausal, 27.1% (n=19) perimenopausal and 35.7% (n=25) premenopausal. The Beck Depression Inventory (BDI), the State and Trait Anxiety Inventories (STAI-I and II) and a questionnaire on sexual behavior which was prepared for this study by the authors were administered to all of the attendees and blood sex hormone levels were measured. Results: BDI, STAI-I and STAI-II scores and sexual behaviors did not differ significantly among the three groups. The frequency of sexual intercourse was lower in women with high BDI scores. The complaints of painful intercourse were higher in women with high STAI-I scores. The frequency of sexual intercourse, sexual desire and orgasm were lower and painful intercourse was higher in women with high STAI-II scores. The frequency of sexual intercourse decreased significantly as the age or FSH level of women increased. Conclusion: These findings reveal that the menopausal state did not affect the sexual behavior or psychological state of women between the ages of 40 and 60; but that high anxiety and depression scores affected their sexual life in a negative manner.

Kaynak Göster