Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler

Amaç: Kadın yaşamının bazı dönemlerinde depresyon riski artmaktadır, doğum sonrası dönem de bu riskin arttığı dönemlerden birisidir. Ülkemizde, doğum sonrası depresyonun yaygınlığı ve bunu etkileyen etmenler ile ilgili net bilgilere rastlanmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyonun yaygınlığını ve bunu etkileyen etmenleri araştırmaktır. Yöntem: Bu amaçla Manisa il merkezine bağlı toplam 10 sağlık ocağında 0-6 aylık bebeği olan 1337 anneden rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak 317'si seçilmiş ve bunların 257'sine (%81,7) ulaşılmıştır. Veriler Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği ve bu çalışma için hazırlanmış sosyodemografik anket formu kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Depresyon puan ortalaması 7,54±4,66 olarak saptanmıştır. Kesme noktası 13 alındığında ise %14'ünün depresyon tanısı aldığı görülmüştür. Yaşayan çocuk sayısının fazla olması, gecekonduda yaşama, göç etme, bebeğinde önemli sağlık sorunu olması daha önce psikiyatrik bir bozukluğu olması, eşinde psikiyatrik bozukluk olması, eşiyle ve eşinin ailesiyle ilişkisinin iyi olmaması da depresyon ortaya çıkışıyla ilişkili etmenler olarak saptanmıştır. Sonuç: Manisa il merkezinde, postpartum depresyonun önemli bir sağlık sorunu olduğu, sosyoekonomik düzeyi düşük olan, daha önce psikiyatrik rahatsızlık geçiren ve sosyal ilişkileri yeterli olmayan kişilerin postpartum dönemde erken tanı ve tedavi için daha dikkatli izlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kaynak Göster